مقاله رایگان درمورد چرخه عمر، بازده مورد انتظار، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

، 1389، 53)
در این تحقیق به علت غیرفعال بودن معامله (خریدوفروش) سهام یا غیر بورسی بودن شرکت‌های نوظهور، مراحل چرخه عمر به سه شکل، رشد، بلوغ و افول تعریف‌شده و از مرحله تولد یا ظهور چشمپوشی شده است.
گفتار دوم: هزینه سرمایه (هزینه آورده صاحبان سهام)
هزينه سرمايه يكي از مفاهيمی است كه همواره موردتوجه صاحب‌نظران مالي بوده است و عامل اصلي در ايجاد شكاف بين سود حسابداري و سود اقتصادي است، اين مفهوم به شکل‌های مختلف تعریف‌شده است ليكن يكي از تعریف‌هایی كه مقبوليت بيشتري دارد هزينه سرمايه را به‌عنوان كمينه نرخ بازدهي تعريف می‌کند كه با كسب آن ارزش واحد اقتصادي ثابت می‌ماند. ازلحاظ مفهومي، هزينه سرمايه يك شركت عبارت است از هزينه فرصت سرمایه‌گذار براي سرمایه‌گذاری در آن شركت. هزينه سرمايه از دو بعد داراي اهميت است، بعد اول اين است كه تمامي الگوهاي ارزيابي اوراق بهادار بر هزينه سرمايه متكي است. بعد دوم اين است كه سرمایه‌گذاری وجوه توسط شركت و تعيين اولویت‌های سرمایه‌گذاری و تعيين ساختار سرمايه بدون هزينه سرمايه عملي نخواهد بود (سليمي،1386).
اصولاً هزينه سرمايه از بعد برون‌سازمانی و از بعد درون‌سازمانی موردتوجه قرار می‌گیرد. از بعد برون‌سازمانی هزينه سرمايه در ارزشيابي اوراق بهادار و ارزيابي عملكرد شركت مورداستفاده قرار می‌گیرد. از بعد درون‌سازمانی هزينه سرمايه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار بهينه سرمايه و ارزيابي عملكرد بخش‌ها نقش كليدي و اساسي دارد (عثماني،1381).
همواره يكي از مباحث اصلي در ادبيات مالي تصمیم‌گیری و گزينه راه‌کارهای بهينه درباره سرمایه‌گذاری وجوه و ساختار سرمايه به‌منظور افزايش ارزش كلي واحد اقتصادي است. دراین‌باره موضوع تأمین مالي به‌طورکلی و هزينه سرمايه به‌طور ويژه در كانون توجه قرار می‌گیرد. تأمین مالي در واحدهاي اقتصادي به راه‌های مختلف و با بهره‌گیری از منابع متعدد صورت می‌گیرد، درباره بهترين نوع تأمین مالي عوامل متعددي دخيل هستند كه مهم‌ترین آن‌ها هزينه يا مخارج تأمین مالي که از آن به هزينه سرمايه ياد می‌شود. هزينه سرمايه كمينه بازده موردقبول براي سرمايه است. درواقع هزينه سرمايه مرز بين عملكرد خوب و عملكرد بد شركت و كمينه نرخي است كه براي ايجاد ارزش شركت بايد كسب شود. طبق تعريف، هزينه سرمايه بهاي استفاده از سرمايه پولي و مالي در یک‌زمان معين است. البته واژه سرمايه در تركيب هزينه سرمايه مفهوم گسترده‌تر از مفهوم سرمايه در حسابداري دارد. بدين معني كه فقط دربرگیرنده حقوق صاحبان سهام نبوده بلكه بدهی‌های بلندمدت با بهره را نيز شامل می‌شود. هزينه سرمايه يك شركت الزاماً يك هزينه نقدي نيست بلكه يك هزينه فرصت معادل جمع بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در سهام و اوراق قرضه در شركت است. به سخن ديگر، هزينه سرمايه از تعادل بين ريسك و بازده حاصل می‌شود، هر چه ريسك شرکت‌ها بالاتر باشد بازده آن و بالطبع هزينه سرمايه آن بالاتر می‌باشد (عثماني،1381).
