منابع تحقیق با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، فناوری اطلاعات، خدمات بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

در سالهای اخیر در این زمینه انجام یافته است و به نتایج قابل تاملی رسیده است. روش تحقیق پژوهش بر اساس هدف کاربردی تصمیم گرا میباشد و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مشتریان بانک صادرات شهر تبریز که قادر به تکمیل پرسشنامه و آشنا به خدمات نوین بانکی بودند، تشکیل میدهد. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه که عمده ترین ابزار گرد آوری اطلاعات در تحقیقت پیمایشی می باشد، انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات از آزمون ضریب همبستگی گاما (با توجه به نوع متغیرها که گسسته- ترتیبی بودهاند) استفاده  شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد بین استفاده توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد

2-12 نظارت بر بانکداری الکترونیک و فرآیندهای مالی
درسومین سمینار نظارت بانکی( Third Seminar on Bank Supervision June8-27 2002 ) لزوم نظارت بانک مرکزي کشورها و بانک مرکزي جهاني بر نظارت بر حسن اجراي عمليات بانکداري از طريق نظارتهاي On site و Off site و بانکداري الکترونيکي محرز بوده و بانک مرکزي مي‌بايد با توجه به استاندارهاي کميته بال 1 و کميته بال 2 و همچنين قوانين بانکداري جهاني صورت گيرد.
ـ Frederick Gallegos and Sandra Senft 2010 اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات/2010 امروزه کنترل وحسابرسی فناوری اطلاعات (IT) تبدیل به یک مکانیسم حساس برای تضمین سیستم های اطلاعاتی یکپارچه (IS) وهمچنين گزارشات مالی سازمانها جهت جلوگیری و ممانعت از وقوع شکستهای سنگین مالی در آینده از قبیل آنچه در شرکتهایی مانند انرون (Enron) و ورلدکام WorldCom)) و یا بحران های مالی جهانی اتفاق افتاد، شدهاند. اقتصاد جهانی بیشتر از هر زمان دیگر به همدیگر وابسته شدهاندو خطرات ژئوپلیتیکی همه چیز را تحت تاثیرقرار داده است. زیرساختهای الکترونیکی و تجارت در فرآیندهای کسب و کار در سراسر جهان یکپارچه شده است و نیاز به کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات هرگز بیشتراز حال حاضر نبوده است. در ابتدا، حسابرسی فناوری اطلاعات (که پردازش الکترونیکی دادهها (EDP)، سیستمهای اطلاعات کامپیوتری (کشورهای مستقل مشترک المنافع) (CIS)و حسابرسی فناوری اطلاعات را در بر می‌گیرد) به عنوان توسعه و نسخه ی پیشرفته ای از حسابرسی سنتی به شمار می آمد.
ـ دستگير فناوري داده کاوري، رويکرد نوين در حوزه مالي/ 1390 در طول ساليان اخير، حجم مخازن دادههاي الكترونيكي ايجاد شده توسط بانكها، شركتها و ساير موسسات تجاري، همواره در حال افزايش بوده است. بيتهاي با ارزش اطلاعات در اين مخازن داده، جاي گرفته‌اند، به گونه‌اى كه اندازه و حجم بسيار زياد اين منابع، تجزيهو تحليل آنها را براي انسان به منظور خلق اطلاعات يا الگوهاي مفيد و مناسب در جهت فرآيند تصميم‌گيري، غيرممكن ساخته است. فنونى نظير داده‌كاوي مي‌توانند به طورخودكار، اطلاعات را از ميان اين مقادير حجيم داده استخراج نمايند. داده‌كاوي، تاثيراتى عميق بر شيوه‌هاي كسب و كارومديريت دانش در سالهاي اخير داشته است. هوشمندي كسب و كار، مشهورترين كاربرد فنون داده‌كاوي است. قابليتهاي طبقه‌بندي و پيش‌بيني ابزارهاي داد هكاوي، موجب كاربرد اين ابزارها به منظور مقاصد پيش‌بيني ورشكستگي، وضعيت تداوم فعاليت، پيش‌بيني درماندگى مالي، تشخيص و شناسايي تقلب مديريت، همچنين تخمين ريسك اعتباري و عملكرد واحد تجاري شده وبدين‌ترتيب داده‌كاوي را تبديل به موضوعي با درجه اهميت زياد، در امور مالي و حسابداري نموده است.
ـ موسسه عالي بانکداري ايران/ تاثير نظارت IT بانک مرکزي و چالشهاي پيش رو/1392 ، برقراري نظم و امنيت در جامعه و هر يک از اجزا و بخش‌هاي آن، تنها با وضع هنجارهاي قانوني ـ مقرراتي تحقق نمي‌يابد و آنچه ضروري است به عنوان علت تامه اين فرآيند نيز فراهم می‌آيد، نظارت بر حسن اجراي اين هنجارها به منظور پيشگيري از رخداد يا پاسخ به ناهنجاري‌ها يا هنجار شکني‌هاست. به همين دليل، همانند هنجارگزيني، نظارت نيز امري ذاتا حاکميتي است که بايد از سوي نهادهاي وابسته به حکومت انجام شود و ورود بخش غيردولتي و شهروندان به ين عرصه ممنوع است. با اين حال چنانچه جنبه‌ها، سازوکارها و فرآيندها و رويه‌ها، ابزارها و متوليان نظارت به درستي تعريف و اجرايي نشوند، ممکن است چالش‌هايي رخ دهد و به بي‌نظمي و نا امني بيانجامد. بويژه آنکه ناظران از قوه قهريه حاکميتي پيش‌بيني کرد
ـ پژوهشگران برای ارزیابی گسترش و توسعه سیستمهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری الکترونیکی بر عملکرد اقتصادی بانکها، از شاخصهای علمکردی متفاوتی همچون بهره‌وری، کارآیی و سود آوری استفاده نموده‌اند. (گودرزی-زبیدی 1387)
ـ ارتباط سرمایه‌گذاری در سیستم فناوری اطلاعات با کارآیی بانکها مورد پژوهش واقع شده و به این نتیجه رسیده شده که افزایش کارایی فنی بانکها در قبال سرمایه‌گذاری در سیستم اطلاعاتی بوده است اما نرخ این افزایش نزولی است. (تاکمارا ،2003)

2-13 بانکداری الکترونیکی در ایران
با در نظرداشتن پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری آن در نظام بانکداری، ایران نیز از دهههای 60 و 70 شمسی تلاشهای زیادی را در جهت استفاده از سیستم های رایانه ای در بانکها انجام داد. در سال 1370 بانک تجارت اولین کارت بانکی را صادر کرد. پیرو این اقدام، بانک سپه نیز در سال 1371 با نصب هفت کارت بانکی صادر کرد و بدین ترتیب روند توسعه ی (ATM) دستگاه ماشین خودپرداز بانکداری الکترونیکی در کشور آغاز شد.

اهمیت بانکداری اینترنتی:
توسعهی شگفت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش آن به بازارهای پولی و بانکی جهان، علاوه بر تسهیل امور مشتریان بانکها،روشهای جاری بانکداری را متحوّل ساخته است. امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعهی تجارت استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک از سوی مشتری است (سرکان آکین سی و همکاران، 2004 و سیلوی لافرت و همکاران، 2005). از این رو پذیرش بانکداری آنلاین در بیشتر کشورهای جهان رو به افزایش بوده؛ به گونهای که میزان ارتباطهای بانکداری، الکترونیک در کشورهای پیشرو از پنجاه درصد گذشته است(ترو پیکارنین و همکاران، 2004). در نظام بانکی، انجام سریع امور و عدم اتلاف زمان به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت بانکها محسوب می شود و مشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کنندهی این رقابت، ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجهی بعدی تخصص فنی بانکها قائل هستند.
در بانکداری نوین، تشریح خدمات بانک و خصوصاً خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است و از این رو بانکها برای کارامد شدن نیاز به کسب اطلاعات کافی از مشتری، درک علائق و خواستهها و توسعهی روابط با او هستند. بانکداری الکترونیکی، کلیه ی خدمات بانکی را به صورت الکترونیکی و از طریق واسطههای ایمن، ارائه میدهد و نیاز به حضور فیزیکی مشتری در بانک را مرتفع و خدماتی چون اطلاعات حساب و استعلام آن، حواله یا انتقال وجوه بین حسا بها، سپرده گذاری، تبدیل ارز و پرداخت صورت حساب و آب، برق و … را به صورت فهرست بندی و زمانبندی شده در اختیار مشتری قرار میدهد. بانکداری الکترونیکی مزایای بسیاری چون افزایش مشتری و پایین آمدن هزینه ی معاملات بانکی را به دنبال دارد و در ضمن بانک ها می توانند از این طریق، خدمات را با کارایی بیشتر ارائه دهند و به حفظ و افزایش سهم بازار خود بپردازند. مزایای بانکداری الکترونیک را می توان هم از دید مشتریان و هم از دید مؤسسات مالی، مورد ارزیابی قرار داد(نوریس و هلدن، 2001).
بانکداری الکترونیکی موجی است که برای مشتریان، آسایش و صرفه جویی و برای مسؤلین، چالشهای جدید از جمله امنیت، عدم دسترسی در صورت نقص شبکه های الکترونیکی، هزینه ی نگهداری، به روز رسانی بانکهای اطلاعاتی و هم چنین طراحی و اجرای سیاستهای نوین اقتصادی را به همراه دارد ( ترو پیکارنی همکاران، 2004).
بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با تأسیس بانک های خارجی در کشور و خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی همراه است، بانک ها هرچه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی کنند. بانکداری امروز شیوهای نوآورانه، مشتری مداری مؤثر، ارائهی تکنولوژیهای کارامد، سرویسدهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب میکند که هر بانکی در این امور موفقتر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهره وری بالا تر خواهد شد و این در حالی است که بانکداری الکترونیک بهترین و اثربخش ترین گزینه ی فراروی بانکها برای تحقّق این اهداف است. همانطور که اشاره شد استقرار نظام بانکداری الکترونیکی علاوه بر بروز تأثیرات مثبت در زمینه ی اقتصادی، در سایر ابعاد اجتماعی و … نیز اثرات مثبت و قابل توجهی خواهد داشت. از این رو با توجه به این که بانکداری الکترونیکی در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرو عقبتر است، لذا میباید موانع استقرار و توسعهی بانکداری الکترونیکی، شناسایی و بر اساس آن راهکارهای مورد نظر را به کار بست.

