منابع تحقیق با موضوع ازدواج مجدد، توزیع فراوانی، نقاط شهری، استان اردبیل

دانلود پایان نامه ارشد

میانگین
042690/
122310/
0/04036
میانه
35/0000
33/0000
35/0000
نما
29/00
28/00
30/00
انحراف استاندارد
7/87494
8/07276
7/90654
واریانس
62/015
65/169
62/513
چولگی
0280/-
1460/
-/009
خطای استاندارد چولگی
0130/
0370/
0/013
کشیدگی
9450/-
-/977
-/955
خطای استاندارد کشیدگی
0270/
0740/
0/025
دامنه
32/00
32/00
32/00
حداقل
17/00
17/00
17/00
حداکثر
49/00
49/00
49/00

کشیدگی در توزیع سن زنان، منفی است؛ یعنی، سن بیشتر افراد در فاصلهای دورتر از میانگین قرار گرفته است. البته، خطای استاندارد کشیدگی، مثبت است که در این حالت، منحنی سن زنان بالاتر و تیزقلهتر از منحنی نرمال میشود. حداقل سن زنان 17 و حداکثر آن 49 سال، بدون هیچ تفاوتی در نقاط شهری و روستایی میباشد. دامنهی سن زنان نیز 32 سال است که کمتر از دامنهی سن مردان است.
نمودار شمارهی 12 فراوانی سن زنان را در نمونهی مورد بررسی نشان میدهد. همانطور که نمودار نشان میدهد تعداد زنان از سن 17 سالگی تا سن 30 سالگی همواره و با شدت زیادی حالت صعودی به خود گرفته است و افزایش مییابد. اما، از 30 سالگی به بعد در مجموع، حالت نزولی دارد و به آرامی رو به کاهش است.
نمودار شمارهی 12. الگوی توزیع زنان بر حسب سن در استان اردبیل 1385

جدول شمارهی 16. توزیع فراوانی زنان بر حسب گروه های سنی در استان اردبیل 1385
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گروههای سنی
1/3
1/3
1/3
481
15-19
10/3
9/1
9/1
3485
20-24
28/1
17/8
17/8
6815
25-29
49/0
20/9
20/9
8019
30-34
68/0
19/0
19/0
7297
35-39
85/2
17/2
17/2
6595
40-44
100/0
14/8
14/8
5693
45-49

100/0
100/0
38386
جمع

جدول شمارهی 16 توزیع فراوانی زنان را بر حسب گروههای سنی نشان داده است. بیشترین تعداد از کل زنان (38386 نفر) را گروه سنی 34-30 ساله با 19 درصد به خود اختصاص داده است و کمترین آن را زنان گروه سنی 19-15 ساله با 3/1 درصد تشکیل میدهند. زنان گروههای سنی 29-25 ، 39-35 و 44-40 ساله نیز هر کدام به ترتیب، بین 17 تا 19 درصد از کل زنان را دارا هستند و زنان گروه سنی 49-45 و 24-20 ساله به ترتیب، 8/14 و 1/9 درصد از مجموع زنان نمونهی مورد بررسی را به خود اختصاص دادهاند.

4-2-2-6- توصیف دفعات ازدواج و ازدواج مجدد:
جدول شمارهی 17. توزیع فراوانی افراد برحسب ازدواج مجدد به تفکیک جنسیت در استان اردبیل 1385
جمع
جنسیت

ازدواج مجدد

زن
مرد

73025
37543
35482
تعداد
ندارد
100/0%
51/4%
48/6%
% مطابق با جنسیت

97/8%
98/5%
97/2%
% مطابق با ازدواج مجدد

1626
590
1036
تعداد
دارد
100/0%
36/3%
63/7%
% مطابق با جنسیت

2/2%
1/5%
2/8%
% مطابق با ازدواج مجدد

74651
38133
36518
تعداد
جمع
100/0%
51/1%
48/9%
% مطابق با جنسیت

100/0%
100/0%
100/0%
% مطابق با ازدواج مجدد

جدول شمارهی 17 ، توزیع فراوانی افراد از لحاظ وضعیت ازدواج مجدد در میان زنان و مردان در نمونهی مورد بررسی استان اردبیل را نشان میدهد. بر اساس اطلاعات این جدول، حدود 98 درصد از افراد، در طول عمرشان تنها یک بار ازدواج کردهاند و بیش از 2 درصد (معادل 1626 نفر از افراد نمونه) نیز حداقل دو بار در طول عمرشان ازدواج کردهاند که شامل 7/63 درصد مرد و 3/36 درصد زن میشوند. به عبارت بهتر، میزان ازدواج مجدد در میان مردان، نزدیک به دو برابر میزان مربوط به زنان است.
نمودار شمارهی 13 نشان میدهد که علی رغم اینکه تعداد مردان در نمونه مورد بررسی این تحقیق، کمتر از زنان است اما، تعداد مردان ازدواجمجددکرده، بیشتر از زنان ازدواجمجددکرده می باشد.
نمودار شمارهی 13. توزیع فراوانی برحسب ازدواج مجدد به تفکیک جنسیت در استان اردبیل1385

