منابع تحقیق با موضوع بانکداری الکترونیک، فضای مجازی، خدمات بانکداری الکترونیک، امنیت اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

نتیجه این كه توسعه دادههای رايانهای در بانك ها ميتواند موجب ترس از قريب الوقوع بودن استفاده از روشهای اجرايي از سوی بزهكاران متخصص شود.

2- 4 پیشینه ی موضوع
2-4-1 داخلی
بوزان(1392) در پژوهشي تحت عنوان اينترنت و شكل گيری باندهای جرم و فساد در فضای مجازی به اين نتايج رسيد كه با ورود رايانه به زندگي اجتماعي بشر، تغييرات شگرفي را در جامعه بشری شاهد بوديم. به تبع اين تغييرات زندگي بشر به فضای جديدی منتقل شده و يا در حال انتقال است به همين سبب جرائم در اجتماع شكل جديدی يافته و روش های جديدی را برای پيشگيری و كشف ميطلبد و آينده پژوهي برای ترسيم وضعيت جرائم در آينده اجتناب ناپذير به نظر ميرسد. زندگي جديد، قوانين و مقررات اجتماعي جديدی را در پي خواهد داشت كه قوانين كشورهای مختلف برای مقابله با جرائم فضای مجازی ازجمله اين قوانين است كه كشورما ايران نيز از اين موضوع غافل نبوده و قوانين متناسب را به تصويب رسانده و برای اجرا ابلاغ شده است.درفضای جديد،زندگي پليس نقشي متفاوت از گذشته داشته و مراقبت از خيابان مانع ارتكاب وكشف جرم را در پي نخواهد داشت. بنابراين، پليس بايد وارد فضای مجازی شده و گشتهای خود را در اين فضا طراحي و اجرا كندو چارهايي جز كشف جرم در فضای مجازی ندارد.
جلالي(1389) در پژوهشي مطرح نمود كه اينكه 81 درصد انگيزه مجرمانه در فضای اينترنتي مربوط به جرايم مالي است، خاطر نشان كرد: تامين امنيت فضای توليدوتبادل اطلاعات كشور، صيانت از هويت ديني، ملي وارزشهای انساني جامعه در فتا،حفظ حريم خصوصي وآزادیهای مشروع، صيانت از منافع، اسرارو اقتدارملي درفضای توليدو تبادل اطلاعات،حفظ زيرساختهای حياتي كشور در مقابل حملات سايبری واعتماد وآسودگي خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامي امور قانوني به منظور صيانت ازحكميت و اقتدار ملي از جمله اهداف تشكيل پليس فتا به شمار ميآيد.
جلالي فراهاني(1391) در پژوهشي ديگر مطرح نمود كه سرقت اطلاعات كارت های بانكي از جمله شماره كارت، رمز دوم،كدcvv 2، از طريق صفحات جعلي(فيشينگ)، “اسكمير” (كپي كردن غيرقانوني دادههای كارت بانكي)، سوء استفاده از اعتماد افراد و دريافت كارت و رمز آن، روشهای پيچيده مجرمان در فريب افراد و تكنيكهای مهندسي اجتماعي از جمله شگردهای مجرمان است كه به برداشت غيرمجاز منجر ميشود.
نيازخاني(1387)در پژوهشي عنوان كردكه41 درصدكاربران ايراني به عنوان اولويت اول خود از اينترنت برای جستجوی اطلاعات مورد علاقه خودواخبار،19درصد خدمات بانكداری الكترونيك، 16 درصد دانلود، 14درصد شبكههای اجتماعي و10 درصد به عنوان فروشگاه اينترنتي استفاده ميكنند.
اسدی(1382) در تحقیق خود بیان نموده که، امروزه به دلیل افزايش استفاده از شبکههای کامپیوتری و اينترنت، امنیت از اهمیت بسزائي برخوردارشده است. يکي از زمینههای مهم مورد مطالعه در اين حوزه، زير ساختار کلید عمومي است که از راهکارهای مناسب برای کمک به افزايش امنیت در شبکه های کامپیوتری ميباشد. اين راهکار در راستای تکامل رمز نگاری کلید عمومي و مديريت گواهیهای کلید عمومي و مبادله اطلاعات و مبادلات مالي شکل گرفته است. دراين تحقیق مدلهای مختلف اعتماد بیان و با يکديگر مقايسه ميشوند و برای بهبود عملکرد مدلها پیشنهاداتي ارائه ميگردد.
کلیني(1384) در پژوهش خود روشهای مختلف خريد الکترونیکي را بررسي و دسته بندی نموده و در ادامه ذکر نمودند که در کنار جابجايي پول روی شبکه باز اينترنت، آمار تقلب شامل دزديدن شماره کارت اعتباری مشتريها، دزديدن پول الکترونیکي ويا استفاده مجدد ازپول خرج شده، سرقت کلمات عبور برای استفاده از امکانات مالي به شدت رو به افزايش است. همچنین بررسي پروتکلهای معتبر، معاملات کارت اعتباری بويژه پروتکل جديدD Secure ، ابزارهای رمزنگاری معمول درپروتکلهای پرداخت اينترنتي ونحوه کارکرد آنها از اهداف ديگر اين تحقیق بوده وسرانجام نیز يک پروتکل پرداخت کارت اعتباری که سعي در رفع برخي مشکلات پروتکلهای معمول دارد پیشنهاد گرديده است.
تحقیق بعدی که توسط شمسي يزداني(1384)صورت پذيرفته، تدوينگر مطالبي در خصوص روشن و قابل درک بودن نحوه استفاده از خدمات، سهولت در يادگیری و سهولت در استفاده از خدمات را مورد بررسي قراردادندوذکر نمودند که کوتاه شدن زمان انجام امور بانکي، قابل اعتماد بودن خدمات بانکداری الکترونیک، دسترسي مشتريان و برخورداری از اينترنت در قصد استفاده افراد مفید و اثرگذار است. در پايان عنوان نمودند که اثربخشي استفاده ازکامپیوتر با ادراک مشتريان در مورد سهولت استفاده و مفید بودن از خدمات بانکداری الکترونیک رابطه داشته و هرچه توانايي فرد دراستفاده از اينترنت جهت انجام امور بانکي بیشتر باشد ادراک مثبتتری در مورد مفید بودن استفاده از اين خدمات و سهولت استفاده از اين خدمات خواهد داشت.
شايان با تعاريفي از ارکان امنیت همچون محرمانگي، تمامیت، دسترس پذيری، عدم انکار و… پژوهش خود را شروع ودر ادامه با بیان اهمیت وضرورت مساله امنیت که تمامي سازمانها در سراسر دنیا را تهديد ميکند وارد حوزه امنیت شده است. دراين تحقیق بر اساس بررسيهای صورت پذيرفته مدل جامع مديريت امنیت اطلاعات در بانکداری الکترونیک تحت عنوان CMISMIEB استخراج گرديد که سه رويکرد سلسله مراتبي، چرخه PPCA و کار ويژهای را ترکیب نموده است. رويکرد اول جهت درک جايگاه اقدامات درسطح سازماني، رويکرد دوم به منظورنگرش فرآيندی و انطباق و استانداردهای معتبر و رويکرد سوم جهت سهولت درک وبه کارگیری و افزايش کارايي در غالب مدلي با يکديگر تلفیق شده است و با بررسي از ويژگي بانکها و ارزيابي اثر هر يک از اين فاکتورها برعملکرد مديريت امنیت اطلاعات بانکها پرداخته شده است. در پژوهش فوق الذکر عوامل مهم ديگری همچون مفید بودن درک شده توسط کاربروسهولت استفاده درک شده عنوان گرديد که ازعوامل موثردر پذيرش تکنولوژی معرفي شده است.چانگ و همکاران درسال(2006) عنوان نمودند که علاوه بر مفید بودن درک شده، امنیت وب درک شده نیز اثری مستقیم و قوی بر پذيرش بانکداری الکترونیک دارد

