منابع تحقیق با موضوع بیمه اتکایی، ضریب خسارت، کشورهای در حال توسعه، قراردادهای بیمه

دانلود پایان نامه ارشد

گر اتکائی در پرداخت تمام خسارتها شرکت نمی کند و تنها مازاد خسارتهای سنگین را بعهده می گیرد می توان گفت در اکثر مواقع بیشتر خسارت را واگذارنده می پردازد.

بند سوم- تفاوتهای قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی
ذیلاً به ذکر پاره ای از تفاوتهای موجود بین قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با قراردادهای اتکائی نسبی پرداخته می شود:
ـ برخلاف قراردادهای اتکایی نسبی که واگذاری آنها باید مورد به مورد صورت پذیرد در قراردادهای اتکائی مازاد خسارت ارسال بردروی خسارت از طرف واگذارنده برای بیمه گر اتکائی کافی است.
ـ در قراردادهای اتکایی مازاد خسارت، عملیات حسابداری به حداقل ممکن رسیده ولی مستلزم محاسبات پیچیده فنی است.
ـ هزینه های اداری در قراردادهای اتکایی مازاد خسارت کاهش می یابد.
ـ حق بیمه سهم بیمه گر اتکائی بر عکس اتکایی نسبی مورد به مورد برای هر خطر محاسبه نمی شود بلکه حق بیمه درصدی از کل حق بیمه توافق شده واگذارنده در یک رشته و یا تمامی رشته ها است که به ازاء آن خسارتهای اعلام شده واگذارنده در طول سال مالی دیگر دچار نوسان و تغییرات است زیرا بستگی مستقیم به حجم حق بیمه، ضریب خسارت و بازار اتکایی مربوطه دارد.
ـ در قراردادهای مازاد خسارت، ذخایری جهت پرداخت خسارت معوقه نگهداری می کنند لذا واگذارنده باید شخصاً پیش بینی مالی لازم را برای توافق خود بنماید.124

بند چهارم- انواع بیمه اتکایی مازاد خسارت
همان طورکه قبلاً بیان شد این نوع خسارت بر سه دسته تقسیم می گردد .125

الف : پوشش بیمه ای مازاد خسارت برای هر ریسک
هدف در این مورد آن است که بیمه گر اتکایی در هر ریسکی ( خطر بیمه شده ) که خود توان جبران آن را ندارد ، مورد حمایت قرار بگیرد . برای مثال شرکت بیمه یک کارخانه را بیمه می کند و صد هزار واحد پول را سهم نگهداری خود و مازاد بر آن را نیز سهم بیمه گر اتکایی قرار می دهد . پس اگر این کارخانه 300 هزار واحد پول زیان ببیند ، 100 هزار واحد پول سهم خسارت واگذارنده است و 200 هزار واحد پول سهم خسارت بیمه گر اتکایی است .

ب : پوشش اتکایی مازاد خسارت برای حوادث فاجعه آمیز
این پوشش واگذارنده را در مقابل حوادث بزرگ و جبران ناپذیر که اتفاقی اند حمایت می کند مثل سیل ، زلزله و طوفان و آتش سوزی های مهیب و …
مثلاً واگذارنده یک پل را بیمه کرده و سهم خود را 7 میلیون واحد پول و مازاد آن را تا سقف 30 میلیون واحد پول بر عهده اتکایی است . حال اگر در اثر سیل این پل 40 میلیون واحد پول خسارت دید ، خسارت بدین منوال خواهد بود :
1: 7 میلیون واحد پول سهم خسارت واگذارنده
2: 23 میلیون واحد پول سهم خسارت اتکایی
3: 10 میلیون واحد پول دیگر نیز سهم واگذارنده است

ج: پوشش اتکایی مازاد زیان در مدت معین
این پوشش از بیمه در مقابل نتایج فاجعه آمیز یک رشته از بیمه در زمان معین که در اثر افزایش تعداد و میزان خسارت ها بوجود آمده است ، از شرکت بیمه حمایت می کند .
مثلاً شرکت بیمه حمایت مازاد زیان خود را در مقابل اثر آفت بر مزارع کشاورزی به میزان 30% به ضریب خسارت 80% اخذ می کند . پس اگر ضریب خسارت 105% شد ، سهم شرکت اتکایی 25% خواهد بود .

فصل چهارم

برخی از متداول ترین رشته های موضوع عقد بیمه اتکایی
بیمه اتکایی آتشسوزی
بیمه اتکایی باربری در یایی
بیمه اتکایی هواپیما
بیمه اتکاییعمر

اکنون توجه خود را معطوف به جنبه های خاص رشته های اصلی بیمه خواهیم نمود و این کار را با بیمه آتش سوزی آغاز می کنیم.

مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی
گفتار نخست- تبیین موضوع
اگرچه روش و عرف بازار تابع یک اصول کلی است که انعطاف پذیر مباشد و در نتیجه آن تا حدودی طبقه بندی بیمه های اتکایی هم اختیاری می باشد . بیمه ی اتکایی آتش سوزی یکی از همین موارد است . بیمه ی آتش سوزی اصولاً مرتبط با بیمه ی اموال بوده و خطراتی را تحت پوشش قرار می دهد که به عناوین مختلف می تواند باعث بروز صدمه و زیان به دارایی ها شود .
اگرچه این سیستم و روش بسیار پیچیده تر شده است زیرا مقادیر متنابهی بیمه نامه در مورد منزل مسکونی و ساختمان ها و اموال تجاری تحت عنوان « بیمه نامه های جامع » سایر موارد مشابه را هم در بر می گیرد و علاوه بر بیمه های مسئولیت که به نامه بیمه های « حوادث » نامیده می شود ، تسری داده است ، زیرا بسیاری از شرکت ها که در بعضی از کشورها فعالیت می نمایند مایلند که در بیمه نامه های حوادث ، پوشش مسئولیت خسارات ناشی از آتش سوزی و خطرات تبعی را هم بگنجانند . مثلاً تسری پوشش آتش سوزی در مورد اتومبیل متداول و معمول است و بیمه گران فرانسوی کلیه خطرات بیمه نامه های مسئولیت را که در ارتباط با بیمه نامه های آتش سوزی صادر می گردد از قبیل خطرات آتش سوزی « منازل مسکونی » و « بیمه مسئولیت » در قبال همسایه و بیمه ی « مسئولیت مستأجر » را هم ضمیمه می نمایند .
استثنا کردن جنگ، جنگ داخلی، خطرات اتمی و هسته ای عرف معمول و متعارف بازار است . زیرا بیمه گر اتکایی نمی خواهد که در معرض تجمع خطراتی قرار گیرد که بیمه گر واگذارنده هیچگونه کنترل و یا دخالتی در این امر نداشته است.126 در پوشش اتکایی آتش سوزی ممکن است شرایطی گنجانده شود و خطراتی را استثناء کرد و یا محدد به محدوده ی خاص و … شود که در زیر دو قرارداد را به عنوان نمونه می آوریم .

قرارداد اول؛رشته های تحت پوشش و محدوده جغرافیایی :
بیمه نامه های « آتش سوزی و خطرات تبعی » که با شرط پوشش عدم النفع در سایر مناطق دنیا (به استثناء بیمه نامه های صادره در ایالت متحده آمریکا و کانادا ) و با توجه به استثنائات موجود در ضمیمه 1 این قرارداد صادر شده باشد ، دارای پوشش بیمه ای می باشد .
ضمیمه 1
در این قرارداد بیمه گر مسئول در جبران خساراتی که ناشی از عوامل زیر باشد ، نخواهد بود :
1- جنگ و جنگ داخلی
2- خطرات ناشی اتمی و یا هسته ای
3- بیمه های اتکایی اجباری
4- قراردادهای بیمه و بیمه اتکایی مازاد خسارت
قرارداد دوم؛ رشته های تحت پوشش:
این قرارداد مربوط به مسئولیت شرکت در قبال هر یک از بیمه نامه های صادره و اتکایی اختیاری است که بوسیله ی شرکت صادر گردیده و خطرات مستقیم و غیر مستقیم عدم النفع ناشی از آتش سوزی و یا خطرات تبعی و انواع رشته های بیمه های حوادث را که در جدول ضمیمه بیمه نامه تعیین شده و مربوط به خطرات موجود در قلمرو جغرافیایی بریتانیا و ایرلند شمالی می باشد « شمال کانال ایسلند و جزیره مان » پوشش داده است . در صورتی می توان خطرات مربوط به خارج از این قلمرو جغرافیایی را ضمیمه اینگونه بیمه نامه های مستقیم و یا قراردادهای اتکایی نمود که اینگونه خطرات مربوط به ساکنان این مناطق بوده و تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته باشد .
استثنائات کلی
1- شرط استثناء جنگ و جنگ داخلی
هرگونه خسارت مستقیم ناشی از جنگ ، غارت ، عملیات دشمنان خارجی ، دشمنی و یا عملیات شبه جنگی ( خواه جنگ اعلام شده باشد یا خیر ) جنگ داخلی ، شورش ، انقلاب ، قیام و عملیات نیروی نظامی مستثنی می باشد .
2- شرط استثناء خطرات انرژی اتمی و هسته ای و صندوق مشترک اتمی
هرگونه خسارت و مسئولیت وارده به شرکت که مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از پذیرش خطرات اتمی توسط بیمه گر واگذارنده یا بیمه گر اتکایی از هر صندوق مشترک و یا سایر بیمه گران اتکایی باشد، جزء استثنائات این قرارداد محسوب می گردد.127

