منابع تحقیق با موضوع استان اردبیل، توزیع فراوانی، بخش کشاورزی، نقاط شهری

دانلود پایان نامه ارشد

فعالیت
روستا
شهر
جمع
روستا
شهر
جمع

4/10
8/8
9/0
4/10
8/8
9/0
بیکار
6/89
2/91
91/0
1/89
7/90
90/5
شاغل
100/0
100/0
100/0
5/99
5/99
99/5
جمع معتبر5/0
5/0
5/0
بیپاسخ100/0
100/0
100/0
جمع4456
33472
37928
تعداد

جدول شمارهی 9 نشان دهندهی فراوانی مردان بر حسب وضع اشتغال در نمونهی مورد بررسی است. طبق آمارهای این جدول، از مجموع 37928 مرد ساکن در استان اردبیل، بیش از 90 درصد شاغل، و کمتر از 10 درصد نیز بیکار هستند. در میان مردان ساکن در نقاط شهری بیش از 90 شاغل و کمتر از 10 درصد بیکارند، در حالیکه در نقاط روستایی با تغییر اندکی، کمتر از 90 شاغل و بیش از 10 درصد بیکارند. بنابراین، میزان اشتغال مردان در نقاط شهری اندکی بیشتر از نقاط روستایی است.
جدول شمارهی 10. توزیع فراوانی زنان بر حسب وضع اشتغال به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل 1385
درصد معتبر
درصد
محل سکونت
وضع فعالیت
روستا
شهر
جمع
روستا
شهر
جمع

5/85
5/86
4/86
3/85
3/86
2/86
بیکار
5/14
5/13
6/13
4/14
5/13
6/13
شاغل
0/100
0/100
0/100
7/99
8/99
7/99
جمع معتبر3/0
2/0
3/0
بیپاسخ0/100
0/100
0/100
جمع4356
34030
38386
تعداد

جدول شمارهی 10 نشان دهندهی فراوانی زنان بر حسب وضع اشتغال در نمونهی مورد بررسی است. طبق آمارهای این جدول، از مجموع 38386 زن ساکن در استان اردبیل، کمتر از 14 درصد شاغلاند و بیش از 86 درصد از آنان بیکارند. جداول شمارهی 9 و 10 نشان میدهد که وضعیت اشتغال زنان و مردان، عکس یکدیگر است. از طریق نمودار شماره ی 8 این امر به خوبی نشان داده شده است.
همچنین، در میان زنان ساکن در نقاط شهری کمتر از 14 درصد شاغل و بیشتر از 86 درصد بیکارند، در حالیکه در نقاط روستایی بیشتر از 14 درصد زنان شاغل و کمتر از 86 درصد بیکارند. بنابراین، میزان اشتغال زنان در نقاط شهری اندکی کمتر از نقاط روستایی است.
نمودار شمارهی 8 ، توزیع فراوانی زنان و مردان را بر حسب وضع اشتغال در استان اردبیل نشان میدهد. همان گونه که در ذیل جداول بالا نیز تشریح شد مردان شاغل بیشتر از زنان شاغل و در مقابل، زنان بیکار بیشتر از مردان بیکار هستند.

نمودار شمارهی 8. توزیع فراوانی افراد بر حسب وضع اشتغال به تفکیک جنسیت در استان اردبیل 1385

4-2-2-4- توصیف نوع شغل (اشتغال در بخش کشاورزی یا غیرکشاورزی):
جدول شمارهی 11. توزیع فراوانی مردان بر حسب اشتغال در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی در استان اردبیل 1385
جمع
روستا
شهر
محل سکونت
نوع شغل
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

96/79
27612
5/64
2875
81
24737
غیرکشاورزی
03/20
6920
1/25
1119
19
5801
کشاورزی
100
34532
100
3994
100
30538
جمع

جدول شمارهی 11، توزیع فراوانی مردان را بر حسب اشتغال در بخش کشاورزی و یا غیرکشاورزی نشان میدهد. بر اساس نتایج حاصل از این جدول نزدیک به 80 درصد از مردان شاغل نمونهی مورد بررسی را کسانی تشکیل میدهند که در بخشهایی به غیر از بخش کشاورزی، اشتغال دارند و 03/20 درصد از مردان را نیز افراد شاغل در بخش کشاورزی تشکیل میدهند. در ضمن، در نقاط شهری کمتر از یک پنجم شاغلان مرد در بخش کشاورزی فعالیت میکنند در حالی که در نقاط روستایی بیش از یک چهارم شاغلان مرد در بخش کشاورزی فعالیت دارند. البته، در هر حال در نقاط شهری و روستایی بیشتر مردان در مشاغل غیرکشاورزی شاغلاند.