جدول شمارهی 18. توزیع فراوانی برحسب ازدواج مجدد به تفکیک جنسیت در نقاط شهری استان اردبیل 1385
جمع
جنسیت

ازدواج مجدد

زن
مرد

64815
33358
31457
تعداد
ندارد
100/0%
51/5%
48/5%
% مطابق با جنسیت

98/1%
98/7%
97/4%
% مطابق با ازدواج مجدد

1286
451
835
تعداد
دارد
100/0%
35/1%
64/9%
% مطابق با جنسیت

1/9%
1/3%
2/6%
% مطابق با ازدواج مجدد

66101
33809
32292
تعداد
جمع
100/0%
51/1%
48/9%
% مطابق با جنسیت

100/0%
100/0%
100/0%
% مطابق با ازدواج مجدد

3/1 درصد از زنان که به ترتیب، حدود 65 و 35 درصد ازدواج مجدد کردهها را شامل می شوند).

نمودار شمارهی 14. توزیع فراوانی برحسب ازدواج مجدد به تفکیک جنسیت در نقاط شهری استان اردبیل 1385

جدول شمارهی 19. توزیع فراوانی برحسب ازدواج مجدد به تفکیک جنسیت در نقاط روستایی استان اردبیل 1385
جمع
جنسیت

ازدواج مجدد

زن
مرد

8211
4186
4025
تعداد
ندارد
100/0%
51/0%
49/0%
% مطابق با جنسیت

96/0%
96/8%
95/2%
% مطابق با ازدواج مجدد

340
139
201
تعداد
دارد
100/0%
40/9%
59/1%
% مطابق با جنسیت

4/0%
3/2%
4/8%
% مطابق با ازدواج مجدد

8551
4325
4226
تعداد
جمع
100/0%
50/6%
49/4%
% مطابق با جنسیت

100/%
100/0%
100/0%
% مطابق با ازدواج مجدد

جدول شمارهی 19 توزیع فراوانی زنان و مردان را بر حسب وضعیت ازدواج در نمونهی نقاط روستایی نشان میدهد. همانگونه مشاهده میشود 4 درصد از افراد روستانشین در نمونهی مورد بررسی، ازدواج مجدد کردهاند که این درصد(4 درصد) بیش از دو برابر درصد مربوط به شهرنشینان است. میزان ازدواج مجدد در میان مردان روستانشین نزدیک به 5 درصد است و در میان زنان روستانشین این میزان، 2/3 درصد است. نمودار شمارهی 15 نیز وضعیت مردان و زنان را از لحاظ ازدواج مجدد در نقاط روستایی استان نشان میدهد.
نمودار شمارهی 15. توزیع فراوانی برحسب ازدواج مجدد به تفکیک جنسیت در نقاط روستایی استان اردبیل 1385

جدول شمارهی 20. توزیع فراوانی ازدواج مجدد کردهها بر حسب دفعات ازدواج در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل 1385
محل سکونت
دفعات ازدواج
شهر
روستا
جمع استان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
2
1219
94/8
315
92/6
1534
94/3
3
50
3/9
25
7/4
76
4/6
4
8
0/6


8
0/5
6
9
0/7


9
0/5
جمع
1286
100/0
340
100/0
1626
100/0
جدول شمارهی 20 فراوانی افراد ازدواج مجددکرده را بر حسب دفعات ازدواج در نقاط شهری و روستایی و کل استان نشان میدهد. همانگونه که جدول نشان میدهد بیش از 94 درصد از افراد تنها یک بار ازدواج مجدد کردهاند که نسبت این افراد در نقاط شهری، بیشتر از نقاط روستایی است. کمتر از 5 درصد افراد ازدواج مجدد کرده، 3 بار ازدواج کردهاند که در این مورد نسبت روستانشینان تقریباً دو برابر شهرنشینان است. نیم درصد افراد نیز 4 بار ازدواج کردهاند که تمامی آنان شهرنشین هستند. همچنین، نیم درصد دیگر 6 بار ازدواج کرده اند که باز هم تمامی آنان شهرنشین هستند. در مجموع نیز، درصد افراد بیش از دو بار ازدواج کرده، در نقاط روستایی، بیشتر از نقاط شهری است. در ضمن، در نقاط روستایی فردی وجود ندارد که بیش از 3 بار ازدواج کرده باشد، اما در نقاط شهری تعداد اندکی از افراد تا 6 بار نیز ازدواج کردهاند.

