مقاله رایگان درمورد چرخه عمر، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

آورده صاحبان سهام شرکت به‌منظور کشف فرصت‌های ارزش زا بپردازند.
شناخت بهتر عوامل مؤثر بر میزان هزينه آورده صاحبان سهام شرکت که می‌تواند موجب افزایش کارایی بازار سرمایه شود.
هیچ تحقیق داخلی تاکنون ارتباط بین چرخه عمر و هزينه آورده صاحبان سهام را در بورس اوراق بهادار تهران نسنجیده است. فلذا این موضوع اولین بار در ایران انجام می‌شود.

اهداف تحقیق
ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.
اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:
هدف اصلی:
تعیین ارتباط بین چرخه عمر شرکت و هزينه آورده صاحبان سهام در قلمرو پژوهش
اهداف فرعی:
تعیین ارتباط بین مرحله افول از چرخه عمر شرکت و هزينه آورده صاحبان سهام در قلمرو پژوهش
تعیین ارتباط بین مرحله بلوغ از چرخه عمر شرکت و هزينه آورده صاحبان سهام در قلمرو پژوهش
تعیین ارتباط بین مرحله رشد از چرخه عمر شرکت و هزينه آورده صاحبان سهام در قلمرو پژوهش
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
بین چرخه عمر شرکت و هزينه آورده صاحبان سهام در قلمرو پژوهش چه رابطه‌ای وجود دارد؟
سوا لات فرعی:
بین مرحله افول از چرخه عمر شرکت و هزينه آورده صاحبان سهام چه رابطه‌ای وجود دارد؟
بین مرحله بلوغ از چرخه عمر شرکت و هزينه آورده صاحبان سهام چه رابطه‌ای وجود دارد؟
بین مرحله رشد از چرخه عمر شرکت و هزينه آورده صاحبان سهام چه رابطه‌ای وجود دارد؟
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین چرخه عمر شرکت و هزينه آورده صاحبان سهام در قلمرو پژوهش رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.
فرضیات فرعی:
بین مرحله افول از چرخه عمر شرکت و هزينه آورده صاحبان سهام رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.
بین مرحله بلوغ از چرخه عمر شرکت و هزينه آورده صاحبان سهام رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.
بین مرحله رشد از چرخه عمر شرکت و هزينه آورده صاحبان سهام رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.
مدل مفهومی تحقیق
در این تحقیق از مدل منظر حسن و همکاران (2015) استفاده‌شده است. اینان تحقیق خود را در مورد رابطه بین تأثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه سرمایه شرکت‌ها به انجام رسانیده‌اند. مدل‌های تحقیق آن‌ها به‌صورت زیر می‌باشد: رابطه بین چرخه عمر شرکت بر هزینه سرمایه شرکت با استفاده از مدل زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد:
K_it=α+β_1 〖CLC-UM〗_it+β_2 SIZE_it+β_3 BM_it+β_4 BETA_it+β_5 LOSS_it+β_6 LEV_it+β_7 ZSCORE_it+ε_it
که در آن:
: هزینه آورده حقوق صاحبان سهام K
: چرخه عملیات CLC-UM
: اندازه شرکت SIZE
: نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازاری حقوق صاحبان سهام BM
: ریسک سیستماتیک (بتای حسابداری) BETA
LOSS: سود (زیان)
LEV: اهرم مالی
ZSCORE: ورشکستگی احتمالی شرکت‌ها
یادآوری می‌گردد که در پژوهش منظر حسن و همکاران (2015) از متغیرهای اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازاری حقوق صاحبان سهام، ریسک سیستماتیک، سود (زیان)، اهرم مالی و ورشکستگی احتمالی شرکت‌ها به‌عنوان متغیرهای کنترلی یادکرده‌اند. درحالی‌که در انجام تحقیق خود هیچ نوع کنترلی بر این متغیرها توسط محققین اعمال نشده است و همانند متغیر چرخه عمر که مستقل تلقی شده، در کنار هم به‌عنوان متغیرهای تعریف‌شده در رابطه خطی فوق‌الذکر آورده شده است. در تحقیق حاضر به جهت ایفای نقش متغیرهای مستقل به همه این متغیرها، متغیر مستقل اطلاق شده است.
در این تحقیق مشابه کار منظر حسن و همکاران (2015) معادله فوق‌الذکر به‌عنوان یک رابطه پارامتریک تعریف‌شده که در آن مقادیر متغیرهای مستقل و تابعی بر مبنای عملکرد تاریخی شرکت‌ها در یک بازه 5 ساله تعیین و 7β …و 2β و 1β و α به‌عنوان پارامترهای مجهولی تلقی شده که با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و تحلیل داده‌های تابلویی برآورد شده‌اند.
روش پژوهش
روش تحقيق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت استفاده کردیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.

