منابع تحقیق با موضوع بیمه اتکایی، شرکتهای کوچک، انتخاب نامساعد، بیمه اتومبیل

دانلود پایان نامه ارشد

اصلاح نماید، در این موقعیت واگذاری اتکایی به صورت مشارکت برای مدت محدود مناسب می باشد.
ـ در رشته هائی با سرمایه و مبالغ بیمه شده متوسط و ضریب خسارت متغیر که از یکسال نسبت به سال دیگر دچار نوسان فاحش است «مانند تگرگ» در این قرارداد نیازی به ارسال لیست (بردرو) حق بیمه و خسارت نیست، و در صورت لزوم خلاصه عملیات سه ماهه برای بیمه گران اتکائی ارسال می شود که در آن برای خسارتها براساس سال وقوع لیست تهیه و ارسال می گردد«بجز رشته باربری که براساس سال صدور لیست تهیه می شود». عقد بیمه اتکائی به طریق مشارکت همیشه مورد انتقاد کسانی بود که به عملیات اتکائی از دید سیاسی نگاه می کنند. آنها شکایت از این دارند که واگذارنده در این نوع قرارداد بخش اعظم حق بیمه مورد توافق خود را به خارج صادر می کند و در نتیجه آن ارز به خارج از کشور منتقل می گردد در صورتی که حقیقت چیز دیگری است.
ـ در عملیات اتکائی حق بیمه منتقل نمی شود بلکه مانده حسابها به نفع بیمه گر اتکائی است که منتقل می شود . ستون بستانکار حساب بیمه گر اتکائی را عواملی تشکیل می دهند که کاهش دهنده حق بیمه سهم بیمه گر اتکائی هستند، کارمزدها، خسارات، کارمزد منافع، ذخایر و هزینه های دیگر مانند مالیاتها از جمله این عواملند. در اقتصادهای تورمی بار مالی ذخایر فنی در اثر کاهش ارزش پول در درازمدت نتیجه قرارداد را منفی می کند.
ـ سپرده ذخایر فنی بیمه گر اتکائی نزد بیمه گر واگذارنده است و این ذخایر در قراردادهای مشارکت حائز اهمیت هستند. زیرا بیمه گر واگذارنده از مابه التفاوت بازدهی حقیقی این ذخایر با بهره ای که به بیمه گر اتکائی می پردازد سودی را نصیب خود می گرداند. این کمک مالی از آنجایی که باعث ثبات نرخ بیمه شده و از افزایش آن جلوگیری می نماید در مجموع به نفع بیمه گذار نیز تمام می شود قرارداد اتکائی مشارکت امروزه در اکثر رشته ای بیمه به ویژه در واگذاریهای مجدد قراردادهای نسبی مورد استفاده قرار می گردد.113
ـ از قراردادهای مشارکت، بیشتر در بیمه های اموال و مسئولیت (به استثنای بیمه اتومبیل) استفاده می شود، زیرا اداره و اجرای این نوع از بیمه های اتکائی آسان است و هیچ انتخاب نامساعدی نیز برای بیمه گر اتکایی به وجود نمی آید. از آنجا که عموماً این نوع قرارداد برای بیمه گر اتکائی سودآور است لذا کارمزد بیشتر و شرایط بهتر، امری کاملاً دست یافتنی است.
ـ قرارداد مشارکت، مؤثرترین عقد بیمه اتکائی برای شرکتهای کوچک است که تمایل دارند وارد یک طبقه جدید فعالیت بیمهای شوند و یا ذخیره حق بیمه های عاید نشده خود را کاهش دهند. این نوع قرارداد برای معامله متقابل بین دو شرکت بیمه اصلی نیز مناسب است.114
مزیت این نوع قرارداد از نظر واگذارنده تنها سهولت اجرای آن است زیرا هر معامله بیمه ای که انجام می دهد در صورتی که مشمول قرارداد واقع شود خود به خود چند درصد آن به حساب بیمه گر اتکائی منظور می شود. بنابراین طرز محاسبه حق بیمه اتکائی و سهم خسارت و غیره به سهولت انجام می پذیرد. ولی عیب بزرگ آن این است که جوابگوی احتیاجات بیمه گر واگذارنده نیست و نمی تواند او را در مقابل ریسکهای خطیر حمایت کند. در صورتی که در مورد خطرهای کم اهمیت که واگذارنده خود قادر به نگهداری آنها می باشد بی فایده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بیمه اتکایی بوسیله قرارداد مشارکت نمی تواند کاملاً مفید باشد مگر در مورد بیمه هائی که هم از نظر کیفیت و هم از لحاظ سرمایه بیمه شده کاملاً متحدالشکل باشند.115

بند سوم- اتکایی اختیاری–اجباری
این نوع پوشش خارج از چهارچوب واگذاری براساس مازاد سرمایه است. در این سیستم واگذارنده اجبار ندارد که طبق سهم نگهداری خاصی عمل کند و بسته به نظر خود هرچه بخواهد برمی دارد و هرچه از میزان بیمه را نخواست یا نتوانست، به بیمه گر اتکایی می سپارد و بیمه گر اتکایی موظف است که آن را بپذیرد . البته این پوشش بیمه ای برای واگذارنده اختیاری است و برای بیمه گر اتکایی اجباری است مثل بیمه ی عمر .116

