منابع تحقیق با موضوع آمادگی جسمانی، کم توان ذهنی، سندرم داون

دانلود پایان نامه ارشد

[41].
البته در كودكان دارای سن كمتر از يك سال، اهميت ورودي هاي بينايي بيش از دو سيستم ديگر است.سيستم عصبي مركزي، هم بر فعاليت هاي حركتي وهم بر پيام هاي حسي كنترل دارد ،دربخش حركتي سيستم عصبي مركزي در سه سطح نخاع ، ساقه مغز و كرتكس فعاليت هاي حركتي را كنترل مي كند و در بخش حسي تمام پيام هاي حسي را تفسير ودر صورت امكان اصلاح مي نمايد [41].
2-2-26 روش های ارزیابی تعادل
در دو دهه اخیر افزایش چشمگیری در شکل گیری ابزارهای ارزیابی عملکرد تعادلی دیده می شود در اینجا تنها به نام بردن این ابزارها بسنده می کنیم.
الف-ارزیابی تعادل در وضعیت نشسته
متاسفانه ابزار کمی برای ارزیابی تعادل در حالت نشسته وجود دارد . به صورت رایج ، تعادل در حالت نشسته با یک مقیاس ترتیبی (عالی، خوب،متوسط،ضعیف) اندازه گیری می شود.
ب-ابزارهای ارزیابی تعادل که خود فرد گزارش می کند
دو مورد از رایج ترین ابزارهای تعادل که خود فرد گزارش می کند عبارتند از:
مقیاس اعتماد به نفس تعادل در فعالیت های خاص(ABC) 75
مقیاس اثر افتادن (FES) 76
ج-ابزارهای ارزیابی تعادلی تک بعدی
آزمون رومبرگ77
آزمون رساندن کاربردی78
آزمون ایستادن روی یک پا79
آزمون گام برداشتن روی چهار پله (FSST) 80
آزمون کلینیکی تعامل حسی و تعادل(CTSIB) 81
د-ابزارهای ارزیابی تعادلی چند بعدی
ارزیابی عملکرد تحرک گرا(POMA) 82 ارزیابی چند بعدی است که برای پیش بینی خطر افتادن به کار می رود و از دو قسمت جزء تعادلی و جزء راه رفتن تشکیل شده است.
مقیاس تعادلی برگ83 (BBS)یک تست ارزیابی چند بعدی است که برای تعیین خطر افتادن در اجتماعات گروههای مسن تهیه شده است.
آزمون آتاکسی چند بعدی Fregly’s و Graybiel’s که هدف از آن، نخست ارزیابی آتاکسی دهلیزی بعد از پرواز بود.
ه-ابزارهای ارزیابی کامپیوتری تعادل
این ابزارها برای اندازه گیری توانایی بیمار در استفاده از اطلاعات حسی برای تعادل ،محدوده ی ثباتی یا پاسخ به آشفتگی های چرخشی یا انتقالی طراحی شده است.
آزمون سازماندهی حسی 84 (SOT) از پوسچروگرافی پویای کامپیوتریکه برای ارزیابی نوسانات وضعیتی تحت شرایط مختلف حسی برای تعیین توانایی استفاده و سازماندهی از درون داده های حسی برای تعادل طراحی شده است.
آزمون محدوده ی ثباتی که از یک سطح اعمال نیرو متصل به کامپیوتر استفاده می کند و توانایی فرد را در جابجا کردن مرکز ثقل در درون سطح اتکاء اندازه گیری می کند.
و-ارزیابی راه رفتن جهت ارزیابی تعادل
Time up & Go که مشکل در اجرای این تست، مشکل در کنترل جابجایی وزن یا تغییر بین استراتژی های تعادل را نشان می دهد.
شاخص گام بر داشتن پویا (DGI)85 آزمونی است که برای ارزیابی ثبات پویای وضعیت در بیمارانی با اختلالات دهلیزی یا افراد مسن در معرض خطر افتادن شکل گرفته است [8].
