مقاله رایگان درمورد کیفیت حسابرسی، رگرسیون، اقلام تعهدی، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه‌شده است. در این جدول زیر تأثیر هزینه‌ی تولید غیرعادی بر کیفیت حسابرسی سنجیده شده است. به دلیل این‌که متغیر وابسته با صفر و یک اندازه‌گیری شده است لذا برای آزمون این فرضیه از مدل لوجیت استفاده می‌شود.در این جدول می‌بینیم که مقدار ضریب تعیین مک فادن برابر با 131/0 می‌باشد که نشان میدهد مدل توسط متغیرهای مستقل به مقدار 1/13 درصد توجیح شده است از طرفی سطح معنی‌داری آزمون LR از 5 درصد کمتر است که این نشان میدهد که مدل رگرسیون از اعتبار لازم برخوردار است. هم‌چنین نتایج آزمون z نشان میدهد که سطح معنی‌داری آن برای متغیر هزینه‌ی تولید غیرعادی کمتر از 5 درصد است لذا متغیر وابسته تحت تأثیر هزینه‌ی تولید غیرعادی قرارگرفته است بنابراین فرض H0 رد و فرض H1تأیید می‌شود درنتیجه می‌توان گفت بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی تولید غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتایج نشان میدهد که هزینه‌ی تولید غیرعادی کیفیت حسابرسی را کاهش می‌دهد.
4-2-3 فرضیه سوم : بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی اختیاری غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود دارد
H0: بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی اختیاری غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
H1: بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی اختیاری غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
جدول 4-8 ضرایب رگرسیون برای فرضیه سوم
متغیر مستقل
ضریب
خطا
آزمون z
سطح معنی‌داری
هزینه‌ی اختیاری غیرعادی
139/0-
117/0
1781-
238/0
اندازه شرکت
498/0
153/0
24/3
0012/0
اهرم مالی
714/0
472/0
51/1
1303/0
C
12/3-
992/0
15/3-
0016/0
ضریب تعیین مک فادن(معادل ضریب تعین)
027/0
آزمون LR(معادل فیشر)
17/15
سطح معنی‌داری LR(معادل سطح معنی‌داری فیشر)
00/0(کمتر از 050/0)
AQ1it=a+β1 ABEXP it+ β2SIZEit + β3LEVit +ε

نتایج آزمون فرضیه‌ سوم در جدول فوق ارائه‌شده است. در این جدول زیر تأثیر هزینه‌ی اختیاری غیرعادی بر کیفیت حسابرسی سنجیده شده است. به دلیل این‌که متغیر وابسته با صفر و یک اندازه‌گیری شده است لذا برای آزمون این فرضیه از مدل لوجیت استفاده می‌شود. در این جدول می‌بینیم که مقدار ضریب تعیین مک فادن برابر با 027/0 می‌باشد که نشان میدهد مدل توسط متغیرهای مستقل به مقدار 7/2 درصد توجیه شده است که این مقدار پایین است و قابل استناد نیست ولی سطح معنی‌داری آزمون LR از 5 درصد کمتر است که این نشان میدهد که مدل رگرسیون از اعتبار لازم برخوردار است. هم‌چنین نتایج آزمون z نشان میدهد که سطح معنی‌داری آن برای متغیر هزینه‌ی اختیاری غیرعادی بیش از 5 درصد است لذا متغیر وابسته تحت تأثیر هزینه‌ی اختیاری غیرعادی قرار نگرفته است بنابراین فرض H0 تأیید و فرض H1رد میشود درنتیجه می‌توان گفت بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی اختیاری غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

4-2-4 فرضیه چهارم : بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود دارد
H0: بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود ندارد
H1: بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود دارد

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد کیفیت حسابرسی، انحراف معیار، اندازه شرکت، اهرم مالی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره عملکرد سازمان، مدیریت کیفیت، عملکرد سازمانی، کیفیت جامع