گفتار دوم- شناسایی واحدهای در معرض خطر خسارت

بیمه گر آتش سوزی در برنامه ریزی برای امور اتکایی خود باید عواملی را که پرتفوی بیمه ای وی را تهدید می کند ، بشناسد . پرتفوی در معرض خطر بدین گونه می تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .
1- در هر خطر
2- در هر حادثه
3- جمع کل خسارات در هر سال
او وظیفه دارد که مسئولیت خود را در قبال هر خطر محدود نماید ، مثلاً یک ساختمان و یا ساختمان هایی که بطور زنجیروار به هم متصل اند دارای امکان تجمع خطر محسوب می شوند و بدین ترتیب نمی توان اصل تجمع خطر را نادیده گرفت ، زیرا خطرات آتش سوزی در این حالت مستقل و مجزای از یکدیگر نیستند .
یک آتش سوزی و یا یک انفجار ممکن است به اموال و ساختمان های مجاوری کشیده شود که تحت پوشش بیمه ای بیمه گر می باشند و یا اینکه ممکن است یک ارتباط و پیوستگی داخلی به مراتب بیشتری در بین واحدهای مورد بیمه که در معرض خطرات طبیعی ، از قبیل سیل ، طوفان ، زلزله قرار دارند وجود داشته باشد. اگر پوشش بیمه ای « عدم النفع » هم صادر شده باشد ، پرداخت ها باید هم برای خسارات مالی و هم « عدم النفع » در یک مورد بیمه ای انجام پذیرد و بالاخره میزان خسارات ناشی از تگرگ برای غلات رشد کرده دارای نوسانات بسیار شدید از یک سال در مقایسه با سال دیگر می باشد، لذا برنامه ریزی اتکایی باید با در نظر گرفتن کلیه این تغییرات و نیازها انجام پذیرد .

گفتار سوم- برنامه ریزی اتکایی
در تمامی دنیا و هر کجا که بازار بیمه آتش سوزی وجود دارد، سنت بر این است که خطرات بزرگ آتش سوزی بین بیمه گران یا از طریق « بیمه مشترک » بطور مستقیم تقسیم گردد و یا در بسیاری از بازارها از طریق اتکایی اختیاری این کار صورت می پذیرد . بیمه گران متعدد اقدام به اخذ پوشش اتکایی نسبت به مازاد سهم نگهداری خود براساس قراردادهای « نسبی » نموده اند . تنوع و گوناگونی بسیار قابل توجه در اندازه و حجم خطرات بیمه شده، به مفهوم آن نیست که صرفاً شرکت های بیمه گر مستقیم با حجم پرتفوی اند که نیاز به پوشش اتکایی دارند . معمولاً این شرکت های بزرگ بیمه هستند که به عنوان لیدر قرارداد اتکایی درصدهای بالایی از خطرات بسیار بزرگ صنعتی و تجاری را می پذیرد. این عمل ، یعنی جریان یافتن مداوم پرتفوی در شریان های اقتصادی شرکت که باعث پیدایش نیاز آن ها به پوشش اتکایی می گردد تا ضمن اخذ پوشش اتکایی بتوانند نیازهای روزمره خود را برآورده ساخته و در موارد بسیار خاص و استثنائی مازاد سرمایه ها را براساس اتکایی اختیاری زیر پوشش بیمه ای قرار دهند .
سه روش در شرایط اصول بیمه گری باعث شده که تصویر سنتی و شیوه های قبلی تا حدودی تغییر شکل دهند :
1- اثرات تکنولوژی بر حجم و اندازه هر خطر باعث گردیده تا بیمه ی اتکایی اختیاری حیات دوباره ای بدست آورد . غالباً صنایع تولیدی اصلی که دارای پیچیدگی های خاصی می باشند و از نقطه نظر صنعتی خطرساز هم محسوب می گردند ، مانند صنایع پتروشیمی ، پالایشگاه ها ، بسیار بزرگ تر از میزانی هستند که بتوانند جذب بازار داخلی گردند و بدین لحاظ نیاز به کمک و مساعدت بیمه گران اتکایی بین المللی وجود دارد .
2- در بسیاری از نقاط جهان ، حتی کشورهای در حال توسعه ، تمرکز روزافزون سرمایه های در معرض خطر در مناطقی قرار دارد که در معرض آسیب و خطرات طبیعی می باشند که در نتیجه تقاضای روزافزونی از این بازارها برای اخذ پوشش اتکایی مازاد خسارت فاجعه وجود دارد . در این حالت ظرفیت مورد تقاضا روز به روز در حال افزایش است تا بتواند تمامی سرمایه های در معرض خطر را تحت پوشش قرار دهد .
3- بیمه گران آتش سوزی تحت فشار قرار دارند تا از هزینه های اداری خود همانند سایر بیمه گران بکاهند و این دارای دو اثر می باشد . عرف و روش های بیمه گری متفاوتی وجود دارد ، مثلاً به جای اینکه هر خطر مورد بیمه آتش سوزی برای سرمایه های متفاوت در جدول بیمه نامه رقم به رقم در رابطه با ساختمان و محتویات مشخص می گردد ، در یک « بیمه نامه یکجا » ادغام می شوند تا اینکه بیمه گر در زمان اخذ پوشش اتکایی خود حق گزینش نداشته باشد

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع بیمه اتکایی، شرکتهای کوچک، انتخاب نامساعد، بیمه اتومبیل Next Entries منابع تحقیق با موضوع بیمه اتکایی، بیمه گذار، کشورهای عضو اوپک، توسعه اقتصادی