مقاله رایگان درمورد ماهیت حقوقی، روابط تجاری، نامه نامی

دانلود پایان نامه ارشد

همان زمان ایجاد سند بوسیله مهر یا امضا مسئولیت خود را ایجادنموده و اکنون نمی تواند با آوردن شرطی در طی سند خود را از زیر بار این مسئولیت مبری نماید.
5-3-2-تعهدات دارنده برات
در برات دارنده بر ات برای اینکه بتواند به برات دهنده مراجعه کند یکسری وظایفی را مکلف است انجام دهدکه عبارتند از اینکه در صورت عدم قبول یاهمان نکول دارنده برات برای اینکه بتواند از مزایای مترتب برآن بهره مند گردد نکول برات را بوسیله نوشته ای که اعتراض نامه نامیده می شود تصدیق و تسجیل نماید .ماده236قانون تجارت در مورد برواتی که تاریخ سررسید آنها معین یا به وعده ازبرات است دارنده برات الزامی به اخذ قبولی براتگیر وعندالاقتضااحتیاجی به نکول ندارد زیرلدر سررسید می تواند برای اخر برات به براتگیر مراجعه نماید مگر اینکه در برات موعدی برای اخذ قبولی تعیین شده باشدو همین حکم در مورد براتهایی که پرداخت آنها به روئیت است نیز جاری است .
ضمن اینکه طبق ماده274قانون تجاررت دارنده برات باید ظرف یکسال از تاریخ صدور برات را به رویت براتگیر برساند و وجه برات هم باید ظرف این مدت مطالبه شود مگر اینکه در برات مدت بیشتری پیشبینی شده باشد.
دارنده برات برای اینکه بتواند علیه ظهرنویسان و همچنین علیه برات دهنده ای که وجه برات را به براتگیر رسانده اقامه دعوی کند مکلف است حد اکثر ظرف 10روز از یکسال از تاریخ صدور برات اعتراض عدم تادیه کند و اگر برات از نوع به وعده از روئیت است دارنده برات می تواندتامدت یکسال از تاریخ صدور یکبار یا به دفعات برای اخذقبولی برات به براتگیر مراجعه کندولی اگر در پایان سال براتگیر برات رانکول و یا از قبول یانکول آن امتناع کند؛عدم اعتراض نکول موجب اسقاط حق دارنده برات برای مراجعه به براتکش وظهرنویسان نخواهد شد و فقط موجب می گردد از مزایای ماده 237 قانون تجارت محروم گردد.
برای دارنده براتی که سررسید آن به روئیت است مصلحت نیست اعتراض نکول نماید زیرا بدون این اعتراض هم می توانددربااقامه دعوی درمقام مطالبه ؛طلب خوداز براتکش یا هریک ازظهرنویسان برآید.
ولی چنین دعوایی در صورتی در صورتی در دادگاه مسموع خواهد بود که قبلا طبق ماده280 قانون تجارت ظرف 10روز از تاریخ سررسید اعتراض عدم تادیه به عمل آمده باشد.و البته در مورد برات به روئیت دارنده برات ظرف مدت یکسال از تاریخ صدوربرات باید به برات گیر مراجه و مطالبه قبولی نماید.و در مورد برات های به وعده از روئیت ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور به براتگیر مراجعه و مطالبه قبولی نماید و اگر ظرف مدت یکسال این اقدام را انجام ندهد حق مراجعه به برات دهنده را از دست می دهدمشروط براینکه ثابت نماید برات دارای محل است و وظیفه دیگر دارنده برات این است که باید ظرف مواعد قانونی ماده287 قانون تجارت اقامه دعوی نماید.(1)1
4-2-تکالیف م مسئولیت های طرفهای وصولی اسنادی
1-4-2-تکالیف و مسئولیت های فروشنده
1-تنظیم دقیق دستور وصول :فروشنده مکلف است که دستور وصول را به تفضیل و به طوردقیق و روشن مطابق با شرایطی که مخصوص به آن است تنظیم نماید.
2-دومین وظیفه فروشنده این است که بررسی نماید که :
اولاآیا اسناد ی که ضمیمه دستور وصول می نماید همان اسنادی است که مورد توافق او وخریدار بوده است .
ثانیا آیا اسناد با فهرست مندرج در دستور وصول مطابقت دارد ؟
ثالثا آیا اسناد ی که تسلیم می نماید به نحو صحیحی تنظیم شده اند.
3-سومین وظیفه ارسال دستور وصول است
فروشنده مکلف است پس از تنظیم دستوروصول آن را برای بانک کارگزارخود و یا مستقیما برای بانک کارگزارخریدار جهت وصول ارسال دارد .علاوه براین به دستور وصول اسناد و گواهی های مربوطه رانیز باید ضمیمه نماید.
4-پرداخت خسارت,هزینه ها و مخارج بانک ها
فروشنده مکلف است که خسارت بانکها را در قبال الزامات وتعهداتی که قوانین و عرف خارجی برآنها تحمیل می نماید بپردازد ؛همچنین هرگونه مخارج و یا هزینه ای که از سوی بانکها در رابطه با هرگونه اقدامی از بابت حفظ کالا صورت گیرد به حساب فروشنده منظور خواهد شد (( ماده 3و 19یو آرسی)).
2-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک بانک واگذارنده و بانک کارگزارفروشنده
بانک کارگزار فروشنده به عنوان نماینده او دارای تکالیف و وظایفی است که در صورت قصور در انجام آنها در برابر اصیل خود یعنی فروشنده مسئول خواهد بود ؛مگر اینکخ به طور صریح آن را استثنا کرده باشد به طور کلی تکالیف و وظایف بانک مذکور را به شرح زیر می توان خلاصه نمود.
1-بررسی اسناد و تطبیق آنها با دستور
ماده 2((یوآر سی))مقرر می دارد بانکها مکلف هستند به دقت ککنترل نمایند که اسناد در یافتی طبق لیستی که در دستور وصول درج گردیده است باشد ودر صورتیکه سندی همراه دستور وصول نباشد بلافاصله موضوع را به طرفی که دستور وصول را دریافت داشته اند اطلاع دهند.
بانکها الزام دیگری درمورد بررسی اسناد ندارند .بنابراین در وصولی اسنادی بانکها فقط صحت و سقم اسناد دریافتی را بر اساس مطالب مندرج در دستور وصول به شرح زیر بررسی می کنند .
1-1آیاتعداد اسناد ارسال شده به ضمیمه دستور وصول یا فهرست مندرج در آن مطابقت دارد.
2-1آیا بارنامه ،بیمه نامه ،ویا برات به طور صحیحی ظهر نویسی شده است؟
3- 1آیاکلیه نسخ اصلی بارنامه ارئه گردیده است ؟درصورتیکه یک نسخه از بارنامه کم باشد بانک از فروشنده آنرامطالبه می نماید ویا در صورتیکه یک نسخه اصلی از بارنامه را فروشنده مستقیما برای خریدار ارسال نموده باشد این موضوع را نیزبه اطلاع خریدار می رساند .
4-1در صورتیکه درسیاهه ارائه شده کلمه (سی و اف)ویا (سی آی اف) قید شده باشد رو ی بارنامه عبارت (کرایه حمل قبلا پرداخت شده است) قید شده باشد .
5-1در صورتیکه کالای فروخته شده برمبنای (سی آی اف)باشد بیمه نامه مربوط نیزباید ضمیمه باشد و حداقل ارز
ش کالای بیمه شده برابر مبلغ سیاهه باشد .
بنابراین رسیدگی بانکها صرفا شکلی بوده و مسئولیت ناشی از عدم تنظیم صحیح اسناد متوجه فروشنده است .
2-ار سال دستور وصول و ا سناد ضمیمه آن برای بانک وصول کننده
بانک کارگزار فروشنده مکلف است پس ازدریافت دستور وصول واسناد ضمیمه آن را مستقیما ویا از طریق بانک دیگری که به عنوان واسطه عمل خواهد کرد برای بانک ارائه کننده ارسال دارد.
3-صدور کالا با موافقت قبلی بانک وصول کننده
بانک ارسال کننده (کارگزار فروشنده )باید قبل از ارسال کالا برای بانک وصول کننده موافقت آن بانک را حاصل نماید .در صورتیکه کالایی مستقیما به نشانی یک بانک به منظور تحویل آن به براتگیر (خریدار)د ر قبال پرداخت یا قبولی و یا در قبال شرایطی دیگر بدون مولفقت قبلی از طرف آن بانک ارسال گردد؛بانک هیچگونه الزامی برای تحویل گرفتن آن کالا ندارد و مخاطرات و مسئولیت های ناشی از آن به عهده طرف ارسال کننده خواهد بود(ماده 6یو آرسی)

