مقایسات زوجی، ناسازگاری، بنگاه های کوچک

دانلود پایان نامه ارشد

این منظور مراحل زیر را طی می کنیم.
گام1. محاسبه بردار ممجموع وزنی(WSV)19 : ماتریس مقایسات زوجی (D) را در بردار وزن های نسبی ضرب کنید. به بردار حاصل، ((بردار مجموع وزنی)) گفته می شود.
WSV = D × W
گام 2.محاسبه بردار سازگاری(CV)20: عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزن های نسبی تقسیم کنید. به بردار حاصل، ((بردار سازگاری)) گفته می شود.
گام3.محاسبه ی بزرگترین مقدار ویژه ی21 ماتریس مقایسات زوجی(λ_max ):
برای محاسبه ی بزرگترین مقدار ویژه ی ماتریس مقایسات زوجی، میانگین عناصر بردار سازگاری محاسبه می شود.
گام4.محاسبه ی شاخص ناسازگاری22(II): شاخص ناسازگاری بصورت زیر محاسبه می شود.
II = (λ_max-n)/(n-1)
گام5. محاسبه ی نرخ ناسازگاری23(IR): به این منظور به ترتیب زیر عمل می شود:
IR = II/IRI
در اینجا IRI ( شاخص ناسازگاری تصادفی24) مقداریست که از جدول زیر استخراج می گردد. جدول شاخص ناسازگاری تصادفی، بر اساس شبیه سازی بدست آمده است و بصورت جدول شماره(10-2) است:

جدول2-10 : شاخص ناسازگاری تصادفی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n
0 0 58/0 9/0 12/1 24/1 32/1 41/1 45/1 51/1
IRI

در صورتیکه نرخ ناسازگاری کوچکتر یا مساوی 1/0 باشد در مقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد و می‎توان کار را ادامه داد؛در غیر اینصورت تصمیم گیرنده در مقایسات زوجی تجدید نظر کند.
لازم به ذکر است که برای پر کردن ماتریس مقایسات زوجی، از مقیاس 1 تا 9 استفاده می شود تا اهمیت نسبی هر عنصر نسبت به عناصر دیگردر رابطه با آن خصوصیت، مشخص شود که در جدول 11-2 به تفصیل قابل مشاهده است:

جدول2-11) مقیاس AHP
شرح
تعریف
درجه اهمیت
دو عنصر اهمیت یکسانی داشته باشند
اهمیت یکسان
1
یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، نسبتا ترجیح داده شود
نسبتا مرجح
3
یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، زیاد ترجیح داده شود
ترجیح زیاد
5
یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، بسیار زیاد ترجیح داده شود
ترجیح بسیار زیاد
7
یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، ترجیح فوق العاده زیادی دارد
ترجیح فوق العاده زیاد
9

ارزش های بینابین در قضاوت ها
8,6,4,2
هنگامی که عنصر i با j مقایسه می شود، یکی از اعداد بالا به آن اختصاص می یابد. در مقایسه عنصر j با i، مقدار معکوس آن عدد اختصاص می یابد (x_ji=1/x_ij )

توجه داشته باشید که ماتریس مقایسات زوجی، سطر i با ستونj مقایسه می شود. بنابراین تمام عناصر قطر اصلی این ماتریس عدد یک می باشد؛ همچنین هر مقدار زیرقطر اصلی، معکوس مقدار بالای قطر است. نرم افزاری بنام Expert Choice برای حل مسائلAHP وجود دارد.

2-11. پیشینه تحقیق
مطالعات مختلفی بر روی موانع صادراتی SMEs در چند دهه گذشته صورت گرفته است. که در زیر سعی شده به آنها اشاره شود:
برخی از تحقیقات به عوامل محیطی ای اشاره نموده اندکه مانع صادراتی برای SMEs هستند (برای مثال: بگچی سن25، 1999؛ بیلکی و تسار26، 1977؛ گودنو و هانز27، 1972؛ زینکوتا و جانسون28، 1983؛ کایناک و وینای29، 1984؛ رابینیو30، 1980؛ رید31، 1985؛ سیلوا و روچا32، 2001). رویکرد دیگر به محدودیت های درون بنگاهی که بر فرآیند تصمیم گیری صادرات اثرگذارند تمرکز نمودند (مانند: بگچی سن، 1999؛ برش و لی33، 1978؛ کاوسگیل و نوین34، 1981؛ زینکوتا و جانسون، 1983؛ سیمسون و کوجاوا35، 1974؛ سورز اورتگا36، 2003؛ وینراچو راو37، 1974) (ویلکینسون و بروترس38، 2006). اما تحقیقات جدید تری نیز وجود دارند که عوامل گسترده تری را در نظر گرفته اند.
لوندیو39 (2004) تحقیقی جامع را در این زمینه انجام داد و 39 مانع صادراتی برای بنگاه های کوچک و متوسط را در دو طبقه درون بنگاهی (اطلاعاتی، عملیاتی، و بازاریابی) و خارج بنگاهی (رویه ای، دولتی، وظیفه ای، و محیطی) تقسیم بندی نمود. سپس محقق پیشنهاد نمود که سیاست گذاران با کمک های آموزشی، عملیاتی، و تبلیغاتی می توانند به SMEs در غلبه بر آن موانع فائق آیند.
آلوارز40 (2004) به بررسی تفاوت ها در عملکرد صادراتی برای SMEs در کشور شیلی پرداخت. همچنین او موانع صادراتی که می توانند بر عملکرد اینگونه شرکت ها اثرگذار باشند شناسایی نمود و در سه طبقه شامل: موانع داخلی شرکت، موانع مربوط به داخل کشور، و موانع خارجی تقسیم بندی نمود.
هاروی41 (2010) نیز در تحقیق خود به شناسایی موانع صادراتی در بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت. او موانع فوق را در دو طبقه موانع درونی شامل: 1.منابع: مهارت و منابع (دستیابی به بازار، تکنولوژی، …) 2. عوامل فیزیولوژیکی (ریسک، اعتماد، …) و موانع خارجی مثل سیاست های دولت، شرایط بازار داخلی و خارجی و… دسته بندی نمود.
اورتگا اورتیز و فرناندز اورتیز42 (2010) نیز در تحقیقی به بررسی موانع صادراتی در SMEs پرداختند. آنها موانع فوق را موانع دانشی، منبعی، رویه ای، و خارجی نام گذاری نمودند و بوسیله ی تحلیل عاملی تائیدی اثر آنها بر عملکرد بنگاه را بررسی نمودند.
همچنین روتیهیندا43 (2008) از تحلیل عاملی برای شناسایی چهار مانع صادراتی در اینگونه بنگاه ها استفاده نمود. موانع فوق شامل موانع خاص شرکتی، موانع نهادی، موانع بازار صنعت در خارج، و فقدان حمایت دولت می شدند. در نهایت نتایج آنها نشان داد که موانع بازار صنعت در خارج، و فقدان حمایت دولت نقطه تمایز بنگاه های موفق و ناموفق در صادراتند.
در ایران نیز برخی تحقیقات در این زمینه صورت گرفته که به آنها اشاره خواهیم نمود.
امین بیدختی و زرگر (1390) در تحقیقی به بررسی موانع صادراتی SMEs در استان سمنان پرداختند. آنها عمده موانع اینگونه بنگاه ها را شامل مشکلات مالی، مطلوب نبودن استاندارد و کیفیت محصولات تولیدی شرکت، بالا بودن هزینه تولید، ضعف در سیستم حمل و نقل و … شناسایی نمودند.
پیشرو (1385) نیز در تحقیق خود به موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط در ایران از جمله موانع بازار، موانع مالی، عدم دسترسی به اطلاعات، سیاست دولت، و موانع قانونی اشاره کرد و استفاده از مدیریت استراتژیک در بنگاه را راه برون رفت از موانع یاد شده پیشنهاد نمود.
همچنین شهبازی (1391) در تحقیق خود به موانع و چالش های SMEs در ایران مانند نبود گرایش به بازار در میان مدیران، فقدان تخصص گرایی، نبود نگاه بلند مدت، … اشاره نمود و در انتها راهکارهایی جهت افزایش رقابت پذیری اینگونه بنگاه ها از جمله راهکارهای سازمانی و تشکیلاتی، بسترسازی، و … را پیشنهاد نمود.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1. مقدمه
پژوهش فرآيندي است که از طريق آن ميتوان دربارة ناشناختهها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در اين فرآيند از چگونگي گردآوري شواهد و تبديل آنها به يافتهها تحت عنوان «روششناسي» ياد مي شود. روش علمي يا روش پژوهش علمي فرآيند جستجوي منظم براي مشخص کردن يک موقعيت نامعين است. هر تحقيقي بدين منظور صورت ميگيرد كه بتواند از يافتههايي كه از مطالعه يك يا چند گروه كوچك به نام نمونه به دست ميآيد، تعميم‌هايي را در ارتباط با گروه بزرگتري كه جامعه ناميده‌‌ ميشود و اين گروه كوچك در واقع معرفي براي آن هستند، انجام دهد، محقق سعي دارد با کمک روشها و فنون آمار استنباطي مقادير مربوط به ويژگيهاي جامعه را برآورد کند و اين کار را به گونه‎اي انجام دهد که داراي اعتبار بوده و تا آنجا که امکان دارد از خطا به دور باشد؛ از آنجا که در اکثر مطالعات، محقق نميتواند به تک تک رويدادها و يا افراد تشکيل دهندة جامعة مورد نظر دسترسي داشته باشد، لذا بهرهگيري از روشها و فنون خاصي که استنباط آماري بر آنها استوارند ضرورت پيدا ميکند. در بسياري از مطالعات، حتي اگر امکان دستيابي به واحدهاي اجزاء جامعه نيز ميسر باشد ملاحظات اقتصادي و مسئلة زمان نيز عوامل مهمي هستند که محقق را وادار ميکنند با مطالعة نمونهاي از جامعه به استنتاج و تعميمهاي لازم بپردازد.
از این رو، در اين فصل کوشش شده ‌است ابتدا روش و قلمرو تحقیق و پس از آن به مواردی همچون جامعه آماری تحقيق، نمونه آماری و روش نمونه‌گيری، حجم نمونه، روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، تعيين روايی وپايايی ابزار، متغير‌های تحقيق و روشهای تجزيه تحليل داده‌ها پرداخته شود.

3-2. روش تحقیق
پژوهشگران با توجه به زوایای مختلف تحقیق از جمله هدف، موضوع، ماهیت داده، و زمان تحقیق، انواع مختلف تحقیقات را بیان می کنند. در زیر به تقسیم بندی خصوصیات تحقیق فوق بر حسب پارامترهای در نظر گرفته شده می پردازیم:

تحقیق بر اساس هدف:
تحقیق فوق بر اساس هدف، تحقیقی کاربردی محسوب می شود. هدف تحقيقات کارُبردي توسعة دانش کاربُردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر تحقيقات کارُبردي به سمت کارُبرد علمي دانش هدايت مي‌شود. همچنین در این نوع تحقیق، نتايج يافته هايش براي حل مشكلات خاص انجام مي شود و تلاشي براي پاسخ دادن به يك معضل و مشکل عملي است كه در دنياي واقعي وجود دارد.
تحقیق بر اساس زمان گردآوری:
تحقیق فوق بر اساس زمان گردآوری داده ها تحقیقی پیمایشی محسوب می شود. زیرا در تحقیقات پیمایشی پاسخ به مسئله به زمان حال مربوط می شود. در این روش محقق شرایط فعلی را بررسی می کند تا مسائل جاری در پرتو آن روشن شود. در این روش، عمدتا˝ از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده می شود. تعمیم پذیری نتایج یکی از خصوصیات اصلی و عمده تحقیقات پیمایشی است. در واقع، هدف اصلی محقق در این قبیل تحقیقات، تعمیم نتایج نمونه کوچکتر به جامعه بزرگتر می باشد.
تحقیق بر اساس ماهیت داده:
تحقیق فوق بر اساس ماهیت داده ها، تحقیقی کمی بشمار می رود. به لحاظ نظری، اینگونه تحقیقات ریشه در مکتب اثبات گرایی دارد و صاحبنظران این روش علاقه مند به تبدیل اطلاعات تحقیق بصورت نمادهای ریاضی بمنظور استفاده از قابلیت تحلیل های آماری و ریاضی برای توصیف و تحلیل پدیده های اجتماعی می باشند. در مجموع، روش اثباتی مدعی است که با روش تجربی سروکار دارد و شناخت حوادث و رویدادها و وضعیت های مختلف بر اساس مشاهده بدست استوار است. شناخت علمی، از طریق همبستگی مباحث نظری با مشاهده بدست می آید. یعنی در علم، نظریه و مشاهده، ذاتا˝ جدایی ناپذیرند. در هر صورت، هرگونه ابزاری که برای حصول به دقت نظر در علم مورد استفاده قرار گیرد، از نظر اثبات گرایان می تواند بکار گرفته شود (کرم پور، صفری، 1390).

3-3. شیوه و ابزار جمع آوری اطلاعات
مهمترين روشهاي گردآوري اطلاعات در اين تحقيق بدين شرح است :
مطالعات کتابخانه‌اي: در اين قسمت جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از منابع کتابخانه‌اي، مقالات، کتابهاي مورد نياز و … استفاده شده است.
تحقيقات ميداني: در اين قسمت در از دو پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. در مرحله اول پس از شناسایی موانع صادراتی و بمنظور انتخاب بااهمیت ترین آنها پرسشنامه اولیه طراحی شد. در مرحله بعد پس از انتخاب موانع صادراتی بااهمیت پرسشنامه مقایسات زوجی مختص استفاده در روش AHP استفاده شد.

3-4. گام های تحقیق
مراحل انجام پژوهش فوق را می توان در شکل 1-3 ملاحظه نمود.

شکل 3-1) گام های تحقیق

3-5. پایایی پرسشنامه
پس از تدوين طرح مقدماتي پرسشنامه، تلاش گرديد تا ميزان روايي و پايايي پرسشنامه تعيين شود .در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند به كار مي رود. بدين منظور با استفاده از داده هاي به دست آمده از اين پرسشنامه ها و به كمك نرم افزار آماري SPSS ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ براي اين ابزار محاسبه شد. ضريب آلفاي کرونباخ به طريق زير محاسبه مي شود :

α=(n/(n-1))×(1-(∑▒s_i^2 )/(s_t^2 ))

پایان نامه
Previous Entries سلسله مراتب، سلسله مراتبی، مقایسات زوجی Next Entries بنگاه های کوچک، بنگاه های کوچک و متوسط، رتبه بندی