منابع تحقیق با موضوع آزمون فرضیه، تحلیل داده، ازدواج مجدد، منابع فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………….44
3- فصل سوم: روششناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………45
3-1- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………46
3-2- معرفی نمونهی دادههای خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 ……………………..47
3-3- جمعیت آماری و حجم نمونهی تحقیق …………………………………………………………………………48
3-4- معرفي استان اردبيل ………………………………………………………………………………………………………48
3-5- روش تجزیه و تحلیل دادهها ………………………………………………………………………………………….49
3-6- تعاریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………..50
3-6-1- تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته (فاصلهی سنی زوجین) ……………………………….50
3-6-2- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل ………………………………………………………………51
4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق …………………………………………………………………..55
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..56
4-2- توصیف دادهها ………………………………………………………………………………………………………………..56
4-2-1- توصیف دادههای متغیر وابسته (فاصلهی سنی زوجین) …………………………………………..57
4-2-2- توصیف دادههای متغیرهای مستقل ………………………………………………………………………….62
4-2-2-1- توصیف محل سکونت ……………………………………………………………………………………………62
4-2-2-2- توصیف وضع سواد و مدرک تحصیلی …………………………………………………………………..64
4-2-2-3- توصیف وضع اشتغال ……………………………………………………………………………………………..68
4-2-2-4- توصیف نوع شغل (کشاورزی و غیرکشاورزی) ……………………………………………………..70
4-2-2-5- توصیف سن …………………………………………………………………………………………………………..72
4-2-2-6- توصیف دفعات ازدواج و ازدواج مجدد …………………………………………………………………..79
4-2-2-7 – توصیف وضع مهاجرت …………………………………………………………………………………………84
4-3- تحلیل دادهها (آزمون فرضیات پژوهش) ……………………………………………………………………….88
4-3- 1- آزمون فرضیهی شمارهی 1: تفاوت فاصلهی سنی زوجین شهري و روستايي ………..89
4-3- 2- آزمون فرضیهی شمارهی 2: رابطهی تحصیلات و فاصلهی سنی زوجین ……………….91
4-3- 3- آزمون فرضیهی شمارهی 3: تفاوت فاصلهی سنی زوجین شاغل و غيرشاغل ……..105
4-3- 4- آزمون فرضیهی شمارهی 4: تفاوت فاصلهی سنی زوجین شاغل در بخشهاي غيركشاورزي و كشاورزي ……………………………………………………………………………………………………….110
4-3- 5- آزمون فرضیهی شمارهی 5: رابطهی سن و فاصلهی سنی زوجین ………………………112
4-3-6- آزمون فرضیهی شمارهی 6: رابطهی دفعات ازدواج و فاصلهی سنی زوجین …………117
4-3- 7- آزمون فرضیهی شمارهی 7: تفاوت فاصلهی سنی زوجین مهاجر و بومي ……………121
4-4- تحلیل چندمتغیری رابطهی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته …………………………………124
4-4- 1- تحلیل رگرسیونی …………………………………………………………………………………………………..125
4-4- 2- تحلیل مسیر …………………………………………………………………………………………………………..131
5- فصل پنجم: خلاصه و نتیجهگیری …………………………………………………………………………………..138
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..139
5-2- خلاصهای از توصیف دادهها …………………………………………………………………………………………139
5-2-1- خلاصهای از توصیف دادههای متغیر وابسته (فاصلهی سنی زوجین) ……………………139
5-2-2- خلاصهای از توصیف دادههای متغیرهای مستقل …………………………………………………..140
5-3- خلاصهای از تبیین دادهها ……………………………………………………………………………………………141
5-4- بحث و نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………147
5-5- محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………151
5-6- امتیازات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………152
5-7- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………152
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………….154
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………155
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………..160
ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………..165
ضمیمهی شمارهی یک …………………………………………………………………………………………………………..166
ضميمهي شمارهي دو …………………………………………………………………………………………………………….172
چکیدهی انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….. a

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شمارهي 1. تغييرات فاصلهي سني زوجين در ايران طي سالهاي 85-1375 ……………..3
جدول شمارهي 2. توزيع فراواني بر حسب فاصلهي سني زوجين به تفكيك محل سكونت در استان اردبيل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………57
جدول شمارهي 3. توزيع فراواني فراواني بر حسب فاصله سني زوجين به صورت طبقه بندي شده به تفكيك محل سكونت در استان اردبيل 1385 ……………………………………………………………61
جدول شمارهي 4. توزيع فراواني افراد بر حسب محل سكونت به تفكيك جنسيت در استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………………………………….63
جدول شمارهي 5. توزيع فراواني مردان بر حسب وضع سواد در نقاط شهري و روستايي استان اردبيل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………………….64
جدول شمارهي 6. توزيع فراواني زنان بر حسب وضع سواد در نقاط شهري و روستايي استان اردبيل1385 …………………………………………………………………………………………………………………………….64
جدول شمارهي 7. توزيع فراواني مردان بر حسب مدرك تحصيلي در نقاط شهري و روستايي استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………………………..65
جدول شمارهي 8. توزيع فراواني زنان بر حسب مدرك تحصيلي در نقاط شهري و روستايي استان اردبيل 1385…………………………………………………………………………………………………………………..67
جدول شمارهي 9. توزيع فراواني مردان بر حسب وضع اشتغال به تفكيك محل سكونت در استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………………………….68
جدول شمارهي 10. توزيع فراواني زنان بر حسب وضع اشتغال به تفكيك محل سكونت در استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول شمارهي 11. توزيع فراواني مردان بر حسب اشتغال به بخش كشاورزي و غير كشاورزي در استان اردبيل 1385 …………………………………………………………………………………………………………….70
جدول شمارهي 12. توزيع فراواني زنان بر حسب اشتغال به بخش كشاورزي و غير كشاورزي در استان اردبيل 1385…………………………………………………………………………………………………………………..71
جدول شمارهي 13. توزيع فراواني مردان بر حسب سن به تفكيك محل سكونت در استان اردبيل 1385 …………………………………………………………………………………………………………………………….74
جدول شمارهي 14. توزيع فراواني مردان بر حسب گروه هاي سني در استان اردبيل 1385…76
جدول شمارهي 15. توزيع فراواني زنان بر حسب سن به تفكيك محل سكونت در استان اردبيل 1385 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
جدول شمارهي 16. توزيع فراواني زنان بر حسب گروه هاي سني در استان اردبيل 1385 ….78
جدول شمارهي 17. توزيع فراواني بر حسب ازدواج مجدد به تفكيك جنسيت در استان اردبيل 138

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع استان اردبیل، عوامل اجتماعی، زنان شاغل، برابری جنسیتی Next Entries منابع تحقیق با موضوع ازدواج مجدد، استان اردبیل، اشتغال زنان، نقاط شهری