منابع تحقیق با موضوع بانک مرکزی، فناوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

يافتن راه مبارز با آنها امری اساسي است. به كمك متخصصان فنآوری اطلاعات در حرفه، بانكداری، ارتباطات مستقيمي ميان مؤسسات مالي، دولت و مقامات مجری قانون بوجود آمده است تا با اين جرايم مبارزه شود )آندرو4، 2013).
جرائم اينترنتي شبكه بانكي تنوع زيادی دارد، از جمله زيانهای ناشي از جعل و سوء استفاده از كارتهای اعتباری كه امروزه در شبكه بانكي بسيار شاهد آن هستيم و يا بسياری ديگر از جرائم اينترنتي محسوس در شبكه بانكي. كشور ما به هيچ كدام از كنوانسيونهای بين المللي مربوط به جرايم اينترنتي نپيوسته است و با توجه به خلأ موجود در قوانين داخلي، نيروهای انتظامي برای پيشگيری از اين جرايم و كشف آن ها، در عمل با مشكلاتي مواجه هستند و اين در حالي است كه امروزه پليس با استفاده از فناوریهای نويني كه در عرصهی نرم افزارهای تخصصي پليس به وجود آمده است، ميتواند در پيشگيری از وقوع جرايم مزبور نقش مؤثری داشته باشد)ويليامز5، 2012).
بنابراین مساله اساسی در این پژوهش شناسایی انواع جرائم اینترنتی در شبکه بانکی و راه های جلوگیری از آن میباشد. بعبارتی دیگر محقق در این پژوهش درپی یافتن پاسخ برای این سوال است که انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی کدام موارد هستند و چگونه میتوان از آنها جلوگیری نمود.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه تحولات عظيمي درصنعت بانكداري به وقوع پيوسته و ماهيت آنرا بيش از پيش چالشي و پيچيده ساخته است.در دنياي امروز مسائل و مشكلات بانكي نه تنها در درون مرزهاي ملي به ديگر بانك‌ها و سازمانهاي مشابه سرايت مي‌كند، بلكه از مرزهاي ملي فراتر رفته و مؤسسات مالي ساير کشورها را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.(بوزان 1392)
بانكها و مؤسسات اعتباري نقش محوري دررشد و شکوفايي اقتصاد كشورها ايفا مي‌كنند.صنعت بانكداري در کشور ما در سال‌هاي اخير دچار تحولات چشمگيري شده است. از مهمترين تحولات در زمينه بانكداري مي‌توان به تعامل گسترده بانک‌هاي داخلي با بانک‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و مبارزه با پديده پولشويي، تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، رقابت شديد بين آنها، استفاده از ابزارهاي جديد بانکداري و گسترش فعاليت بانکداري الکترونيک اشاره كرد.طبيعي است كه همگام با تحولات صنعت بانكداري، نظارت براين صنعت نيز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهميت آن افزوده شود.با عنايت به تأثير قابل ملاحظه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بر رشد و شکوفائي اقتصادي وتأثيرگذاري آن‌ها بر متغيرهاي کلان اقتصادي از قبيل رشدنقدينگي،تورم وبيکاري،نياز به تحول درنظارت بانکي به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباري با سياست‌هاي پولي و بانکي وجلوگيري از تخلف آنها از قوانين و مقررات احتياطي و نظارتي و حفظ ثبات وسلامت سيستم بانکي و صيانت از منافع سپرده‌گذاران بيش ازپيش احساس مي‌شود.(بوزان 1392)
در دنياي بانکداري امروز با پيچيدگي ابزارها و تنوع فعاليت‌هاي بانکي و ارتباطات درون سيستمي، حفظ سلامت و ثبات نظام بانکي از مهمترين دلايل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري است، چرا که در صورت بروز مشکل ويا اخلال دريک مؤسسه پولي واعتباري، کل نظام مالي به دليل ارتباطات گسترده تحت تأثير قرار میگیرد.(بوزان1392)