جدول شمارهی 12. توزیع فراوانی زنان بر حسب اشتغال در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی دراستان اردبیل1385
جمع
روستا
شهر
محل سکونت
نوع شغل
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

21/64
3413
2/35
226
2/68
3187
غیرکشاورزی
78/35
1902
8/64
416
8/31
1486
کشاورزی
100
5315
100
642
100
4673
جمع

جدول شمارهی 12، توزیع فراوانی زنان بر حسب اشتغال در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی را در نمونهی مورد بررسی نشان میدهد. طبق دادههای این جدول، حدود 65 درصد از زنان شاغل در نمونهی مورد بررسی را افراد شاغل در بخشهای غیرکشاورزی تشکیل میدهند و 78/35 درصد بقیه را نیز زنان شاغل در بخش کشاورزی تشکیل میدهند. با مقایسهی جداول شمارهی 11 و 12 مشاهده میشود که زنان شاغل، بیشتر از مردان شاغل، در بخش کشاورزی فعالیت میکنند. در نمودار شماره ی 9 این امر نشان داده شده است.
همچنین، طبق جدول شمارهی 12 فراوانی و درصد اشتغال زنان در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی به تفکیک نقاط شهری و روستایی نشان داده شده است. بیشتر زنان شاغل در بخش کشاورزی در مناطق روستایی استان (حدود 65 درصد) ساکناند و بیشتر زنان شاغل در بخشهای غیرکشاورزی در مناطق شهری استان(بیش از 68 درصد) ساکناند.

نمودار شمارهی 9. توزیع فراوانی افراد بر حسب نوع شغل به تفکیک جنسیت در استان اردبیل 1385

4-2-2-5- توصیف سن:
نمودار شمارهی 10، هرم سنی- جنسی جمعیت نمونهی مورد بررسی تحقیق حاضر را نشان میدهد. این هرم شامل مردان کمتر از 55 سال و زنان کمتر از 50 سال است. همانگونه که در هرم مشاهده میشود تعداد زنان تا 30 سالگی رو به افزایش است و بعد از آن شروع به کاهش میکند. اما، تعداد مردان تا سن 35 سالگی رو به افزایش و بعد از آن رو به کاهش است. پراکندگی زنان، شباهت کمتری به توزیع نرمال دارد، اما پراکندگی مردان شباهت بیشتری به توزیع نرمال دارد که این امر میتواند ناشی از فاصلهی سنی زوجین علیالخصوص در میان زنان کمتر از 20 سال باشد. مردان از حدود 20 سالگی در نمودار شروع میشوند، اما زنان از حدود 15 سالگی در نمودار مشاهده میشوند.
همان گونه که جدول شمارهی 13 نشان میدهد میانگین سن 37928 مرد ساکن استان اردبیل ( 33472 نفر شهری و 4456 نفر روستایی) 22/39 سال است که میانگین شهرنشینان بیشتر از میانگین روستانشینان است(شهرنشینان36/39 سال و روستانشینان23/38 سال). طبق نتایج حاصل از این جدول، انحراف استاندارد نیز مثبت است که نشان میدهد سن مردان استان
نمودار شمارهی 10. هرم سنی- جنسی جمعیت نمونه ی مورد بررسی در استان اردبیل 1385

اردبیل به اندازهی 76/7 واحد در اطراف میانگین سن توزیع شده است. میانهی سن آنان 39 سال(روستانشینان 38 سال و شهرنشینان 39 سال) است؛ یعنی، 50 درصد از مردان کمتر و 50 درصد نیز بیشتر از 39 سال سن دارند. نمای سن مردان در مجموعِ استانی آن 40 سال است؛ یعنی، فراوانی مردان 40 ساله، بیشتر از سایر سنین است. البته، نما در نقاط شهری 36 و در نقاط روستایی 39 سال است و چولگی نیز مثبت است؛ یعنی، سن بیشتر افراد، کمتر از میانگین است. اما کشیدگی منفی است؛ یعنی، مردان از لحاظ سن در فاصلهی نسبتاً دورتری از میانگین سنی جای گرفتهاند. البته، خطای استاندارد کشیدگی، مثبت است که تیز قله بودن منحنی توزیع سن مردان را نشان میدهد. میزان تیزی قلهی منحنی سن روستانشینان بیشتر از شهرنشینان است. حداقل سن مردان در تحقیق حاضر 19 سال و حداکثر آن 54 سال و با دامنهای معادل 35 سال است. دامنه ی سنی مردان روستانشین 3 سال کمتر از شهرنشینان است و حداقل سن مردان روستایی نیز 3 سال بیشتر از مردان شهرنشین است.

جدول شمارهی 13. توزیع فراوانی مردان بر حسب سن به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل 1385
متغیر
سن
محل سکونت
شهر
روستا
جمع
تعداد
33472
4456
37928
میانگین
39/3610
38/2337
39/2285
خطای استاندارد میانگین
0/04221
119750/
0/03987
میانه
39/0000
38/0000
39/0000
نما
36/00
39/00
40/00
انحراف استاندارد
72314/7
7/99345
7/76377
واریانس
647/59
63/895
60/276
چولگی
0/032
1340/
0/041
خطای استاندارد چولگی
0/013
0370/
0/013
کشیدگی
-/889
-/904
-/892
خطای استاندارد کشیدگی
0//027
/073
0/025
دامنه
35/00
32/00
35/00
حداقل
19/00
22/00
19/00
حداکثر
54/00
54/00
54/00

نمودار شمارهی 11 ، توزیع فراوانی سن شوهران را نشان میدهد از این نمودار دریافت میشود که مردان در سنین حدود 30 تا 45 ساله بیشتر از سایر سنین هستند. به عبارت دیگر میتوان گفت تعداد مردان متأهل تا حدود سن 30 سالگی به شدت افزایش مییابد و تا حدود سن 45 سالگی با کمی اوج و حضیض ثابت میماند و از حدود 45 سال رو به کاهش میرود، البته نه به شدت افزایش تا 30 سالگی. نکتهی دیگر اینکه، تعداد مردان تا سن 23 سالگی به آرامی افزایش مییابد اما، از سن 23 سالگی تا 30 سالگی شدت افزایش مردان به مراتب بیشتر از هر زمان دیگری است(به این علت که بیشتر مردان در کشور ما در این دامنهی سنی ازدواج میکنند).

نمودار شمارهی 11. الگوی توزیع مردان بر حسب سن در استان اردبیل 1385

جدول شمارهی 14 توزیع فراوانی مردان را در نمونهی مورد بررسی بر حسب گروههای سنی نشان میدهد. از مجموع 37928 نفر مرد تنها 4 مورد در سنین کمتر از 20 سالگی قرار گرفتهاند. حدود 5/1 درصد در سن 20 تا 24 سالگی قرار دارند. بیش از 10 درصد در گروه سنی 29-25 ساله قرار گرفتهاند. حدود 19 درصد در گروه سنی 34-30 ساله قرار گرفتهاند و 21 درصد نیز در گروه سنی 39-35 سالگی قرار دارند. در این گروه سنی (39-35) تعداد مردان نمونهی مورد بررسی از مرز 50 درصد میگذرد و به 6/51 درصد از کل فراوانی میرسد (میانهی سنی مردان نیز 39 سال است). بیشترین تعداد مردان در گروه سنی 44-40 سالگی با درصدی معادل 3/21 درصد قرار دارد و تا این گروه سنی همواره بر تعداد مردان افزوده میشود (که میتواند به معنی وجود مردانی باشد که در این سنین ازدواج میکنند و یا اینکه میتواند به این معنی باشد که تعداد باروری در حدود 40 سال قبل بیشتر از سایر زمانهایی باشد که در این نمونه مورد بررسی قرار میگیرند). در گروههای سنی 49-45 و 54-50 ساله نیز به ترتیب، 6/14 و 5/12 درصد از مردان مورد بررسی تحقیق حاضر قرار گرفتهاند.

جدول شمارهی 14. توزیع فراوانی مردان بر حسب گروههای سنی در استان اردبیل 1385
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گروههای سنی
0/0
0/0
0/0
4
15-19
1/4
1/4
4/1
533
20-24
11/8
10/3
10/3
3921
25-29
30/7
18/9
18/9
7181
30-34
51/6
21/0
21/0
7947
35-39
73/0
21/3
21/3
8085
40-44
87/5
14/6
14/6
5525
45-49
100/0
12/5
12/5
4731
50-54

100/0
100/0
37928
جمع

در جدول شمارهی 15، توزیع فراوانی زنان را بر حسب سن به تفکیک محل سکونت نشان داده شده است. بر اساس دادههاي حاصل از اين جدول، میانگین سن زنان 03/35 سال است. زنان ساکن در نقاط شهری دارای میانگین سنی بیشتری از زنان روستایی هستند. انحراف استاندارد سن زنان نیز همانند مردان مثبت است که نشان میدهد سن زنان استان اردبیل به اندازه ی 90/7 واحد در اطراف میانگین سن توزیع شده است.
میانهی سن زنان در کل استان برابر با 35 سال است که نشان میدهد 50 درصد از زنان در سنی کمتر از 35 سال و 50 درصد نیز در سنی بیشتر از سن 35 سال جای گرفتهاند. میانهی سن زنان ساکن در نقاط شهری و روستایی به ترتیب، 35 و 33 سال است. نمای سن زنان نیز در کل استان، شهر و روستا به ترتیب، 30 ، 29 و 28 سال است که نشان میدهد فراوانی افراد این سنین بیشتر از سایر سنین است. نمای سن زنان کمتر از میانه و میانه نیز کمتر از میانگین است. بنابراین، چولگی توزیع سنی زنان نیز مثبت است و بیشتر افراد در سنینی کمتر از میانگین قرار گرفتهاند.

جدول شمارهی 15. توزیع فراوانی زنان بر حسب سن به تفکیک محل سکونت در استان اردبیل 1385
متغیر
سن
محل سکونت
شهر
روستا
جمع
تعداد
34030
4356
38386
میانگین
1534/35
33/9635
35/0184
خطای استاندارد

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع نقاط شهری، استان اردبیل، توزیع فراوانی، محل سکونت Next Entries منابع تحقیق با موضوع ازدواج مجدد، توزیع فراوانی، نقاط شهری، استان اردبیل