سرمایه‌گذاران اعم از سهامداران يا تأمین‌کنندگان وام و تسهيلات بلندمدت ضمن واگذاري سرمايه خود خطر عدم وصول آن را به‌طور ضمني می‌پذیرند. با چنين رويكردي هزينه سرمايه را علاوه بر سود متعارف مورد انتظار سرمایه‌گذاری می‌توان به‌منزله پاداش قبول خطر نيز تلقي كرد كه به سرمایه‌گذاران تعلق می‌گیرد. پذيرش خطر توسط سرمایه‌گذاران تحت تأثیر عوامل متعددي نيز از قبيل شخصيت و خطرپذیری ذاتي افراد، وضعيت فعلي و آتي فعالیت‌های واحد تجاري، خطر ورشكستگي و ريسك عمليات شركت قرار می‌گیرد. خطرپذیری داراي پيوند مستقيم با ميزان هزينه سرمايه است. درواقع خطرپذیری افراد مبين بازده مورد انتظار آن‌ها از منابعي است كه براي تأمین مالي واحدهای اقتصادي تخصيص داده‌اند. بازده مورد انتظار مبين اين واقعيت است كه سرمایه‌گذاران علاوه بر هزينه تأمین ايمني در مقابل خطرات احتمالي، خواهان درآمد اضافي از سرمايه به‌عنوان يك عامل مولد هستند. به سخن ديگر سرمایه‌گذاران در قبال واگذاري منابع تحت اختيار خود علاوه بر پذيرش خطرات احتمالي وجوهي را بابت سود مورد انتظار خود مطالبه می‌کنند كه درمجموع اين دو بازده مورد انتظار را تشكيل می‌دهد، ازاین‌رو هزينه سرمايه عبارت است از كمينه نرخ بازدهي كه واحد اقتصادي بايد به دست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران تأمین شود. (همان مأخذ).
پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
منظر حسن و همکاران16 (2015): در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام به این موضوع پرداخته‌اند. در این تحقیق بررسی‌شده است که آیا چرخه عمر شرکت تأثیری بر توانایی شرکت در جذب سرمایه‌گذارانی که به‌تدریج هزینه پیش‌بینی‌شده حقوق صاحبان سهام شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند دارد یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان داده است که هزینه حقوق صاحبان سهام در مراحل افول بالاتر و در مراحل بلوغ در کمترین سطح است.
رابرت و همکاران17 (2015) این تحقیق به بررسی چگونگی برخورد شرکت‌ها با درماندگی مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت پرداخته‌شده و نحوه انتخاب استراتژی‌های اتخاذشده برای تجدید ساختار مالی در واکنش به چرخه عمر شرکت موردبررسی قرار خواهد گرفته است.
عبداله و مهد صالح 18(2014) این تحقیق با عنوان تأثیر چرخه عمر شرکت بر محافظه‌کاری آن است و که به این موضوع پرداخته که آیا محافظه‌کاری شرکت‌ها در مراحل رشد، بلوغ و رکود شرکت‌ها متفاوت است یا خیر؟ داده‌های این تحقیق از شرکت‌های مالزی در سال 1995 تا 2010 جمع‌آوری‌شده است و برای بررسی تأثیر سطح محافظه‌کاری از مدل C_score خان و واتس (2009) استفاده‌شده است نتایج این تحقیق نشان داده است که شرکت‌ها در مراحل رشد محافظه‌کاری بالاتری نسبت به شرکت‌ها در مراحل بلوغ دارند و شرکت‌ها در مرحله رکود محافظه‌کاری پایین‌تری نسبت به شرکت‌ها در مراحل بلوغ دارند.