بند چهارم- اتکایی پوشش باز
پوشش باز از انواع اتکایی اختیاری – اجباری است . همان طور که از اسم آن نیز به سادگی قابل فهم است ، یک نوع پوشش اتکایی باز است که در آن بدون در نظر گرفتن ظرفیت ثابت بیمه گر واگذارنده در آن اختیار واگذاری یا عدم واگذاری دارد و در صورت پیشنهاد وی بیمه گر اتکایی باید آن را تا مبلغ معینی بدون توجه به سرمایه بیمه شده بپذیرد. میزان سهم نگهداری واگذارنده نیز می تواند متغیر باشد.
لازم به ذکر است که بیمه های اختیاری – اجباری در بیمه هایی مانند باربری دریایی متداول است و در نتیجه محدودیت حق انتخاب ریسک نیز مفهومی ندارد و واگذارنده و اتکایی تا سقف مورد توافق در قرارداد مسئول جبران خسارت می باشند .

بند پنجم- پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک
در این نوع پوشش واگذارنده بصورت اختیاری ریسک را پیشنهاد می کند، چنانچه بیمه گر اتکایی آن را بپذیرد واگذارنده آن را جزو مفاد مورد توافق بیمه اتکایی قرار می دهد. در غیر این صورت جزو قرارداد محسوب نمی شود. امتیازی که بیمه گر اتکایی در این نوع قرارداد دارد این است که می تواند قرارداد را تجزیه و تحلیل و در مورد نرخ بیمه نامه به واگذارنده کمک نموده و هم فکری نماید. واگذارنده نیز باید کارمزد بهتری در مقایسه با بیمه اختیاری کسب نماید .

بند ششم- پوشش بیمه ای اجباری– اختیاری
این پوشش برعکس اختیاری – اجباری است یعنی از جانب واگذارنده اجباری است ولی از جانب بیمه گر اتکایی اختیاری است . بدین مفهوم که بیمه گر واگذارنده مجبور است که موارد بیمه ای را برای اتکایی کردن به بیمه گر اتکایی ارائه کند ولی بیمه گر اتکایی ملزم به پذیرش آن نیست .
این شرایط بیمه ای معمولاً در شرکت های بزرگ بیمه ای اجرا می شود که شرکت های تابعه ای دارد ، لذا ممکن است شرکت مادر بخشی از بیمه های شرکت های تابعه ی خود را نپذیرد و آن شرکت ها بیمه های خود را نزد شرکت دیگری اتکایی کنند .

بند هفتم- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه
زمانی که پوشش اتکایی مشارکت نتواند تمام مفاد مورد توافق اتکایی را پوشش دهد از پوشش مازاد سرمایه برای تکمیل سرمایه مورد نیاز اتکایی استفاده می گردد. بیمه گر واگذارنده درصدی از ظرفیت قرارداد مشارکت را به حساب خود برمی دارد و مابقی مشارکت و مازاد سرمایه را به بیمه گر اتکایی می دهد. مثلاً اعلام می کند قراردادهای تا سقف 100 میلیون تومان را 40% به عنوان سهم نگهداری و 60% نیز به اتکایی می سپارد و هرآنچه که بالای 100 میلیون تومان بود نیز بصورت مازاد سرمایه به اتکایی می دهد .

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت)

