مقاله رایگان درمورد کم توان ذهنی، آموزش پذیر، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

وجود داشته باشد. همچنین استراتژی های مناسب تعادلی مستلزم توانایی ایجاد نیرو و قدرت می باشد [8،4]. تحقیقات متعددی ثابت نموده اند که افراد عقب مانده ذهنی نسبت به همسالان سالم خود درسطح خیلی پایین تری از قدرت عضلانی قرار گرفته اند ، به تمرینات قدرتی نیاز دارند ودارای تعادل ضعیف تری هستند [23،24].همانطور که گفته شد متاسفانه آمادگی جسمانی این افراد زیاد مورد توجه قرار نگرفته و بیشتر به مشکلات ذهنی ، رفتاری ، آموزش فعالیت های روزمره22 به آنان پرداخته شده است [22]. اکثر کسانی که با اینگونه افراد در ارتباطند به دلیل مشکلات رفتاری و جسمانی آنان از قبیل نقص عضو ، ناراحتی قلبی، صرع و غیره فعالیت بدنی در سطح خیلی پایین تر از توان جسمانی این افراد را انتظار دارند . بنابراین ضرورت دارد برنامه هایی جهت افزایش عوامل آمادگی جسمانی ویژه این افراد و زیر نظر متخصص طراحی شود.
هدف اصلی آموزش و پرورش دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر عبارت است از رساندن آنها به یک استقلال نسبی اجتماعی و اقتصادی، به گونه ای که بتوانند ضمن احساس خود ارزشمندی ، فرد مفیدی در جامعه باشند و نیل به این هدف با ارائه آموزش های صرفاً تئوریک به ویژه از نوعی که در مقطع ابتدایی درایران ارائه می شود امکان پذیر نیست بلکه آموزش های کاملاً کاربردی و مهارت مداری لازم است که نیازهای فرد معلول را به عنوان یک عضو جامعه مد نظر قرار دهد.
چنین برنامه هایی به عناوین مختلف معروف هستند که از جمله حرفه آموزی ، توانبخشی حرفه ای ، برنامه انتقال از مدرسه به جامعه را می توان نام برد .اما صرف داشتن یک برنامه ، تضمینی برای رسیدن به هدف آموزش و پرورش این کودکان محسوب نمی شود،زیراچگونگی اجرا و محتوای برنامه است که تعیین کنندۀ میزان موفقیت آن می باشد بنابر این اینگونه برنامه ها باید زیر نظر متخصص انجام شود[3].تا کنون پژوهش های انجام شده مناسب ترین برنامه آموزشی آمادگی جسمانی و روش انگیزش برای نیازهای خاص این جمعیت را ارائه نداده است.اگر بخواهیم تمرین های آمادگی جسمانی موجب پیشرفت افراد عقب مانده ذهنی شود و نیازهای این افراد را به طور کارآمد تامین نماید باید تحقیقات در این زمینه ادامه یابد [4].
در این مطالعه محقق بر آن است که ضمن ارایه یک برنامه تمرینی به بررسی تاثیرات احتمالی آن بپردازد.
خوشبختانه در سالهای اخیر معضلاتی از قبیل عدم وجود نیروی متخصص تربیت بدنی برای کودکان عادی در آموزش و پرورش کشورمان تا حدودی مرتفع گردیده است اما این کمبود برای کودکان استثنایی به طور جدی همچنان باقیست. در اکثر مواقع فقدان آموزش های تخصصی در زمینه برخورد با کودکان استثنایی موجب سردرگمی معلمان عادی در محیط کار می شود. در اینجا ضرورت انجام تحقیقات در این زمینه و طرح ریزی برنامه های مناسب برای اهداف متنوع در دوره های مختلف تحصیلی دانش آموزان احساس می شود.
اهداف تحقيق:
1-4-1- هدف كلي:
هدف کلی تحقیق حاضر تعیین تاثیر یک دوره تمرین منتخب بر تعادل ايستا و قدرت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي می باشد.
1-4-2- اهداف اختصاصی :
تعیین تاثیر یک دوره تمرین منتخب بر تعادل ایستا با چشم باز در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
تعیین تاثیر یک دوره تمرین منتخب بر تعادل ایستا با چشم بسته در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
تعیین تاثیر یک دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت عضلات پا در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
تعیین تاثیر یک دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت مچ دست راست در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
تعیین تاثیر یک دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت مچ دست چپ در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
مقایسه تاثیر یک دوره برنامه تمرین منتخب بر تعادل ایستا با چشم باز در گروه های تجربی و کنترل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
مقایسه تاثیر یک دوره برنامه تمرین منتخب بر تعادل ایستا با چشم بسته در گروه های تجربی و کنترل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
مقایسه تاثیر یک دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت عضلات پا در گروه های تجربی و کنترل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
مقایسه تاثیر یک دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت عضلات مچ دست راست در گروه های تجربی و کنترل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
10- مقایسه تاثیر یک دوره برنامه تمرین منتخب بر قدرت عضلات مچ دست چپ در گروه های تجربی و کنترل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدايي
پیش فرض های تحقیق :
افراد شرکت کننده از انگیزه کافی جهت شرکت در تمرینات و آزمون ها برخوردارند
فرضيه هاي تحقیق :
بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا با چشم بسته دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات پای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات مچ دست راست دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون قدرت عضلات مچ دست چپ دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
بین میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد.
بین میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم بسته دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد.
بین میانگین نمرات پس آزمون قدرت عضلات پای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد.
بین میانگین نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست راست دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد.
10- بین میانگین نمرات پس آزمون قدرت عضلات مچ دست چپ دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد.
محدودیت های تحقیق :
محدودیت های تحقیق شامل دو بخش زیر است
1-7-1- محدودیت هایی که در اختیار محقق می باشد و کنترل شده است :
1-آزمودنی های مورد بررسی از بین دانش آموزان کم توان ذهنی 10 تا 15 سال شهرستان تربت حیدریه انتخاب شده اند که دارای هوشبهر مشابه می باشند.
2-کلیه شرایط اندازه گیری برای آزمودنی ها در مدت اجرای طرح تحقیق یکسان می باشد.
3-کلیه آزمون ها توسط یک آزمونگر انجام شده است.
4-برای اجرای هر چه دقیق تر برنامه تمرینی ،تمرینات تحت نظر محقق و با دعوت از سه دانشجوی تربیت بدنی انجام شده است.
1-7-2- محدودیت هایی که از کنترل محقق خارج است:
آزمودنی ها در سن رشد می باشند بنابراین ممکن است بخشی از تغییرات ناشی از رشد باشد
تغذیه آزمودنی ها که ممکن است بر نتایج تاثیر داشته باشد
تفاوت میزان انگیزه جهت انجام تمرینات در کودکان کم توان ذهنی وجود دارد.
وضعیت روحی و روانی آزمودنی ها قابل کنترل توسط محقق نبوده است.
واژه ها واصطلاحات مهم تحقیق
1-8-1-تعادل
تعادل ایستا : عبارت است از حفظ مرکز ثقل بدن روی یک سطح ثابت (یک طرفه یا دو طرفه ) در حالیکه فرد بر روی یک سطح پایدار ایستاده است [25،26،27].
در این تحقیق مقصود از تعادل ایستا مدت زمانی است که فرد می تواند در حالت های مختلف بدون حرکت وضعیت خود را حفظ نماید.
تعادل پویا : عبارت است از حفظ مرکز ثقل بدن داخل محدوده با ثبات بر روی یک سطح اتکای متحرک [25،26،27].
1-8-2-قدرت عضلانی
توانایی یک عضله یا گروه عضلانی برای تولید نیروی انقباضی حداکثر علیه یک مقاومت را قدرت نامیده می شود [28].

1-8-3-عقب ماندگی ذهنی (کم توانی ذهنی)23
کاملترین تعریف کم توان ذهنی مربوط به سازمان یا انجمن کم توان ذهنی آمریکا24 است : کم توانی ذهنی، به عملکرد یا فعالیت ذهنی اطلاق می گردد که به طور قابل توجهی پایین تر ازمیانگین بوده و با محدودیت یا کمبود در یک یا بیش از دو مهارت سازشی (تطبیقی)،در مدت رشد (قبل از 18 سالگی ) همراه باشد [17 ، 29 ، 30 ، 32 ، 33].
1-8-4-سن عقلی25
در مقیاس هوش بینت26 سن عقلی سنی است که کودک در آن هوشیارانه عمل می کند و میانگین سنی است که کودکان عادی در آن به امتیاز خاصی دست می یابند [30].
1-8-5- سندرم داون
سندرم داون یا تریزومی 21 یا به اصطلاح سابق ، منگولیسم ، نوعی اختلال کروزومی مادرزادی است که باعث کم توانی جسمی وهوشی کودک می شود . سندرم داون نتیجه یک کروموزم اضافه در زوج شماره 21 است . یعنی در هر سلول به جای 46 کروموزم 47 کروموزم وجود دارد [17] .
1-8-6- برنامه تمرینی منتخب
در این مطالعه منظور از برنامه تمرینی منتخب برنامه ای است که شامل یکسری تمرینات کششی قدرتی و تمرینات تعادلی بدون وسیله ، روی تخته تعادل و روی چوب تعادل می باشد .
1-8-7- مرکز ثقل
یک نقطه فرضی در فضا ، که به صورت بیومکانیک از نیروها وگشتاورهای اندازه گیری شده محاسبه می شود که در آن مقدار همه نیروها برابر صفر است . در یک فرد عادی که آرام می ایستد ، جلوی ستون مهره ها درحدود مهره دوم کمر27 قرار می گیرد[8].
1-8-8- محدوده ی حفاظتی
سطوحی از بدن که فشار حاصله از وزن بدن و جاذبه را تحمل می کنند . در حالت ایستاده ، محدوده ی حفاظتی ، کف پاها هستند . در حالت نشسته ، ساق پا و باسن می باشد . هر چه محدوده ی حفاظتی باریک تر باشد فعالیت تعادلی مشکلتر است [8].
1-8-9- محدوده ی ثباتی
حدود بدن که می تواند در هر مسیری بدون هیچگونه افتادنی حرکت کند (زمانیکه مرکز ثقل از محدوده ی حفاظتی فراتر می رود ) یا ایجاد یک محدوده ی حفاظتی جدید با گام برداشتن یا رساندن دست برای قرارگیری مجدد محدوده ی ثباتی در مرکز ثقل [8].

1-8-10-رفتار انطباقی
توانایی برخورد با معیار های مسؤلیت اجتماعی گروه سنی به خصوص. از آنجایی که این انتظارات در سنین مختلف متفاوت است نارساییهای رفتار انطباقی نیز بر حسب سن تفاوت می کند. [3].
1-8-11-آزمون بهره هوشی
آزمونی است که بر اساس آن توان علمی فرد از طریق ارقام استاندارد شده اندازه گیری می شود . معمولا این ارزیابی توسط یک روانشناس انجام می گیرد]9[. یکی از روشهای قدیمی تهیه نرم استفاده از بهره هوشی است که برای اولین بار در سال 1912 توسط اشترن روانشناس آلمانی مطرح شد . برای محاسبه بهره هوشی از فرمول زیر استفاده می شود.

) 1-1(

علت ضرب حاصل تقسیم درعدد 100 این است که خارج قسمت از حالت اعشاری خارج شود.
ضریب هوشی از ثبات نسبی برخوردار است و برای پیش بینی می توان از آن استفاده کرد. البته قبل از 6 سالگی ضریب هوشی از ثبات چندانی برخوردار نیست [31].

فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع

2-1- مقدمه
در این فصل ابتدا در بخش نظری تحقیق به تشریح مفاهیم عقب ماندگی ذهنی ، قدرت و تعادل می پردازیم و در بخش دیگر تحقیقات داخلی وخارجی ، نتایج تحقیقات مختلف درباره تاثیر تمرین بر روی تعادل وقدرت افراد عقب مانده ذهنی و همچنین میزان فعالیت و سطح آمادگی جسمانی این افراد با تاکید بر عامل های تعادل و قدرت مورد بررسی قرار می گیرد.
2-2-مبانی نظری تحقیق:
یکی از محدودیت های اساسی در کارکرد کنونی افراد در جامعه،عقب ماندگی ذهنی است .عقب ماندگی ذهنی یک حالت28 است که در آن کارکرد فرد به روش های خاص و معینی آسیب دیده است[32].
2-2-1-تعریف عقب ماندگی

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد آمادگی جسمانی، کم توان ذهنی، عقب ماندگی Next Entries مقاله رایگان درمورد عقب ماندگی، آموزش پذیر، کم توان ذهنی