نمودار 2-1 چانگ وهمکاران درسال( 2006 )

امینی (1385) تحقیقی با عنوان بررسی و شناسایی موانع و چالشها در مسیر توسعه و بهبود بانکداری الکترو نیکی در بانک پارسیان انجام داده است. در این تحقیق متغیرهای تکنولوژیکی، مدیریتی، سازمانی
و هزینهای مورد بررسی قرار گرفته و چالشها، مشکلات، موانع و مزایای پیشروی بانکداری الکترونیک را مورد بررسی قرار میدهد. در پژوهش مورد نظر عوامل موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در بانک پارسیان متغیرهای مستقل میباشد که به چهار دسته عوامل تکنولوژیک، مدیریتی، سازمانی و هزینهای تقسیم میشوندو بانکداری الکترونیک نیز متغیروابسته تحقیق میباشد که محقق تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق را بر روی آن بررسی کرده است.

2-4-2 خارجی
ويليامز(2012) در پژوهشي مطرح نمود كه تقريباً ميتوان گفت به ازای هر كدام از روشهای حقه بازی و كلاهبرداری در جامعه، روشها و ترفندهای متناظری در عالم اينترنت و شبكه پيدا ميشوند كه به همان اندازه متنوع و متفاوت از يكديگرند. مواردی كه تاكنون در زمينه خلاف كاریهای اينترنتي در جهان (عمدتاً اقتصادی) گزارش شدهاند، بسيار زياد بوده اما از اين ميان، آن تعداد كه مورد پيگرد قضايي قرارگرفته و مسير حقوقي خود شدهاند، بسيار زياد بوده اما از اين ميان، آن تعداد كه مورد پيگرد قضايي قرار گرفته و مسير حقوقي خود شدهاند.
باران(2014)در پژوهشي ديگر عنوان نمود كه درزندگي اجتماعي امروز بشر تحولهايي صورت گرفته و به تاثير از آن جرايم نيز اشكال متفاوتي به خود گرفته است كه جرايم رايانهای مصداق بارز اين تحولها در زندگي اجتماعي انسانها ميباشد. با ورود رايانهها به زندگي شخصي افراد و گسترش فناوری اطلاعات(اينترنت) سوء استفاده از اين وسايل اشكال گوناگوني به خود گرفته است كه تحت عنوان جرايم رايانهای از آن بحث مي شود. به گزارش ايسكانيوز از جمله شايعترين اين جرايم كه روز به روز نيز افزايش مييابد كلاهبرداری اينترنتي است، البته در كنار آن جرايم ديگری چون جعل كامپيوتری، سرقت اينترنتي، افشای اطلاعات نيز از شايع ترين اين موارد است.
در تحقیق پیکارينن(2004)، که پیرامون پذيرش مشتريان در استفاده از بانکداری آنلاين بوده است، چندين مولفه که در استفاده از بانکداری آنلاين موثر است اشاره شده است. عوامل فرض شده در اين مدل شامل :
منفعت دريافت شده
سهولت در استفاده دريافت شده و مطلوبیت درک شده
اطلاعات در بانکداری آنلاين
امنیت و محرمانگي
کیفیت در برقراری ارتباط با اينترنت
ميباشد که باعث استفاده از بانکداری الکترونیک ميگردد. مدل ياد شده درشکل زیر آمده است:

نمودار 2-2 پیکارينن(2004)

2-5 شناخت انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی و نحوهی جلوگیری از آن
امروزه تحولات عظيمي در صنعت بانكداري به وقوع پيوسته و ماهيت آنرا بيش از پيش چالشي و پيچيده ساخته است.در دنياي امروز مسائل و مشكلات بانكي نه تنها در درون مرزهاي ملي به ديگر بانك‌ها و سازمانهاي مشابه سرايت مي‌كند، بلكه از مرزهاي ملي فراتررفته ومؤسسات مالي ساير کشورها را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.
بانکداري الکترونيکي عبارتست از ارائه خودکار خدمات بانکي جديد و سنتي به مشتريان از طريق کانال‌هاي ارتباطي متعامل الکترونيکي. از انواع بانکداري الکترونيکي ميتوان به اينترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود.بانکداري الکترونيک از مباحث نسبتاً جديدي است که در مدت زمان کمي-توانسته جايگاه مهمي براي خود پيدا کند؛ به گونه‌اي که تصورسيستم بانکداري امروزي، بدون بانکداري الکترونيکي، بسيار مشکل و تقريباً غيرممکن است.امروزه بانکداري الکترونيک نه تنها يک ابزار براي انجام عمليات بانکداري مي‌باشد بلکه با سرعت روزافزون خود جايگزين مناسب و مطمئني براي عمليات سيستم بانکداري بوده و درآينده‌اي نچندان دور موجب حذف تدريجي شعب فيزيکي بانکها مي‌شود. اين درحالي است که اجراي عمليات بانکداري الکترونيک با چالشهاي فرآواني روبرو است، از جمله مهمترين آنها عدم وجودبستر مخابراتي امن، عدم وجود يک شبکه اينترنت مناسب براي انجام عمليات فوق، وهمچنين دستگاه‌هاي و امکانات سخت افزاري مناسب و متناسب با عمليات مذکور (از لحاظ امنيت سخت افزاري ونرم افزاري)، عدم وجود نيروهاي انساني متخصص در ارايه اين خدمات و …. مي‌باشد. از سوی واضح است هرگونه اقدامي در جهت بهبود و ارتقا كارايي سيستم بانكداري، موجب خواهد شد كه جريان پس انداز، سرمايه گذاري و تخصيص منابع، بهبود يابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته دركشوربراي پيشرفت ورفاه عمومي به كارگرفته شود.یکی ازمهمترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی میباشد.
از ابتدای زندگی بشر امنیت یکی از دغدغههای اصلی انسانها بوده است، امروزه با گسترش اینترنت و فضاهای شبکهای در کشورمان لزوم امنیت برای فعالیت در این فضاهای مجازی بیش از پیش احساس میشود.ترس و بیم از تخریب مبانی اخلاقی و اجتماعی،و نداشتن امنیت روانی و فرهنگی ناشی از هجوم اطلاعات آلوده و مخرب از طریق اینترنت و فضاهای مجازی واکنشی منطقی است، زیرا هر جامعهای چارچوبهای اطلاعاتی خاص خود را دارد. طبیعی است که هر نوع اطلاعاتی که این حد و مرزها را بشکند،میتواند سلامت وامنیت جامعه را به خطر اندازد. برخلاف وجود جنبههای مثبت شبکههای جهانی، سوء استفاده ازاین شبکههای رایانهای توسط افراد هنجارشکن، امنیت ملی را در کشورهای مختلف با خطر روبرو ساخته است. از این رو به کارگیری روشها و راه کارهای مختلف برای پیشگیری از نفوذ دادههای مخرب و مضر و گزینش اطلاعات سالم در این شبکهها رو به افزایش است(هاتف، 1388). خدمات بانكداري الكترونيك فرصتي را براي بانكها و موسسات مالي به ارمغان آورده تا از طريق آن و فارغ از وابستگي به

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع بانک مرکزی، فناوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات، روش تحقیق Next Entries منابع تحقیق با موضوع جامعه اطلاعاتی، قانون مجازات، بانکداری الکترونیک، امنیت اطلاعات