2-14 لزوم امنیت بانکداری اینترنتی
همراه با ارتقا و توسعه تکنولوژیهای نوين، به دلیل وجود ضعفهای که بانکداری سنتي با خود به همراه داشت؛ سبب شد تا سیستم بانکي جز نخستین سازمانهايي باشد که از دستاوردهای فناوری اطلاعات، شبکه و اينترنت استفاده نمايد. بدين ترتیب بانکداری الکترونیکي جايگزين بانکداری سنتي گرديد. اما از آنجايیکه ارتباط بین اين شبکهها بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتي طراحي شدهاند، لذا علیرغم منافعي که پیشرفت تکنولوژی برای بشر در برداشته، در معرض تهديد و سوء استفاده نیز بوده است. جهت جلوگیری از اين خطرها مبحث امنیت مطرح ميگردد که عامل موثری جهت پذيرش و استفاده بیشتر افراد از خدمات بانکداری الکترونیک مي باشد.
امنیت به طور عمومي شامل دور نگهداشتن افراد غیر مجاز از دسترسي به اطلاعات و اجازه دادن به افراد مجاز جهت دسترسي به دارايي های با ارزش مي باشد. اکثر فعالیتهای بانکها با اطلاعات شخصي و حساس مشتريان و خريداران درگیر هستند(سو و هان25، 2003).
پس امنیت اين اطلاعات از ارزش زيادی برخوردار است.برطبق نظريه(پدن26، 2004)ميگويد: کاربران اينگونه سیستمهای بانکي الکترونیکي را ميپذيرند و به آن اعتماد ميکنند تنها اگر مشاهده نمايند که سیستم امن است از اينرو امنیت نقش مهمي در احساس امنیت آنها بازی مي کند.

سیاستهای امنیتي که در غالب ارکان و اهداف امنیتي گنجانده مي شوند شامل محرمانگي27، تمامیات28، عدم انکار29، تصاديق و سنديت30، کنترل دسترسي31 و قابلیت استفاده32 مي باشند.
هر مکانیسم امنیتي بنا به ضرورت و نیاز، جهت انجام هدف خاصي از امنیت مثل محرمانگي، تمامیت، صحت و امثال آن استفاده مي شود(کش و ديگران، 2002 ؛ میايل، 2004 ؛ الي و تولمن، 2005).
برای افزايش و توسعه امنیت در سیستم بانکداری الکترونیک چندين مکانیسم از جمله رمز عبور، سیاستهای امنیتي و امثال آن وجود دارد که در آن اجرا شده اند(کلیسنس و ديگران، 2002 ).
تهديدها در سیستمهای الکترونیکي مي تواند به وسیله تکثیر دستگاهها، تغییر يا تکثیر اطلاعات نرم افزاری، تغییر پیامهای ارسالي، سرقت وسايل سخت افزاری و يا اطلاعات نرم افزاری و عدم کارکرد صحیح صورت پذيرد. از جمله حملاتي که مي تواند موجب آسیب رساندن شود شامل نرم افزارهای بدافزا ، ويرورس ها، کرم ها، اسب تراوا های رايانه ای، دربهای مخفي، ثبت کننده کلیدها، حفره های امنیتي، استراق سمع، حملاتPhishing ، Pharming ، Skimming و poofing مي گردد. لذا بايستي مکانیسمي جهت ضمانت انجام هر تراکنش بانکي که در آن داده های حساس مالي نیز رد و بدل مي شود وجود داشته باشد. برای رسیدن به اين امر مهم، از روشهايي مثل استفاده از رمز عبور، اعمال مکانیسمهای رمزنگاری، به کار بردن

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، فناوری اطلاعات، خدمات بانکداری الکترونیک Next Entries منابع تحقیق با موضوع ارتکاب جرم، فضای مجازی، گروه همسالان، کودکان و نوجوان