منابع تحقیق با موضوع استان اردبیل، توزیع فراوانی، نقاط شهری، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

رگرسیون در مورد رابطهی متغیرهای مستقل و فاصلهی سنی زوجین در میان مردان استان اردبیل 1385 …………………………………………………………126
جدول شمارهی 63. نتایج و ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون در مورد رابطهی متغیرهای مستقل و وابسته در میان مردان نقاط شهری استان اردبیل 1385 ……………………………………………………………127
جدول شمارهی 64. نتایج و ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون در مورد رابطهی متغیرهای مستقل و وابسته در میان مردان نقاط روستایی استان اردبیل 1385 …………………………………………………………128
جدول شمارهی 65. نتایج و ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون در مورد رابطهی متغیرهای مستقل و وابسته در میان زنان استان اردبیل 1385 ……………………………………………………………………………………129
جدول شمارهی 66. نتایج و ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون در مورد رابطهی متغیرهای مستقل و وابسته در میان زنان نقاط شهری استان اردبیل 1385 ……………………………………………………………….130
جدول شمارهی 67. نتایج و ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون در مورد رابطهی متغیرهای مستقل و وابسته در میان زنان نقاط روستایی استان اردبیل 1385 ……………………………………………………………130
جدول شمارهی 68. جمع اثرات متغیرهای موثر بر فاصلهی سنی زوجین در نمونهی مردان………………………………………………………………………………………………………………………………………………133
جدول شمارهی 69. جمع اثرات متغیرهای موثر بر فاصلهی سنی زوجین در نمونهی زنان………..134

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شمارهي 1. مدل نظري تحقيق ……………………………………………………………………………………………43
نمودار شمارهی 2. منحنی توزیع فراوانی بر حسب فاصلهی سنی زوجین در استان اردبیل1385..59
نمودار شماره ی 3. توزیع فراوانی بر حسب فاصلهی سنی زوجین ساکن در نقاط شهری استان اردبیل1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………….60
نمودار شمارهی 4. توزیع فراوانی بر حسب فاصلهی سنی زوجین ساکن در نقاط روستایی استان اردبیل1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………….60
نمودار شمارهی 5. توزیع فراوانی افراد بر حسب محل سکونت به تفکیک جنسیت در استان اردبیل1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………….63
نمودار شمارهی 6. توزیع فراوانی مردان بر حسب مدرک تحصیلی به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………….66
نمودار شمارهی 7. توزیع فراوانی زنان بر حسب مدرک تحصیلی به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………….67
نمودار شمارهی 8. توزیع فراوانی افراد بر حسب وضع فعالیت به تفکیک جنسیت در استان اردبیل 1385 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
نمودار شمارهی 9. توزیع فراوانی افراد بر حسب نوع شغل به تفکیک جنسیت در استان اردبیل 1385 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
نمودار شمارهی 10. هرم سنی- جنسی جمعیت نمونه ی مورد بررسی در استان اردبیل 1385 …73
نمودار شمارهی 11. الگوی توزیع مردان بر حسب سن در استان اردبیل 1385 …………………………..75
نمودار شمارهی 12. الگوی توزیع زنان بر حسب سن در استان اردبیل 1385 ……………………………..78
نمودار شمارهی 13. توزیع فراوانی برحسب ازدواج مجدد به تفکیک جنسیت در استان اردبیل1385……………………………………………………………………………………………………………………………………..80
نمودار شمارهی 14. توزیع فراوانی برحسب ازدواج مجدد به تفکیک جنسیت در نقاط شهری استان اردبیل1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………….81
نمودار شمارهی 15. توزیع فراوانی برحسب ازدواج مجدد به تفکیک جنسیت در نقاط روستایی استان اردبیل1385 ………………………………………………………………………………………………………………………….82
نمودار شمارهی 16. ر طبق نمونه ی مورد بررسی توزیع فراوانی برحسب وضع مهاجرت به تفکیک جنسیت در استان اردبیل1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………….85
نمودار شمارهی 17. توزیع فراوانی برحسب وضع مهاجرت به تفکیک جنسیت در نقاط شهری استان اردبیل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………..87
نمودار شمارهی 18. توزیع فراوانی برحسب وضع مهاجرت به تفکیک جنسیت در نقاط روستایی استان اردبیل1385 ………………………………………………………………………………………………………………………….88
نمودار شمارهی 19. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین شهری و روستایی در نمونهی مردان استان اردبیل1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………….91
نمودار شمارهی 20. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین شهری و روستایی در نمونهی زنان استان اردبیل1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………….91
نمودار شمارهی 21. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین در میان مردان باسواد و بیسواد در استان اردبیل1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………….92
نمودار شمارهی 22. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین در میان زنان باسواد و بیسواد در استان اردبیل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………..93
نمودار شمارهی 23. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین بر حسب مدرک تحصیلی مردان استان اردبیل1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………….96
نمودار شمارهی 24. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین بر حسب مدرک تحصیلی زنان استان اردبیل1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………….99
نمودار شمارهی 25. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین بر حسب مدرک تحصیلی مردان ساکن در نقاط روستایی استان اردبیل1385 ……………………………………………………………………………………………….101
نمودار شمارهی 26. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین بر حسب مدرک تحصیلی زنان ساکن در نقاط روستایی استان اردبیل1385 ……………………………………………………………………………………………….102
نمودار شمارهی 27. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین بر حسب مدرک تحصیلی مردان ساکن در نقاط شهری استان اردبیل1385 …………………………………………………………………………………………………..103
نمودار شمارهی 28. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین بر حسب مدرک تحصیلی زنان ساکن در نقاط شهری استان اردبیل1385 …………………………………………………………………………………………………..105
نمودار شمارهی 29. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین بر حسب وضع اشتغال مردان در استان اردبیل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………106
نمودار شمارهی 30. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین بر حسب وضع اشتغال زنان در استان اردبیل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………108
نمودار شمارهی 31. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین بر حسب نوع شغل مردان در استان اردبیل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….111
نمودار شمارهی 32. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین بر حسب نوع شغل زنان در استان اردبیل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
نمودار شمارهی 33. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین بر حسب گروههای سنی مردان در استان اردبیل1385 ………………………………………………………………………………………………………………………………….115
نمودار شمارهی 34. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین بر حسب گروههای سنی زنان در استان اردبیل1385 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 116
نمودار شمارهی 35. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین بر حسب دفعات ازدواج مردان در استان اردبیل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………120
نمودار شمارهی 36. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین بر حسب دفعات ازدواج زنان در استان اردبیل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………120
نمودار شمارهی 37. الگوی توزیع فاصلهی سنی زوجین بر حسب وضع مهاجرت مردان استان

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع ازدواج مجدد، استان اردبیل، اشتغال زنان، نقاط شهری Next Entries منابع تحقیق با موضوع سن ازدواج، استان اردبیل، امید به زندگی، ساختار سنی جمعیت