4-تنظیم اسناد جهت وصول
مطابق ماده 7 (یو آرسی )در صورتیکه در دستور وصول دستور صریحی داده نشده باشد بانکهای واگدارنده مجازند تمبرلازم را به هزینه (فروشنده)الصاق نمایند مگر آنکه دستور دیگری صادر شده باشد و ظهرنویسی لازم را به عمل آورده و یا هرگونه مهر یا علائم و نشانه های مشخص کننده دیگری را که برای عملیات وصول معمول والزامی است به آنها بزنند.
3-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک وصول کننده یا بانک ارائه کننده
گفتیم که بانک وصول کننده ممکن است بانک ارائه کننده نیز باشد .بانک ارائه کننده بانکی است که ارتباط مستقیم با خریدار دارد و اسناد را جهت وصول به خر یدار تسلیم می نماید.درمواردی که بانک وصول کننده بانک ارائه کننده نیست نماینده بانکی محسوب می شود که عملیات وصول را به وی واگذارکرده است و وظایف او صرفا در حد نمایندگی است فرض ما در این گفتار حالتی است ؛که بانک وصول کننده بانک ارائه کننده نیز باشدزیرا در این حالت وظایف دیگری علاوه بر وظیفه نمایندگی به بانک محول می گردد که به شرح آن می پردازیم. .
1-بررسی اسناد و تطبیق آن با دستور وصول
اولین وظیفه بانک ارائه کننده این است که آیا اسنادی که تسلیم وی شده است با مندرجات دستور وصول مطابقت دارد یا خیر؟
رسیدگی بانک در این مورد شکلی خواهد بود ؛یعنی بانک مسئول صحت و سقم اسناد از حیث تنظیم و صحت امضا نخواهد بود.
2-ارائه اسناد برای وصول یا اخذ قبولی
بانک وصول کننده یا ارائه کننده مکلف است به محض رسیدن اسناد آنها را به خریدار ارائه دهد. روش برخورد بانک با خریدار بستگی به مندرجات دستور وصول دارد به عنوان مثال چنانچه در دستور وصول قید(( تسلیم در برابرپرداخت)) درج شده باشد بانک تا پرداخت کامل نمی تواند اسناد را تسلیم نماید ویا اگر قید تسلیم در برابر قبولی درج شده باشد تسلیم اسناد منوط به قبولی خریدار خواهد بود که به هر حال ارائه به نحوی خواهد بود که خریدار فرصت بررسی اسناد را داشته باشد .لیکن در طول مدت بررسی اسناد تحت کنترل بانک ارائه کننده خواهد بود. .
3-تسلیم مبالغ وصول شده به بانک دستور دهنده
بانک ارائه کننده مکف است مبالغ وصول شده را بیدرنگ طبق دستور مندرج در دستور وصول در اختیار بانکی که از آن دستور زصول را دریافت کرده است قرار دهد ماده 14((یو آرسی))

