مقاله رایگان درمورد مقابله با استرس، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

بوده اند. و در گروه کنترل 8 نفر(78/17%) آزمودنيها زير ديپلم ، 3 نفر(67/6%) آزمودنيها داراي مدرک ديپلم، 2 نفر(44/4%) آزمودنيها داراي مدرک فوق ديپلم و 2 نفر(44/4%) آزمودنيها داراي مدرک ليسانس بوده اند.

جدول 3-4: توزيع درصد و فراواني وضعيت اقتصادي آزمودنيها
گروه آموزشي هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابله با استرس
گروه کنترل
وضعيت اقتصادي
فراواني
درصد
وضعيت اقتصادي
فراواني
درصد
وضعيت اقتصادي
فراواني
درصد
تا 400 هزار تومان
5
11/11%
تا 400 هزار تومان
5
11/11%
تا 400 هزار تومان
6
33/13%
400تا600هزار تومان
8
78/17%
400تا600هزار تومان
3
67/6%
400تا600هزار تومان
5
11/11%
600هزار تومان تا 1 ميليون تومان
1
22/2%
600هزار تومان تا 1 ميليون تومان
5
11/11%
600هزار تومان تا 1 ميليون تومان
2
44/4%
1ميليون تومان و بيشتر
1
22/2%
1ميليون تومان و بيشتر
2
44/4%
1ميليون تومان و بيشتر
2
44/4%
جمع
15
100%
جمع
15
100%
جمع
15
100%

نمودار 3-4: توزيع درصد و فراواني وضعيت اقتصادي آزمودنيها

با توجه به اطلاعات توصيفي جدول و نمودار فوق ، مشخص مي گردد که از لحاظ وضعيت اقتصادي ، در گروه آموزشي هوش هيجاني 5 نفر(11/11%) درآمد تا 400 هزار تومان، 8 نفر(78/17%) درآمد 400تا 600 هزار تومان، 1 نفر(22/2%) درآمد 600هزار تومان تا 1 ميليون تومان و 1 نفر(22/2%) درآمد بالاي 1ميليون تومان داشته اند. همچنين در گروه آموزشي مصون سازي در مقابله با استرس 5 نفر(11/11%) درآمد تا 400 هزار تومان، 3 نفر(67/6%) درآمد 400تا 600 هزار تومان، 5 نفر(11/11%) درآمد 600هزار تومان تا 1 ميليون تومان و 2 نفر(44/4%) درآمد بالاي 1ميليون تومان داشته اند.و در گروه کنترل 6 نفر(33/13%) درآمد تا 400 هزار تومان، 5 نفر(11/11%) درآمد 400تا 600 هزار تومان، 5 نفر(11/11%) درآمد 600هزار تومان تا 1 ميليون تومان و 2 نفر(44/4%) درآمد بالاي 1ميليون تومان داشته اند.

آمار استنباطي:
در تحقيق حاضر جهت بررسي فرضيه هاي کلي، از تست آنواي يکطرفه و براي بررسي تفاوت ميانگين هاي متغير هاي فرضيه هاي فرعي مورد مطالعه از آمون تعقيبي توکي(HSD) استفاده شد که نتيجه محاسبات آماري آن به شرح زير مي باشد :
**فرضيه کلي اول:
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش کيفيت زندگي زنان يائسه مي شود.
جدول4- 4 : اطلاعات توصيفي گروههاي آزمايشي با توجه به متغيرکيفيت زندگي
متغير
فراواني
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي استاندارد
گروه آموزشي هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
گروه کنترل
جمع
15
15
15
45
13/45
87/43
00/36
67/41
962/3
449/5
699/2
784/5
023/1
407/1
697/0
862/0

جدول 5-4 : تجزيه و تحليل واريانس يکطرفه براي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير کيفيت زندگي
سطح معني داري
F
مجذور ميانگين
df
مجموع مجذورات

0/0001
916/20
267/367
559/17
2
42
44
533/734
467/737
000/1472
بين گروهها
درون گروهها
جمع

از آنجاييکه F محاسبه شده بزرگتر از F جدول است فرضيه صفر رد مي شود و نتيجه مي گيريم که اختلاف بين ميانگينهاي گروههاي مورد مطالعه از نظر آماري معني دار است .
( 0001/0= P ؛ F= 20/916 ).براي اينکه مشاهده شود بين کدام جفت از ميانگينها اختلاف معني داري وجود دارد از آزمون تعقيبي توکي استفاده شده است.
فرضيه هاي فرعي:
فرضيه فرعي اول :
آموزش هوش هيجاني موجب افزايش کيفيت زندگي زنان يائسه مي شود.
فرضيه فرعي دوم :
آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش کيفيت زندگي زنان يائسه مي شود.
فرضيه فرعي سوم :
آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش کيفيت زندگي زنان يائسه مي شود.

جدول 6-4 : اطلاعات مربوط به پيگيري تست توکي (HSD ) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغير کيفيت زندگي
شاخصها
گروههاي مقايسه شده
تفاوت ميانگينها
خطاي استاندارد برآورد
سطح معني داري
گروه كنترل وگروه آموزش هوش هيجاني
133/9
530/1
0/0001
گروه کنترل و گروه آموزش شيوه هاي مقابله با استرس
267/1
530/1
0/0001
گروه آموزش شيوه مقابله با استرس و هوش کلي
267/1
530/1
688/0

همانطوريكه جدول فوق نشان مي دهد هوش هيجاني و و شيوه هاي مقابله با استرس موجب افزايش كيفيت زندگي شده است اما بين هوش هيجاني و شيوه هاي مقابله با استرس در افزايش کيفيت زندگي تفاوت معناداري وجود نداشته است. بين ميانگينهاي گروه آموزش هوش هيجاني و گروه آموزش مصون سازي در مقابله با استرس و گروه کنترل تفاوت معني داري وجود دارد . (0/0001 =P) اما بين ميانگينهاي گروه آموزش هوش هيجاني و گروه آموزش مصون سازي در مقابله با استرس تفاوت معني داري وجود ندارد (688/0 =P) بنابراين با توجه به اطلاعات جمع آوري شده با 95% اطمينان نتيجه مي گيريم که آموزش هوش هيجاني و آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش کيفيت زندگي زنان يائسه مي شود .

**فرضيه هاي مربوط به شاخص هاي کيفيت زندگي:
فرضيه کلي شاخص اول(حيطه روانشناختي کيفيت زندگي)
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش حيطه روانشناختي کيفيت زندگي زنان يائسه مي شود.

جدول 7 -4: اطلاعات توصيفي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير حيطه روانشناختي کيفيت زندگي
متغير
فراواني
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي استاندارد
گروه آموزشي هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
گروه کنترل
جمع
15
15
15
45
67/16
33/18
60/15
87/16
589/1
498/3
724/1
634/2
410/0
903/0
445/0
393/0

جدول 8 -4 : تجزيه و تحليل واريانس يکطرفه براي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير روانشناختي کيفيت زندگي
سطح معني داري
F
مجذور ميانگين
df
مجموع مجذورات

013/0
816/4
467/28
911/5
2
42
44
933/56
267/248
200/305
بين گروهها
درون گروهها
جمع

از آنجاييکه F محاسبه شده بزرگتر از F جدول است فرضيه صفر رد مي شود و نتيجه مي گيريم که اختلاف بين ميانگينهاي گروههاي مورد مطالعه از نظر آماري معني دار است .
( 0/013= P ؛ F= 4/816 )
فرضيه هاي فرعي شاخص اول (حيطه روانشناختي کيفيت زندگي):
فرضيه فرعي اول :
آموزش هوش هيجاني موجب افزايش حيطه روانشناختي کيفيت زندگي زنان يائسه مي شود.
فرضيه فرعي دوم :
آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش حيطه روانشناختي کيفيت زندگي زنان يائسه مي شود.
فرضيه فرعي سوم :
آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش حيطه روانشناختي کيفيت زندگي زنان يائسه مي شود.
جدول9 -4- : اطلاعات مربوط به پيگيري تست توکي (HSD ) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغيرحيطه روانشناختي کيفيت زندگي

ميانگين اختلافي
خطاي استاندارد
سطح معني داري
گروه آموزشي هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
667/1-
888/0
158/0

گروه کنترل
گروه آموزشي هوش هيجاني
067/1-
888/0
459/0

گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
733/2-
888/0
010/0
همچنين پس از انجام تست توکي ( HSD) مشخص شد که بين ميانگينهاي گروه آموزش مصون سازي در مقابله با استرس و گروه کنترل تفاوت معني داري وجود دارد . (010/0 =P) اما اين تفاوت بين ميانگينهاي گروه آموزش هوش هيجاني و گروه کنترل معني دار نيست.(459/0 =P) همچنين بين ميانگينهاي گروه آموزش هوش هيجاني و گروه آموزش مصون سازي در مقابله با استرس تفاوت معني داري وجود ندارد (158/0 =P) بنابراين با توجه به اطلاعات جمع آوري شده با 95% اطمينان نتيجه مي گيريم که آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش حيطه روانشناختي کيفيت زندگي زنان يائسه مي شود .اما آموزش هوش هيجاني موجب افزايش حيطه روانشناختي کيفيت زندگي زنان يائسه نمي شود .
فرضيه کلي شاخص دوم(روابط اجتماعي)
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش روابط اجتماعي زنان يائسه مي شود.

جدول 10 – 4 : اطلاعات توصيفي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير روابط اجتماعي
متغير
فراواني
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي استاندارد
گروه آموزشي هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
گروه کنترل
جمع
15
15
15
45
60/7
73/7
93/5
09/7
197/2
086/2
163/1
009/2
567/0
539/0
300/0
300/0

جدول11-4: تجزيه و تحليل واريانس يکطرفه براي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير روابط اجتماعي
سطح معني داري
F
مجذور ميانگين
df
مجموع مجذورات

020/0
297/4
089/15
511/3
2
42
44
178/30
467/147
644/177
بين گروهها
درون گروهها
جمع

از آنجاييکه F محاسبه شده بزرگتر از F جدول است فرضيه صفر رد مي شود و نتيجه مي گيريم که اختلاف بين ميانگينهاي گروههاي مورد مطالعه از نظر آماري معني دار است .
( 0/020= P ؛ F= 4/297 )
فرضيه هاي فرعي(روابط اجتماعي):
فرضيه فرعي اول
آموزش هوش هيجاني موجب افزايش روابط اجتماعي زنان يائسه مي شود.
فرضيه فرعي دوم
آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش روابط اجتماعي زنان يائسه مي شود.
فرضيه فرعي سوم
آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش روابط اجتماعي زنان يائسه مي شود.

جدول 12- 4 – : اطلاعات مربوط به پيگيري تست توکي (HSD ) در خصوص تفاوت بين ميانگين متغير روابط اجتماعي

ميانگين اختلافي
خطاي استاندارد
سطح معني داري
گروه آموزشي هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
133/0-
684/0
979/0

گروه کنترل
گروه آموزشي هوش هيجاني
667/1-
684/0
049/0

گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
800/1-
684/0
031/0

همچنين پس از انجام تست توکي ( HSD) مشخص شد که بين ميانگينهاي گروه آموزش مصون سازي در مقابله با استرس و گروه کنترل تفاوت معني داري وجود دارد.(049/0 =P , 031/0 =P) اما بين ميانگينهاي گروه آموزش هوش هيجاني و گروه آموزش مصون سازي در مقابله با استرس تفاوت معني داري وجود ندارد (979/0 =P) بنابراين با توجه به اطلاعات جمع آوري شده با 95% اطمينان نتيجه مي گيريم که آموزش مصون سازي در مقابله با استرس و آموزش هوش هيجاني موجب افزايش روابط اجتماعي زنان يائسه مي شود .
فرضيه کلي شاخص سوم(حيطه محيط و وضعيت زندگي):
آموزش هوش هيجاني و مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش حيطه محيط و وضعيت زندگي زنان يائسه مي شود.

جدول 13 – 4 : اطلاعات توصيفي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير حيطه محيط و وضعيت زندگي
متغير
فراواني
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي استاندارد
گروه آموزشي هوش هيجاني
گروه آموزشي مصون سازي در مقابل استرس
گروه کنترل
جمع
15
15
15
45
60/20
07/17
33/14
33/17
298/1
789/2
059/2
330/3
335/0
720/0
532/0
496/0

جدول 14 -4 – : تجزيه و تحليل واريانس يکطرفه براي گروههاي آزمايشي با توجه به متغير حيطه محيط و وضعيت زندگي
سطح معني داري
F
مجذور ميانگين
df
مجموع مجذورات

0/0001
412/32
067/148
568/4
2
42
44
133/296
867/191
000/488
بين گروهها
درون گروهها
جمع

از آنجاييکه F محاسبه شده بزرگتر از F جدول است فرضيه صفر رد مي شود و نتيجه مي گيريم که اختلاف بين ميانگينهاي گروههاي مورد مطالعه از نظر آماري معني دار است.
( 0001/0= P ؛ F= 32/412 )

فرضيه هاي فرعي(حيطه محيط و وضعيت زندگي):
فرضيه فرعي اول
آموزش هوش هيجاني موجب افزايش حيطه محيط و وضعيت زندگي زنان يائسه مي شود.
فرضيه فرعي دوم
آموزش مصون سازي در مقابله با استرس موجب افزايش حيطه محيط و وضعيت زندگي زنان يائسه مي شود.
فرضيه فرعي سوم
آموزش هوش هيجاني در مقايسه با آموزش مصون سازي در مقابله با استرس ، بيشتر موجب افزايش حيطه محيط و وضعيت زندگي زنا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، دانش سازمانی Next Entries مقاله رایگان درمورد مقابله با استرس، گروه کنترل