مقاله رایگان درمورد مقابله با استرس، گروه کنترل، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

زندگي اجتماعي مي باشد.
روش نمره گذاري و تجزيه وتحليل داده ها
در اين پرسشنامه ، تعيين نمرات هر يک از خرده مقياس ها با جمع نمرات سوال هاي مربوط به آن انجام مي شود.
سوال 26 اين پرسشنامه به قسمت معکوس نمره گذاري مي شود. نمره بالا در هر يک از خرده مقياس ها و بالا بودن نمره کل مقياس بيانگر کيفيت زندگي مطلوب است.نمره بالاي 40 نشانگر کيفيت زندگي نسبي در اين پژوهش مي باشد .
الف- سلامت رواني و سلامت جسماني:
براي بدست آوردن نمره افراد در اين خرده مقياس با جمع 6 سوال که شامل گويه هاي 26 ـ 19 ـ 11 ـ 7 ـ 6 ـ 5 مي باشد محاسبه مي گردد.
ب- روابط اجتماعي:
نمره اين خرده مقياس با جمع نمرات سوال هاي 22 ـ 21 ـ 20 بدست مي آيد.
ج- محيط زندگي اجتماعي :
اين خرده مقياس با جمع نمرات سوال هاي 25 ـ 24 ـ 23 ـ 14 ـ 13 ـ 12 ـ 9 ـ 8 بدست مي آيد.
اعتبار پرسشنامه کيفيت زندگي
مطالعات در زمينه روايي پرسشنامه نشان مي دهد بين همه آيتم ها همبستگي وجود دارد و اين همبستگي معنادار است 4/0 .r (يانگ و همکاران ، 2006 ، نقل از نجات ، 1385) .
ضريب همبستگي سوالات و حيطه ها نيز جهت بررسي عوامل ساختاري پرسشنامه در نظر گرفته شده است و ضريب همبستگي آن بالاي 4/0 در اين موارد رضايت بخش تلقي مي شود. به هر حال تمام سوالات حيطه سلامت جسماني و محيط بالاترين همبستگي را با دامنه اصلي خود نشان مي دهند . (نجات و همکاران ، 1385).
پايايي پرسشنامه کيفيت زندگي
پايايي آزمون به روش کودر ريچاردسون از حدود 61/0 تا 96/0 و به روش آزمون ـ باز آزمون از 77/0 تا 87/0 گزارش شده است. (ايوانزوکوپ ، 1989، نقل از نجات ، 1385) .
يانگ و همکاران (2006) در پژوهش خود که بر روي 238 نفر از بيماران انجام دادند پايايي به روش بازآزمايي بعد از 4 تا 8 هفته در چهار حوزه پرسشنامه را از 74/0 تا 82/0 گزارش کرده اند.
ريمپل و فلک (2007) در پژوهش که بر روي 308 بيمار مبتلا به ايدز انجام دادند پايايي آزمون به روش آلفاي کرونباخ را در چهار حوزه پرسشنامه از 32/0 تا 65/0 گزارش کرده اند.
بونومي و همکاران در بررسي پايايي دروني اين آزمون ضرايب 83/0 تا 95/0 را اعلام کرده اند. همچنين ناتالي در گروه بيماران مزمن پايايي اين آزمون را 90/0 و در گروه افراد سالم 86/0 بدست آورد. (ويليامز 2000 بر نقل از غلامي ، 1387) نجات و همکاران (1385) در پژوهش خود که بر روي 1167 نفر از مردم تهران انجام دادند پايايي آزمون را به روش بازآزمايي در حيطه سلامت فيزيکي 77/0 در حيطه سلامت رواني 77/0 ، در حيطه روابط اجتماعي 75/0 و در نهايت در خرده مقياس محيط زندگي برابر 84/0 گزارش کرده اند.
غلامي (1382) در پژوهش خود پايايي پرسشنامه را از طريق آلفاي کرونباخ 90% گزارش کرده است.
اسداللهي و افشار (1379) در پژوهشي که بر روي گروهي از بيماران انجام دادند پايايي آن را به روش آلفاي کرونباخ 86/0 مورد تاييد قرار دادند.
افشار و همکاران (1383) در پژوهشي که بر روي 42 نفر از خانواده هاي بيماران دو قطبي انجام دادند آلفاي کرونباخ را 86/0 محاسبه کردند.
پايايي پرسشنامه در پژوهشي توسط يوسفي و همکاران (1385) بر روي 200 نفر از بيماران مبتلا به تالاسمي 90% محاسبه شده نجات و همکاران (1385) در پژوهش خود که بر روي 1167 نفر از مردم تهران انجام دادند پايايي آزمون را به روش آلفاي کرونباخ بالاتر از 70% گزارش کرده اند.
2-6-3 پرسشنامه شادکامي:
ابزار پژوهش حاضر فهرست شادکامي آکسفورد تجديد نظر شده آرگيل(2001،نقل از کار،2004) ميباشدو براي سنجش ميزان شادي فرد در روزهاي اخير ساخته شده است.
اين پرسشنامه شامل 29 گزاره چهار گزينه اي است که به ترتيب از صفر تا سه نمره گذاري مي شود و جمع نمره هاي گزاره هاي 29 گانه ،نمره کل مقياس را تشکيل ميدهند که دامنه آن از صفر تا 87 است. تفاوت فرم تجديد نظر شده OHI با فرم قبلي بسيار ناچيز است و تنها برخي از کلمه ها در گزينه ها براي بيان بهتر گزاره ها تغيير کرده اند.
روش نمره گذاري و تجزيه و تحليل داده ها:
در اين پرسشنامه، تعيين نمرات هر يک از خرده مقياسعا با جمع نمرات سوالهاي مربوط به آن انجام مي شود.
الف:رضايت از زندگي:
براي به دست آوردن نمره افراد در اين خرده مقياس با جمع 8 سوال که شامل گويه هاي 1-2-3-5-6-8-24-26 ميباشد محاسبه مي گردد.

ب:حرمت خود:
نمره اين خرده مقياس با جمع نمره هاي سوالات 4-10-11-15-20-21-23 به دست مي آيد.
ج:بهزيستي فاعلي:
اين خرده مقياس با جمع نمره هاي سوالات 12-16-18-19-29 به دست مي آيد.
د:رضايت خاطر:
اين خرده مقياس با جمع نمره هاي سوالات 7-9-17-23 به دست مي آيد.
ذ:خلق مثبت:
اين خرده مقياس با جمع نمره هاي سوالات 22-27-28 به دست مي آيد.
گزاره 23 در مولفه هاي2 و 4 مشترک است چون هم با حرمت خود و هم با رضايت خاطر بار عاملي نزديک دارد،همچنين گزاره هاي 13،14 و 25 به دليل داشتن ضرايب همبستگي کمتر از 35% در هيچ يک از مولفه ها قرار نگرفتند.
اعتبار پرسشنامه شادکامي:
آرگيل171 ، مارتين و کراسلند (1989 ) ضريب آلفاي 9/0 را در 347 آزمودني گزارش کردند. نور (1993 ) با استفاده از فرم کوتاهتري از فهرست شادکامي ، ضريب آلفاي 84/0 را در مورد 180 آزمودني به دست آورد . فرانسيس ، براون ، لستر و فيليپ172 (1998 ) در يک پژوهش بين فرهنگي در کشورهاي انگليس ، آمريکا ، استراليا و کانادا به ترتيب ضرايب آلفاي 89/0 ،90/0 ،89/0 ، 89/0 را گزارش کردند. پژوهشهاي گوناگون حاکي از اعتبار بازآزمايي پرسشنامه در سطح قابل پذيرش هستند . براي مثال در برخي از بررسيها اعتبار باز آزمايي 81 /0 پس از 4 ماه ، 67/0 پس از 5 ماه و 53/0 پس از 6 ماه گزارش شده اند . ( نقل از علي پور و نور بالا ، ،1378 ) ، نور (1993 ) نيز با فرم کوتاهتر ، اعتبار باز آزمايي را پس از 8 ماه 71/0 گزارش کرده است ( نقل از علي پور و نور بالا ، 1378 ) . براي بررسي روايي فهرست شادکامي ، آرگيل173 و ديگران (1989 )از دانشجويان خواستند تا دوستانشان را بر اساس يک مقياس ده درجه اي شادکامي درجه بندي کنند. همبستگي بين اين درجه بندي و فهرست شادکامي آکسفورد برابر با 43/0 بود . واليانت (1993 ) نيز همبستگي 64/0 و 49/0 را بر اساس درجه بندي دوستان از شادکامي و نمره فهرست شادکامي آکسفورد گزارش کرد.
پايايي پرسشنامه شادکامي:
از نظر روايي سازه نيز روشن شده است که بر اساس تشخيص سه جزء فرضي شادکامي ، همبستگي فهرست شادکامي آکسفورد با مقياس عاطفه برادبورن ، رضايت از زندگي آرگيل و فهرست افسردگي بک به ترتيب برابر با 32/0 ، 57/0 ، و52/0 – بوده است . ( کار174 ، 2004 ) همچنين پژوهشها نشان داده اند که همبستگي نمره اين مقياس با حرمت خود(آرگيل175 و لو ، 1991 ) ، سبکهاي مقابله اي ( ريم176 ، 1993 )مسند مهارگري ( نور177 ، 1993 ) و مذهبي بودن ( رابينز و فرانسيس ، 1996 ، نقل از فرانسيس178 و ديگران ، 1998) معنادار است.
آرگيل و ديگران (1989 ) با تحليل عاملي فهرست شادکامي آکسفورد ، هفت عامل را به دست آوردند : شناخت مثبت ، تعهد اجتماعي ، خلق مثبت ، مهار احساس ، سلامت بدني ، رضايت از خويشتن و هشياري رواني که الفاي کرونباخ اين عوامل از 64/0 تا 84/0 بود . نور (1993 ) در بررسي ديگري شناخت مثبت و خلق مثبت را يک عامل دانست و فورنهام و بروينگ (1990 ) با تحليل عاملي تنها به سه عامل دست يافتند(نقل از عناصري، مهريار 1384)
7-3 -روش تجزيه و تحليل اطلاعات
جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از شاخصهاي آمار توصيفي نظير فراواني،درصد، نمودار، ميانگين و جدول و براي آزمون فرضيه از آزمون تست آنواي يک راهه با آزمون تعقيبي توکي (HSD ) استفاده شد.شايان ذکر است زماني که گروههاي مورد مطالعه حداقل سه گروه باشند و مفروضه هاي زير حاکم باشند از تجزيه و تحليل واريانس يک راهه استفاده ميشود:
1- توزيع متغير مورد پژوهش در جامعه اي که نمونه از آن انتخاب مي شود ، طبيعي باشد .
2- واريانس ها در جامعه هايي که نمونه ها از آنها انتخاب مي شود ، مساوي باشند .
3- آزمودني ها بصورت مستقل و تصادفي از جامعه انتخاب شوند .
4- مقياس اندازه گيري فاصله اي باشد .
به تجربه ثابت شده است که عدم رعايت مفروضه هاي طبيعي بودن توزيع متغير و همساني واريانس بر اعتبار آزمون F تأثير زيادي ندارد . ( دلاور ، 1378 ) . مقياس اندازه گيري بايد فاصله اي باشد و بخصوص استقلال داده ها ( ارزش يک مشاهده اطلاعاتي مستقل از ارزش ساير مشاهده ها است ) که مهمترين فرض زيربنايي آزمون F است بايد رعايت گردد .با اجتناب از مشاهده هاي غير مستقل تا جايي که ممکن است بايد نمونه تصادفي و شمارش تصادفي را بکار برد (فرگوسن ، تاگاند ، 1989 ، به نقل از دلاور ، نقشبندي ، 1377) . با توجه به مطالب فوق و با توجه به اين که مقياس اندازه گيري اين تحقيق فاصله اي مي باسد و آزمودني هاي مطالعه بطور تصادفي انتخاب و در شرايط مختلف آزمايشي بطور تصادفي انتخاب شدند ، آزمون تجزيه و تحليل واريانس يک طرفه استفاده شده است و براي تشخيص اين ميانگين هاي کدام جفت از گروهها اختلاف معناداري دارند آزمون تعقيبي توکي مورد استفاده قرار گرفت.