جدول شمارهی 21. توزیع فراوانی مردان ازدواج مجدد کرده بر حسب دفعات ازدواج در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل 1385
محل سکونت
دفعات ازدواج
شهر
روستا
جمع استان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
2
779
93/2
183
91/1
962
92/8
3
40
4/8
18
8/9
58
5/6
4
8
0/9


8
0/7
6
9
1/1


9
0/9
جمع
835
100/0
201
100/0
1036
100/0

جدول شمارهی 21 فراوانی مردان ازدواج مجددکرده را بر حسب دفعات ازدواج در نقاط شهری و روستایی و کل استان نشان می دهد. طبق این جدول، حدود 93 درصد از مردان ازدواج مجدد کرده، تنها یک بار ازدواج مجدد کردهاند. که سهم شهرنشینان از این میزان، بیشتر از روستانشینان است. 6/5 درصد از مردان نیز 3 بار ازدواج کردهاند. حدود 9 درصد از مردان روستانشین نیز 3 بار ازدواج کردهاند. 2 درصد از مردان شهرنشیین 4 یا 6 بار ازدواج کردهاند.

جدول شمارهی 22. توزیع فراوانی زنان ازدواج مجدد کرده بر حسب دفعات ازدواج در نقاط شهری و روستایی استان اردبیل 1385
محل سکونت
دفعات ازدواج
شهر
روستا
جمع استان

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
2
440
97/7
132
94/9
573
97/0
3
11
2/3
7
5/1
18
3/0
جمع
451
100/0
139
100/0
590
100/0
جدول شمارهی 22 فراوانی زنان ازدواج مجدد کرده را بر حسب دفعات ازدواج در نقاط شهری و روستایی و کل استان نشان میدهد. این جدول نشان میدهد که اغلب زنان (97 درصد) تنها یک بار ازدواج مجدد، کردهاند. در نقاط شهری حدود 98 درصد زنان در این گروه قرار گرفتهاند و در نقاط روستایی حدود 95 درصد از زنان در این گروه جای گرفتهاند. 3 درصد از زنان نیز 3 بار ازدواج کردهاند که حدود 40 درصد از آنان روستایی است و با توجه به تعداد کمتر روستانشینان در نمونهی مورد بررسی این میزان از لحاظ نسبی بیش از دو برابر درصد شهرنشینان است. در مجموع نیز میتوان گفت که دفعات ازدواج مردان، بیشتر از دفعات ازدواج زنان است.

4-2-2-7- توصیف وضع مهاجرت:
جدول شمارهی 23 وضعیت افراد را از لحاظ وضع مهاجرت به تفکیک مرد و زن نشان میدهد. طبق آمارهای جدول، بیش از 80 درصد افراد نمونه در 10 سال گذشته محل سکونت خود را تغییر ندادهاند و حدود 20 درصد از افراد نمونه را کسانی تشکیل میدهند که طی ده سال قبل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 محل اقامت خود را تغییر دادهاند و مهاجرت کردهاند که سهم مردان، بیشتر از سهم زنان است(بیش از 52 درصد مهاجران را مردان تشکیل میدهند و کمتر از 48 درصد را زنان تشکیل میدهند. در نمودار شمارهی 16 نیز وضع جمعیت ازدواج کردهی مردان زیر 55 سال و زنان زیر 50 سال نمونه ی مورد بررسی از لحاظ مهاجرت نشان داده شده است.

جدول شمارهی 23. توزیع فراوانی برحسب وضع مهاجرت به تفکیک جنسیت در استان اردبیل1385
جمع
جنسیت

وضع مهاجرت

زن
مرد

15773
7503
8270
تعداد
مهاجر
100/0%
47/6%
52/4%
% مطابق با جنسیت

20/7%
19/6%
21/9%
% مطابق با مهاجرت

60285
30761
29524
تعداد
بومی
100/0%
51/0%
49/0%
% مطابق با جنسیت

79/3%
80/4%
78/1%
% مطابق با مهاجرت

76058
38264
37794
تعداد
جمع
100/0%
50/3%
49/7%
% مطابق با جنسیت

100/0%
100/0%
100/0%
% مطابق با مهاجرت

نمودار شمارهی 16. ر

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع استان اردبیل، توزیع فراوانی، بخش کشاورزی، نقاط شهری Next Entries منبع پایان نامه با موضوع مسجد شیخ لطف الله، مقایسه تطبیقی، معماری ایران، تاریخ هنر