منابع تحقیق با موضوع تجارت الکترونیک، صنعت بانکداری، فضای سایبر، فضای مجازی

دانلود پایان نامه ارشد

ه کار نموده است.
شبکه امن مالی: ایجاد بستر های مناسب برای فعالیت مالی
بانکداری الکترونیک: انجام کلیه امور بانکداری از طریق : تلفن بانک، اینترنت بانک، کیوسک بانک، همراه بانک، اس ام اس بانک موبایل بانک

جرائم اينترنتي:
جرايم اينترنتي، شامل جرمهايي هستند كه در محيط سايبر بوجود ميآيند، وانواع مجرمين محيط سايبر شامل هكرها، كركرها، فريكهای تلفن و انواع جرمهای ممكن با نام سايبركرايم و در مورد جرم آينده با نام تروريسم سايبر كه مانند تروريستهای معمولي دارای انگيزه های سياسي برای ارتكاب جرايم هستند)محمدی،1391).

دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی:
دسترسی غیرمجاز(بدون اجازه)عبارت است از رخنه غیرقانونی به سامانه رایانهای حفاظت شده یا وارد شدن غیرقانونی به حساب شخصی یا حقوقی دیگران(عالی پور،1390).

تولید مانع (کارشکنی) در شبکه بانکی:
ممانعت ازدسترسی درمفهوم گسترده شامل هررفتاری است که مانع دستیابی کاربریا مشترک مجاز به سامانهها و دادهها شود(عالی پور، 1390).
سرقت پول در شبکه بانکی:
بستر انجام بزه جعل رایانهای، فضای سایبر است و فضای سایبر فضایی غیرمادی و ناملموس است که توسط رایانهها و شبکههای رایانهای به وجود آمده است و دنیایی مجازی را درکنار دنیای واقعی ما به وجود آورده است.در واقع فضای سایبر همان فضای مجازی بیکرانی است که از طریق اتصال شبکههای رایانهای به هم به وجود آمده است.(انزالی، 1376).

جعل هویت در شبکه بانکی:
سرقت هويت به معنی استفاده از هويت اشخاص ديگر(اطلاعات حساس و يا شخصي) براي سوء استفاده مالي و يا ساير اهدف مخرب است. سوء استفاده يا کلاهبرداري با استفاده از کارت اعتباري ديگران، يک نمونه از سرقت هويت است. در واقع Phishing، روشي است که مهاجمان از آن به منظور سرقت هويت استفاده مي نمايند(فضلی، 1389).

