منابع تحقیق با موضوع ازدواج مجدد، استان اردبیل، اشتغال زنان، نقاط شهری

دانلود پایان نامه ارشد

5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
جدول شمارهي 18. توزيع فراواني بر حسب ازدواج مجدد به تفكيك جنسيت در نقاط شهري استان اردبيل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………80
جدول شمارهي 19. توزيع فراواني بر حسب ازدواج مجدد به تفكيك جنسيت در نقاط روستايي استان اردبيل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………81
جدول شمارهي 20. توزيع فراواني ازدواج مجدد كردهها بر حسب دفعات ازدواج در نقاط شهري و روستايي استان اردبيل 1385 ……………………………………………………………………………………………….82
جدول شمارهي 21. توزيع فراواني مردان ازدواج مجدد كرده بر حسب دفعات ازدواج در نقاط شهري و روستايي استان اردبيل 1385 ……………………………………………………………………………………83
جدول شمارهي 22. توزيع فراواني زنان ازدواج مجدد كرده بر حسب دفعات ازدواج در نقاط شهري و روستايي استان اردبيل 1385 ……………………………………………………………………………………84
جدول شمارهي 23. توزيع فراواني بر حسب وضع مهاجرت به تفكيك جنسيت در استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..85
جدول شمارهي 24. توزيع فراواني بر حسب وضع مهاجرت به تفكيك جنسيت در نقاط شهري استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………………………….86
جدول شمارهي 25. توزيع فراواني بر حسب وضع مهاجرت به تفكيك جنسيت در نقاط روستايي استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………….87
جدول شمارهي 26. آزمون تفاوت فاصلهی سنی زوجین با توجه به وضع سکونت مردان استان اردبيل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………………….89
جدول شمارهي 27. آزمون تفاوت فاصلهي سني زوجين با توجه به وضع سکونت زنان استان اردبيل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………………….90
جدول شمارهي 28. آزمون تفاوت فاصلهي سني زوجين باسواد و بیسواد در نمونهی مردان استان اردبيل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………92
جدول شمارهي 29. آزمون تفاوت فاصلهی سني زوجين در نمونهی زنان باسواد و بیسواد استان اردبيل 1385 ……………………………………………………………………………………………………………………………..93
جدول شمارهی 30. آزمون تحلیل واریانس یک طرفهی فاصلهی سنی زوجین بر حسب مدارک مختلف تحصیلی مردان در استان اردبیل1385 ………………………………………………………………………94
جدول شمارهي 31. آزمون شفه براي مقايسهي فاصلهي سني زوجين در گروههاي تحصيلي مردان استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………………95
جدول شمارهي 32. آزمون تحليل واريانس يك طرفهي فاصلهي سني زوجين بر حسب مدارك مختلف تحصيلي زنان در استان اردبيل1385 …………………………………………………………………………97
جدول شمارهي 33. آزمون شفه براي مقايسهي فاصلهي سني زوجين در گروه هاي تحصيلي زنان استان اردبيل 1385 …………………………………………………………………………………………………………98
جدول شمارهي 34. آزمون تحليل واريانس رابطهي بين تحصيلات و فاصلهي سني زوجين در ميان مردان ساكن در نقاط روستايي استان اردبيل 1385 …………………………………………………..100
جدول شمارهي 35. آزمون تحليل واريانس رابطهي بين تحصيلات و فاصلهي سني زوجين در ميان زنان ساكن در نقاط روستايي استان اردبيل 1385 ……………………………………………………..101
جدول شمارهي 36. آزمون تحليل واريانس رابطهي بين تحصيلات و فاصلهي سني زوجين در ميان مردان ساكن در نقاط شهري استان اردبيل 1385 ………………………………………………………103
جدول شمارهي 37. آزمون تحليل واريانس رابطهي بين تحصيلات و فاصلهي سني زوجين در ميان زنان ساكن در نقاط شهري استان اردبيل 1385 …………………………………………………………104
جدول شمارهي 38. آزمون تفاوت میانگین فاصلهي سني زوجين شاغل و غیرشاغل در نمونهی مردان استان اردبيل 1385 ……………………………………………………………………………………………………106
جدول شمارهي 39. آزمون تفاوت فاصلهي سني زوجين شاغل و غیرشاغل در نمونهی مردان ساکن در نقاط شهري استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………….107
