منابع تحقیق با موضوع آموزش و پرورش، جانشین پروری، سقف شیشه ای، عوامل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

بهره مندی از این سرمایه ،خسران بزرگی برای این نهادها و سازمانها محسوب می شود. لذا ضروریست با توجه به مسئله جانشین پروری و با درنظر گرفتن سقف شیشه ای و در کمرنگ نمودن آن در پیشبرد اهداف سازمان تلاش شود. این پژوهش برآن است تا موانع و چالش های موجود در ارتقاء زنان تا کسب مناصب عالی مدیریتی را بررسی و راه های مقابله با ان در مسئله جانشین پروری را بیابد. و این در حالی است که آمار زنان در مدیریت صف در آموزش و پرورش چشم گیر بوده وبا مردان هم ردیف خود برابری نموده و حتی در برخی مراکز و شهرهای بزرگ میزان بیشتری را به خود اختصاص داده اند.اما متاسفانه با افت قابل ملاحظه آماری در قسمت ستادی مواجه می شویم
در اين فصل به معرفي روش تحقيق،قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری، نمونه گيري ، ابزار تحقيق و روایی و پایایی آن، روش اجرا ، روش استخراج، و تحلیل داده ها پرداخته مي شود.
3-2 روش تحقیق
روش هاي متعددي براي تحقيق بکار برده مي شود و معمولاً محققان در خصوص تعريف مشخص از انواع روش هاي تحقيق، اتفاق نظر نداشته و بر اين اساس تقسيم بندي هاي متفاوتي از آن بعمل آمده است. روش جمع آوری داده ها از نوع توصيفي – تبييني است . در واقع پژوهش به دنبال ارائه پاسخهاي واقعي (از دنياي واقعي) به پرسشهاي پژوهش مي باشد. براي اين منظور ابتدا مباني نظري بررسي و بر اين اساس پرسشنامه طراحي و تنظيم شد. از نظر هدف پژوهش حاضر کاربردي است. هدف از کاربردي بودن اين پژوهش، ارائه راه کارهاي علمي به سازمان مورد بررسي و ساير سازمان هاي دولتي و غيردولتي در جهت استفاده مؤثرتر از نیروی انسانی زنان شاغل در کنار مردان می باشد.
3-3 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعي تحقيق: با توجه به «سقف شیشه ای در جانشین پروری و ارتقای زنان در مناصب مدیریتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان ستادی در سازمان آموزش و پرورش استان البرز»، بنابراين قلمرو موضوعي تحقيق بررسی عوامل موثر بر ايجاد سقف شيشهاي در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي سازمان مزبور مي باشد.
قلمرو مكاني تحقيق: مکان تحقيق بخش هاي مدیریت صف و ستاد سازمان آموزش و پرورش استان البرز مي باشد که شامل 1806 نفر بوده و با توجه به حجم جامعه آماري، جمع آوري اطلاعات به شيوه نمونه گيري انجام شده است.
قلمرو زماني: قلمرو زماني تحقيق سال تحصیلی 93- 92 مي باشد.
3-4 جامعه آماری
مجموعه واحدهائی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را تشکیل می‌دهند. نمونه آماری نیز عبارت است از مجموعه ای نشانه‌ها که از یک قسمت، گروه یا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشند و نمونه گیری فرایند انتخاب نمونه است (خاکی: ۱۳۷۸،184).جامعه آماري در اين تحقيق کليه مدیران و کارشناسان ستادی و مدیران مدارس آموزش و پرورش استان البرز مي باشند که در سال تحصیلی 93- 92 در سازمان مزبور مشغول به کار و در استخدام سازمان بوده و تعداد آن ها 1806 نفر مي باشد.
3-5 نمونه آماري
گروه نمونه، مجموعه کوچکي از جامعه آماري است مشتمل بر برخي از اعضا که از جامعه آماري انتخاب شده اند. به عبارتي گروه نمونه، يک مجموعه فرعي از جامعه آماري است که با مطالعه آن، محقق قادر است نتيجه را به کل جامعه آماري تعميم دهد (سکاران:1381، 295). نمونه تحقيق حاضر از نوع غير احتمالي و انتخابي است. قصد اساسي در اين تحقيق بررسی عوامل موثر بر ايجاد سقف شيشهاي در جانشينپروري و ارتقاي زنان در مناصب مديريتي اداره آموزش و پرورش استان البرزاست. با اين اوصاف لازم است نمونه اي از ميان مدیران سازمان مزبور که در سال تحصیلی 93- 92 تعداد 1806 نفر مي باشند انتخاب شوند.
هر گاه مسائل عملي مانع از انتخاب نمونه احتمالي باشد، مي توان به طرق ديگري در پي نمونه اي معرف بر آمد. مي توان در پي پاره گروهي بود که نماينده کل جمعيت است. در اين صورت مشاهدات به اين پاره گروه منحصر شده و نتيجه گيري از داده ها به کل جمعيت تعميم داده مي شود (ميلر،1380 : 210 – 209)

3-6 برآورد حجم نمونه
بر اساس قواعد برآورد حجم نمونه، بررسي آماري در نمونه گيري قضاوتي (تعمدي) (مولر و همکاران، ، 1387 : 405) و غير احتمالي تمام توصيف و حجم نمونه برابر با حجم تعييني پژوهشگر خواهد بود. در تحقيق حاضر جامعه آماري شامل 1806 نفر از مدیران مدارس و مدیران و کارشناسان ستادی سازمان آموزش و پرورش استان البرزاست که در سال تحصیلی 93- 92 در این سمت ها مشغول به فعاليت هستند و بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه به شرح زير در حدود 317 نفر بايد به عنوان نمونه انتخاب شوند

در این فرمول N حجم جامعه است.
به‌جای p و q نیز از حداکثر مقدار آنها یعنی ۵/۰ استفاده شده است.
در سطح خطای پنج درصد از d برابر ۰۵/۰ استفاده شده است.

بر همين اساس 340 پرسشنامه تهيه و توزيع شده که 317پرسشنامه جمع آوري و از داده هاي آن براي تحليل فرضيه هاي پژوهش استفاده گرديده است. شايان ذکر است در پژوهش پيش رو از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شده است.

3-7 ابزار گردآوري داده ها
از آنجا که روش تحقيق بر اساس روش کتابخانه اي و پرسشنامه اي است. در انجام اين تحقيق با استفاده از ابزار پرسشنامه نظرات کارشناسان جمع آوري و تحليل و با استفاده از مطالعه پژوهش هاي پيشين با روش کتابخانه اي چارچوب نظري منسجمي براي انجام پژوهش گردآوري شده است.
بنابراين علاوه بر کتب، نشريات، منابع و نتايج تحقيقات مرتبط که براي تبيين پيشينه نظري تحقيق و استخراج مدل مفهومي تحقيق مورد بهره برداري قرار گرفته، در اين پژوهش براي گردآوري داده هاي مورد نياز از پرسشنامه استفاده شده است.
گويه ها مستقيما پس از تحقيقات مقدماتي پخش مي شوند. پس بهتر است بعد از تدوين پرسشنامه مقدماتي حداقل با 30 نمونه گرفته شود تا بعد از بررسي کمي (روايي) و کيفي (اعتبار) آن گويه هاي ابهام انگيز حذف گردد.
در اين روش نيز تعدادي گويه كه نشان دهنده نحوه نگرش نسبت به رويدادي خاص هستند آماده مي شود. اين گويه ها اختيار پاسخگو گذاشته مي شود. در اينجا پاسخگو در خواست مي شود كه ميزان موافقت يا مخالفت خود را با هر گويه بر مبناي يك طيف بيان كنند.
پاسخگويان گويه ها را بر مبناي طيف 5 درجه اي بررسي مي نمايند اما اين طيف با اعداد مشخص نشده است تا بر روي پاسخگويان تاثير نگذارد. لذا پس از بازگشت پرسشنامه ها از طرف پاسخگويان، طيف با اعداد شماره گذاري مي شود. طرز شماره گذاري بطور دلخواه است يعني در يك طيف پنج قسمتي مي توان به كاملاً موافق نمره1 و كاملاً مخالف عدد 5 يا به جاي عدد يك از صفر استفاده كرد. مجموع نمرات كه پاسخگويان بدست مي آورند بيانگر گرايش آنهاست. به همين دليل اين طيف را طيف مجموع نمرات نيز مي نامند.
همانطور که پيش تر نيز اشاره شد سازه هاي مورد مطالعه در اين پژوهش به شکل زير شماره گذاري شده اند:
( جدول 3-1: نحوه نمره دهي سوالات پرسشنامه)
گزينه ها
کاملاً موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملاً مخالفم
ارزش عددي
5
4
3
2
1
مؤلفه هاي اندازه گيري شده، ابعاد آن ها و سؤالات مرتبط با هر کدام به شرح جدول زير در پرسشنامه آورده شده اند.

(جدول 3-2: ابعاد به کار گرفته شده در پرسشنامه به تفکيک متغيرها)
مولفه
ابعاد
سوالات پرسشنامه
عوامل مؤثر (متغير وابسته)
عوامل اقتصادی
1.2.3.4.5

عوامل اجتماعی
6.7.8.9.10.11.12.13.14

عوامل فرهنگی
.15.16.17.18

عوامل سیاسی
19.20.21.22

عوامل بیولوژیکی -شخصی
23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33

عوامل سازمانی
34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51

عوامل خانوادگی
.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64

عامل نگرشی
.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78

جانشین پروری
79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.
سقف شیشه ای (متغير مستقل):سؤالات 88-1

3-8 روايي پرسشنامه
روايي به معناي صحيح و درست بودن است و مقصود از روايي آن است که وسيله اندازه گيري بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد (خاکي،1382 : 291- 288).
در تحقيق حاضر، از روش اعتبار يا روايي مفهومي استفاده شده و براي بالا بردن روايي پرسشنامه از کد گذاري و طيف ليکرت که مقياس مناسبي براي تنظيم پرسشنامه در تحقيقات توصيفي محسوب مي‌شود، بهره گرفته شده است. هم چنين در پژوهش پيش رو براي افزايش روايي محتوايي پرسشنامه از ابزارهاي زير استفاده شده‌است:
– مطالعه و بررسي پرسشنامه‌ها و سئوالاتي که در تحقيقات مشابه مورد استفاده قرارگرفته‌اند.
– مطالعه مقالات و کتب متعدد در رابطه با موضوع تحقيق
– مشاوره و کسب نظر افراد صاحب نظر، اساتيد راهنما و مشاور و اخذ راهنمايي از آنان.
به منظور تهيه و تنظيم پرسشنامه، نخست پرسشنامه مقدماتي با توجه به اهداف کلي و اختصاصي، متغيرها و فرضيات تحقيق طراحي گرديد،پس از چندین بار باز نگری توسط استاد راهنما و ویرایش آنان نظر متخصیین را نیز جویا شده و پس از اصلاحات اعمال نظر متخصصین و اساتید و تعيين اعتبار (روايي)، به تعداد 30 عدد پيش آزمون شد. پس از تعيين پايايي پرسش نامه اوليه و انجام اصلاحات مجدد با نظر اساتيد محترم، پرسش نامه نهايي تدوين گرديد.
3-9- پايايي پرسشنامه
قابليت اعتماد يا پايايي، يكي از ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري آزمون است. مفهوم ياد شده با اين امر سر و كار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد.
در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي پرسشنامه، تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه در اختيار آنها قرار گرفت و سپس از روش آلفاي كرون باخ استفاده گرديد، اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند به كار مي رود.براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه (يا زير آزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد.

كه در آن:
• تعداد زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه يا آزمون.
  واريانس كل آزمون.
  واريانس زير آزمون ام.
مقدار صفر اين ضريب نشان دهنده عدم قابليت اعتماد و 1+ نشان دهنده قابليت اعتماد كامل است.

(جدول 3-3: آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي هر يک از بخش هاي پرسشنامه)
سازه
تعداد سوالات
آلفاي کرونباخ
عوامل اقتصادی
5
75%
عوامل اجتماعی
9
80%
عوامل فرهنگی
4
83%
عوامل سیاسی
4
87%
عوامل بیولوژیکی – شخصی
11
88%
عوامل سازمانی
18
79%
عوامل خانوادگی
13
86%
عوامل نگرشی
14
%81
عوامل جانشین پروری
10
78%
عوامل مؤثر (بطور کلي)
88
95%

اطلاعات جدول فوق نشان می دهد که ضرایب الفای به دست آمده کلیه مولفه ها مطلوب و قابل قبول است. بنابراین نتایج حاکی از آن است که ابزار اندازه گیری (پرسشنامه تحقیق ) از اعتبار کافی برخورداراست

3-9 روش اجرا
پس از انتخاب نمونه آماري براي جمع آوري داده ها پرسشنامه تهيه و توزيع گرديد و توضيحات لازم در خصوص تکميل آنها به پاسخگويان ارائه شده و در نهايت پرسشنامه هاي توزيع شده جمع آوري گرديد.
3-10 تحليل داده ها
به منظور بررسي نتايج حاصل از پرسشنامه ها ، ابتدا گزينه هاي مربوط به سوالات پرسشنامه كدگذاري

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع بازار کار، آموزش و پرورش، مشارکت زنان، مبانی نظری Next Entries منابع تحقیق با موضوع جانشین پروری، سقف شیشه ای، محافظه کاری، پیشرفت شغلی