2-2-27 قدرت و مفاهیم مرتبط
از زمانی که واتکینز86 و دلرم87 مزایای تمرینات مقاومتی را بر روی سربازان آسیب دیده در جنگ جهانی دوم گزارش کرده اند ، تمرینات مقاومتی جزء یکپارچه از توانبخشی شده است .
قدرت عضله مستقیما به میزان گشتاور تولید شده طی یک فعالیت خاص مانند بلند کردن یک وزنه مربوط می شود. عملا نیروی عضله ، گشتاور تولید می کند که سبب می شود تا قسمت های اسکلتی حول محور خود بچرخد (فعالیت درونگرا) یا با حرکت حول محورشان مقابله کند (فعالیت برونگرا) یا در یک وضعیت ثابت باقی بماند ( فعالیت ایزومتریک ) [48].
2-2-28 ضعف عضلانی و ظرفیت عملکردی
ظرفیت ناقص تولید نیروی عضله (ضعف) بدون هیچ تردیدی توانایی عملکردی را تحت تاثیر قرار می دهد . این ضعف ممکن است نتیجه کاهش درون دادهای عصبی به عضله باشد (کاهش فعالیت در برخی ویا همه واحدهای حرکتی-عضلانی ) یا یک کاهش در ناحیه مقطع عرضی فیزیولوژیکی عضله . فعالیت های روزمره مانند بیرون آمدن از تخت خواب و رفتن به حمام و غیره نیازمند یک تلاش یا قدرتی هماهنگ در بسیاری از گروه های عضلانی است .
همکاری در هر یک از گروهها تغببرات جبرانی را برای تکمیل کار ایجاب می کند. برای مثال وقتی سرینی میانی سمت راست خیلی ضعیف است یک راهکار معمولی برای جبران این است که مرکز جاذبه بدن را به سمت راست انتقال دهیم تا بار فشار سرینی میانی را کاهش دهیم به طور طبیعی لگن در صفحه فرونتال باید درجات کمی به سمت چپ افتادگی داشته باشد در نتیجه راه رفتن برای عضلات باقیمانده سمت راست سنگین تر می شود چون وزن بیشتر روی پای راست افتاده تا ضعف سرینی میانی را جبران کند.این توزیع نا برابر نیروها ممکن است فرد را مستعد تغییرات استوآرتریتی زودرس در پای راست یا در ستون فقراتش کند . این تنها یک مثال از این است که چطور ضعف عضلانی توانایی عملکردی را تحت تاثیر قرار می دهد [48].
2-2-29 روش های ارزیابی قدرت
به طور ساده قدرت عضلانی ، مقدار نیرویی است که یک عضله می تواند در یک تلاش حداکثر علیه یک مقاومت اعمال کند . سه روش اندازه گیری قدرت عضلانی وجود دارد که عبارتند از:
1-روش ایزومتریک که در این روش مقدار نیروی اعمال شده به یک جسم ثابت و غیر قابل حرکت اندازه گیری می شود .
2-داینامومتری ایزوتونیک ، در این روش از یک مقاومت (وزنه) خارجی ثابت و به صورت یک تکرار حداکثر یعنی یک بار بلند کردن حداکثر وزنه ای که فرد می تواند آن را بلند کند یا حرکت دهد استفاده می شود .که البته از روش های 5 تکرار و 10 تکرار هم استفاده می شود .
3-داینامومتری ایزوکنتیک که در آن مقدار گشتاور تولید شده توسط یک عضله و یا گروه عضلانی در وضعیت حداکثر فعالیت عضله در یک سرعت زاویه ای ثابت و مشخص به صورت برونگرا یا درونگرا اندازه گیری می شود[49].
2-3- پیشینه تحقیق
پژوهش ها نشان می دهد که آمادگی جسمانی (شامل قدرت و تعادل ) افراد عقب مانده ذهنی از طریق برنامه های ورزشی خاص قابل افزایش است (مک کوناکی و سالزبرگ88 1988، ملینگ 1987 ، تومپوروسکی و الیس 1985، تومپوروسکی و جیمسون 1985، ) در ادامه این فصل به بررسی پیشینه تحقیقات در این زمینه می پردازیم .
