مقاله رایگان درمورد چرخه عمر، هزینه سرمایه، رگرسیون، رگرسیون خطی

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی روند هزینه سرمایه در رابطه با تغییرات ساختار سرمایه (نسبت‌دهی) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تعیین رابطه بین هزینه سرمایه و ساختار سرمایه در این شرکت‌ها. 2 – اندازه‌گیری هزینه سرمایه (میانگین موزون هزینه سرمایه) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که می‌تواند برای مدیران و سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در شرکت یا صنعت خاصی را دارند مفید باشد. 3 – بررسی تغییرات ریسک تجاری و سود خالص در رابطه با تغییرات نسبت بدهی که هدف این قسمت بررسی واکنش ریسک تجاری و سود خالص در رابطه با تغییرات نسبت بدهی می‌باشد.
جمع‌بندی پیشینه تحقیق
در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به‌صورت جدول شماره 2-5 خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، مدل و نتایج آن‌ها مطرح‌شده است.

جدول (2-5): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر
تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج
2015
منظر حسن و همکاران
چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام
رگرسیون خطی
نتایج این تحقیق نشان داده است که هزینه حقوق صاحبان سهام در مراحل افول بالاتر و در مراحل بلوغ در کمترین سطح است.
2014
عبداله و مهد صالح
چرخه عمر شرکت و محافظه‌کاری
رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS)
شرکت‌ها در مراحل رشد محافظه‌کاری بالاتری نسبت به شرکت‌ها در مراحل بلوغ دارند و شرکت‌ها در مرحله رکود محافظه‌کاری پایین‌تری نسبت به شرکت‌ها در مراحل بلوغ دارند.
2014
فيو و همکاران
فراواني گزارش‌هاي مالي، اطلاعات نامتقارن و هزينه سرمايه
رگرسیون خطی
فراواني گزارش‌هاي مالي بيشتر باعث كاهش اطلاعات نامتقارن و هزينه سرمايه خواهد شد و باگذشت زمان تأثیر آن بر كاهش اطلاعات نامتقارن و هزينه سرمايه بيشتر خواهد شد.
2013
وانگ و همکاران
تورم، چرخه عملیات و وجه نقد نگهداری شده
رگرسیون خطی
بین نرخ تورم و میزان نگهداری وجه نقد رابطه‌ی منفی معناداری وجود دارد، به‌علاوه بین میزان نگهداری وجه نقد با طول چرخه عملیات نیز رابطه‌ی U شکل معناداری یافت شد.
2012
آمینگ و همکاران
اندازه شرکت، افشاء و هزینه تأمین سرمایه از طریق انتشار سهام
رگرسیون خطی
رابطه منفي قابل‌توجهی بين افشا و هزينه تأمین سرمايه از سهامداران براي مؤسسات بزرگ وجود دارد كه براي مؤسسات كوچك قابل‌توجه نيست
2011
آرمسترانگ و همکاران
عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه
رگرسیون خطی
میزان رقابت بازار یکی از متغیرهای مهم در بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه می‌باشد.
2007
زو
معيارهای ريسك و مراحل مختلف چرخه عمر
رگرسیون خطی
توان توضيحی افزاينده معيارهای ريسك در مرحله افول، دارای بيشترين مقدار و در مرحله بلوغ دارای كمترين مقدار هستند.

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج
1393
مهرانی و همکاران
چرخه عمر واحد تجاری، ساختار سرمایه و ارزش شرکت‌های
رگرسیون خطی
نتایج به‌دست‌آمده از آزمون‌های آماری نشان‌دهنده مؤثر بودن چرخه عمر شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که این رابطه در شرکت‌های در حال رشد نسبت به شرکت‌های بالغ دارای شدت بیشتری می‌باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، قدرت توضیح دهندگی الگوی شرکت‌های رشدی از الگوی شرکت‌های بالغ بیشتر می‌باشد.
1393
مرادی و همکاران
ميان چرخه عمر شرکت و ارزش دارايی‌های نامشهود
رگرسيون چند متغيره
نتایج حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بين ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سود باقيمانده و ارزش دفتری دارايی‌های نامشهود با ارزش بازار سهام می‌باشد؛ همچنين، نتايج نشان می‌دهند که از بين مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، مرحله بلوغ و افول، قوی‌ترين تأثیر را بر روی ميزان مربوط بودن دارايی‌های نامشهود دارد.
1393
نوقابی
کیفیت سود و سیاست تقسیم سود و چرخه عمر
رگرسيون چند متغيره
پرداخت سود نقدی در شرکت‌های در مرحله بلوغ و افول، دال بر کیفیت سود آن‌ها نیست و شاید این عدم تطابق را بتوان به وجود مشکلاتی در بورس اوراق بهادار تهران و یا توجه خاص و بیش‌ازحد مدیران، در جلوگیری از عکس‌العمل منفی بازار و سرمایه‌گذاران، نسبت داد که این امر خود، وقوع رفتارهای غیرعادی و احتمال گمراهی بازار را نیز فراهم می‌نماید.
1392
حاجی‌ها و سبحانی
کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان
رگرسيون چند متغيره
نتایج تحقیق بیانگر این بود که کیفیت حسابرسی، هزینه سرمایه را کاهش میدهد.

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج
1393
صیدپور
کیفیت افشا و اجزای آن (به هنگامی و قابلیت اتکا) و هزینه سرمایه سهام
رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره
نتایج تحقیق بیانگر وجود ارتباط منفی و معناداری بین کیفیت افشا و اجزای آن (بهنگامی و قابلیت اتکا) با هزینه سرمایه سهام عادی است. به‌عبارت‌دیگر هرچه کیفیت افشای شرکتی بالاتر باشد، سرمایه‌گذاران بیشتری را به خود جلب می‌کند و موجب کاهش هزینه سرمایه سهام عادی و مشکلات تأمین مالی شرکت می‌گردد.
1392
رحمانی و بولو
شفافيت سود و هزينه حقوق صاحبان سهام و بازده غیرعادی
رگرسيون چند متغيره
یافته‌های پژوهش نتايج نشان داد که يک رابطه منفی و معنادار ميان شفافيت سود و هزينه حقوق صاحبان سهام وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر شرکت‌هایی که سود شفاف‌تری دارند، هزينه حقوق صاحبان سهام کمتری را تجربه می‌کنند. همچنين يک رابطه منفی و معنادار ميان شفافيت سود و بازده غیرعادی وجود دارد
1391
بولو و همکاران
چرخه عملياتی و اقلام تعهدی و پیش‌بینی سودهای آتی
رگرسيون چند متغيره
نتايج نشان می‌دهد که در ايران بين طول چرخه عملياتی و پايداری اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد و نمی‌توان اين ادعا را تأیید کرد که شرکت‌های با چرخه عملياتی بلندتر دارای اقلام تعهدی کم ثبات‌تری هستند
1390
بیدسکان
هزینه سرمایه و اهرم عملیاتی و اهرم مالی
رگرسيون چند متغيره
. نتایج این پژوهش نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران رابطه بین هزینه سرمایه با اهرم عملیاتی و اهرم مالی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است؛ به‌عبارت‌دیگر رابطه هزینه سرمایه با اهرم عملیاتی و اهرم مالی در صنعتی مثبت، در صنعت دیگر مثبت و معنادار، در صنعت دیگر منفی و در صنعت دیگری منفی و معنادار است

تاریخ
محقق
متغیرها
مدل
نتایج
1390
پیری و همکاران
چرخه عمر و سودآوری و رشد بنگاه‌های تجاری
رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره
نتايج تحقيق نشان‌دهنده مؤثر بودن چرخه عمر در رشد و سودآوری بنگاه‌های تجاری است. به‌این‌ترتیب، با در نظر گرفتن متغير چرخه عمر به مدل‌های پيش‌بينی سودآوری، توان تخمين اين مدل‌ها نسبت به مدل اوليه، بيش از 40% افزايش می‌يابد.
1389
کرمی و عمرانی
تأثیر چرخه عمر شركت و مربوط بودن معيارهاي ريسك و عملكرد و بازده سهام
رگرسيون چند متغيره
نتايج نشان می‌دهد كه ميزان مربوط بودن معيارهاي ريسك و عملكرد و نيز توان توضيحي افزاينده معيارهاي ريسك در مراحل مختلف چرخه عمر (رشد، بلوغ، افول) تفاوت معناداري با يكديگر دارند. نتايج حاصل از آزمون آماري وونگ نشان می‌دهد كه توان توضيحي افزاينده معيارهاي ريسك در مرحله رشد، داراي بيشترين مقدار و در مرحله بلوغ داراي كمترين مقدار است.
1389
رحمانی و همکاران
سودآوري و بازده و چرخه عمر و اندازه شرکت
تلفیق داده‌های زمانی و مقطعی
نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که متغیرهاي چرخه عمر و اندازه شرکت عوامل تأثیرگذار در رابطه بین سودآوري و بازده می‌باشند و باعث افزایش ضریب تعیین تعدیل‌شده می‌شوند.
1388
کرمی و عمرانی
چرخه عمر شرکت و محافظه‌کاری
رگرسيون چند متغيره
نتايج حاصل از این بررسي نشان می‌دهد كه سرمایه‌گذاران اهمیت (وزن) بيشتری به خالص دارایی‌های عملياتی و سود عملياتی غيرعادی شرکت‌های در مرحله رشد نسبت به شرکت‌های در مراحل بلوغ و افول می‌دهند

فصل سوم:
روش تحقیق

مقدمه
در این فصل ابتدا در مورد روش تحقیق بحث می‌شود، سپس با جامعه آماری، حجم نمونه و روش اندازه‌گیری و هم‌چنین ابزار جمعآوری اطلاعات آشنا شده و درنهایت پس از تشریح متغیرهای تحقیق و شیوه سنجش آن‌ها، در مورد روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و نحوه آزمون فرضیات بحث می‌شود.
روش کلی تحقیق
روش تحقيق مورداستفاده در اين تحقيق از جهت هدف، روش گردآوری داده‌ها و استنتاج و نهایتاً طرح تحقيق به‌صورت زير بوده است:
روش تحقيق از جهت هدف: با توجه به اینکه تحقیق حاضر با به‌کارگیری مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای تبيين و حل مسائل مبتلابه یا بهبود وضعیت در قلمرو تحقيق انجام‌گرفته، از جهت هدف “کاربردی ” است.
روش تحقيق از جهت روش استنتاج: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه تصادفي انتخاب شده است، روش استنتاج در بيان مشاهدات نمونه‌ای، “توصيفي ” و در تعميم مشاهدات نمونه‌ای به شرکت‌های منتخب بورسي به‌عنوان جامعه آماري “تحليلي یا استقرایی ” است.

روش تحقيق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی (Historical Data) مندرج در صورت‌های مالی به‌دست‌آمده است، طرح تحقیق ” پس رویدادی ” است.
جامعه آماری
جامعه آماری مربوط به این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بوده است که شرایط زیر را دارا باشند:
1) سهام شرکت از سال 89 تا 93 در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده باشد.
2) نماد معاملاتي شرکت به تابلوي غیررسمی منتقل نشده باشد.
3) نماد معاملاتی شركت فعال و براي حداقل یک‌بار در سال معامله‌شده باشد.
4) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
5) اطلاعات مالی شرکت در دوره موردمطالعه در دسترس باشد.
6) شرکت باید در گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.
با توجه به محدودیت‌های فوق تعداد 150 شرکت به‌عنوان جامعه آماری مشخص گردیده است.
حجم نمونه و کفایت آن
حجم نمونه موردنظر با استفاده از جدول مورگان به‌دست‌آمده است. جدولی که به نام جدول مورگان معروف است يکي از پرکاربردترين روش‌ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است. جدول مورگان درواقع حاصل زحماتی است که Robert v. Krejcie و Daryle w. Morgan کشیده‌اند و به ازای مقادیر مختلف از اندازه‌های جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده‌اند.
شرکت‌هایي كه اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق را ارائه ننموده‌اند، از جامعه مطالعاتی حذف و درنهایت 150 شرکت به‌عنوان جامعه مطالعاتی تحقیق برای یک دوره 5 ساله انتخاب شدند. سپس با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه موردنظر 110 شرکت می‌باشد که با استفاده از روش تصادفی ساده، نمونه‌ تحقیق را به دست آوردیم؛ بنابراین حجم نهایی نمونه 550 سال-شرکت بوده است که به‌عنوان داده‌ها در آزمون فرضیه‌ها استفاده‌شده‌ است.
روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب
به جهت عدم استفاده از متغيرهاي كنترلي در تحقيق، روش نمونه‌گیری در اين تحقيق، روش تصادفي ساده بوده است. بدين منظور جامعه آماري به شرح تعریف‌شده در بند 3-4 با اعداد 1 تا 150 کدگذاری شده و با استفاده از شبیه‌سازی كامپيوتري در اين بازه، 110 عدد انتخاب گرديد. در انتها بر اساس فهرست كدگذاري شرکت‌ها، شرکت‌های متناظر با كدهاي انتخاب شده به‌عنوان نمونه تصادفي آماري انتخاب و داده‌هاي خام عملكردي در ارتباط با آن‌ها گردآوري شد.
روش گردآوری داده‌ها
1) روش مطالعه کتابخانه‌ای: ازاین‌روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده می‌شود. در این راستا کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های فارسی و انگلیسی موردبررسی و استفاده قرارگرفته است.
2) روش مطالعه اسناد و مدارک: به‌منظور دستیابی به داده‌های موردنیاز برای پردازش فرضیه‌های تحقیق، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه‌شده شرکت‌ها استفاده‌شده است. در این راستا، صورت‌های مالی و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد هزینه سرمایه، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries مقاله رایگان درمورد صاحبان سهام، پیش‌فرض‌ها، چرخه عمر، دارایی ها