منابع تحقیق با موضوع بهینه سازی چند هدفه، تحقیق در عملیات، رویکرد یکپارچه

دانلود پایان نامه ارشد

هزینه انتقال هر واحد محصول ازتسهیل j به تسهیل k
s_i: حد اکثر عرضه محصول توسط تولید کننده i
z_j : حداکثر ظرفیت مرکز توزیع j
d_k : تقاضای مشتری در نقطه k
a_i : درصدی از اختلال که ممکن است تسهیل i با آن مواجه شود
a_j : درصدی از اختلال که ممکن است تسهیل j با آن مواجه شود
R_i : حد اکثر منبع پشتیبان مورد نیاز زمانی که کل تسهیل i دچار اختلال شده است.( ai=1)
R_j : حد اکثر منبع پشتیبان مورد نیاز زمانی که کل تسهیل j دچار اختلال شده است.( aj=1)
〖TB〗_i : کل بودجه پشتیبان پیش بینی شده برای تولید کنندگان در زمان مواجه با اختلال
〖TB〗_j : کل بودجه پشتیبان پیش بینی شده برای مراکز توزیع در زمان مواجه با اختلال
m_i: نسبت بین منبع مصرفی به زمان ترمیم در تولید کننده i
m_j : نسبت بین منبع مصرفی به زمان ترمیم در مرکز توزیع j
w_i : هزینه برون سپاری در هر واحد زمان برای تسهیل i
w_j : هزینه برون سپاری در هر واحد زمان برای تسهیل j

متغییرهای تصمیم :

q_ij : مقدار محصولی که باید از تسهیل i به مرکز توزیع j انتقال داده شود
q_jk : مقدار محصولی که باید از تسهیل j به مرکز توزیع k انتقال داده شود
Xi : اگر تولید کننده i باز شود برابر با یک ودر غیر این صورت صفر است
Xj : اگر مرکز توزیع j باز شود برابر با یک ودر غیر این صورت صفر است
t_i : مقدار کاهش زمان ترمیم برای تسهیل مختل شده i
t_i : مقدار کاهش زمان ترمیم مورد نیاز برای تسهیل مختل شده j
〖rb〗_i :بودجه ترمیم در نظر گرفته شده برای تسهیل i
〖rb〗_j :بودجه ترمیم در نظر گرفته شده برای تسهیل j
〖osb〗_i : بودجه برون سپاری در نظر گرفته شده برای تسهیل i
〖osb〗_j : بودجه برون سپاری در نظر گرفته شده برای تسهیل j

3-4. مدل ریاضی :

تابع هدف اول min
∑_(i=1)^m▒〖Fi Xi〗+∑_(j=1)^d▒〖Fj Xj〗+∑_(i=1)^m▒∑_(j=1)^d▒q_ij y_ij+∑_(j=1)^d▒∑_(k=1)^c▒q_jk y_jk+∑_(i=1)^m▒〖( rb〗_i +〖osb〗_(i ))+∑_(j=1)^d▒〖( rb〗_j +〖osb〗_(j )) 1-3

Subject to:

∑_(j=1)^d▒q_ij ≤s_i x_i (1-a_i ) j=1,2,…,d 2-3

∑_(i=1)^m▒q_ij -∑_(k=1)^c▒q_jk =0 i=1,2,…,m , k=1,2,…,d 3-3

∑_(j=1)^d▒q_jk =d_k j=1,2,…,d 4- 3

∑_(i=1)^m▒〖q_ij≤〗 z_j X_j (1-a_j ) i=1,2,…,m 5- 3

تابع هدف دوم : max
∑_(i=1)^m▒t_i +∑_(j=1)^d▒t_j 6- 3

Subject to:
〖rb〗_i=R_i a_i x_i 7- 3

〖rb〗_j=R_j a_j x_j 8- 3

t_i=(1/m_i ) 〖rb〗_i x_i 9- 3

t_j=〖(1/m〗_j)〖rb〗_j x_j 10- 3

〖osb〗_i= t_(i ) w_i 11- 3

〖osb〗_j= t_j w_j 12- 3

∑_(i=1)^m▒〖 ( 〖rb〗_i 〖+〖osb〗_i ) x〗_i≤〗 〖TB〗_i i=1,2,…,m 13- 3
∑_(j=1)^d▒〖( 〖rb〗_j 〖+〖osb〗_j ) x〗_j≤〗 〖TB〗_j j=1,2,…,d 14- 3

〖 q_jk, rb〗_i , 〖rb〗_j, 〖osb〗_(i ), 〖osb〗_(j ),t_i ,t_(j )≥0 ∀ i,j 15-3

x_i , x_j {0,1} ∀ i,j 16-3

3-5.شرح مدل :

تابع هدف اول 1-3
شامل هرینه های ثابت احداث تسهیلات، هزینه های انتقال از تولیدکنندگان به مراکز توزیع و از مراکز توزیع به مشتریان و هزینه های پشتیبانی در زمان اختلال است .( به مجموع بودجه ترمیم و بودجه برون سپاری ، هزینه پشتیبانی گفته میشود )
محدودیت اول 2-3
بیانگر این نکته است که مجموع مقادیر ارسالی از تولید کننده i به کلیه مراکز توزیع حداکثر باید کوچکتر یا مساوی ظرفیت عرضه تولید کننده i با در نظر گرفتن شرایط اختلال باشد .
محدودیت دوم 3-3
بینگر این است که مراکز توزیع تمام محصولاتی را که از تولیدکننگان دریافت میکنند را باید به نقاط مشتریان ارسال کنند .
محدودیت سوم 4-3
بیانگر این است که کلیه نیازهای مشتریان باید برآورده شود.
محدودیت چهارم 5-3
بیانگر این نکته است که مجموع مقادیر دریافتی مرکز توزیع j از کلیه تولیدکنندگان حداکثر باید کوچکتر یا مساوی ظرفیت توزیع تسهیل j با در نظر گرفتن شرایط اختلال باشد .
تابع هدف دوم 6-3
هدف این تابع هدف ماکسیمم کردن کاهش زمان ترمیم تسهیلاتی که دچار اختلال شده است تا زودتر به حالت نرمال برگردند .

محدودیت اول و دوم 7-3 , 8-3
بیانگر این است که بودجه ترمیم تسهیلات تولید و توزیع در صورتی که احداث شوند، باید برابر ماکسیمم بودجه در نظر گرفته برای آنها شود .
محدودیت سوم وچهارم 9-3 , 10-3
بیانگر این است که زمان ترمیم تسهیلات تولید و توزیع در صورت احداث، برابر با بودجه در نظر گرفته برای آن در نسبت بودجه مصرفی به کاهش زمان ریکاوری است.
محدودیت چهارم وپنجم 11-3 , 12-3
بیانگر مقدار بودجه مورد نیاز برای برون سپاری فعالیت های تولید و توزیع است .
محدودیت پنجم و ششم 13-3 , 14-3
بیانگر این است که مجموع بودجه پشتیبان ( شامل مجموع بودجه ترمیم و برون سپاری ) تسهیلات تولید و توزیع باید کوچکتر مساوی کل بودجه در نظر گرفته شده برای آنها باشد .

3-6.روش های حل ارایه شده برای مساله :

3-6-1. مقدمه :
در طی چند دهه گذشته دانش تحقیق در عملیات، نقش بسزایی در افزایش توان مدلسازی و حل مسایل پیچیده داشته و نحوه نگرش به مقولات تصمیم گیری و مدیریت را عوض نموده است . امروزه اغلب پژوهش ها و کاربردهای حوزه بهینه یابی با در نظر گرفتن شرایط پویای مسایل بهینه سازی دنیای واقعی در بر گیرنده بیش از یک هدف هستند که غالبا این اهداف با یکدیگر در تعارض هستند و بهبود در یک هدف باعث بدتر شدن هدف دیگر میشود. دو رویکرد کلی شامل رویکرد یکپارچه سازی77 و رویکرد پارتو به منظور حل بهینه سازی چند هدفه مطرح هستند . که در این تحقیق از رویکرد پارتو استفاده شده است . البته یکی از محبوب ترین روش ها در حل ابعاد بزرگ مسایل بهینه یابی چند هدفه استفاده از روش های ابتکاری است.
در اکثر مواردي که قرار است يک مسأله بهينه سازي با يک روش فرا ابتکاري حل شود، بايد يک شکل مناسب از نمايش برای جوابهای مسأله يافت. سپس لازم است که جوابهای حاصل از الگوريتم به صورت اوليه و قابل استفاده برای کاربران تبديل شود )ديکدينگ کردن(.روشهای فراابتکاری نظير الگوريتمهای ژنتيکي ، روش شبيه سازی تبريد ، روش جستجوي ممنوع ، سيستمهاي مورچگان ، بهينهيابي بر اساس اجتماع پرندگان و شبکه هاي عصبي که که بر اساس ايده جستجوي محلي کار ميکنند با اين تفاوت که امکان رهيدن از دام بهنيه هاي محلي برای آنها وجود دارد که اين امکان درهر يک از اين روشها به کمک ابزارها و تکنيکهای خاصي تعبيه شده است .

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع زنجیره تامین، شبکه زنجیره، تامین کننده Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه نگاشت ادراکی فازی، عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت