منابع تحقیق با موضوع آمادگی جسمانی، کم توان ذهنی، عقب ماندگی

دانلود پایان نامه ارشد

ا مزایای فعالیت بدنی برای افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی نادیده گرفته می شود این موضوع در مورد قدرت و تعادل که دو جزء مهم آمادگی جسمانی و حرکتی می باشند نیز صادق است. بهبود تعادل ایستا یکی از ویژگی های اساسی در پیشرفت طبیعی حرکت می باشد[4،6[. قدرت بر تعادل تاثیرگذار می باشد. به عنوان مثال با توجه به خاصیت تولید نیروی مخالف در عضلات4،چنانچه عضلات خم کننده مچ پا5 ضعیف باشد تعادل را مختل می نماید [7].در حالیکه بسیاری از مداخلات درمانی در فیزیوتراپی تاکید دارند که تمرینات تعادلی تاثیرگذار می باشد متاسفانه شواهد کمی نیز بر تاثیر تمرین در اصلاح تعادل برای اکثریت جمعیت بیماران وجود دارد [8].
در این مطالعه محقق بر آن است با توجه به اینکه قدرت یک عامل زیر بنایی در اجرای موفق یک فعالیت تعادلی است با ترکیب تمرینات تعادلی وقدرتی،تاثیر آن را بر قدرت و بالاخص تعادل مورد بررسی قرار دهد تا گامی در جهت ایجاد فرصت آموزشی به منظور پیشرفت آمادگی جسمانی و حرکتی کودکان کم توان ذهنی برداشته شود.متخصصان تربیت بدنی ،مسئولین امور ورزشی و تفریحی، معلمان، مسئولین موسسات و مربیان حرفه ای باید با یکدیگر همکاری داشته و برای تهیه برنامه های آمادگی جسمانی این گروه وآموزش خودشان و تربیت متخصصان تربیت بدنی با صلاحیت های لازم تلاش نمایند .
بيان مسئله تحقيق :
کودک عقب مانده ذهنی از نظر رشد حرکتی-ادراکی بسیار ضعیف است و در ظرفیت های حسی-حرکتی، آگاهی بدنی ، تعادل ایستا و پویا وهماهنگی حرکات عمده و ظریف با مشکل مواجه است. زمان واکنش کودک عقب مانده ذهنی کندتر از کودک عادی می باشد، البته این مشکل در حرکات ساده و غیر مهارتی کمتر است . کودک عقب مانده شدید (کانا) از نظرعملکرد حرکتی بسیار ضعیف است، اضافه وزن و چربی زیر پوستی بیشتری دارد و گوشه گیر می باشد. کودک عقب مانده متوسط (کالیو) نیز مانند کودک عقب مانده شدید از نظر شکل وعملکرد (پیامد) در مهارت های حرکتی مختلف مشکلات زیادی دارددر صورتی که کودکان آموزش پذیر فقط از نظر پیامد یا عملکرد حرکتی با مشکل مواجه هستند.این کودکان از نظر سرعت یادگیری با مشکل روبه رو هستند و پیشرفت آنان 50٪ تا 70٪ کودکان معمولی است . از نظر حرکتی این کودکان می توانند مانند کودکان عادی در فعالیت های حرکتی و ورزشی مدرسه شرکت کنند. اما کسب مهارت و یادگیری حرکتی به کندی پیش می رود. با اینکه کودکان آموزش پذیر از نظر بدنی ضعف آشکاری ندارند ولی از نظر آمادگی حرکتی- ادراکی در سطح پايینی هستند[3].
توسعه آمادگی جسمانی مهمترین هدف تربیت بدنی برای عقب ماندگان ذهنی است زیرا توسعه و پیشرفت قابلیت های جسمانی برای این افراد ، موقعیتی را به وجود می آورد که آنها بتوانند بر شرایط محیطی خود از نظر فیزیکی غلبه کنند . از این گذشته این امر اشتیاق و علاقه بیشتری برای زندگی به آنها می بخشد و سبب می شود که افراد وظایف خود را با قدرت هر چه بیشتر انجام دهند . افزایش قابلیت هایی چون قدرت ، سرعت ، استقامت عضلانی ، انعطاف، استقامت عمومی بدن (دستگاه گردش خون و تنفس)، تعادل و هماهنگی ، سبب توسعه قابلیت های جسمانی این افراد می شود [9]. پژوهشگران بر این عقیده اند که کودکان کم توان ذهنی علاوه بر سایر ویژگی ها ، از نظر حرکتی نیز دچار تاخیر ویا اختلال می باشد [10]. بنابر گزارش شریل6 (1993) آمادگی جسمانی با شدت کم توانی ذهنی نسبت معکوس دارد.بنابراین کودکان آموزش پذیر از سطح آمادگی جسمانی پایین تری نسبت به کودکان عادی برخوردارند. اما نمی توان دلیل آن را تنها عقب ماندگی ذهنی دانست [11]. بلکه عده زیادی از افراد کم توان ذهنی نتوانسته اند در هیچ نوع فعالیت ورزشی شرکت داشته باشند که علل عدم شرکت این افراد در این زمینه به شرح زیر خلاصه می شود.
1- عدم حمایت کافی (کمک های فردی،مالی،حمل و نقل و غیره).
2- نظر منفی سازمان های ورزشی نسبت به این افراد .
3- نگرش های تبعیض آمیز
4- کمبود متخصصین این رشته(مربی،مسؤلین و غیره).
پر واضح است که مشکلات مذکور قابل حل می باشد و تحقیقات زیادی نشان می دهند که با اجرای تمرینات جسمانی کافی،ورزشکاران کم توان ذهنی می تواند تا سطح برابر با ورزشکاران غیر معلول پیشرفت کنند. کتب و نشریات علمی مؤید این واقعیت هستند که اگر ورزشکاران کم توان ذهنی مشکلات ثانویه بهداشتی نداشته باشند،در برابر تمرینات بدنی می توانند پاسخ های فیزیولوژیکی مشابه با ورزشکاران غیر معلول داشته باشند [11].
مطالعاتی که از 1960 تا کنون انجام شده نشان داده است که این افراد با آموزش های صحیح به پیشرفت های چشمگیری دست خواهند یافت (لاوای7 ، رید ،کرسلر– چاویز 1990، موون و رنزاگلیا 81998).بنابراین عقب ماندگی ذهنی را نمی توان دلیل محض پایین بودن آمادگی جسمانی آنها دانست . جدول 1-1 علل عمده پایین بودن آمادگی جسمانی افراد مبتلا به کم توانی ذهنی را از دیدگاه محققان بیان می کند [4].
جدول 1-1 علل عمده پایین بودن آمادگی جسمانی افراد مبتلا به کم توانی ذهنی [2].
سال انجام تحقیق
محقق
نتیجه تحقیقات

