مقاله رایگان درمورد هزینه سرمایه، چرخه عمر، ارزش شرکت، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

عملكرد و نيز توان توضيحي افزاينده معيارهاي ريسك در مراحل مختلف چرخه عمر (رشد، بلوغ، افول) تفاوت معناداري با يكديگر دارند. نتايج حاصل از آزمون آماري وونگ نشان می‌دهد كه توان توضيحي افزاينده معيارهاي ريسك در مرحله رشد، داراي بيشترين مقدار و در مرحله بلوغ داراي كمترين مقدار است.
رحمانی و همکاران (1389) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه سودآوري و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت به این موضوع پرداخته‌اند. موضوع اصلی این تحقیق بررسی و تجزیه‌وتحلیل رابطه سودآوري و بازده سهام با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت، در شرکت‌هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهاي سود هر سهم و تغییر سود هر سهم به‌عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده سهام شرکت‌ها به‌عنوان متغیر وابسته و همچنین دو متغیر چرخه عمر و اندازه شرکت به‌عنوان متغیرهاي کنترلی موردبررسی قرار گرفتند. در این تحقیق اطلاعات موردنیاز در دوره زمانی 1383 تا 1387 بررسی شد. براي بررسی صحت فرضیه‌هاي تحقیق، از روش تلفیق داده‌های زمانی و مقطعی استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که متغیرهاي چرخه عمر و اندازه شرکت عوامل تأثیرگذار در رابطه بین سودآوري و بازده می‌باشند و باعث افزایش ضریب تعیین تعدیل‌شده می‌شوند.
ﻋﺪﻳﻠﻲ (1388) رابطه‌ی دست‌کاری فعالیت‌های واﻗﻌﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ وي ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ فعالیت‌های واقعی جریان ﻧﻘﺪي ﻏﻴﺮﻋﺎدي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎدي و هزینه‌های اﺧﺘﻴﺎري ﻏﻴﺮﻋﺎدي و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد.
کرمی و عمرانی (1388) در تحقیقی دیگر به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه‌کاری بر ارزش شرکت پرداختند نتايج حاصل از این بررسي نشان می‌دهد كه سرمایه‌گذاران اهمیت (وزن) بيشتری به خالص دارایی‌های عملياتی و سود عملياتی غيرعادی شرکت‌های در مرحله رشد نسبت به شرکت‌های در مراحل بلوغ و افول می‌دهند. همچنين نتايج نشان می‌دهد كه در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه‌گذاران اهميت (وزن) بيشتری به خالص دارایی‌های عملياتی و سود عملياتی غيرعادی شرکت‌های محافظه‌کار نسبت به شرکت‌هایی كه از رویه‌های حسابداری متهورانه استفاده می‌کنند می‌دهند و در مرحله افول عكس اين موضوع صادق است.
رسائیان و حسینی (1387) در اين تحقيق نقش كيفيت اقلام تعهدي در تشريح و تحليل هزينه سرمايه شرکت‌هاي پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران بررسي شد. اقلام تعهدي به خاطر قابليت دست‌کاری ممكن است كه كيفيت سود را تحت تأثیر قرار دهند. انتظار می‌رفت كه اقلام تعهدي با كيفيت بالا، باعث كاهش هزينه سرمايه شرکت‌ها شده و عکس‌العمل‌های بازار را در پي داشته باشد.
در فرضيه اول اين تحقيق، نقش كيفيت اقلام تعهدي بر هزينه سرمايه شرکت‌ها بررسي شده و نتايج نشان‌دهنده اين است كه نمی‌توان پذيرفت كه هزينه سرمايه شرکت‌ها تحت تأثیر كيفيت اقلام تعهدي قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر فرض تساوي ميانگين هزينه سرمايه پذيرفته می‌شود. اين موضوع می‌تواند نشانه‌ای از عدم عکس‌العمل سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان مالي نسبت به كيفيت اقلام تعهدي، يا نشانه‌ای از فرضيه مديريت سود باشد، كه آن نيز به نوبه خود می‌تواند ناشي از عدم شناخت سرمایه‌گذاران و ساير ذينفعان مرتبط با شركت از معياري بنام كيفيت اقلام تعهدي و اجزاي آن باشد كه نشان می‌دهد ذينفعان شرکت‌ها در ايران، هنوز از قابليت هاو نكات مثبت موجود در حسابداري تعهدي و همچنين اقلام تعهدي، كه توسط هیئت استانداردهاي حسابداري مالي نيز تأکید شده است، آگاهي ندارند. بر اين اساس، نتايج اين تحقيق مغاير با آن دسته از تحقيقات خارجي می‌باشد كه به اين نتيجه رسیده‌اند كه اقلام تعهدي نقش مهم و معنی‌داری در توصيف و تبيين هزينه سرمايه و بازده سهام‌دارند، كه اين موضوع مبين اين است كه بازار سرمايه در ایران، از كارايي لازم برخوردار نمی‌باشد.
