مقاله رایگان درمورد گروه کنترل، تعادل ایستا، پیش آزمون

دانلود پایان نامه ارشد

]3[
آموزش پذیر
تربیت پذیر

سن
پسران
خوب
متوسط
پایین
خوب
متوسط
پایین

6
5
4
8/5
4/4
3
12-9

7
6
5
9/5
5/4
1/3
16-13

15
10
5
6
6/4
2/3
20-17
دختران
5/4
5/3
5/2
2/4
2/3
2/2
12-9

6/10
6/9
6/8
1/7
1/6
1/5
16-13

2/7
2/6
2/5
9/6
9/5
9/4
20-17

3-6-9- آزمون بهره هوشی
در این مطالعه از آزمون های گودیناف (آدمک) و لایتر جهت سنجش بهره هوشی استفاده شده است.این آزمون ها توسط یک روانشناس با تجربه انجام گرفته است.
3-7- شیوه جمع آوری اطلاعات :
بر طبق طرح پیشنهادی شرکت کنندگان از بین دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر 10 تا 15 ساله شهرستان تربت حیدریه انتخاب شده اند که طبق آمار موجود 40 نفر را شامل می شدند و در پایه های سوم ، چهارم وپنجم دوره ابتدایی دبستان نرگس مشغول به تحصیل بوده اند . پس از موافقت و اخذ مجوز سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان خراسان رضوی جهت اجرای این پژوهش در مرکز آموزشی نرگس شهرستان تربت حیدریه شرکت کنندگانی که محدودیت های جسمانی و یا اختلالات رفتاری آشکاری داشتند از مجموع دانش آموزان حذف گردیدند.همچنین شرکت کنندگان مبتلا به سندرم داون به دلیل پایین بودن آشکار آمادگی جسمانی نسبت به سایر کودکان عقب مانده ذهنی حذف گردیدند.
پس از اخذ تاییدیه پزشکی مبنی بر سلامت عمومی شرکت کنندگان و نیز بلامانع بودن شرکت آنان در این پژوهش والدین این کودکان فرمی را مبنی بر اعلام رضایت از شرکت فرزندشان در این پژوهش تکمیل نمودند .در این فرم نحوه انجام تمرینات و نوع آزمون گیری بیان شد. همچنین بر این نکته تاکید شد که در این پژوهش هیچگونه تمرین ویا آزمونی که مغایر با سلامت دانش آموزان باشد بکار گرفته نشده است.
پس از انتخاب شرکت کنندگان بهره هوشی و سن عقلی آنان توسط کارشناس روانشناسی با سابقه اندازه گیری شد. در واقع بهره هوشی دانش آموزان در ابتدای ثبت نام توسط سازمان آموزش و پرورش اندازه گیری شده است و دامنه سطح هوشی برای دانش آموزان مشغول به تحصیل در این مراکز کمتر از 70 وبیشتر از 50 می باشد.
افراد گروه تجربی تحت یک برنامه تمرین 8 هفته ای و در هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 50 دقیقه به صورت یک روز در میان قرار گرفتند. که شامل ابتدا حدود 5 دقیقه ، درجا زدن و حرکات کششی اندام ها به منظور گرم کردن بدن و سپس انجام تمرين منتخب آمادگی جسمانی و حرکتی(پیوست شماره هفت) به مدت 40 دقيقه که خود شامل 20 دقیقه تمرینات تعادلی بدون وسیله ، روی تخته تعادل و روی چوب تعادل ونیز 20 دقیقه تمرینات قدرتی بود و در پايان نيز 5 دقيقه به سرد كردن اختصاص یافت. جهت اشراف بیشتر بر اجرای تمرینات از سه نفر دانشجوی تربیت بدنی که نحوه اجرای تمرینات با جزییات برای آنها تشریح شده همراه با نظارت محقق استفاده شده است. نا گفته نماند شرکت کنندگان با استفاده از برخی مشوق ها مانند مشوق های خوراکی به انجام تمرینات ترغیب می شدند . گروه کنترل به فعالیت های عادی و روزمره خود می پرداختند.تمرینات ساعت 8 صبح به مدت 50 دقیقه تا ساعت 50/8 دقیقه به طول می انجامید .
لازم به ذکر است تاریخ و زمان شروع و پایان تمرینات به والدین اعلام شد و از آنان درخواست شد نسبت به حضور به موقع و مرتب فرزندانشان همکاری نمایند.
قد و وزن دانش آموزان در دو مرحله قبل و بعد از شروع و اتمام تمرینات و طی سه روز متوالی بوسیله ترازوی استاندارد و قدسنج استاندارد توسط مربی بهداشت با سابقه اندازه گیری شد.
محقق در خارج از وقت تمرین و به صورت جداگانه نحوه انجام تمرینات را با توجه به تفاوت در درک دانش آموزان برای آنها تشریح نمود. لازم به ذکر است دانش آموزانی که به هر دلیلی بیش از دو جلسه از تمرین را از دست دادند از مجموع شرکت کنندگان حذف شدند.
3-8- روش های آماری :
برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی به شرح ذیل استفاده شد:
آمار توصيفي: شامل ميانگين، انحراف معيار ،جداول ونمودارها جهت توصیف داده ها
آمار استنباطی: برای آزمون فرضیه ها از آزمون تی استودنت درگروه های مستقل و همبسته استفاده شده است و نتایج بدست آمده با سطح معناداری 05/0p≤ بررسی شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها (یافته های پژوهش )