4-بررسی کیفیت قبولی
بانک ارائه کننده فقط در چارچوب دستور وصول عمل می نماید بنابر این اگر دستور حاکی از اخذقبولی از شخص معینی باشد بانک ارائه کننده مکلف است که فقط از وی قبولی اخذ نماید . تنها وظیفه بانک این است که مراقت نمایئ که کیفیت قبولی به صورت کامل و صحیح باشد ولی مسئول واقعی بودن هیچ یک از امضاهاو یا حق امضا هرقبولی نویسی نیست .ماده15و16و((یو آرسی))
5-ابلاغ وضعیت نهایی بانک ارائه دهنده مکلف است وضعیت نهایی برخورد خود با خریدار اععم از اینکه اخذ قبولی ،پرداخت ،امتناع از پرداخت یا قبولی باشد را با سریعترین پست و در موارد فوری با سریعترین وسیله ممکن نظیر بیسیم تلگرام یا تلکسی و…به بانکی که عملیات وصول را به وی واگذار کرده است ابلاغ نماید .در صورتیکه ظرف مدت نود روز بانک واگدارنده عملیات وصول دستورات لازم را در مورد اقدامات بعدی روی اسناد صادر ننماید بانک ارائه کننده می تواند اسناد را به بانکی که دستور وصول را آز آنها در یافت کرده است عودت دهد .ماده 20((یو آر سی))

4-4-2-تکالیف و مسئولیت های خریدار
وظایف و تعهدات خریداراز قرارداد اولیه ای که بین او و فروشنده منعفد شده است ناشی می شود .
وفروشنده مکلف است که شرایط ناشی از توافق با خریدار را مد نظر قراردهد.بنابراین اولین وظیفه خریدار این است که بررسی نماید آِیا در دستور وصول ،شرایط قرارداد اولیه رعایت شده است یا خیر؟
در صورتیکه شروط قرارداداولیه رعایت شده باشد و اسناد به طور کامل تسلیم شده باشد خریدار مکلف ایت برات را قبول و پرداخت را انجام دهد .چنانچه امتناع و یا تاخیر داشته باشد مسئول هر خسارتی خواهد بود که به فروشنده وارد می شود.
تذکر: به طورکلی در خصوص ماهیت حقوقی اعمال و روابط طرفهای وصول د ر جریان عملیات وصولی و تعیین مبنای حقوقی مسئلیت آنها ؛نکته قابل ذکرآن این است که این مسئولیت ممکن است ناشی ازقراردارد،قانون و یا عرف حاکم برروابط تجاری بین المللی باشد.
روابط هریک از طرفهای وصول عمدتا مبتنی برقرارداد است که با دقت در قرار دادهای منعقده حدود

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد تجارت ایران، اصل استقلال، قرارداد پایه Next Entries مقاله رایگان درمورد اعتبار اسنادی، ایالات متحده، شرکتهای بیمه