مقاله رایگان درمورد کیفیت حسابرسی، انحراف معیار، اندازه شرکت، اهرم مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ليمر51
در داده‌های ترکیبی لازم است که در ابتدا همگن یا ناهمگن بودن مقاطع (واحدها) مورد آزمون قرار گیرد. درصورتی‌که مقاطع همگن باشند به‌سادگی می‌توان از روش تلفیقی استفاده نمود، در غیر این صورت استفاده از روش اثرات ثابت ضرورت دارد؛ به‌عبارت‌دیگر لازم است که معنی‌داری اثرات ثابت از آماره F ليمر استفاده ‏شود. اين آزمون مقايسه بين مجموع مربعات جملات خطا (RSS52) درروش دادههاي تابلويي و دادههاي تلفيقي ميباشد. ازآنجاکه درروش دادههاي تلفيقي، پارامترهاي محدودکننده بيشتري (از قبیل آنكه ضرائب عرض از مبدأ α در طول زمان و در بين دادههاي مقطعي، ثابت در نظر گرفته ميشوند) وجود دارد، لذا انتظار بر اين است كه روش داده‏هاي تلفيقي نسبت به دادههاي تابلويي، RSS بيشتري داشته باشد. بنابراين اگر RSS مدل حداقل مربعات معمولي (OL53 (، با اضافه شدن محدوديتها به‌طور معنيداري افزايش پيدا نكند، بهتر است كه اين روش استفاده گردد. در غير اين صورت، روش دادههاي تابلويي مناسب‌تر می‌باشد.
با استفاده از مجموع مربعات باقيمانده مقيد (54) حاصل از تخمين مدل تركيبي به‌دست‌آمده از OLS و مجموع مربعات باقيمانده غير مقيد (55) حاصل از تخمين رگرسيون درون‌گروهی، مي‏توان آماره آزمون مناسب در اين زمينه را به‌صورت زير نوشت:

که در آن:
عبارت است از مجموع مجذورات پسماندهاي مقيد؛
عبارت است از مجموع مجذورات پسماندهاي غيرمقيد؛
عبارت است از تعداد متغيرهاي توضيحي؛
عبارت است از تعداد مقطع‌ها.
در آزمون ، فرضيه يكسان بودن عرض از مبدأها (داده‌های تلفيقي) در مقابل فرضيه مخالف، ناهمساني عرض از مبدأها (روش داده‏هاي تابلويي) قرار مي‏گيرد؛ لذا مي‏توان نوشت:

حداقل يكي از عرض از مبدأها با بقيه متفاوت است :
اگر محاسبه‌شده () از زد ولی با درجه آزادی‌های و بزرگ‌تر باشد، فرضيه رد شده و استفاده از روش داده‌هاي تابلويي بهتر است. در غير اين صورت از روش داده‏هاي تلفيقي استفاده ميشود (خالقی، 1389).

3-10 آزمون جارک-برا
این آزمون یکی از آزمون‌هایی است که برای شناسایی وضعیت توزیع داده‌ها در نرم‌افزار ایویوز بکار برده می‌شود همچنین برای نرمال بودن متغیرها از این آزمون استفاده میشود.

فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه
در ابتداي اين فصل با توصيف دادهها براي متغيرهاي مستقل و وابسته شروع‌شده است. آمارهاي توصيفي ازجمله ميانگين، ميانه، انحراف معیار، چولگي و کشيدگي، براي تمام متغيرها محاسبه‌شده است. اين شاخص‌ها توزيع آماري متغيرها را نشان ميدهد.در اصلی‌ترین بخش با استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه، مدل‌ها برآورد شده و فرضيات آزمون خواهند شد. همچنين پیش‌فرض‌های رگرسيوني آزمون و کنترل‌شده است. استنباط در مورد آزمون فرض‌ها بر اساس سطح معناداري به‌دست‌آمده از آزمون است بدين گونه كه هرگاه مقدار سطح معناداري بیشتر از 05/0 باشد فرض صفر تأیید و اگر کمتر از 05/0 یا 01/0 باشد فرض صفر رد خواهد شد. محاسبات با استفاده از نرم‌افزار Eviews انجام‌گرفته است.

4-2 آمار توصیفی
الف) متغیر وابسته:
جدول 4-1 توصیف متغیرهای وابسته
شرح
میانگین
میانه
بیشترین
کمترین
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
کیفیت حسابرسی
566/0
1
1
0
496/0
268/0-
07/1