از طرفی دیگر مجرمان اينترنتي ميتوانند صدمات شديدی به رايانه های شركتها و حتي اشخاص بدون بر جای گذاشتن كوچكترين ردپائي )نه اثر انگشتي، نه آثار شليك گلولهای و نه حتي ته سيگاری( وارد نمايند. اينترنت اين توانايي را دارد كه به رهبران گروهها، مجريان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورين امنيتي در سطح بالا، مديران ريسك و دلالان يا واسطههای بيمه كمك نمايند يا اينكه ضرر و زيان برسانند اينترنت يا ساير پروتكلهای انتقال دادهها، سبب تسهيل درجريان پردازش اطلاعات شدهاند. در اقتصاد جديد اطلاعات سرمايه اوليه و مايع حياتي (همانند خون در شريانها) در هر شركتي است و شركتها محتاطانه از آن محافظت ميكنند .حتي شركتهايي كه به خوبي اداره و كنترل ميشوند نيز به مباحثه و گفتگو درباره امنيت اطلاعات و مسائلي چون فناوری اطلاعات كه به راه حل های اطلاعاتي نياز دارد علاقه نشان میدهند(بوزان،1392).
اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکتها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی درسراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن میتواند تا حدود زیادیبر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونه ای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبارواطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، 1389).
شبکه بانکی نیز مانند بسیاری دیگر از سازمانها و شرکتها از مشکلات و جرائم مرتبط با اینترنت فارغ نیست. امروزه و یا در آینده نه چندان دور، اکثر نقل و انتقالهای پولی و مالی در بازار اقتصاد از طریق رایانه انجام میپذیرد. نتیجه این كه توسعه دادههای رايانهای در بانكها ميتواند موجب ترس از قريب الوقوع بودن استفاده از روشهای اجرايي از سوی بزهكاران متخصص شود.(سلسله 1386)
با تولد رايانهها ملاحظه مي شود كه نوع جديدی از جرايم مرتبط به آن در روبه روی جرم شناسان و نيرو های امنيتي قرار گرفته است. بزهكاری انفورماتيك روز به روز متنوع شده و اكنون اشكال شناخته شدهای همچون خرابكاری، جاسوسي، سرقت، استفاده و دستكاری غير قانوني در رايانهها و …. را شامل مي شود. در دهه 1970 ميلادی، نخستين پژوهشهای علمي و جرم شناختي در اين زمينه انجام شد و بدين ترتيب از يك سو به اشكال متعددی از بزهكاری انفورماتيك و از سوی ديگر به رقم سياه قابل توجه در اين نوع بزهكاری، پي برده شد(سلسله 1386).
به عنوان نمونه فهرست اعمال مجرمانه در قلمرو انفورماتيك و رايانه كه به وسيله شورای اروپا تهيه و معرفي شده به اين شرح است؛ تقلب نسبت به رايانه، تقلب نسبت به انفورماتيك، وارد كردن خسارت به دادهها با برنامه های انفورماتيك، خرابكاری و دستكاری غير قانوني در رايانه، ورود غير مجاز به سيستمها و دادههای انفورماتيك، رهگيری غير مجاز ارتباطات رايانهها، توليد غيرمجاز برنامه رايانه و انفورماتيك حمايت شده، تكثير غير مجاز يك توپولوژی، جاسوسي با رايانه و استفاده غيرمجاز از يك رايانه به عنوان جرائم اينترنتي هستند كه خسارات بسياری را برای قربانيان اين جرائم به همراه داشته اند)سلسله، 1386).
در عصرارتباطات به رغم اين كه شاهد گسترش وسايل و راههای ارتباطي پيشرفته هستيم و دستاوردهای ارتباطي اين قرن را مورد بهره برداری شايان قرار ميدهيم، به نوعي، با برخي مشكلات كه بعضاً هنوز نيز بدون حل باقي ماندهاند، دست به گريبانيم. اصطلاحهايي مانند جرايم اينترنتي كه به گوش بسياری از ما آشناست و هر از گاهي خبر يا گزارشي كه در مورد ارتكاب چنين جرايمي از سوی مجرمان انتشار مييابد. بنابراین با توجه به مطالب بيان شده و نيز با توجه به اينكه بانكها صدمات و خسارتهای زيادی را از ناحيه جرائم اينترنتي متحمل شدهاند، شناسايي اين جرائم و توجه كردن به روشهای جلوگيری از اين جرائم ضروری به نظر ميرسد، از اين رو اهميت پزوهش حاضر احساس مي شود.(سلسله 1386)

1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف اصلي
هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن می باشد.

1-4-2 اهداف ویژه
تعیین دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
تعیین تولید مانع(کارشکنی) در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
تعیین سرقت پول در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛
تعیین جعل هویت در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛

1-5 فرضیه های تحقیق
-1 دسترسي بدون اجازه يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.
-2شناسايي توليد مانع (کارشکنی) يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.
3- شناسایی سرقت پول يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.
4-شناسايي جعل هويت يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.

1-6 قلمرو تحقیق
1-6- 1 قلمرو موضوعي
قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه نظارت بر بانکداری الکترونیک/ تحول شبکه امن مالی/ نظارت بانک مرکزی/ فضای سایبری و امنیت اطلاعات می باشد.

1-6-2 قلمرو مکاني
قلمرو مکانی این تحقیق در کلیه شعب بانکهای ملی شهر کرمانشاه و نیز کارشناسان حوزه سایبری(پلیس سایبری در شهر کرمانشاه می باشد.

1-6-3 قلمرو زماني تحقیق
از لحاظ زمانی، قلمرو این تحقیق مربوط به بهار 1394 میباشد.

1 -7 متغیرهای تحقیق
موضوعات تحقیق دارای مفاهیمي مجردو ذهني هستند.برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم، مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند.مفاهیم وقتي به متغیر تبدیل ميشوند كه بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین كنیم.همچنین باید بین متغیرهای مستقل، وابسته، كنترل و میانجي و همچنین بین متغیرهای گسسته و پیوسته و آشکاروپنهان تفاوت قائل شد(ایراننژاد، 1382). این تحقیق با عنایت به فرضیهها و نوع پرسشنامه طراحي شده، متغیرهای خاص خودش را دارا مي باشد كه هر كدام متناظر با فرضیهها هستند.

1-8 روش تحقیق
از آنجا که موضوع مورد تحقیق در مورد وضعیت کنونی طرح ریزی شده است و ماهیت تحقیق موقعیت را به صورتی که در زمان بررسی وجود دارد تعیین میکند لذا روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی است که با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده و با اعتبارو روائی دادههای تحقیق جمع آوری وفرضیات تحقيقات حاضراز نگاه هدف، كاربردي است؛ زیرا از نتايج يافتهها براي حل مشكلات خاص درون سازمان استفاده ميشود.از نگاه چگونگی گردآوري دادهها، پژوهشی توصيفي- پيمايشي بهشمار میرود؛ زیرا تلاش میکند با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از وضع موجود نمونه آماري به دست آورد. همچنین از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع دادهها، پژوهشی کمی به شمار میرود.

1-9 روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات
برای انجام این تحقیق و جمع آوری اطلاعات و دادهها از کتب و مجلات و سایتهای معتبر فارسی و لاتین استفاده میشود. براساس این مطالعات و مذاکره با متخصصین امرو درنظر داشتن فرضیات تحقیق پرسشنامه تنظیم میگردد و با توزیع آن در میان جامعه آماری دادهها جمع آوری میشود.

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات، دادهها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده طبقه بندی شده و با تخصیص متناسب انتخاب شده است. برای طبقه بندی، تخصیص و تفسیر دادهها از روشهای آمار توصیفی و درسطح استنباطی با استفاده ازنرم افزار AMOS؛ برای آزمون فرضیهها از آزمونهایی همچون آزمون تحلیل عاملی و معادلات ساختاری استفاده میشود.

1-11 جامعه آماری
جامعة آماري اين پژوهش، کلیه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری در شهر کرمانشاه هستند.

1-12 استفاده كنندگان از نتایج تحقیق
نتایج حاصل از این پژوهش خارج از اینکه برای سازمان مطبوع(بانک ملی) مفید میباشد برای سایر بانکها، سازمانها و شرکتهایی که با سیستم فناوری اطلاعات درگیر هستند میتواند مفید و موثر واقع گردد. همچنین نتایج این تحقیق میتواند برای تحقیقات آتی دانشجویان ارشدیادکتری درجهت پیشبرد امر پژوهش و تحقیقات بهتر آنها مبنایی علمی طلقی گردد.
1-13 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط محقق تاکنون پژوهشی با این عنوان در داخل کشور صورت نگرفته است و همچنین طبق تحقیقات و استعلام از بانکها و نهادهای رسمی علمی کشور (مثل ایران داک) هیچ گونه تحقیقیدر این زمینه درحوزه بانکداری انجام نگرفته است، بنابراین میتواند گویای نوآور بودن تحقیق را برساند.

1-14 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
تعاريف مفهومي
نظارت IT: بنا به بخشنامه سال 1385 بانک مرکزی تمامی بانکها موظف به ایجاد واحدی به نام نظارت IT به منظور کنترل و پایش عملیات بانکداری الکترونیک شدهاند. این اداره در بانک مرکزی از سال 1384 شروع ب

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، صنعت بانکداری، تجارت الکترونیک Next Entries منابع تحقیق با موضوع تجارت الکترونیک، صنعت بانکداری، فضای سایبر، فضای مجازی