با بررسي فرضيه دوم ملاحظه می‌شود كه اجزاي تشکیل‌دهنده كيفيت اقلام تعهدي اعم از اقلام تعهدي غیر اختیاری (ذاتي) يا اختياري نيز، تأثیر معنی‌داری بر هزينه سرمايه شرکت‌هاي موردبررسی ندارند. همچنين نمی‌توان پذيرفت كه اقلام تعهدي غیر اختیاری بيش از اقلام تعهدي اختياري بر هزينه سرمايه تأثیر دارند، با توجه به فرضيه اصلي مشخص شد كه، هزينه سرمايه شرکت‌ها تحت تأثیر كيفيت اقلام تعهدي قرار نمی‌گیرد.
کردستاني و ضياءالدين مجدي (1386) بررسي رابطه بين ویژگی‌های کيفي سود و هزينه سرمايه سهام عادي. در اين تحقيق رابطه بين پنج ويژگي کيفي سود شامل پايداري سود، قابليت پیش‌بینی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به‌موقع بودن و محافظه‌کارانه بودن سود با هزينه سرمايه سهام عادي موردبررسی قرارگرفته است. نتايج تحقيق وجود رابطه معکوس بين ویژگی‌های کيفي سود شامل پايداري سود، قابليت پیش‌بینی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به‌موقع بودن سود و هزينه سرمايه سهام عادي را تائید می‌کند که اين رابطه ازنظر آماري معنی‌دار است؛ اما بين محافظه‌کارانه بودن سود و هزينه سرمايه سهام عادي رابطه معنی‌داري مشاهده نشده است.
سلیمی (1386) در اين مقاله، موضوع‌های نظري و تجربي مرتبط با تخمين ميانگين موزون هزينه سرمايه شركت مرور می‌گردد و سپس چندين روش براي تخمين ميانگين موزون هزينه سرمايه دو شركت بزرگ يعني جنرال الكتريك و مايكروسافت بررسي و استفاده گرديده است. نتايج اين تحقيق نشان می‌دهد كه وقتي تخمین‌های مختلف ميانگين موزون هزينه سرمايه منجر به علائم متفاوت بااهمیتی از مدل ارزشيابي می‌شود، مشكل بغرنجي پيش می‌آید. در اين حالت افشاي حساسيت مدل ارزشيابي در مورد انتخاب روش ميانگين موزون هزينه سرمايه ممكن است مناسب باشد. براي مثال وقتی‌که تخمین‌های مدل ارزشيابي نسبت به انتخاب ميانگين موزون هزينه سرمايه شديداً حساس هستند، تحليلگر می‌تواند، تخمین‌های ارزشيابي حداقل و حداكثر را گزارش كند تا به درجه اهميت حساسيت اشاره شود.
دهدار (1386) به بررسی تأثیر چرخه عمر بر توان توضيحی افزاينده اجزای سود و جریان‌های نقدی پرداخت. یافته‌های وی نشان می‌دهد كه در مراحل رشد و بلوغ الگوهای ارزش‌گذاری مبتنی بر سود و اقلام تعهدی در قياس با الگوهای مبتنی بر جریان‌های نقدی عملياتی، سرمایه‌گذاری و تأمين مالی، حاوی توان توضيحی افزاينده بیشتر هستند و در مرحله افول، عكس اين موضوع صادق است.
کرمی و عمرانی در تحقیقی به بررسی تأثیر چرخه عمر بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد پرداختند نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد ونیز توان توضیحی افزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر (رشد، بلوغ و افول) تفاوت معناداری با یکدیگر دارند (کرمی و عمرانی،1388).
نوروش و مجيدي (1383) در اين تحقيق در پاسخ به اين سؤال كه آيا كيفيت سود با هزينه سرمايه شرکت‌هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری دارد يا خير، ابتدا آزمون فرض آماري F براي تأیید وجود رابطه خطي بين كيفيت سود و هزينه سرمايه استفاده‌شده است و سپس جهت تعيين نوع رابطه كيفيت سود و هزينه سرمايه از مدل رگرسيون يك متغيره استفاده‌شده است.
بررسی‌های انجام‌شده در اين تحقيق از بعد شاخص‌های مركزي آماري نشان می‌دهد كه داده‌ها در دوره زماني تحقيق نسبت به نمودار نرمال كشيدگي كمتري دارند، با استفاده از آزمون F فرضيه تحقيق در هر يك از سال‌های 78،80،81،82 و دوره زماني پنج‌ساله تأیید گرديده و تنها در سال 1379 فرضيه تحقيق رد گرديده است. در آزمون نهايي با توجه به نتايج به‌دست‌آمده از حل معادلات رگرسيون براي هر يك از سال‌های 78 الي 82 و دوره زماني پنج‌ساله مشخص گرديد كه كيفيت سود و هزينه سرمايه داراي رابطه عكس می‌باشند.