کیفیت حسابرسی:
این متغیر به‌عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته‌شده است برای محاسبه آن شرکت‌های که گزارش مقبول دارند نمره 0 و شرکت‌هایی که گزارش غیر مقبول دارند نمره 1 می‌گیرند. نتایج جدول فوق نشانمیدهد که این متغیر دارای میانگینی برابر با 566/0 انحراف معیار آن برابر با 496/0 می‌باشد حداکثر آن‌که برابر با 1 و حداقل آن برابر با0می‌باشد کمتر بودن مقدار انحراف نسبت به میانگین نشان از پراکندگی پایین داده‌های این متغیر است.
ب) متغیر مستقل
جدول 4-2 توصیف متغیر مستقل
شرح
میانگین
میانه
بیشترین
کمترین
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی
77/7
24/2
78/1111
002/0
81/54
66/18
93/369
هزینه‌ی تولید غیرعادی
61/21
23/2
5603
0028/0
57/264
94/20
37/442
هزینه‌ی اختیاری غیرعادی
684/0
268/0
06/56
0014/0
17/3
72/18
7/377
مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
59/10
53/2
1107
0094/0
64/65
03/14
14/214

جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی
این متغیر به‌عنوان‌یکی از متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته‌شده است.که برای محاسبه آن در فصل سوم شرح داده‌شده است .نتایج جدول فوق نشانمیدهد که این متغیر دارای میانگینی برابر با 77/7 و انحراف معیار آن برابر با 81/54 می‌باشد حداکثر آن‌که برابر با 78/1111و حداقل آن برابر با002/0 می‌باشد بیشتر بودن مقدار انحراف نسبت به میانگین نشان از پراکندگی داده‌های این متغیر است.
هزینه‌ی تولید غیرعادی
این متغیر به‌عنوان‌یکی از متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته‌شده است.که برای محاسبه آن در فصل سوم شرح داده‌شده است. نتایج جدول فوق نشانمیدهد که این متغیر دارای میانگینی برابر با 61/21 و انحراف معیار آن برابر با 57/246 می‌باشد حداکثر آن‌که برابر با 5603 و حداقل آن برابر با 0028 /0 می‌باشد بیشتر بودن مقدار انحراف نسبت به میانگین نشان از پراکندگی داده‌های این متغیر است.
هزینه‌ی اختیاری غیرعادی
این متغیر به‌عنوان‌یکی از متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته‌شده است.که برای محاسبه آن در فصل سوم شرح داده‌شده است. نتایج جدول فوق نشانمیدهد که این متغیر دارای میانگینی برابر با 684/0 و انحراف معیار آن برابر با 17/3 می‌باشد حداکثر آن‌که برابر با 06/56 و حداقل آن برابر با 0014 /0 می‌باشد بیشتر بودن مقدار انحراف نسبت به میانگین نشان از پراکندگی داده‌های این متغیر است.
مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
این متغیر به‌عنوان‌یکی از متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته‌شده است. که برای محاسبه آن در فصل سوم شرح داده‌شده است. نتایج جدول فوق نشانمیدهد که این متغیر دارای میانگینی برابر با 59/10 و انحراف معیار آن برابر با 64/65 می‌باشد حداکثر آن‌که برابر با 1107 و حداقل آن برابر با 0094 /0 می‌باشد بیشتر بودن مقدار انحراف نسبت به میانگین نشان از پراکندگی داده‌های این متغیر است.

ج) متغیرهای کنترل
جدول 4-3 توصیف متغیرهای کنترل
شرح
میانگین
میانه
بیشترین
کمترین
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
اندازه شرکت
14/6
98/5
02/8
91/4
660/0
839/0
32/3
اهرم مالی
597/0
616/0
21/1
017/0
208/0
263/0-
09/3
اندازه شرکت
این متغیر به‌عنوان‌یکی از متغیرهای کنترلی تحقیق در نظر گرفته‌شده است.برای محاسبه آن از کل دارایی‌های شرکت لگاریتم گرفته می‌شود نتایج جدول فوق نشانمیدهد که این متغیر دارای میانگینی برابر با 14/6 و انحراف معیار آن برابر با 660/0 می‌باشد حداکثر آن‌که برابر با 02/8 و حداقل آن برابر با91/4 می‌باشد کمتر بودن مقدار انحراف نسبت به میانگین نشان از عدم پراکندگی داده‌های این متغیر است.
اهرم مالی
این متغیر به‌عنوان‌یکی از متغیرها کنترلی تحقیق در نظر گرفته‌شده است.برای محاسبه آن از کل دارایی‌های شرکت را تقسیم‌بر کل بدهی می‌کنیم. نتایج جدول فوق نشانمیدهد که این متغیر دارای میانگینی برابر با 597/0 و انحراف معیار آن برابر با 208/0 می‌باشد حداکثر آن‌که برابر با 21/1 و حداقل آن برابر با017/0 می‌باشد کمتر بودن مقدار انحراف نسبت به میانگین نشان از عدم پراکندگی داده‌های این متغیر است.
– جارک برا
H0 :داده‌ها براي متغیرهای پژوهش از توزيع نرمال پيروي مي‌كند
H1 :داده‌ها براي متغیرهای پژوهش از توزيع نرمال پيروي نمي‌كند
جدول 4-4 آزمون جارک برا
شرح
جارک-برا
سطح خطا
کیفیت حسابرسی
09/75
00/0
جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی
2550682
00/0
هزینه‌ی تولید غیرعادی
3652690
00/0
هزینه‌ی اختیاری غیرعادی
2658860
00/0
مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
850722
00/0
اندازه شرکت
87/54
00/0
اهرم مالی
36/5
068/0
نتایج حاصل از جدول فوق نشانمیدهد مقدار سطح خطا آزمون جارک برا برای متغیرهای کیفیت حسابرسی، جریان‌های نقدی عملیاتی غیر، هزینه‌ی تولید غیرعادی هزینه‌ی اختیاری غیرعادی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و اندازه شرکت کمتر از 05/0 است درنتیجه این متغیرها توزیع غیر نرمالی دارند ولی مقدار آن برای اهرم مالی از 05/0 بیشتر است که نشانمیدهد متغیر کنترلی اهرم مالی توزیع نرمالی دارد. محقق برای نرمال کردن متغیرهای غیر نرمال از تابع ریاضی استفاده می‌کند.
آزمونF- ليمر(چاو)
براي انتخاب بين روش‌های داده‌های تابلويي و دادههاي تلفيقي، از آزمون F ليمر استفاده می‌شود.
Ho: روش داده‌های تلفیقی
H1: روش داده‌های تابلویی
جدول 4-5 نتايج آزمون لیمر
شرح
آزمون فیشر
سطح خطا
روش
مدل تحقیق
952/0
640/0
تلفیقی