مقدمه
دراين مطالعه 45 نفر آزمودني شامل سه گروه ؛گروه اول(گروه آزمايشي A) : 15 نفر آزمودني که آموزش هوش هيجاني ديده اند و گروه دوم (گروه آزمايشي B): 15 نفر آزمودني که آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ديده اند و گروه سوم (گروه کنترل): 15 نفر آزمودني که هيچگونه آموزشي نديده اند، گروه آزمايشي اول و دوم يکبار بوسيله پرسشنامه کيفيت زندگي، و بار ديگر بوسيله پرسشنامه شادکامي مورد بررسي قرارگرفتند که نتايج آن به شرح زير گزارش مي گردد:
آمار توصيفي:
جدول 1-4: توزيع درصد و فراواني آزمودنيها با توجه به سن
گروه آموزشي
هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابله با استرس
گروه کنترل
سن
فراواني
درصد
سن
فراواني
درصد
سن
فراواني
درصد
40-50 ساله
8
78/17%
40-50 ساله
6
33/13%
40-50 ساله
9
20%
51-60 ساله
7
56/15%
51-60 ساله
9
20%
51-60 ساله
6
33/13%
جمع
15
100%
جمع
15
100%
جمع
15
100%

نمودار 1-4 : توزيع درصد و فراواني سن آزمودنيها

با توجه به اطلاعات توصيفي جدول و نمودار فوق ، مشخص مي گردد که در گروه آموزشي هوش هيجاني 8 نفر(78/17%) آزمودنيها در رديف سني 40تا50 سال و همچنين 7 نفر(56/15%) آزمودنيها در رديف سني 51 تا60 سال، در گروه آموزشي مصون سازي در مقابله با استرس 6 نفر(33/13%) آزمودنيها در رديف سني 40تا50 سال و همچنين 9 نفر(00/20%) آزمودنيها در رديف سني 51 تا60 سال و در گروه کنترل 9 نفر(00/20%) آزمودنيها در رديف سني 40تا50 سال و همچنين 6 نفر(33/13%) آزمودنيها در رديف سني 51 تا60 سال قرار دارند.

جدول 2-4: توزيع درصد و فراواني آزمودنيها با توجه به تحصيلات
گروه آموزشي هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابله با استرس
گروه کنترل
تحصيلات
فراواني
درصد
تحصيلات
فراواني
درصد
تحصيلات
فراواني
درصد
زير ديپلم
7
56/15%
زير ديپلم
7
56/15%
زير ديپلم
8
78/17%
ديپلم
5
11/11%
ديپلم
3
67/6%
ديپلم
3
64/6%
فوق ديپلم
2
44/4%
فوق ديپلم
4
89/8%
فوق ديپلم
2
44/4%
ليسانس
1
22/2%
ليسانس
1
22/2%
ليسانس
2
44/4%
جمع
15
100%
جمع
15
100%
جمع
15
100%

نمودار 2-4: توزيع درصد و فراواني آزمودنيها با توجه به تحصيلات

با توجه به اطلاعات توصيفي جدول و نمودار فوق ، مشخص مي گردد که از لحاظ تحصيلات ، در گروه آموزشي هوش هيجاني 7 نفر(56/15%) آزمودنيها زير ديپلم ، 5 نفر(11/11%) آزمودنيها داراي مدرک ديپلم، 2 نفر(44/4%) آزمودنيها داراي مدرک فوق ديپلم و 1 نفر(22/2%) آزمودنيها داراي مدرک ليسانس بوده اند. همچنين در گروه آموزشي مصون سازي در مقابله با استرس 7 نفر(56/15%) آزمودنيها زير ديپلم ، 3 نفر(67/6%) آزمودنيها داراي مدرک ديپلم، 4 نفر(89/8%) آزمودنيها داراي مدرک فوق ديپلم و 1 نفر(22/2%) آزمودنيها داراي مدرک ليسانس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش، دانش ضمنی، به کارگیری دانش Next Entries مقاله رایگان درمورد مقابله با استرس، گروه کنترل