عثمانی (1381) در اين پژوهش براي محاسبه هزينه سرمايه سهام عادي پنج الگو به شرح زير شناسایی‌شده است:
نرخ بازده متوسط تحقق‌یافته 2 ) نرخ بازده متوسط تحقق‌یافته تعدیل‌شده 3) قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 4) ارزيابي حسابداري 5) رشد سود تقسيمي
در اين پژوهش، در آغاز، هزينه سرمايه شرکت‌های نمونه بر اساس هر يك از الگوهاي بالا محاسبه گرديده سپس اعتبار هريك از آن‌ها مورد آزمون قرارگرفته است كه در نهايت به اين نتيجه رسیده‌اند كه اعتبار الگوي ارزيابي بر مبناي ارقام حسابداري بيشتر از ساير الگوهاست.
براي تعيين برخي از عوامل مؤثر بر هزينه سرمايه چهار متغير به‌عنوان عوامل مؤثر بر هزينه سرمايه شناسایی‌شده‌اند كه عبارت‌اند از: 1) اندازه بدهی‌ها 2) اندازه دارایی‌ها 3) نوع صنعت 4) اندازه شركت
نصیرپور (1379)، در پایان‌نامه خود با عنوان بررسی تأثیر اندازه شرکت بر هزینه سرمایه در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی تأثیر اندازه شرکت را بر هزینه سرمایه در شرکت‌های بورس موردبررسی قرارداد. یافتههای تحقیق نشان داد که هیچ رابطه معنی‌داری بین اندازه شرکت و هزینه سرمایه آن در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.
محسنی دمنه (1377) تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه به معنی نحوه تأمین مالی شرکت، همچون سایر تصمیمات مدیران مالی بر روی ارزش شرکت تأثیر می‌گذارد. ارزش شرکت، مانند هر دارایی سرمایه‌ای، برابر ارزش فعلی بازدهی‌های آتی آن بر اساس یک نرخ تنزیل معین است. این نرخ تنزیل برای به دست آوردن ارزش شرکت، همان هزینه سرمایه است. مدیران به‌عنوان نمایندگان صاحبان سهام می‌بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت را به‌گونه‌ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر گردد. وجود تشکیل‌دهنده ساختار سرمایه دو گونه‌اند. دسته اول بر جریانات نقدی حاصل از شرکت، ادعایی ثابت داشته و بدهی‌ها نامیده می‌شوند. دسته دوم، باقیمانده این جریانات را نصیب می‌برند که حقوق مالکانه نام دارند. هزینه سرمایه، میانگین وزنی هزینه این دو دسته از وجود است. وجود دسته اول به دلیل تأمین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران، ارزان‌تر از وجوه دسته دوم هستند، لکن هر چه بدهی شرکت بیشتر شود ریسک ورشکستگی آن افزایش می‌یابد و سهامداران که تأمین‌کننده وجود دسته دوم می‌باشند و در صورت ورشکستگی، تحمل‌کننده هزینه‌های آن هستند، بازدهی بیشتری طلب می‌کنند. ازلحاظ تئوریک اثبات می‌شود که در صورت عدم وجود مالیات، هزینه‌های ورشکستگی، هزینه‌های نمایندگی و سایر ناکارآمدی‌ها افزایش هزینه تأمین سرمایه از سهامداران، کاملاً مزیت استفاده از وجوه ارزان‌تر ناشی از بدهی از خنثی نموده و اثری بر هزینه سرمایه شرکت نمی‌گذارد. ناکارآمدی‌های پیش‌گفته باعث می‌شود که در اثر افزایش میزان بدهی، ابتدا هزینه سرمایه کاهش و سپس افزایش یابد. بدین ترتیب می‌توان ساختار سرمایه شرکت را طوری تشکیل داد که هزینه سرمایه، حداقل و یا ارزش شرکت، حداکثر گردد. هدف این پایان‌نامه آن است که ارتباط هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهامداران را با میزان بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار تهران تبیین نماید و بدین ترتیب رفتار سرمایه‌گذاران در این بازار را در پاسخگویی به افزایش میزان بدهی شرکت‌ها پیش‌بینی کند و آنگاه برای حداکثر سازی ارزش شرکت که یکی از اهداف مدیران مالی شرکت‌هاست، توصیه‌هایی ارائه نماید.
کمال‌آبادی (1376) با توجه به اینکه هزینه سرمایه یکی از فاکتورهای مهم در تصمیمات مدیریتی و مالی شرکت‌ها می‌باشد و مدیران باید در هنگام سرمایه‌گذاری بر روی پروژه خاص کاملاً از نرخ بازدهی پروژه و نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران (هزینه سرمایه) آگاهی داشته باشد، یعنی باید بدانند منبع تأمین مالی که مورداستفاده قرار می‌دهند برای آن‌ها با چه هزینه‌ای تمام می‌شود. پس یکی از اهداف این تحقیق تعیین میانگین موزون هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد و همچنین با توجه به اینکه تابه‌حال کار تحقیقی تحت این عنوان انجام‌نشده است از دیگر اهداف این تحقیق می‌باشد. لذا اهداف این تحقیق به شرح زیر خلاصه می‌گردد: 1-

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد هزینه سرمایه، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries مقاله رایگان درمورد صاحبان سهام، پیش‌فرض‌ها، چرخه عمر، دارایی ها