همان‌طور که مشاهده گردید به‌منظور تخمين مدلهاي تحقیق از روش تكنيك دادههاي تلفیقی استفاده می‌شود.

4-2-1 فرضیه اول : بین کیفیت حسابرسی با جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود دارد
H0: بین کیفیت حسابرسی با جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
H1: بین کیفیت حسابرسی با جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

جدول 4-6 ضرایب رگرسیون برای فرضیه اول
متغیر مستقل
ضریب
خطا
آزمون z
سطح معنی‌داری
جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی
027/0-
0143/0
93/1-
050/0
اندازه شرکت
517/0
154/0
34/3
008/0
اهرم مالی
646/0
477/0
35/1
176/0
C
14/3-
993/0
16/3-
0015/0
ضریب تعیین مک فادن(معادل ضریب تعین)
133/0
آزمون LR(معادل فیشر)
89/20
سطح معنی‌داری LR(معادل سطح معنی‌داری فیشر)
00/0(کمتر از 050/0)
(اندازه شرکت) 514/0 + (جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی)027/0 -14/3- = کیفیت حسابرسی

نتایج آزمون فرضیه‌ اول در جدول فوق ارائه‌شده است. در این جدول زیر تأثیر جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی بر کیفیت حسابرسی سنجیده شده است. به دلیل این‌که متغیر وابسته با صفر و یک اندازه‌گیری شده است لذا برای آزمون این فرضیه از مدل لوجیت استفاده می‌شود.در این جدول می‌بینیم که مقدار ضریب تعیین مک فادن برابر با 133/0 می‌باشد که نشان میدهد مدل توسط متغیرهای مستقل به مقدار 3/13 درصد توجیه شده است از طرفی سطح معنی‌داری آزمون LR از 5 درصد کمتر است که این نشان میدهد که مدل رگرسیون از اعتبار لازم برخوردار است.هم‌چنین نتایج آزمون z نشان می‌دهد که سطح معنی‌داری آن برای متغیر جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی کمتر از 5 درصد است لذا متغیر وابسته تحت تأثیر جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی قرارگرفته است بنابراین فرض H0 رد و فرض H1تأیید می‌شود درنتیجه می‌توان گفت بین کیفیت حسابرسی با جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتایج نشان میدهد که جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی کیفیت حسابرسی را کاهش می‌دهد.
4-2-2 فرضیه دوم : بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی تولید غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود دارد
H0: بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی تولید غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
H1: بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی تولید غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

جدول 4-7 ضرایب رگرسیون برای فرضیه دوم
متغیر مستقل
ضریب
خطا
آزمون z
سطح معنی‌داری
هزینه‌ی تولید غیرعادی
009/0-
0048/0
95/1-
050/0
اندازه شرکت
529/0
155/0
4/3
007/0
اهرم مالی
650/0
475/0
36/1
171/0
C
27/3-
993/0
29/3-
001/0
ضریب تعیین مک فادن(معادل ضریب تعین)
131/0
آزمون LR(معادل فیشر)
1/19
سطح معنی‌داری LR(معادل سطح معنی‌داری فیشر)
00/0(کمتر از 050/0)
(اندازه شرکت) 529514/0 + (هزینه‌ی تولید غیرعادی)027/0 -27/3- = کیفیت حسابرسی

نتایج آزمون فرضیه‌ دوم در جدول فوق

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی Next Entries مقاله رایگان درمورد کیفیت حسابرسی، رگرسیون، اقلام تعهدی، قلام تعهدی