مقاله رایگان درمورد مقابله با استرس

دانلود پایان نامه ارشد

ت زندگي زنان يائسه مي شود.
2- آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش کيفيت زندگي زنان يائسه مي شود.
3- آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش کيفيت زندگي زنان يائسه مي شود.
فرضيه کلي شاخص اول کيفيت زندگي(بعد روانشناختي):
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش بعد روانشناختي کيفيت زندگي زنان يائسه مي شود.
فرضيه هاي فرعي
1- آموزش هوش هيجاني موجب افزايش بعد روانشناختي کيفيت زندگي زنان يائسه مي شود.
2- آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش بعد روانشناختي کيفيت زندگي زنان يائسه
مي شود.
3- آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش بعد روانشناختي کيفيت زندگي زنان يائسه مي شود.
فرضيه کلي شاخص دوم كيفيت زندگي (روابط اجتماعي):
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش روابط اجتماعي زنان يائسه مي شود.
فرضيه هاي فرعي
1- آموزش هوش هيجاني موجب افزايش روابط اجتماعي زنان يائسه مي شود.
2- آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش روابط اجتماعي زنان يائسه مي شود.
3- آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش روابط اجتماعي زنان يائسه مي شود.
فرضيه کلي شاخص سوم كيفيت زندگي (حيطه محيط و وضعيت زندگي):
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش حيطه محيط و وضعيت زندگي زنان يائسه مي شود.
فرضيه هاي فرعي
1- آموزش هوش هيجاني موجب افزايش حيطه محيط و وضعيت زندگي زنان يائسه مي شود.
2- آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش حيطه محيط و وضعيت زندگي زنان يائسه مي شود.
3- آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش حيطه محيط و وضعيت زندگي زنان يائسه مي شود.
فرضيه کلي دوم
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش شادکامي زنان يائسه مي شود.
فرضيه فرعي
1- آموزش هوش هيجاني موجب افزايش شادکامي زنان يائسه مي شود.
2- آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش شادکامي زنان يائسه مي شود.
3- آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش شادکامي زنان يائسه مي شود.
فرضيه کلي شاخص اول شادكامي(رضايت از زندگي):
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش رضايت از زندگي زنان يائسه مي شود.
فرضيه هاي فرعي
1- آموزش هوش هيجاني موجب افزايش رضايت از زندگي زنان يائسه مي شود.
2- آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش رضايت از زندگي زنان يائسه مي شود.
3- آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش رضايت از زندگي زنان يائسه مي شود.
فرضيه کلي شاخص دوم شادكامي (حرمت خود):
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش حرمت خود زنان يائسه مي شود.
فرضيه هاي فرعي
1- آموزش هوش هيجاني موجب افزايش حرمت خود زنان يائسه مي شود.
2- آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش حرمت خود زنان يائسه مي شود.
3- آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش حرمت خود زنان يائسه مي شود.
فرضيه کلي شاخص سوم شادكامي (بهزيستي فاعلي):
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش بهزيستي فاعلي زنان يائسه مي شود.
فرضيه هاي فرعي
1- آموزش هوش هيجاني موجب افزايش بهزيستي فاعلي زنان يائسه مي شود.
2- آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش بهزيستي فاعلي زنان يائسه مي شود.
3- آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش بهزيستي فاعلي زنان يائسه مي شود.
فرضيه کلي شاخص چهارم شادكامي (رضايت خاطر):
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش رضايت خاطر زنان يائسه مي شود.
فرضيه هاي فرعي
1- آموزش هوش هيجاني موجب افزايش رضايت خاطر زنان يائسه مي شود.
2- آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش رضايت خاطر زنان يائسه مي شود.
3- آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش رضايت خاطر زنان يائسه مي شود.
فرضيه کلي شاخص پنجم شادكامي (خلق مثبت):
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش خلق مثبت زنان يائسه مي شود.
فرضيه هاي فرعي
1- آموزش هوش هيجاني موجب افزايش خلق مثبت زنان يائسه مي شود.
2- آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش خلق مثبت زنان يائسه مي شود.
3- آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش خلق مثبت زنان يائسه مي شود.
6-1- تعيين متغيرهاي تحقيق
در تحقيق حاضر آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده است و كيفيت زندگي و شادكامي به عنوان متغيرهاي وابسته تعيين شده‌اند.
7-1- متغيرها: تعاريف نظري
1-7-1- هوش
در تعريف ژان پياژه هوش يک نوع سازش و انطباق است (پياژه1378روانشناسي هوش، ترجمه ربِّاني) همچنين هوش عبارتست از حالت تعادلي که کليه استعدادهاي سازشي پي در پي از نوع حسي و حرکتي و نيروهاي شناختي و اکتسابي و همچنين کليه تبادلات جزيي و انطباقي که بين جسم و محيط صورت مي گيرد بدان گرايش دارد.
کاپلارد هوش را که به مثابه فونسيون و عمل ذهني به منظور سازش با موقعيت جديد مي باشد در مقابل عادت و غريزه يعني سازش با موقعيت هايي که مداوم تکرار مي شود قرار مي دهد. اينکه فرد در برابر موقعيت هاي تازه و غير مترقبه و پيش بيني نشده چه واکنشي از خود نشان مي دهد. نتيجه هوش اوست.ازنظر کاپلارد واشترن هوش نوعي تطابق ذهني با مقتضيات و موقعيت هاي جديد است .
2-7-1- هيجان:
در فرهنگ لغت انگليسي آکسفورد هيجان عبارت است از تحريک يا اغتشاش در ذهن ، احساس عاطفي و هر حالت ذهني قدرتمند ياتهييج شده.
3-7-1- هوش هيجاني:
هوش هيجاني يک مفهوم گسترده است که شامل مهارت هاي فردي و حالات دروني مي باشد و به مجموعه مهارتهاي درون فردي و برون فردي اطلاق مي گردد. هوش هيجاني را مي توان آگاهي از هيجانات و چگونگي تأثير پذيري از هيجانات ديگر ، بروز احساسات ، مديريت هيجانات و عواطف ، همدلي و خود آگاهي و چگونگي اداره ارتباطات بين فردي دانست . ( گلمن ، 1995 ، )
4-7-1- استرس :
وير18(2000)؛ معتقد است كه استرس عبارت است از “يك حالت تنش روان شناختي كه بوسيله انواع نيروها يا فشارهاي جسماني ، رواني ، اجتماعي و حاصل مي‎گردد”.

5-7-1- كيفيت زندگي:
“كيفيت زندگي ” عبارت است از تصور افراد از موقعيت خود در زندگي با توجه به بافت فرهنگي و سيستم ارزشي كه در آن به سرمي برند، با در نظر گرفتن اهداف، انتظارات، استانداردها و نگراني هايشان ( سازمان بهداشت جهاني ، 2007 )
6-7-1- شادکامي:
شادکامي عبارت است از مقدار ارزش مثبتي که يک فرد براي خود قائل است .(وين هوون19 ، 1997 )
7-7-1- يائسگي:
يائسگي يا منوپوز به معني قطع واقعي قاعدگي به مدت حداقل 12 ماه است كه به علت از دست رفتن فوليكولهاي تخمداني اتفاق مي افتد.( سازمان بهداشت جهاني20)
8-7-1- شيوه هاي مقابله اي :
تلاش در جهت بكارگيري روش هاي شناختي – رفتاري در كنترل استرس و پاسخ به آن درافراد مختلف است .
8-1- تعاريف عملياتي :
1-8-1- شادکامي :
عبارت است از نمره اي كه زنان يائسه مراجعه كننده به موسسه راهيان سلامت در پرسشنامه آکسفورد كسب كرده اند.

2-8-1- آموزش مقابله اي :
عبارت از شيوه هاي آموزشي بكارگرفته شده توسط محقق در طي8 جلسه 90 دقيقه اي آموزش حضوري با استفاده از بسته هاي آموزشي مصون سازي در مقابله با استرس مايکن بام به مراجعان آموزش داده است ..
3-8-1- آموزش هوش هيجاني:
طي 8 جلسه آموزشي 90 دقيقه اي با استفاده از بسته آموزشي هوش هيجاني به زنان يائسه آموزش داده شد.
4-8-1- كيفيت زندگي:
عبارت است از نمره اي كه زنان مراجعه كننده به موسسه راهيان سلامت چه درمرحله اول و در نهايت در پايان دوره آموزش هاي هوش هيجاني و مقابله با استرس از آزمون كيفيت زندگي كسب نموده اند.

1-2- مقدمه :
تصور ما از اهميت هيجانات يا اهميت تفکر در نظريه هاي گونان اين وسوسه را ايجاد مي کند که نظريه اي وجود داشته باشد که بتواند انسان و زندگي را بدون يک بخش از وجود او اعم از شناخت ، هيجان و يا رفتار در نظرگرفته باشد و حيات رواني او را بر اساس فرضيه هاي يک بعدي تبيين کند . اما واقعيت اين است که به جز نظريه هاي بسيار افراطي – که به ميزان شدت افراطي بودنشان محدوديت هم دارند- هيچ نظريه اي نتوانسته است و يا بهتربگوييم نخواسته است که انسان را که يک موجود ماهيتاَ چند بعدي است با يک بعد معرفي کند و همه حيات رواني ، جسماني او را با يک بعد قابل توضيح و تفسير بداند. لذا يک حرکت رفت و برگشتي حلزوني اصلاح شونده را در حرکت نظريه ها مشاهده مي کنيم . به هر ترتيب لازم است اين مطلب را مورد توجه قرار دهيم که نظريه هوش هيجاني به هيچ وجه يک نظريه غير شناختي محسوب نمي شود. ( خسرو جاويد،1381 )‌
همچنانکه ماير و سالووي اعلام مي کنند ، هوش هيجاني نظريه اي است که در بيان مؤلفه هاي خود ابتدائاَ به شناخت هيجانات اشاره مي کند و بعد به ادراک که يک فعاليت شناختي است . گلمن در تعريف آموزش مؤلفه هاي هوش هيجاني مي گويد : خط به خط اين مولفه ها آموزش خود شناسي مي باشد . اما اين نوع خودآگاهي يک برانگيختگي در نئوکرتکس به ويژه مناطق زبان است به طوري که احساسات برانگيخته شده را مورد شناسايي قرار داده و نامگذاري کند و در بحبوحه احساسات بر آشفته به خود انديشي ادامه دهد.( خسرو جاويد،1381)‌
تعريفي که گلمن براي خود آگاهي در نظرگرفته است چنين است : درک عميق و روشن از احساسات ، هيجانات ، نقاط ضعف و قوت ، نياز ها و سائق هاي خود .
گلمن درباره يادگيري هوش هيجاني مي گويد : شيوه يادگيري از طريق الگو گيري ، تمرين و تکرار و باز خورد مي باشد . به قول بار – اُن اينجا مدل ، مفهومي منطقي نيست بلکه مدلي است که شامل تربيت کردن ، نقش بازي کردن ، توجه به بازخوردهاي رفتار ها است و در کل بهترين شيوه پرورش هوش هيجاني ، ايجاد يک تصوير دقيق از نقاط ضعف و قوت خويش مي باشد . همه روان شناسان به دنبال مهارت و سلامت انسان هستند . فرويد21(1923) براي تبيين مشکلات رواني و بعضاَ مشکلات جهاني انسان ترس از آگاه شدن را مايه اضطراب انسان دانست و مازلو اين کشف را بزرگترين کشف فرويد ناميد . انسان هميشه از اينکه بداند در درونش چه مي گذرد ، چه احساساتي دارد و چه انگيزه هاي واقعي براي رفتارهاي خود دارد ، فرار مي کند . او براي فرار دچار يک دور باطل مي شود که لاجرم منجر به بيماريش مي شود ، به اين خاطر که هميشه بخش مهمي از انرژي خود را براي پنهان کردن خود واقعي ، از خود آگاهي وارزيابي ديگران صرف مي کند. لذا نمي تواند با همه ظرفيت خود زندگي کند.اگرانسان بتواند از اين دور باطل خارج شود ، طبعاَ به سلامت راه پيدا مي کند و اگر پنهان کاري، فراموشي ، ناهشيار سازي، اتومانيزه شدن و يا هر عنوان ديگري موجب بيماري است، پس آگاهي موجب سلامتي است.
نظريه هاي مختلف اين مطلب را تأييد مي کنند،هر چند اين آگاهي در ديدگاه هاي گوناگون متفاوت است . گروهي آگاهي يافتن به زوايايي از زندگي که به عنوان دلايل پريشاني شناخته شده است را مورد توجه قرار مي دهند . (گلمن،2001به نقل از جعفري کندوان ،1385 )‌
گروهي ديگر ، آگاهي يافتن به چنين زوايايي را هر گاه با هر احساسي که با آن تجربه کرده اند صورت گيرد، را مؤثر دانسته اند ( بينش در ديدگاه فرويد ) و در نهايت گروهي ديگر ، علاوه بر آگاهي از زواياي زندگي و احساسات مربوطه ، بر آگاهي از توانايي خود در انطباق با تجربيات ، کنترل و تغيير هيجانات

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد مقابله با استرس، سلامت روان، پردازش اطلاعات Next Entries مقاله رایگان درمورد پرسش نامه