روش تحقيق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.

روش تحقيق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست آمده، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.
قلمرو پژوهش
هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر بوده است.
قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی پژوهش تعیین ارتباط بین چرخه عمر شرکت و هزينه آورده صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
قلمرو مکانی
حيطه مكاني اجراي تحقيق و به تعبيري افراد جامعه آماري موردمطالعه در اين تحقيق عبارت از شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با ویژگی‌هایی چون ختم دوره مالي به 29/12، عدم تعلق به مجموعه شرکت‌های واسطه‌گری مالي يا سرمایه‌گذاری، نداشتن بيش از سه ماه توقف معاملاتي و در اختیار بودن صورت‌های مالي در بازه زماني موردمطالعه، به عضويت بورس درآمدن پيش از بازه زماني موردمطالعه و عدم خروج از بورس طي اين بازه زماني است كه در فصل سوم اين گزارش تحقيقي به‌عنوان جامعه آماري تعریف‌شده است.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق حاضر بر مبناي بازه زماني داده‌های موردمطالعه عبارت از بازه زماني 5 ساله مربوط به سال‌های عملكردي مالي 1389 الی 1393 بوده است.
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق
چرخه عمر شرکت4: همه موجودات زنده، ازجمله نباتات، جانوران و انسان‌ها همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر پیروی می‌کنند. این‌گونه موجودات متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، به پیری می‌رسند و در نهایت می‌میرند در اقتصاد و مدیریت از همین تعریف استفاده‌شده و عمر سازمان‌ها را به مراحل مختلف تقسیم می‌نمایند (آنتونی ورامش5،1992).
هزینه آورده صاحبان سهام (هزینه سرمایه): هزينه سرمايه يكي از مفاهيمی است كه همواره موردتوجه صاحب‌نظران مالي بوده است و عامل اصلي در ايجاد شكاف بين سود حسابداري و سود اقتصادي است، اين مفهوم به شکل‌های مختلف تعریف‌شده است ليكن يكي از تعریف‌هایی كه مقبوليت بيشتري دارد هزينه سرمايه را به‌عنوان كمينه نرخ بازدهي تعريف می‌کند كه با كسب آن ارزش واحد اقتصادي ثابت می‌ماند. (کردستانی و حدادی،1388).
ساختار تحقیق
گزارش تحقيق حاضر طي 5 فصل به ترتيب زير ارائه‌شده است.
فصل اول: در اين فصل كليات تحقيق مشتمل بر تشريح و بيان موضوع، اهداف و سؤالات تحقيق، روش كلي تحقيق، قلمرو تحقيق، تعاریف عملیاتی واژه‌ها مورداشاره قرار گرفت.
فصل دوم: در اين فصل ادبيات و پيشينه موردبررسی قرارگرفته است. در اين فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقيق، تحقيقات مختلفي كه در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، مورد بررسي قرار می گیرد.
فصل سوم: اين فصل به شرح جزييات اجرايي روش تحقيق اختصاص‌یافته است. در اين فصل به ترتيب روش كلي تحقيق، جامعه آماري، نمونه آماري، ابزار و روش‌های گردآوري و تحليل داده‌ها مورد بحث قرارگرفته است.
فصل چهارم به توصيف نمونه آماري، توصيف یافته‌ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاً تجزیه‌وتحلیل روابط بين متغيرها در راستاي فراهم آوردن یافته‌های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضيات تحقيق پرداخته شده است.
فصل پنجم: در اين فصل به ترتيب یافته‌های تحقيق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پيشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقيق تشريح گردیده‌اند.
علاوه بر فصول اصلي تحقيق مبتني بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهاي اين گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در اين تحقيق جهت تدوين ادبيات تحقيق آورده شده است.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه
در دنياي سرمايهگذاري، تصميمگيري مهم‌ترین بخش از فرآيند سرمايهگذاري است كه طي آن سرمايهگذاران در جهت رسیدن به حداکثر منافع و ثروت خويش، نيازمند اتخاذ بهينهترين تصميمات می‌باشند. دراین‌ارتباط مهم‌ترین عامل فرآيند تصميمگيري، اطلاعات است. اطلاعات ميتواند بر فرآیند تصمیم‌گیری تأثیر بسزايي داشته باشد. زيرا موجب اخذ تصميمات متفاوت در افراد متفاوت می‌شود. در بورس اوراق بهادار نيز تصميمات سرمايهگذاري متأثر از اطلاعات است. شرکت‌ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود، سیاست و خط‌مشی مشخصی را دنبال می‌نمایند. این سیاست‌ها به‌گونه‌ای در اطلاعات حسابداری شرکت‌ها منعکس می‌شود (دهدار، 1386، 13).
به‌عبارت‌دیگر، شرکت‌ها طی مراحل مختلف چرخه عمرشان دارای ویژگی‌ها و شرایط متفاوتی هستند. عملکرد در سراسر مراحل چرخه عمر شرکت متفاوت است و تئوری چرخه عمر شرکت‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و تصمیمات مالی عملکرد عملیاتی شرکت‌ها تا حد زیادی تحت تأثیر تغییر قابلیت‌های سازمانی شرکت‌ها یعنی مراحل چرخه عمر شرکت است. ادبیات موجود در حوزه مدیریت حسابداری نشان داده است که ارزیابی بر احتمال اینکه یک شرکت درگیر ارائه سهام ثانویه شود را دارد. برخی از مطالعات هم نشان داده‌اند که چرخه عمر شرکت نقش مهمی در تعیین روند پرداخت سود سهام شرکت دارد و ساختارهای سرمایه‌ای مختلف در نقاط مختلف چرخه عمر شرکت بسیار بهینه هستند (منظر حسن و همکاران، 2015،50).
تصمیمات مدیران و سرمایه‌گذاران در راستای افزایش بازده و ثروت است. تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود شرکت‌ها باید به نحوی اتخاذ شود که ارزش شرکت را افزایش دهد؛ این تصمیمات به‌طورقطع نیازمند ارزشیابی‌هایی است که هزینه حقوق صاحبان سهام را نیز در بر می‌گیرند.
در این فصل پس از مروری چند در سابقه و پیشینۀ تحقیق، نحوۀ محاسبه متغیرهای تحقیق موردبررسی، تبیین و تشریح قرارگرفته است و در انتهای فصل به تحقیق‌های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.
گفتار اول: تئوری چرخه عمر شرکت
مفهوم چرخه حیات، استعاره‌ای زیستی در مورد سازمان‌هاست. بر اساس این مفهوم همه موجودات زنده، از جمله نباتات، جانوران و انسان‌ها، همگی از منحنی عمر يا چرخه عمر6 پيروی می‌کنند. این‌گونه موجودات متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، به پيری می‌رسند و در نهايت می‌میرند. اين سیستم‌های زنده در هر مرحله از چرخه عمر خود دارای الگوهای رفتاری خاص به‌منظور چيرگی بر مسائل آن دوره و مشكلات مربوط به انتقال از دوره‌ای به دوره ديگر هستند. تئوری چرخه عمر شرکت چنين فرض می‌کند كه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، همچون تمامی موجودات زنده كه متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمر هستند. همانند موجودات زنده، رشد و پيری واحدهای تجاری را بر مبنای قابليت كنترل و انعطاف‌پذیری نشان می‌دهند. در جوانی (دوران رشد) سازمان‌ها بسيار انعطاف‌پذیر، ولي در بيشتر مواقع غیرقابل‌کنترل‌اند. با افزايش عمر سازمان‌ها، روابط تغييرمی كند: كنترل افزايش و انعطاف‌پذیری كاهش می‌یابد. در نهايت، با پير شدن (دوران افول) قابليت كنترل نيز كاهش خواهد يافت. هنگامی‌که واحد تجاری قابليت كنترل داشته و انعطاف‌پذیر باشد، بيانگر اين است كه توأمان مزايای جوانی و پيری را داراست. اين وضعيت تحت عنوان مرحله تكامل (بلوغ) شناخته می‌شود. نمودار (2-2) رابطه بين قابليت كنترل

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد چرخه عمر، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، هزینه حقوق صاحبان سهام Next Entries مقاله رایگان درمورد چرخه عمر، بازده مورد انتظار، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن