مقاله رایگان درمورد مقابله با استرس، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

ن يائسه مي شود.

جدول 15- 4 – : اطلاعات مربوط به پيگيري تست توکي (HSD ) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغير حيطه محيط و وضعيت زندگي

ميانگين اختلافي
خطاي استاندارد
سطح معني داري
گروه آموزشي هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
533/3
780/0
0/0001

گروه کنترل
گروه آموزشي هوش هيجاني
267/6-
780/0
0/0001

گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
733/2-
780/0
003/0

همچنين پس از انجام تست توکي ( HSD) مشخص شد که بين ميانگينهاي گروه آموزش مصون سازي در مقابله با استرس و گروه کنترل تفاوت معني داري وجود دارد .(0/0001 =P , 003/0 =P) همچنين بين ميانگينهاي گروه آموزش هوش هيجاني و گروه آموزش مصون سازي در مقابله با استرس تفاوت معني داري وجود دارد (0/0001=P) بنابراين با توجه به اطلاعات جمع آوري شده با 95% اطمينان نتيجه مي گيريم که آموزش مصون سازي در مقابله با استرس و آموزش هوش هيجاني موجب افزايش حيطه محيط و وضعيت زندگي زنان يائسه مي شود .
**فرضيه کلي دوم
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش شادکامي زنان يائسه مي شود.

جدول -16 – 4 : اطلاعات توصيفي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير شادکامي
متغير
فراواني
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي استاندارد
گروه آموزشي هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
گروه کنترل
جمع
15
15
15
45
47/40
40/38
00/32
96/36
580/4
595/4
878/2
414/5
183/1
186/1
743/0
807/0

جدول 17- 14 : تجزيه و تحليل واريانس يکطرفه براي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير شادکامي
سطح معني داري
F
مجذور ميانگين
df
مجموع مجذورات

0/0001
405/17
289/292
794/16
2
42
44
578/584
333/705
911/1289
بين گروهها
درون گروهها
جمع

از آنجاييکه F محاسبه شده بزرگتر از F جدول است فرضيه صفر رد مي شود و نتيجه مي گيريم که اختلاف بين ميانگينهاي گروههاي مورد مطالعه از نظر آماري معني دار است .
( 0001/0= P ؛ F= 17/405 )
فرضيه هاي فرعي:
فرضيه فرعي اول
آموزش هوش هيجاني موجب افزايش شادکامي زنان يائسه مي شود.
فرضيه فرعي دوم
آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش شادکامي زنان يائسه مي شود.
فرضيه فرعي سوم
آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش شادکامي زنان يائسه مي شود.

جدول 18-4 : اطلاعات مربوط به پيگيري تست توکي (HSD ) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغير شادکامي

ميانگين اختلافي
خطاي استاندارد
سطح معني داري
گروه آموزشي هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
067/2
496/1
360/0

گروه کنترل
گروه آموزشي هوش هيجاني
467/8-
496/1
0/0001

گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
400/6-
496/1
0/0001

همچنين پس از انجام تست توکي ( HSD) مشخص شد که بين ميانگينهاي گروه آموزش هوش هيجاني و آموزش مصون سازي در مقابله با استرس و گروه کنترل تفاوت معني داري وجود دارد . (0/0001 =P) همچنين بين ميانگينهاي گروه آموزش هوش هيجاني و گروه آموزش مصون سازي در مقابله با استرس تفاوت معني داري وجود ندارد (360/0 =P) بنابراين با توجه به اطلاعات جمع آوري شده با 95% اطمينان نتيجه مي گيريم که آموزش مصون سازي در مقابله با استرس و آموزش هوش هيجاني موجب افزايش شادکامي زنان يائسه مي شود .
*/*فرضيه هاي مربوط به شاخص هاي شادکامي
فرضيه کلي شاخص اول(رضايت از زندگي):
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش رضايت از زندگي زنان يائسه مي شود.
جدول 19 – 4 : اطلاعات توصيفي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير رضايت از زندگي
متغير
فراواني
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي استاندارد
گروه آموزشي هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
گروه کنترل
جمع
15
15
15
45
13/12
93/10
27/10
11/11
475/2
764/2
163/1
328/2
639/0
714/0
300/0
347/0

جدول 20- 4 : تجزيه و تحليل واريانس يکطرفه براي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير رضايت از زندگي
سطح معني داري
F
مجذور ميانگين
df
مجموع مجذورات

081/0
664/2
422/13
038/5
2
42
44
844/26
600/211
444/238
بين گروهها
درون گروهها
جمع

از آنجاييکه F محاسبه شده کوچکتر از F جدول است فرضيه صفر تأييد مي شود و نتيجه مي گيريم که اختلاف بين ميانگينهاي گروههاي مورد مطالعه از نظر آماري معني دار نيست .
( 0/081= P ؛ F= 2/664 )
فرضيه هاي فرعي(رضايت از زندگي):
فرضيه فرعي اول
آموزش هوش هيجاني موجب افزايش رضايت از زندگي زنان يائسه مي شود.
فرضيه فرعي دوم
آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش رضايت از زندگي زنان يائسه مي شود.
فرضيه فرعي سوم
آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش رضايت از زندگي زنان يائسه مي شود.
جهت بررسي فرضيه هاي فرعي فوق از تست توکي (HSD ) استفاده شد که نتيجه محاسبات آماري آن به شرح زير مي باشد:

جدول 21 – 4 : اطلاعات مربوط به پيگيري تست توکي (HSD ) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغير رضايت از زندگي

ميانگين اختلافي
خطاي استاندارد
سطح معني داري
گروه آموزشي هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
200/1
820/0
318/0

گروه کنترل
گروه آموزشي هوش هيجاني
867/1-
820/0
070/0

گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
667/0-
820/0
697/0

همچنين پس از انجام تست توکي ( HSD) مشخص شد که بين ميانگينهاي گروه آموزش هوش هيجاني و گروه آموزش مصون سازي در مقابله با استرس و گروه کنترل تفاوت معني داري وجود ندارد . (070/0 =P , 697/0 =P) همچنين بين ميانگينهاي گروه آموزش هوش هيجاني و گروه آموزش مصون سازي در مقابله با استرس تفاوت معني داري وجود ندارد (318/0 =P) بنابراين با توجه به اطلاعات جمع آوري شده با 95% اطمينان نتيجه مي گيريم که آموزش مصون سازي در مقابله با استرس و آموزش هوش هيجاني موجب افزايش رضايت از زندگي زنان يائسه نمي شود .
فرضيه کلي شاخص دوم(حرمت خود):
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش حرمت خود زنان يائسه مي شود.

جدول 22 – 4 : اطلاعات توصيفي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير حرمت خود
متغير
فراواني
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي استاندارد
گروه آموزشي هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
گروه کنترل
جمع
15
15
15
45
80/13
13/12
13/11
36/12
568/1
503/2
727/1
227/2
405/0
646/0
446/0
332/0

جدول 23- 4 : تجزيه و تحليل واريانس يکطرفه براي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير حرمت خود
سطح معني داري
F
مجذور ميانگين
df
مجموع مجذورات

002/0
977/6
222/27
902/3
2
42
44
444/54
867/163
311/218
بين گروهها
درون گروهها
جمع

از آنجاييکه F محاسبه شده کوچکتر از F جدول است فرضيه صفر تأييد مي شود و نتيجه مي گيريم که اختلاف بين ميانگينهاي گروههاي مورد مطالعه از نظر آماري معني دار نيست .
( 0/081= P ؛ F= 2/664 )
فرضيه هاي فرعي(حرمت خود):
فرضيه فرعي اول
آموزش هوش هيجاني موجب افزايش حرمت خود زنان يائسه مي شود.
فرضيه فرعي دوم
آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش حرمت خود زنان يائسه مي شود.
فرضيه فرعي سوم
آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش حرمت خود زنان يائسه مي شود.
جدول 23 – 4 : اطلاعات مربوط به پيگيري تست توکي (HSD ) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغير حرمت خود

ميانگين اختلافي
خطاي استاندارد
سطح معني داري
گروه آموزشي هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
667/1
721/0
065/0

گروه کنترل
گروه آموزشي هوش هيجاني
667/2-
721/0
002/0

گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
000/1-
721/0
357/0
همچنين پس از انجام تست توکي ( HSD) مشخص شد که بين ميانگينهاي گروه آموزش هوش هيجاني و گروه کنترل تفاوت معني داري وجود دارد . (002/0 =P) اما بين ميانگينهاي گروه آموزش مصون سازي در مقابله با استرس و گروه کنترل تفاوت معني داري مشاهده نشد . (357/0 =P) همچنين بين ميانگينهاي گروه آموزش هوش هيجاني و گروه آموزش مصون سازي در مقابله با استرس تفاوت معني داري وجود ندارد (065/0 =P) بنابراين با توجه به اطلاعات جمع آوري شده با 95% اطمينان نتيجه مي گيريم که آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش حرمت خود در زنان يائسه نمي شود .اما آموزش هوش هيجاني موجب افزايش حرمت خود در زنان يائسه مي شود .
فرضيه کلي شاخص سوم(بهزيستي فاعلي)
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش بهزيستي فاعلي زنان يائسه مي شود.

جدول 25 – 4 : اطلاعات توصيفي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير بهزيستي فاعلي
متغير
فراواني
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي استاندارد
گروه آموزشي هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
گروه کنترل
جمع
15
15
15
45
13/8
80/7
87/4
93/6
167/1
568/2
915/2
178/3
559/0
405/0
236/0
325/0

جدول 26 – 4 : تجزيه و تحليل واريانس يکطرفه براي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير بهزيستي فاعلي
سطح معني داري
F
مجذور ميانگين
df
مجموع مجذورات

0/0001
197/18
467/48
663/2
2
42
44
933/96
867/111
800/208
بين گروهها
درون گروهها
جمع

از آنجاييکه F محاسبه شده بزرگتر از F جدول است فرضيه صفر رد مي شود و نتيجه مي گيريم که اختلاف بين ميانگينهاي گروههاي مورد مطالعه از نظر آماري معني دار است .
( 0001/0= P ؛ F= 18/197 )
فرضيه هاي فرعي(بهزيستي فاعلي):
فرضيه فرعي اول
آموزش هوش هيجاني موجب افزايش بهزيستي فاعلي زنان يائسه مي شود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد منابع سازمان، فناوری اطلاعات، سیستم های برنامه ریزی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش، انتقال دانش، تحلیل اکتشافی