جدول شمارهي 40. آزمون تفاوت میانگین فاصلهي سني زوجين شاغل و غیرشاغل در نمونهی مردان ساکن در نقاط روستايي استان اردبيل 1385 ……………………………………………………………107
جدول شمارهي 41. آزمون تفاوت فاصلهي سني زوجين با توجه به وضع اشتغال در نمونهی زنان استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………………108
جدول شمارهي 42. آزمون تفاوت فاصلهي سني زوجين با توجه به وضع اشتغال زنان در نقاط شهري استان اردبيل 1385 …………………………………………………………………………………………………..109
جدول شمارهي 43. آزمون تفاوت فاصلهي سني زوجين با توجه به وضع اشتغال زنان در نقاط روستايي استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………..109
جدول شمارهي 44. آزمون تفاوت میانگین فاصلهي سني زوجين با توجه به نوع شغل مرداان در استان اردبيل 1385…………………………………………………………………………………………………………..110
جدول شمارهي 45. آزمون تفاوت میانگین فاصلهي سني زوجين با توجه به نوع شغل زنان در استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………………………111
جدول شمارهي 46. بررسي رابطهي سن مردان و فاصلهي سني زوجين در استان اردبيل 1385………………………………………………………………………………………………………………………………………113
جدول شمارهي 47. بررسي رابطهي سن مردان و فاصلهي سني زوجين در نقاط شهري استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………………………………….113
جدول شمارهي 48. بررسي رابطهي سن مردان و فاصلهي سني زوجين در نقاط روستايي استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………………………113
جدول شمارهي 49. بررسي رابطهي سن زنان و فاصلهي سني زوجين در استان اردبيل 1385………………………………………………………………………………………………………………………………………114
جدول شمارهي 50. بررسي رابطهي سن زنان و فاصلهي سني زوجين در نقاط شهري استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………………………………….114
جدول شمارهي 51. بررسي رابطهي سن زنان و فاصلهي سني زوجين در نقاط روستايي استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………………………………….115
جدول شمارهي 52. آزمون تفاوت میانگین فاصلهي سني زوجين با توجه به وضع ازدواج مجدد مردان در استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………118
جدول شمارهي 53. بررسي رابطهي سن مردان و فاصلهي سني زوجين در استان اردبيل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………118
جدول شمارهي 54. آزمون تفاوت میانگین فاصلهي سني زوجين با توجه به وضع ازدواج مجدد زنان در استان اردبيل 1385 …………………………………………………………………………………………………119
جدول شمارهي 55. بررسي رابطهي سن زنان و فاصلهي سني زوجين در استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..119
جدول شمارهی 56. آزمون تفاوت میانگین فاصلهی سنی زوجین مهاجر و بومی در استان اردبیل1385 ………………………………………………………………………………………………………………………………….121
جدول شمارهی 57. آزمون تفاوت میانگین فاصلهی سنی زوجین با توجه به وضع مهاجرت مردان در نقاط شهری استان اردبیل1385 ……………………………………………………………………………………………..122
جدول شمارهی 58. آزمون تفاوت میانگین فاصلهی سنی زوجین با توجه به وضع مهاجرت مردان در نقاط روستايي استان اردبیل1385 ………………………………………………………………………………………….122
جدول شمارهی 59. آزمون تفاوت میانگین فاصلهی سنی زوجین با توجه به وضع مهاجرت زنان در استان اردبیل1385 ……………………………………………………………………………………………………………………….122
جدول شمارهی 60. آزمون تفاوت میانگین فاصلهی سنی زوجین با توجه به وضع مهاجرت زنان در نقاط شهری استان اردبیل1385 …………………………………………………………………………………………………..123
جدول شمارهی 61. آزمون تفاوت میانگین فاصلهی سنی زوجین با توجه به وضع مهاجرت زنان در نقاط روستایی استان اردبیل1385 ……………………………………………………………………………………………….123
جدول شمارهی 62. نتایج و ضرایب آزمون تحلیل

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع آزمون فرضیه، تحلیل داده، ازدواج مجدد، منابع فارسی Next Entries منابع تحقیق با موضوع استان اردبیل، توزیع فراوانی، نقاط شهری، رگرسیون