2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور:
حاج حسینی (1386) به مقایسه عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی با دانش آموزان عادی (16-9سال) استان اردبیل و تهیه نرم پرداخت و به این نتیجه دست یافت که در متغیرهای چابکی ، استقامت قلبی تنفسی ، نیروی عضلانی ، استقامت عضلانی، بین دانش آموزان پسر کم توان ذهنی با دانش آموزان عادی اختلاف معناداری وجود دارد . اما در آزمون انعطاف پذیری اختلاف معناداری مشاهده نگردید[50].
بلوچی (1382) در تحقیقی که به بررسی میزان همبستگی بین قدرت عضلانی اندام پایینی با آزمون های تعادلی در دو گروه سنی 65-55 سال و بالای 65 سال پرداخت نشان داد که میانگین قدرت عضلانی اندام پایینی در مردان و زنان اختلاف معناداري دارد .بين قدرت عضلاني در سمت چپ و راست اختلاف معنادار آماري وجود ندارد.در گروه دو بين قدرت عضلات اندام پاييني و آزمون هاي تعادلي مختلف همبستگي بالايي وجود دارد ولي در گروه اول همبستگي تا اين حد نيست و چنين نتيجه گيري كرد كه كاهش قدرت عضلاني بعد از 65 سالگي رابطه معناداري با توان تعادلي ايستا،پويا وعملكردي دارد.براي كاهش ميزان افتادن در سالمندان و همچنين كاهش عوامل خطر،وابستگي و در نهايت مرگ و مير آنها تقويت عضلاني از اهميت بالايي برخوردار است[51] .
طيبي (1378)تحقيقي برروي تعادل يك گروه نمونه 42نفره شامل 21 دختر و 21پسر مبتلا به سندرم داون با دامنه سني 8 تا 14 سال و يك گروه 42 نفره به عنوان گروه شاهد با همان تعداد و نسبت انجام داد و چنين نتيجه گرفت كه اختلال تعادل در مبتلايان به سندرم داون نسبت به كودكان سالم همسال بيشتر مي باشد و احتمالا عوامل اين اختلال را مي توان نقص در به كار گيري اطلاعات حسي واشكال در مراكز فوقاني سيستم اعصاب مركزي بالاخص اختلال درعملكرد مخچه يا عقده هاي قاعده اي در كودكان مبتلا به سندرم داون دانست [52].
2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
گایدتی89 و همکاران )2010 ( به بررسی چندین موضوع پرداختندکه عبارت بود از: مقایسه آمادگی جسمانی قهرمانان کم توان ذهنی با افراد غیر ورزشکار کم توان ذهنی ، بررسی تاثیر شرکت در برخی ورزش های ویژه روی آمادگی جسمانی این قهرمانان ، بررسی همبستگی عوامل مختلف آمادگی جسمانی با سطوح مختلف کم توان ذهنی. نتایج نشان داد که فعالیت بدنی آمادگی جسمانی را در این افراد افزایش می دهد و قهرمانان با مشکلات ذهنی کمتر نتایج بهتری را در آزمون هماهنگی بدست آورده اند[52].
المحجوب90 و همکاران)2009( به بررسی تاثیر یک برنامه تمرینی ترکیبی روی برخی شاخص های ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی نوجوانان مبتلا به کم توانی ذهنی پرداخته اندکه نتایج، بهبود در شاخص های مورد سنجش و نیز قدرت عضلانی را نشان می دهد[53].
فوتیادو و همکاران91)2009( در تحقیقی تاثیر یک برنامه تمرینی ژیمناستیک ریتمیک روی تعادل پویای افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی را مورد آزمایش قرار دادند . مدت زمان این تمرین 3 بار در هفته، هر جلسه 45 دقیقه بود که 12 هفته به طول انجامید.گروه تجربی 10 نفر را شامل می شد . نتایج پیشرفت این گروه را در تعادل پویا نشان داد[54].