فصل دوم
مبانی نظری و پشینیه تحقیق

2-1 مقدمه
در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در زمینه‌های فن‌آوری و توسعه ارتباطات بودجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است.گسترش ارتباطات الکترونیکی ودسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت، بستر مناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم نموده است. این امر موجب افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکیرا به دنبال داشته است.از اینرو همگام با گسترشحجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز به منظور پشتیبانیو تهسیل تجارت الکترونیک، به طور گسترده‌ایی به استفاده ازفن‌آوری ارتباطاتو اطلاعات روی آورده‌انددرنتیجه طیچنددهه اخیر سیستمهای پرداخت الکترونیکی، به تدریج در حال جایگزینی با سیستم سنتی می‌باشند(حیدرپورو همکاران، 1388).
استفاده از فناوريهاي اطلاعاتی نوین و گسترش تجارت الکترونیک، مفاهیم قانونی جاري در جامعه را با چالشهایی مواجه ساخته است. تصویب کنوانسیون جرائم رایانهاي، تصویب قوانین مبارزه با این جرائم توسط قانونگذاران کشورو تشکیل واحدهاي مبارزه با آن در سازمانهاي پلیس بیشتر کشورهاي پیشرفته و داخل کشور6و تجهیز آنها به جدیدترین سخت افزارها و نرم افزارهاي کشف اینگونه جرائم و بکارگیري بهترین متخصصان در واحدهاي مذکور، بخشی از این اقدامات مقابله اي را تشکیل می دهند(نوری مطلق و حقگو جهرمی،1390).
تحول فن آوريهاي اطلاعات و توسعهي استفادهي از اینترنت پرسرعت، دگرگونیهایی در فعالیتهاي روزانهي افراد به ارمغان آورده است و نوع جدیدي از جرایم معروف به جرایم الکترونیکی ظهور کرده اند. واژه جرایم الکترونیکی براي جرایمی مورد استفاده قرار میگیرد که در آنها رایانهها یا سایر وسایل الکترونیکی به گونهاي براي تسهیل ارتکاب اعمال مجرمانه مورد استفاده قرار میگیرند.
در برخی منابع از اصطلاحاتی مانند«جرایم رایانهاي»،«جرایم اینترنتی»،«جرایم تکنولوژیکی»و یا «جرایم الکترونیکی»نیز به عنوان معادل این واژه استفاده میکنند ومعمولا ًاین اصطلاحات به فعالیتهاي مجرمانهاي گفته میشوند که یک کامپیوتر بعنوان منبع، ابزار، هدف و یا محل وقوع جرم مورد استفاده قرار میگیرد(منصور، 1388).
کلاهبرداري، فریب کودکان، هک و کرك کردن نرم افزارها یا هک سیستم شبکههاي تلفن براي مکالمه راه دور رایگان، پولشویی الکترونیکی، نقض حریم خصوصی افراد، تبلیغ مفسدات، جرایم مخابراتی، ویروسهاي رایانهیی، نقض قانون کپی رایت و بحث قمار آنلاین در بیشتر کشورها مصداقهایی از جرایم الکترونیکی به شمار می روند.
2-2 بیان مساله
اجراي عمليات بانکداري الکترونيک با چالشهاي فرآواني روبرو است، از جمله مهمترين آنها عدم وجود بستر مخابراتي امن، عدم وجود يک شبکه اينترنت مناسب براي انجام عمليات فوق،و همچنين دستگاه‌ها و امکانات سخت افزاري مناسب و متناسب با عمليات مذکور(ازلحاظ امنيت سخت افزاري و نرم افزاري)، عدم وجود نيروهاي انساني متخصص در ارايه اين خدمات و …. مي‌باشد.از سوی واضح است هرگونه اقدامي در جهت بهبود وارتقا كارايي سيستم بانكداري، موجب خواهد شد كه جريان پس انداز، سرمايه گذاريو تخصيص منابع، بهبود يابدو امكانات بالقوه، پراكنده ونهفته در كشور براي پيشرفت و رفاه عمومي به كار گرفته شود. یکی از مهمترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی میباشد.
تمايل روز افزون به استفاده از فناوریهای پيشرفته از جمله رايانه و اينترنت، شرايط و بستر مساعدی برای ظهور جرايم اينترنتي به وجود آورده است. از آنجا كه اين جرايم در فضای مجازی انجام ميشوند و مانند ساير جرايم، ملموس نيستند، مراجع قضايي و انتظامي برای پيشگيری از اين جرايم و كشف آنها با چالشهای نويني مواجه هستند )باران7، 2014).
همان نيروهای فنآوری و جهاني شدن كه خدمات مالي را متحول ساختهاند، باعث ايجاد چالش هايي در زمينه حفاظت بانكها در مقابل جرم وجنايت نيز شدهاند. مقامات امنيتي )هم در بانكها و هم در دولتها) به شدت مشغول كار هستند و مقامات مجری قانون – چه در سطوح ملي و چه در سطوح بين المللي – سعي دارند تا از مجرمان انفرادی و مجرمان سازمان نيافته كه بانكها را لقمهای هوس انگيز مي بينند، پيشي بگيرند )كاسمير8، 2013).
پيشرفت فن آوری رايانهای اين امكان را بوجود آورده كه جرايم جديدی پيدا شوند كه درمقايسه با روش سنتي جعل،بسيار فنيتر ميباشند. هرچند كه اغلب دزدان كامپيوتری برای خودنمايي اين كار را انجام ميدهند، ولي اين دزدها كه با هدف دسترسي به بانكهای اطلاعاتي بانكها ميباشد، مشكل عمدهای را بوجود آورده است. مثال بارز آن جلوگيری از دسترسي اينترنتي به حسابهای بانكي برای مشتريان بوده كه دسترسي به برخي از پايگاههای اينترنتي معروف را غيرممکن کرده بود(بالتازر و پیر9، 2004).
بانك ها از فناوری پيچيده ای استفاده مي كنند تا از دسترسي افراد غير مجاز به بانك های اطلاعاتي مالي خود جلوگيری كنند و با شناسايي خطرات جديد، سيستم های خود را به طور مداوم، بهنگام و مد روز مينمايند. ولي روشن است كه بانكها بايد در پي به كارگيری روشهای جدی برای پيشگری از اين جرائم اينترنتي باشند، تا بتوانند از زيربنای مالي كشور حفاظت كنند. مبادلهی دانش فني برای شناخت جرايم كامپيوتری و يافتن راه مبارز با آنها امری اساسي است. به كمك متخصصان فنآوری اطلاعات در حرفه، بانكداری، ارتباطات مستقيمي ميان مؤسسات مالي، دولت و مقامات مجری قانون بوجود آمده است تا با اين جرايم مبارزه شود)آندرو10، 2013).
جرائم اينترنتي شبكه بانكي تنوع زيادی دارد، از جمله زيانهای ناشي از جعل و سوء استفاده از كارتهای اعتباری كه امروزه در شبكه بانكي بسيار شاهد آن هستيم و يا بسياری ديگر از جرائم اينترنتي محسوس در شبكه بانكي. كشور ما به هيچ كدام از كنواسيونهای بين المللي مربوط به جرايم اينترنتي نپيوسته است و با توجه به خلأ موجود در قوانين داخلي، نيروهای انتظامي برای پيشگيری از اين جرايم و كشف آنها، در عمل با مشكلاتي مواجه هستند و اين درحالي است كه امروزه پليس با استفاده از فناوریهای نويني كه در عرصهی نرم افزارهای تخصصي پليس به وجود آمده است، ميتواند در پيشگيری از وقوع جرايم مزبور نقش مؤثری داشته باشد)ويليامز11، 2012).
بنابراین مساله اساسی در این پژوهش شناسایی انواع جرائم اینترنتی در شبکه بانکی و راههای جلوگیری از آن می باشد.

2-3 ضرورت و اهمیت تحقیق
بانكها ومؤسسات اعتباري نقش محوري دررشدوشکوفايي اقتصادكشورها ايفامي‌كنند. صنعت بانكداري در کشور ما در سال‌هاي اخير دچار تحولات چشمگيري شده است. از مهمترين تحولات در زمينه بانكداري مي‌توان به تعامل گسترده بانک‌هاي داخلي با بانک‌ها وسازمان‌هاي بين‌المللي و مبارزه با پديده پولشويي، تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباري،رقابت شديد بين آنها، استفاده از ابزارهاي جديد بانکداري وگسترش فعاليت بانکداري الکترونيک اشاره كرد. طبيعي است كه همگام با تحولات صنعت بانكداري، نظارت براين صنعت نيز دستخوش تحولات شگرف شود و براهميت آن افزوده شود. با عنايت به تأثيرقابل ملاحظه بانک‌ها ومؤسسات اعتباري بررشد و شکوفائي اقتصادي و تأثيرگذاري آن‌ها بر متغيرهاي کلان اقتصادي از قبيل رشد نقدينگي، تورم و بيکاري، نياز به تحول در نظارت بانکي به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباري با سياست‌هاي پولي و بانکي و جلوگيري ازتخلف آنها از قوانين ومقررات احتياطي ونظارتي وحفظ ثبات و سلامت سيستم بانکي و صيانت از منافع سپرده‌گذاران بيش از پيش احساس مي‌شود(خورشید و قانع، 1388).
در دنياي بانکداري امروز با پيچيدگي ابزارها و تنوع فعاليت‌هاي بانکي و ارتباطات درون سيستمي، حفظ سلامت وثبات نظام بانکي از مهمترين دلايل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري است، چرا که در صورت بروز مشکل و يا اخلال در يک مؤسسه پولي و اعتباري، کل نظام مالي به دليل ارتباطات گسترده تحت تأثير قرار می گیرد.
از طرفی دیگر مجرمان اينترنتي مي توانند صدمات شديدی به رايانههای شركتها و حتي اشخاص بدون بر جای گذاشتن كوچكترين ردپائي)نه اثر انگشتي، نه آثار شليك گلولهای و نه حتي ته سيگاری) وارد نمايند. اينترنت اين توانايي را دارد كه به رهبران گروهها، مجريان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورين امنيتي در سطح بالا، مديران ريسك و دلالان يا واسطههای بيمه كمك نمايند يا اينكه ضرر و زيان برسانند اينترنت يا ساير پروتكلهای انتقال دادهها، سبب تسهيل درجريان پردازش اطلاعات شدهاند. در اقتصاد جديد اطلاعات سرمايه اوليه و مايع حياتي(همانند خون در شريانها) در هر شركتي است و شركتها محتاطانه از آن محافظت ميكنند .حتي شركتهايي كه به خوبي اداره و كنترل ميشوند نيز به مباحثه وگفتگو درباره امنيت اطلاعات و مسائلي چون فناوری اطلاعات كه به راه حلهای اطلاعاتي نياز دارد علاقه نشان میدهند(بوزان، 1392).
اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکتها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی در سراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن میتواند تا حدود زیادی بر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونهای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبار و اطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، 1389).
شبکه بانکی نیز مانند بسیاری دیگر از سازمانها و شرکتها از مشکلات و جرائم مرتبط با اینترنت فارغ نیست. امروزه و یا در آینده نه چندان دور، اکثر نقل و انتقال های پولی و مالی در بازار اقتصاد از طریق رایانه انجام می پذیرد.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع بانک مرکزی، فناوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات، روش تحقیق Next Entries منابع تحقیق با موضوع جامعه اطلاعاتی، قانون مجازات، بانکداری الکترونیک، امنیت اطلاعات