بند نخست-تبیین اتکایی مازاد خسارت و ویژگی های آن
بیمه ی اتکایی مازاد خسارت عمده ترین ویژگی اش این است که حق بیمه ای که بیمه گر اتکایی می پردازد با سهم او از خسارت متفاوت است . یعنی تا یک سقفی از خسارت را واگذارنده می پردازد و اگر مازاد بر آن خسارتی بود بیمه گر اتکایی می پردازد . به موجب قرارداد مازاد خسارت، بیمه گر اتکایی متعهد پرداخت خسارت وارده مازاد بر میزان توافق شده می باشد در واقع بیمه گر اتکایی در مقابل دریافت چند درصد از حق بیمه مجموع معاملات بیمه ای واگذارنده در رشته معینی تعهد می کند، هرگاه خسارت وارده هر یک از مورد بیمه ای توافق شده از حد معین تجاوز نماید مازاد آن را جبران کند. در قرارداد اتکایی مازاد خسارت سهم واگذارنده همیشه مبلغ ثابتی است و مازاد آن برعهده بیمه گر اتکائی می باشد.117
به عبارت دیگر در این فرمول اتکائی، شرکت بیمه اتکایی در صورتی تعهد دارد، که خسارت از اندازه معینی تجاوز کند. در واقع خسارتهای کوچک در تعهد بیمه گر مستقیم و مازاد آنها به عهده بیمه گر اتکائی خواهد بود.118
مثلاً بیمه گر اتکائی در ازاء دریافت چهار درصد حق بیمه های یکسال مجموع عملیات بیمه ای واگذارنده در رشته معین متعهد می شود مازاد هر خسارتی را که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز کند بپردازد. و یا تعهد می کند که هشتاد درصد کلیه خسارتهای بزرگ و کوچک او را جبران نماید مشروط بر اینکه جمع کل خسارات یکسال نسبت به حق بیمه های دریافتی همان سال از درصد معین بیشتر باشد. بیمه اتکائی مازاد خسارت، بیمه گر را در مقابل خسارات اتفاقی که بیشتر جنبه تصادف دارند حمایت می کند این قسم قرارداد اتکایی تازه نیست ولی می توان گفت اهمیت آن بعد از جنگ اول جهانی روبه افزایش گذاشته و توسعه پیدا کرده است. حق بیمه ای که در قراردادهای مازاد خسارت نصیب بیمه گران اتکایی می شود با توجه به شرایط قرارداد براساس توافق تعیین می شود و درصدی از درآمد حق بیمه سالیانه واگذارنده را تشکیل می دهد.119
مشخصه بیمه اتکایی مازاد خسارت آن است که مسئولیت بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی براساس خسارت تعیین می شود و این در حالی است که بیمه اتکایی نسبی براساس سرمایه بیمه شده ، مسئولیت تقسیم می گردد .
در قراردادهایی اتکائی مازاد خسارت در کنار بیمه گران اتکائی، دلالان و واسطه های بازارهای اتکائی نیز مداخله دارند. بیمه گر واگذارنده تعهدات نمی تواند هیچ گونه تغییری در روشهای پذیرش و صدور خود و ارائه پوشش در انواع رشته های بیمه ای موجود دهد مگر اینکه قبلاً موافقت بیمه گر اتکائی را برای انجام آن کسب کرده باشد.120
واگذارنده به محض اطلاع از هر خسارتی که در ارتباط با قرارداد مازاد خسارت فی مابین است و از نظر مبلغ و نوع خسارت به موجب شرایط خصوصی قرارداد، آن را متأثر می سازد باید نوع، مبلغ و سهم بیمه گر اتکائی را به او اعلام نموده و متعاقباً از هرگونه تغییرات پیشرفتهای عمدی درباره خسارت اعلام شده نیز او را مطلع گرداند. پرداخت کلیه خساراتی که بیمه گر واگذارنده به موجب شرایط بیمه نامه اصلی مسئول پرداخت آنها است و قرارداد اتکایی فی مابین را تحت تأثیر قرار می دهد به عهده واگذارنده است. بیمه گر اتکایی نیز به نوبه خود پس از دریافت مدارکی که نشان دهنده میزان تعهد او از خسارت است سهم خود از خسارت را می پردازد. بدیهی است وی حق دارد بدهی های معوقه واگذارنده را کسر و بقیه مبلغ را حواله نماید.121
حقوق و تعهدات طرفین قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی می ماند. اگر در زمان خاتمه قرارداد خسارتی که قبل از خاتمه قرارداد واقع شده و هنوز تحت بررسی است پرداخت نشده باشد بیمه گر اتکائی براساس شرایط قرارداد ملزم به انجام تعهدات خود در مورد آن خسارت خواهد بود.122 بیمه گر اتکائی مسئولیتی در مقابل خسارتهایی که قبل از پایان یک سال از تاریخ اطلاع واگذارنده از وقوع آن به بیمه گر اتکایی اعلام نشده باشد ندارد. به عبارت دیگر واگذارنده حداکثر ظرف یکسال پس از اطلاع از وقوع خسارت و تحقق خطر باید مراتب را به اطلاع بیمه گر اتکایی برساند. در غیر این صورت وی مسئولیتی نخواهد داشت.123

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی مازاد خسارت
از جمله مزایا که البته مربوط به واگذارنده است تأمین در مقابل خطراتی که اتفاقی است. خطرهای اتفاقی یعنی خطراتی که در صورت وقوع، خسارتهای هنگفتی ببار می آورند. در حقیقت یکی از مسائلی که بیمه گران با آن مواجه می باشند وجود این گونه خطرات می باشد که بدون اینکه اطلاعات آماری صحیحی بتواند برای آنها بدست آورد گاه و بیگاه بروز کرده و خسارات سنگینی ببار می آورند مانند سیل، زلزله، توفان و نظایر آن. ولی اگر این خطرها به وسیله قرارداد مازاد خسارات اتکائی شوند می توان گفت خیال بیمه گر آسوده است زیرا در صورت بروزی خسارت جز مبلغ معینی بقیه بعهده بیمه گر اتکائی خواهد بود. یکی دیگر از مزایای این قبیل بیمه های اتکائی کمی مخارج اداری آنها است زیرا محاسبه سهم حق بیمه و خسارت بیمه گر اتکائی ساده بوده و در مدتهای معین انجام می شود، و از آنجا که به موجب قرارداد مازاد خسارت بیمه

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع بیمه گذار، بیمه اتکایی، حمل و نقل، ضریب خسارت Next Entries منابع تحقیق با موضوع بیمه اتکایی، ضریب خسارت، کشورهای در حال توسعه، قراردادهای بیمه