منابع تحقیق با موضوع ارتباط با طبیعت، تحلیل اطلاعات، خانه سالمندان

دانلود پایان نامه ارشد

شده……………………………. ………..64
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………….. …………..66
3-2 – روش تحقيق…………………………………………………………………………………. ……..66
3-3 – مراحل انجام تحقيق……………………………………………………………………. …………67
3-4 – جامعه آماري ………………………………………………………………………… …………….68
3-5 –نمونه آماري …………………………………………………………………………………. ……..69
3-6 – ابزار جمع آوري اطلاعات………………………………………………………….. …………69
3-7- مشخصات پرسشنامه…………………………………………………………………… ………..70
3-7-1-مشخصات سؤال‌هاي پرسشنامه بر اساس فرضيه هاي تحقيق…… …………70
3–8 – روايي و پايايي پرسشنامه…………………………………………………………… ……….70
3-8-1- روايي………………………………………………………………………………….. …….70
3-8-2 –اعتبار يا پايايي………………………………………………………………….. ………..71
3-9 – روش تجزيه و تحليل اطلاعات ……………………………………………………………71
3-10- تعریف متغیرها………………………………………………………………………… ……….71
3-11-استفاده از استانداردهای طراحی…………………………………………………….. …….73
3-11-1-استاندارد درها……………………………………………………………………. ……..73
3-11-2-راه پله و سطوح شیب دار……………………………………………………. ……..74
3-11-3-میله‌های دستگرد……………………………………………………………… ………..76
3-11-4-حمام و دستشویی………………………………………………………….. ………….76
3-11-5-استاندارد حمام برای سالمندانی که نیاز به کمک دیگران دارند.. ……….77
3-11-6-پنجره ها………………………………………………………………………….. ………77
3-11-7-آسانسورها……………………………………………………………………. ………….78
3-11-8-دسترسی ها…………………………………………………………………….. ……….79
3-11-9-تابلوها ……………………………………………………………………………… …….79
3-11-10-راهروها و گذرگاه ها……………………………………………………… ……….79
3-11-11-آشپزخانه و غذاخوری ها………………………………………………… ………80
3-11-12-استاندارد تراس ها و فضای سبز………………………………………. ………81
3-11-13-روشنایی……………………………………………………………………… ………..81
3-11-14-فضاهای تجمع……………………………………………………………. ……….82
3-11-15-اتاق های خواب………………………………………………………….. ……….82
3-11-16-اتاق کارکنان و مدیران…………………………………………………… ………82
3-11-17-اتاق درمان……………………………………………………………………. ……..83
3-11-18-ورودی ها………………………………………………………………………… ….83
3-11-19-راه یابی در خانه سالمندان برای مبتلایان به آلزایمر……………… …….84
3-11-20-طراحی محیط های عمومی برای سالمندان…………………………. …….85
3-11-20-1-مسیر های عابر پیاده سالمندان در محیط……………………. ……..85
3-11-20-2-پارکینگ ها……………………………………………………………. ……..86
3-11-20-3-شیب ها……………………………………………………………… ………..87
3-11-20-4-سرویس های بهداشتی عمومی…………………………………… ……87
3-12-فضاهای فیزیکی اماکن مراقبت شبانه روزی از سالمندان…………………. …..88
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………….. ……92
4-2-تاریخچه ایلام…………………………………………………………………………….. …….92
4-2-1-نگاهی به پیشینه تاریخی فرهنگی ایلام………………………………………. …92
4-2-2-تاریخچه پیدایش و رشد شهر ایلام…………………………………….. ……….92
4-3- موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………. ……….93
4-3-1-موقعیت جغرافیایی استان ایلام…………………………………………….. …….93
4-3-2-موقعیت جغرافیایی شهر ایلام……………………………………………. ………94
4-3-3-ویژگی های اقلیمی ………………………………………………………. ………..95
4-3-4-شرایط آب و هوایی……………………………………………………. ……………95
4-3-5-بارندگی………………………………………………………………………… ……….97
4-3-6-تابش آفتاب………………………………………………………………. ……………98
4-3-7-وزش باد……………………………………………………………………… …………99
4-4-جمعیت شناسی سالمندان …………………………………………………….. …………99
4-5- تجزیه وتحلیل اطلاعات توصیفی پرسشنامه…………………………….. ……….100
4-6-بررسی اطلاعات غیر طیفی پرسشنامه……………………………………….. ………104
4-7-آزمون فرضیات…………………………………………………………………….. ………107
فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1-مقدمه………………………………………………………………………………. ………….113
5-2- نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه ای……………………………………. ………..113
5-3- نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه……………………………………………. ………114
5-4- تحلیل سایت………………………………………………………………………. ………115
5-4-1-کاربری های اطراف سایت…………………………………………….. ………115
5-4-2-دسترسی های اطراف سایت……………………………………….. ………….116
5-4-3-بررسی جهت بادهای غالب، نور مناسب و آلودگی صوتی…. ………117
5-4-4-دیدهای اطراف سایت……………………………………………………. …….119
5-5- روند طراحی………………………………………………………………………. ……..120
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………..127
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………..129
فهرست جدول ها
عنوان شماره صفحه

(جدول 3-1) مشخصات پرسشنامه…………………………………………………………….70
(جدول3-2 )متغیرهای وابسته به رضایتمندی ……………………………………………..72
(جدول 3-3)استاندارد ظرفیت صندلی چرخدار محوطه…………………………………82
(جدول3-4 ) حداقل تعداد فضاهای پارک قاب دسترس………………………………..87
(جدول4-1) میانگین و حدود نهائی آمار جوی ایلام در یک دوره 12 ساله……….95
)جدول 4-2 (فراوانی و درصد فراوانی جنسیت در افراد نمونه ……………………..100
)جدول 4-3 (فراوانی و درصد فراوانی میزان تحصیلات افراد نمونه……………….101
)جدول 4-4 (آماره های توصیفی سنی افراد نمونه به تفکیک جنسیت……………102
)جدول 4-5 (آماره های توصیفی فرضیه اول …………………………………………….103
)جدول 4-6) آماره های توصیفی فرضیه دوم ……………………………………………..103
(جدول 4-7) رضایت از حداکثر تعداد طبقات …………………………………………..104
(جدول 4-8) جهت قرارگیری پنجره………………………………………………………….104
(جدول 4-9) طرح مناسب فضاهای اقامتگاه ……………………………………………….105
(جدول 4-10) تعداد نفرات در یک سوئیت در صورت یکسان نبودن هزینه…….105
(جدول 4-11) تعداد نفرات در یک سوئیت در صورت یکسان بودن هزینه…….105
(جدول 4-12) محل قرارگیری اقامتگاه………………………………………………………105
(جدول 4-13)اوقات فراغت ……………………………………………………………………106
(جدول 4-14) نظم و تنوع فضاها……………………………………………………………..106
(جدول 4-15) شفافیت فضاها………………………………………………………………….106
(جدول 4-16) جذابیت فضاها………………………………………………………………….106
(جدول 4-17) نتایج آزمون t یک طرفه الگوهای از ارتباط با طبیعت مذکر…….107
(جدول 4-18)نتایج آزمون t یک طرفه الگوهای از ارتباط با طبیعت مونث…….108
(جدول 4-19)نتایج آزمون t یک طرفه طراحی مناسب فضاهای جانبی مذکر….108
(جدول 4-20)نتایج آزمون t یک طرفه طراحی مناسب فضاهای جانبی مونث…109
(جدول 4-21) نتایج آزمون t یک طرفه الگوهای از ارتباط با طبیعت ……………110
(جدول 4-22)نتایج آزمون t یک طرفه طراحی مناسب فضاهای جانبی………….111
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
(نمودار4-1) منحنی نمایش تغییرات ماهانه دمای هوا در ایلام………………………96
(نمودار4-2) منحنی نمایش تغیرات ماهانه رطوبت نسبی هوا د

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع رضایتمندی، خانه سالمندان، رضایت از زندگی Next Entries منابع تحقیق با موضوع رضایتمندی، استان ایلام، رشد جمعیت