جان تی92 و همکاران) 2008 (نشان دادند که تفاوت در فعالیت های جسمانی کودکان عقب مانده ذهنی خیلی سریع و در سنین دبستان بوجود می آید و در کلیه شرایط قابل اندازه گیری می باشد[55].
لدزما93 و همکاران )2007( تاثیر جسمانی و روانی یک برنامه تمرینی را روی بزرگسالان عقب مانده ذهنی مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق تعداد 30 نفر آزمودنی را شامل می شد که تحت یک برنامه تمرینی 8 هفته ای و در هر هفته 2 بار قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که افراد کم توان ذهنی می توانند از فواید جسمانی و روانی تمرین بویژه در افزایش قدرت و انعطاف پذیری بهره ببرند [56].
کارن94 و همکاران)2005( به بررسی تاثیر تمرینات تعادلی 12 هفته ای ،هفته ای 3 جلسه روی تکالیف عملکردی افراد کم توان ذهنی پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که تفاوت پیش آزمون وپس آزمون یک افزایش 28 درصدی داشته است بنابراین تمرینات دارای تاثیر مثبتی بوده است[58]
لویس95 و همکاران) 2005 (به بررسی تاثیر یک برنامه تمرینی در منزل شامل تمرینات قدرتی و هوازی بر روی یک دختر 5/10 ساله مبتلا به سندرم داون پرداختند که دریافتند همه عوامل آمادگی جسمانی مورد سنجش بهبود یافته اند به جز انعطاف پذیری و وزن که تغییری نداشته است [58].
کارملی96 و همکاران)2004( با مطالعه ای بر روی 22 نفر با دامنه سنی 54 تا 63 سال که به عقب ماندگی ذهنی مبتلا بودند رابطه مثبتی بین تمرینات انجام شده به مدت 6 ماه و 3 روز در هفته نشان دادند . قدرت ، تعادل و سلامت عمومی این افراد پس از دوره تمرینی بهبود یافت[59].
لوتان97 و همکاران)2004( نشان دادند که راه رفتن روی تردمیل به مدت 2 ماه بهبود قابل ملاحظه ای را در آمادگی جسمانی کودکان کم توان ذهنی به همراه دارد[60].
فایسون98 و همکاران)2004( سطح فعالیت جسمانی دانش آموزان عقب مانده ذهنی و دانش آموزان غیر معلول را مورد بررسی قرار دادند و یافته ها چنین پیشنهاد می دهد که دانش آموزان عقب مانده ذهنی و دانش آموزان غیر معلول در ساعت تفریح بیشتر از ساعت ورزش فعالیت دارند و دانش آموزان با عقب ماندگی ذهنی متوسط و کسانی که دارای آمادگی قلبی تنفسی کمتری بودند در زنگ تفریح و ساعت ورزش بطو یکسانی فعالیت می کردند [20].
واسیلیوس و النی99) 2004( تاثیر تمرین را روی قدرت عضلانی و تعادل پویای بزرگسالان مبتلا به سندرم داون مورد بررسی قرار دادند. نتایج بهبود قابل ملاحظه ای را در کلیه عوامل اندازه گیری شده در مقایسه با گروه کنترل نشان داد وچنین نتیجه گیری کردند که بزرگسالان مبتلا به سندرم داون با بکارگیری یک برنامه تمرینی خوب و سیستماتیک می توانند توانایی حرکتی و جسمانی خود را بهبود بخشند[61].
هیرچ100 و همکاران)2003( در این مطالعه به بررسی تاثیر تمرینات قدرتی و تعادلی روی تعادل و قدرت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع افراد مبتلا، استراتژی ها، کنترل حرکت Next Entries منابع تحقیق با موضوع سندرم داون، عقب ماندگی، افراد مبتلا