1981

Bauer
فقدان فرصت: نیافتن فرصت فعالیت های جسمانی یا شرکت در برنامه های تمرینی را باید یکی از علل عمده پایین بودن آمادگی جسمانی در افراد کم توان ذهنی دانست

1981

Bauer
وسواس در مراقبت از افراد کم توان ذهنی موجب محروم ماندن آنان از فعالیت های جسمانی می گردد. وسواس بیش از حد مراقبین باعث می شود که ورزشکاران کم توان ذهنی جرأت شرکت در فعالیت بدنی را از دست بدهند.
1993
1990

Sherrill, Shepherd
بعضی از ورزشکاران کم توان ذهنی برای انجام فعالیت های مشابه با ورزشکاران غیر معلول ، ناچار به مصرف انرژی بیشتری هستند و زودتر خسته می شوند

1993
, Rimmer Pitetti
Fernhall
زندگی بی تحرک : سوال مورد طرح این است که آیا کم توانان ذهنی عوارض ناشی از زندگی بی تحرک را می دانند یا خیر

1986
Kelly, Rimmer
Wess
چاقی : چاقی بیش از حد یکی از عواملی است که آمادگی جسمانی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.

اکثر عقب ماندگان ذهنی به دلیل عدم توانایی شناختی نمی توانند سبک زندگی سالمی را انتخاب نمایند. آنها به طور طبیعی تمرینات بدنی و آمادگی جسمانی را انجام نمی دهند بلکه باید چنین تمریناتی برای آنها تدارک دیده شود [4]. در همین ارتباط و با توجه به بیاناتی که در منشور جهانی حقوق آمده است )مبنی بر اینکه همه کودکان بدون تبعیض در رنگ ونژاد ،زبان ،تبار اقتصادی ،طبقه اجتماعی ،علی رغم آنکه از هوش سرشاری برخوردار باشند و یا عادی، عقب مانده، نابینا، ناشنوا و یا دارای هر گونه نقص و یا ضعف جسمی و اجتماعی باشند، حق دارند به طور یکسان از امکانات یادگیری آموزش وپرورش با حداکثر توانایی و استعدادهای خود بهره مند شوند (ایجاد زمینه و فراهم آوردن امکانات وتسهیلات در جهت آموزش ، رفاه و توانبخشی آنان نه بعنوان ترحم و دلسوزی بلکه بعنوان یک وظیفه برای دولت های عضو، از حقوق مسلم اینگونه کودکان تلقی می شود [12]. قدرت و تعادل دو عامل مهم آمادگی جسمانی محسوب می شوند . کودکان کم توان ذهنی همواره در معرض خطر افتادن (سقوط کردن) می باشد [13].که یکی از دلایل آن می تواند عدم تعادل باشد. مشخص شده است که تمرینات با وزنه و تمرینات تعادلی می تواند ثبات وضعیتی ایستا را افزایش دهد[14]. و این افزایش در ثبات وضعیتی خطر افتادن و بنابراین هزینه های روانی و اقتصادی مربوط به افتادن را کاهش می دهد. میزان مرگ ومیر و آسیبهای سالیانه ناشی از حوادث برای افراد عقب مانده ذهنی به ترتیب 150نفر در هر100000نفر و56نفر در هر1000نفر گزارش شده است [13]. با توجه به اینکه توانایی ایجاد نیرو، قدرت و حداقل نیروهای مناسب در خم کردن 9و باز کردن مچ پا10 ونیز در خم کردن وباز کردن11 لگن برای استراتژی های تعادلی مناسب ، لازم می باشد ، در می یابیم تعادل و قدرت دو عامل مکمل می باشند و درصورتیکه برنامه های مناسب جهت ارتقا سطح این دو عامل طراحی شود به احتمال قوی از آسیب های مذکور جلوگیری می شود [8]. همچنین به دلایل مختلف از جمله اینکه اختلالات حرکتی در کودکان کم توان ذهنی شایع است و حرکت ،یادگیری و موفقیت ، با یگدیگر رابطه مستقیم و محکمی دارند ، و نیز تقویت مهارت های حرکتی به افزایش بازدهی در یادگیری و موفقیت ها می انجامد و افزایش مهارت های حرکتی به تقویت خصوصیات مثبت روحی و روانی و اجتماعی کودکان منجر می شود[10].حال در این مطالعه محقق برآن است که مشخص نماید آیا تمرین منتخب بر بهبود قدرت وتعادل دانش آموزان کم توان ذهنی تاثیر گذار است یا خیر ؟
ضرورت و اهمیت تحقیق