فيو و همکاران19 (2014) در پژوهشي تحت عنوان “فراواني گزارش‌هاي مالي، اطلاعات نامتقارن و هزينه سرمايه ” به بررسي رابطه بين سه متغير پرداختند. آن‌ها در ارتباط با تحقيق خود از مجموعه اطلاعات و داده‌هاي طبقه‌بندی‌شده مربوط به تعدد گزارش‌هاي مالي بين سال‌های 1951 و 1973 استفاده كردند. آن‌ها به‌طور خاص به بررسي تأثیر فراواني گزارش‌هاي مالي بر اطلاعات نامتقارن و هزينه سرمايه پرداختند. نتايج تحقيق آن‌ها نشان داد كه فراواني گزارش‌هاي مالي بيشتر باعث كاهش اطلاعات نامتقارن و هزينه سرمايه خواهد شد و باگذشت زمان تأثیر آن بر كاهش اطلاعات نامتقارن و هزينه سرمايه بيشتر خواهد شد.
وانگ و همکاران20 (2013) در پژوهش خود با عنوان ” تورم، چرخه عملیات و وجه نقد نگهداری شده “، به بررسی تأثیر شاخص تورم و طول چرخه عملیات بر میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت‌ها پذیرفته‌شده در بورس چین طی سال‏های 1998 تا 2009 پرداختند، آنان در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بین نرخ تورم و میزان نگهداری وجه نقد رابطه‌ی منفی معناداری وجود دارد، به‌علاوه بین میزان نگهداری وجه نقد با طول چرخه عملیات نیز رابطه‌ی U شکل معناداری یافت شد.
آمینگ و همکاران21 (2012) در تحقیقی با عنوان «اندازه شرکت، افشاء و هزینه تأمین سرمایه از طریق انتشار سهام» به بررسی رابطه بین اندازه شرکت و افشاء با هزینه تأمین سرمایه از طریق انتشار سهام پرداختند. نتايج تحقیق آن‌ها نشان داد كه رابطه منفي قابل‌توجهی بين افشا و هزينه تأمین سرمايه از سهامداران براي مؤسسات بزرگ وجود دارد كه براي مؤسسات كوچك قابل‌توجه نيست. مديران شرکت‌ها می‌توانند تدبير افشاء شرکت‌ها را عملي كنند، با اين رويكرد كه سود افشاء شده در كاهش هزينه تأمین سرمايه از طریق انتشار سهام، ممكن است به‌اندازه شرکت بستگي داشته باشد.
آرمسترانگ و همکاران22 (2011) تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران بر روی هزینه سرمایه را مورد آزمون قرار دادند. زمانی که بازار سرمایه رقابتی باشد، عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر جداگانه‌ای بر روی هزینه سرمایه نخواهد داشت. این نتیجه زمانی که بازار در وضعیت رقابتی ناقص است حاکم نخواهد بود. به‌بیان‌دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی دارای ارتباط مثبت با هزینه سرمایه شرکت‌هاست. زمانی که بازار در وضعیت رقابتی کامل قرار دارد و هیچ‌گونه ارتباطی بین این دو زمانی که بازار رقابتی کامل نیست وجود ندارد. لذا نتایج نشان می‌دهد که میزان رقابت بازار یکی از متغیرهای مهم در بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه می‌باشد.
زو23 (2007) در پژوهشی با طبقه‌بندی شرکت‌ها به مراحل رشد، بلوغ و افول به بررسی تأثیر چرخه عمر بر ميزان مربوط بودن معيارهای ريسك پرداخت. یافته‌های وی نشان می‌دهد كه ميزان مربوط بودن و نيز توان توضیحی افزاينده معيارهای ريسك در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. توان توضيحی افزاينده معيارهای ريسك در مرحله افول، دارای بيشترين مقدار و در مرحله بلوغ دارای كمترين مقدار هستند.
لارا و همكاران24 (2007) در اين تحقيق ارتباط بين محافظه‌کاری حسابداري شرطي و هزينه سرمايه مورد آزمون قرار می‌گیرد، یافته‌های اين تحقيق نشان از يك رابطه منفي قوي بين محافظه‌کاری شرطي و هزينه سرمايه دارد. در اين تحقيق از متغيرهاي هزينه سرمايه مختلفي استفاده‌شده است و اين یافته‌ها پس از كنترل عوامل ريسك، عوامل تعیین‌کننده ذاتي سود و عوامل اقتصادي محافظه‌کاری شرطي به‌دست‌آمده است. در نهايت یافته‌های اين تحقيق تأییدکننده اين مطلب است كه محافظه‌کاری باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتي و لذا كاهش هزينه سرمايه شركت است. در اين تحقيق نشان داده می‌شود كه هرچه محافظه‌کاری پایین‌تر باشد سرمایه‌گذاران انتظار كسب بازده بالاتري دارند. اين تحقيق نشان می‌دهد كه سرمایه‌گذاران براي محافظه‌کاری ارزش قائل هستند چراکه اولاً به سرمایه‌گذاران كمك می‌کند تا بين پروژه‌های سرمایه‌گذاري خوب و بد تمايز قائل شوند ثانياً باعث كاهش مشكلات آتي می‌شود ثالثاً به مديران اين اجازه را نمی‌دهد تا در گزارش‌هایشان از عملكرد واقعي شركت منحرف شوند يا هزینه‌های سنگيني را به خاطر اين دست‌کاری به شركت تحميل كنند همچنين محافظه‌کاری محدوده‌ی كمتري براي برآورد جریان‌های نقدي آتي شركت فراهم می‌نماید كه باعث می‌گردد ريسك اطلاعاتي كمتر گردد و روشن می‌کند كه جدا شدن از قابليت اتكا براي رسيدن به مربوط بودن باعث افزايش ريسك سرمایه‌گذاران و هزينه سرمايه شركت می‌شود.
کوسینیدیس25 (2005) در تحقیقی به بررسی رابطه بین بازده سهام و سودآوري حسابداري براي نمونه‌ای از شرکت‌ها در یونان پرداخته است. این تحقیق همچنین فرضیه‌هایی مبنی بر اضافه شدن متغیرهای اندازه و چرخه عمر شرکت را براي بهبود قدرت توضیح دهندگی بازده سهام آزمون می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قدرت توضیح دهندگی سودآوري براي بازده‌های همزمان سهام بسیار ضعیف است. هرچند آزمون چاو ناپایداري قابل‌توجهی را در طول دوره براي رابطه سودآوري و بازده نشان داد. هنگامی‌که رگرسیون براي در نظر گرفتن اندازه تعدیل شد، نتایج بهبود پیدا کرد و این نظریه که اندازه شرکت عامل مهمی در توضیح رابطه سودآوري و بازده است، تقویت گردید. هرچند نتایج به‌دست‌آمده از فرضیه وجود تفاوت بین محتواي اطلاعاتی سودآوري براي توضیح بازده سهام، با توجه به مراحل چرخه عمر شرکت حمایت نکرد.
لافوند و همکاران26 (2004) در اين تحقيق ارتباط بين هزينه سرمايه و هفت ويژگي كيفي سود شامل تعهدي بودن، پايدار بودن، قابليت پیش‌بینی، هموار بودن، مربوط بودن به‌موقع بودن و محافظه‌کارانه بودن سود موردبررسی قرارگرفته است. در اين تحقيق چهار ويژگي اول به‌عنوان ويژگي اطلاعات حسابداري طبقه‌بندی‌شده چراکه تماماً با استفاده از اطلاعات حسابداري اندازه‌گیری می‌شود و سه ويژگي آخر را به‌عنوان ویژگی‌های بازار طبقه‌بندی‌شده چراکه نوعاً مبتني بر ارتباط بين داده‌های بازار و داده‌های حسابداري می‌باشد. بر پايه مدل‌های تئوريك اين ارتباط مورد آزمون قرار گرفت و نهایتاً

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد ریسک تجاری، سود تقسیمی، ریسک مالی، قیمت سهام Next Entries مقاله رایگان درمورد هزینه سرمایه، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار تهران