4-1 مقدمه
در این فصل ابتدا یافته های تحقیق در جدول ها و شکل های مربوط به هر متغیر به صورت توصیفی تشریح و نشان داده می شود سپس با توجه به نتایج حاصل، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
4-2 مشخصات آزمودنی ها
برای دستیابی به شاخص های فیزیولوژیک مورد نظر در تحقیق ابتدا برخی از ویژگی های گروه های آزمودنی که می توانند روی متغیر های تحقیق اثر گذار باشند ،اندازه گیری شدند .مشخصات آزمودنی ها در جدول 3-2 صفحه 41 ارائه شده است . از مشاهده ظاهری جدول به نظر می رسد که میانگین وزن گروه کنترل اندکی بیشتر می باشد ولی در سایر متغیر ها تقریبا از میانگین یکسانی برخوردارند.
4-3 توصيف متغير ها
4-3-1 تعادل ایستا با چشم باز
تعادل ایستا با چشم باز آزمودنی ها قبل و بلافاصله پس از یک دوره تمرینات تعادلی و قدرتی بوسیله آزمون عملکردی ایستادن روی یک پا اندازه گیری شد. میانگین و انحراف معیار نتایج تعادل ایستا با چشم باز آزمودنی ها در جدول شماره 4-1درج شده است.

جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار تعادل با چشم باز آزمودنی ها در مراحل گوناگون مطالعه

گروه ها

پیش آزمون
پس آزمون

میانگین و انحراف استاندارد

میانگین و انحراف استاندارد

گروه تجربی
35/100±21/71
29/195±86/178
گروه کنترل
26/140±70/131
49/136±76/144

همانطور که در جدول 4-1 مشاهده می شود میزان تعادل ایستا با چشم باز گروه کنترل نسبت به گروه تجربی در دو مرحله آزمون تغییر چندانی نداشته است ولیکن ظاهرا این متغیر در گروه تجربی به دنبال یک دوره تمرینات نسبت به گروه کنترل بهبود داشته است این نتایج در نمودار 4-1 نشان داده شده است.

4-3-2 تعادل ایستا با چشم بسته
تعادل ایستا با چشم بسته آزمودنی ها قبل و بلافاصله پس از یک دوره تمرینات تعادلی و قدرتی بوسیله آزمون عملکردی ایستادن روی یک پا با چشم بسته اندازه گیری شد. میانگین و انحراف معیار نتایج متغیر تعادل ایستا با چشم بسته آزمودنی ها در جدول شماره 4-2 بیان شده است.

گروه ها
پیش آزمون
پس آزمون

میانگین و انحراف استاندارد
میانگین و انحراف استاندارد

گروه تجربی
19/9±26/10
66/29±35/30
گروه کنترل
35/14±02/15
72/17±69/17
جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار تعادل با چشم بسته آزمودنی ها در مراحل گوناگون مطالعه

با توجه به جدول 4-2 مشاهده می شود میزان تعادل ایستا با چشم بسته گروه کنترل نسبت به گروه تجربی در دو مرحله آزمون تعادل ایستا با چشم بسته نیز تغییر چندانی نداشته است اما این متغیر در گروه تجربی پس از یک دوره تمرینات نسبت به گروه کنترل بهبود داشته است این نتایج در نمودار 4-2 نشان داده شده است.

4-3-3 قدرت عضلات پا
قدرت عضلات پا قبل و بلافاصله پس از یک دوره تمرینات تعادلی و قدرتی بوسیله آزمون قدرت ایزومتریک و با استفاده از داینامومتر اندازه گیری شد. میانگین و انحراف معیار نتایج آزمودنی ها در جدول شماره 4-3 آورده شده است.

گروه ها

پیش آزمون
پس آزمون

میانگین و انحراف استاندارد

میانگین و انحراف استاندارد

گروه تجربی
61/13±84/25
53/23±53/41
گروه کنترل
78/15±23/33
66/15±15/35
جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات پای آزمودنی ها در مراحل گوناگون مطالعه
در متغیر قدرت عضلات پا نیز با توجه به جدول4-3 گروه کنترل در دو مرحله آزمون تغییر چشمگیری نداشته است درصورتیکه گروه تجربی در پس آزمون به پیشرفت قابل ملاحظه ای دست یافته است که در نمودار 4-3 به روشنی نمایش داده شده است.

4-3-4 قدرت عضلات مچ دست راست
قدرت عضلات مچ دست راست قبل و بعد از یک دوره تمرینات تعادلی و قدرتی بوسیله آزمون قدرت ایزومتریک و با استفاده از داینامومتر اندازه گیری شد. میانگین و انحراف معیار نتایج متغیر قدرت عضلات مچ دست راست آزمودنی ها در جدول شماره 4-4 درج شده است.

گروه ها

پیش آزمون
پس آزمون

میانگین و انحراف استاندارد

میانگین و انحراف استاندارد

گروه تجربی
06/7±06/15
81/6±66/15
گروه کنترل
05/7±15/17
15/6±34/17
جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات مچ دست راست آزمودنی ها در مراحل گوناگون مطالعه

همانطور که در جدول 4-4 مشاهده می شود میزان قدرت عضلات مچ دست راست گروه کنترل و گروه تجربی در دو مرحله آزمون تغییر چندانی نداشته است بنابراین ظاهرا این متغیر در گروه تجربی نیز به دنبال یک دوره تمرینات نسبت به گروه کنترل بهبود قابل توجهی نداشته است این نتایج در نمودار 4-4 نشان داده شده است .

4-3-5 قدرت عضلات مچ دست چپ
قدرت عضلات مچ دست چپ نیز قبل و پس از یک دوره تمرینات تعادلی و قدرتی بوسیله آزمون قدرت ایزومتریک و با استفاده از داینامومتر اندازه گیری شد. میانگین و انحراف معیار نتایج متغیر قدرت عضلات مچ دست چپ آزمودنی ها در جدول شماره 4-5 آورده شده است.

گروه ها
پیش آزمون
پس آزمون

میانگین و انحراف استاندارد
میانگین و انحراف استاندارد

گروه تجربی
89/6±25/13
80/5±48/13
گروه کنترل
24/6±03/16
48/5±88/14
جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات مچ دست چپ آزمودنی ها در مراحل گوناگون مطالعه

با توجه به جدول 4-5 مشاهده می شود میزان قدرت عضلات مچ دست چپ گروه کنترل نسبت به گروه تجربی در مرحله پس آزمون نه تنها بهبود نداشته است بلکه مقداری نیز افت کرده اما این متغیر در گروه تجربی پس از یک دوره تمرینات نسبت به گروه کنترل اندکی بهبود داشته است این نتایج در نمودار4-5 آمده است.

جدول 4-6 نتایج آزمون لوین برای همگنی واریانس ها
متغیر
F
P
نتیجه
ضریب هوشی
707/1
204/0
واریانس ها همگن هستند
پیش آزمون تعادل ایستا با چشم باز
482/3
74/0
واریانس ها همگن هستند
پیش آزمون تعادل ایستا با چشم بسته
600/6
*017/0
واریانس ها همگن نیستند
پیش آزمون قدرت عضلات مچ دست راست
015/0
905/0
واریانس ها همگن هستند
پیش آزمون قدرت عضلات مچ دست چپ
202/0
657/0
واریانس ها همگن هستند
پیش آزمون قدرت عضلات پا
025/0
875/0
واریانس ها همگن هستند
*در سطح 05/0p≤ معنی دار است.

همانطور که مشاهده می شود در جدول 4- 6 نتایج آزمون لوین برای همگنی واریانس ها آورده شده است که نشان می دهد به جز متغیر قدرت عضلات مچ دست چپ ،کلیه واریانس ها همگن می باشند.

4-4 آزمون فرضیه های پژوهش وارائه نتایج
برای آزمون فرضیه های اول تا پنجم ازآزمونt همبسته استفاده شده است که به بررسی و مقایسه پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای پنج گانه در گروه تجربی می پردازد ونتایج آن در جداول قبل آمده است. برای آزمون فرضیه های ششم تا دهم از آزمون t مستقل استفاده شده است که میزان متغیرهای پنج گانه را در پس آزمون گروه های تجربی و کنترل مورد بررسی قرار می دهد و نتایج آن در جداول زیر آورده شده است. ضابطه تصمیم گیری در تمامی متغیرها درسطح احتمال 05/0p≤ می باشد و هرگاه t مشاهده شده در سطح احتمال 05/0p≤ معنی دار باشد، فرض صفر مبنی بر نبودن اختلاف رد خواهد شد و اگر t مشاهده شده در سطح بالاتر از 05/0 قرار گیرد فرض صفر تایید می شود.
فرضیه اول
فرضیه صفر : بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر در گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
جدول 4-7 نتایج آزمون t همبسته تعادل ایستا با چشم باز در گروه تجربی
پیش آزمون
پس آزمون

T مشاهده

درجه آزادی

سطح معناداری

میانگین و انحراف استاندارد

میانگین و انحراف

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد تعادل ایستا، قدرت عضلانی، کم توان ذهنی Next Entries مقاله رایگان درمورد دانش آموزان دختر، کم توان ذهنی، تعادل ایستا