از ابتدای دهه 80 میلادی ، اقداماتی رو به گسترش در مجامع بین المللی برای آموزش وپرورش کودکان دارای نیازهای ویژه در سطح مدارس عادی آغاز شده است . کودکان معلول حق دارند در جامعه مشارکت فعال داشته و آموزش و پرورش آنان باید به بیشترین یکپارچگی اجتماعی و رشد فردی منجر شود[5]. داشتن سطح مطلوب آمادگی جسمانی راهی در جهت حفظ سلامت عمومی افراد جامعه وعاملی در جهت کاهش هزینه های درمانی است [15].
با توجه به توزیع طبیعی جمعیت، درجه شیوع عقب ماندگی ذهنی حدود 3% پیش بینی می شود [16، 5 ، 17].یعنی سه درصد کل هر جامعه ای به عقب ماندگی ذهنی مبتلا می باشد که اکثریت این تعداد به عقب ماندگی ذهنی خفیف و متوسط مبتلا هستند [5]. در حال حاضر از بین دانش آموزان استثنایی، عقب ماندگان ذهنی بیشترین تعداد دانش آموزان درمدارس وابسته به سازمان کودکان استثتایی را تشکیل می دهند. بنابراین معلولان و به طور اخص معلولان ذهنی بخش قابل توجهی از جامعه هستند . بعنوان مثال عقب ماندگی ذهنی عمومی ترين شكل از ناتوانی در جوامع غربی می باشد [18. 19]. ایچاستات و لاوای12(1992) کاوال، فورنس13 (2000) آبروسنیکورا، والکوا و بلاک14 (2003) نشان دادند کودکان ناتوان بویژه کودکان عقب مانده ذهنی دسترسی کمتري به تسهیلات آمادگی جسمانی دارند و تحرک کمتری دارند و در مقایسه با کودکان عادی دارای انگیزه کمتری برای فعالیت هستند [20].
همچنین، شواهد نشان داده است که چنین افرادی دارای سطح بالاتری از چاقی نسبت به گروه همسال و سالم خود می باشند و ترکیب بدنی ضعیف ، این گروه را بیشتر در معرض مشکلات سلامت قرار می دهد . وضعیت هایی از قبیل فشار خون بالا ، کلسترول بالا در خون و دیابت در افراد عقب مانده ذهنی میزان بالاتری را نسبت به افراد سالم نشان می دهد . تحقیقات به طور مستمر نشان می دهد که اشخاص با عقب ماندگی ذهنی آمادگی کمتری نسبت به همسالان سالم خود دارند [21] تحقیقات 20 سال گذشته به خوبی نشان داده است که وقتی افراد عقب مانده تحت آموزش های مناسب تربیت بدنی قرار گیرند در زمینه مهارتهای حرکتی پایه به پیشرفت های چشمگیری دست می یابند[4]. ایشتات15 (1991) معتقد است رشد حرکتی و آمادگی جسمانی کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی 2 تا 4 سال پایین تر از هنجارهای کودکان عادی است. درو16 ، لوگان17 و هاردمن18 نیز یافته های پیشین بروین اینکر مبنی بر نمرات پایینتر کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی درمقیاس هایی چون تعادل یابی19 ، جنبش20 و چالاکی دست ها21 را تایید می کند. این نقص در مهارت های حرکتی ممکن است بیشتر تابعی از محرومیت های حرکتی و فرصت های یادگیری باشد تا عقب ماندگی ذهنی [4].
آمادگی جسمانی در صورت ارائه تمرینات مربوطه درمقدار و مدت زمان مناسب می تواند به طور چشمگیر پیشرفت کند [4].دو عامل مهم آمادگی جسمانی و حرکتی، قدرت وتعادل می باشند . با توجه به رابطه دو سویه هوش و حرکت (و جزء وابسته ی آن یعنی تعادل ) اهمیت نقش تعادل بیشتر مشخص خواهد شد . متاسفانه این بعد حسی حرکتی (تعادل) با وجود اهمیت بالا ، در کودکان معلول ذهنی کمتر مورد توجه قرار گرفته و بر روی آن کار شده است و بیشتر به مشکلات ذهنی ، رفتاری و آموزش فعالیت های روزمره به آنان پرداخته شده است و این مانعی جهت افزایش وبهبود مهارت های اجتماعی و فردی خواهد بود[22]. یکی از عوامل زیر بنایی تعادل ، قدرت می باشدو برای اینکه

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع انحراف معیار، آمادگی جسمانی، تعادل ایستا Next Entries منابع تحقیق با موضوع کم توان ذهنی، آموزش پذیر، دانش آموزان دختر