مقاله رایگان درمورد قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بورس اوراق بهادار، مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

آن:
DIEXPIT=هزینه‌ی اختیاری شرکت iدر پایان سالt که برابر است با هزینه‌های اداری و فروش
=λit باقی‌مانده‌ی مدل(هزینه‌ی اختیاری غیرعادی)
د)مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
برای اندازه‌گیری مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می‌شود که حال برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل زیر استفاده می‌شود:
TAit/(Ait-1)=α1 1/(Ait-1)+α2 ∆REVit/(Ait-1)+α3 PPEit/(Ait-1)+α4ROAit+εit

که در آن:
=TAit/(Ait-1)تفاوت میان سود قبل از اقلام غیرعادی و جریان‌های نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی در دوره جاری
Ait-1= جمع دارایی‌ها در ابتدای دوره مالی
=∆REV تغییرات در فروش
=PPEاموال،ماشین آلات و تجهیزات
ROA= نرخ بازده دارایی‌ها که از طریق تقسم سود خالص بر میانگین دارایی‌ها به دست می‌آید
=εit اقلام تعهدی اختیاری که بیانگر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی می‌باشد

متغیر وابسته
کیفیت حسابرسی
در این پژوهش برای به دست آوردن کیفیت حسابرسی باید از شاخص‌های زیر استفاده کرد
ب)نوع گزارش حسابرسی:
شرکت‌هایی که دارای گزارش تعدیل‌شده بوده‌اند دارای عدد یک و سایر شرکت‌های دارای عدد صفر می‌باشند.
حال بعدازاینکه متغیرهای مستقل و وابسته بدست آمد مدل‌های رگرسیونی زیر وجود دارد

مدل فرضیه اول
AQ=α0+β1ABCASH+ɛ0
که در آن:
ABCASH=جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی

مدل فرضیه دوم
AQ=α0+β1ABCOSt+ɛ0
که در آن:
ABCOST=هزینه تولید غیرعادی

مدل فرضیه سوم
AQ=α0+β1ABEXP+ɛ0
که در آن:
ABEXP=هزینه اختیاری غیرعادی

مدل فرضیه چهارم
AQ=α0+β1AM+ε 0
که در آن:
AM=مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی.

3-5 قلمرو پژوهش
3-5-1 قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی پژوهش حاضر، رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی است.
3-5-2 قلمرو مکاني
قلمرو مکاني پژوهش حاضر، شرکتهاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است؛ که دلايل انتخاب به شرح زير است:
دسترسي به اطلاعات مالي شرکتهاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار آسانتر است. به‌خصوص که برخي از اطلاعات به‌صورت بانکهاي اطلاعاتي بر روي لوحهاي فشرده موجودند.
با توجه به این‌که اطلاعات مالي شرکتهاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسي و نظارت قرار ميگيرد؛ به نظر ميرسد اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اين شرکتها از قابلیت اتکای بيشتري برخوردار باشد.
با توجه به لازم‌الاجرا بودن ضوابط، مقررات و استانداردهاي حسابداري مالي در تهيه صورتهاي مالي شرکتهاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، به نظر ميرسد اطلاعات مندرج در گزارش‌های مالي اين شرکتها همگنتر بوده و قابليت مقايسه بيشتري داشته باشند.

3-5-3 قلمرو زماني
قلمرو زمانی پژوهش حاضر، سال‌های بین 1388 تا 1392 را در برمی‌گیرد.
3-6 جامعه آماري
جامعه‌ی آماري پژوهش را شركت‌هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌استثنای بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و شركت‌هايي كه فعاليت اصلي آن‌ها درزمینه سرمايه‌گذاري است، تشكيل مي‌دهد. اطلاعات مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری، به دلیل همگن نبودن اطلاعات مالی آن‌ها با سایر شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، کنار گذاشته‌شده است.

3-7 نمونه آماري
نمونه‌گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف‌شده به‌عنوان نماینده آن جامعه (دلاور ، 1384)
در اين پژوهش بر اساس روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک کليه شرکتهاي عضو جامعه آماري که داراي شرايط زير بودهاند، به‌عنوان شرکتهاي عضو نمونه انتخاب‌شده‌اند:
1-شرکت‌های موردنظر جزو بانک‌ها، واسطه‌گری مالی و شرکت‌های بیمه نباشند (به دلیل اینکه این ماهیت این شرکت‌ها با شرکت‌های تولیدی تفاوت دارد).
2-پایان سال مالی شرکت، منطبق بر 29 اسفندماه باشد (به دلیل اینکه قابلیت قیاس داده‌ها وجود داشته باشد).
3-شرکت‌های موردنظر از ابتدا تا انتهای پژوهش در عضویت بورس اوراق بهادار باشند (به دلیل اینکه داده‌های آن‌ها برای پژوهش در دسترس بوده و شرکت‌ها در طول دوره وقفه طولانی نداشته باشند تا سایر مواردی غیر مواردی که در پژوهش جاری در نظر گرفته می‌شوند بر متغیرهای آن‌ها تأثیرگذار باشد).
4-تمامی داده‌های موردنیاز آن‌ها در طی سال‌های 1388 الی 1392 در دسترس باشد (به‌منظور انجام پژوهش)
توجه به شرایط یادشده، منجر به انتخاب91 شرکت به‌عنوان نمونه آماری برای آزمون فرضیه این پژوهش شد. اسامی شرکت‌های عضو نمونه برای آزمون فرضیه پژوهش، در پیوست ارائه گردیده است.

جدول 3-1. چگونگی انتخاب شرکتهای موردمطالعه تحقیق
شرح
تعداد

کلیة شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در تاریخ 29/12/1392
620
جمع
شرکت‌هایی که بعد از تاریخ 29/12/1388 در بورس پذیرفته‌شده‌اند
94
فیلتر
شرکت‌هایی که سال مالی آن‌ها به 29 اسفند ختم نمی‌شود و یا تغییر سال مالی داده‌اند
141
فیلتر
شرکت‌های واسطه‌گری مالی( سرمایه‌گذاری، هلدینگ، و بانک‌ها و بیمه)

82
فیلتر
شرکت‌هایی که طی دورة تحقیق در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج‌شده‌اند
59
فیلتر
شرکت‌هایی که صورت‌های مالی 1392 خود را هنگام انجام این تحقیق ارائه نداده بودند
56
فیلتر
شرکت‌هایی که اطلاعات آن‌ها برای به دست آوردن برخی متغیرهای تحقیق کافی نبود
50
فیلتر
شرکت‌هایی که بیش از شش ماه وقفه معاملاتی نداشته باشند
47
فیلتر
کل نمونه آماری قابل آزمون با در نظر گرفتن پیش‌فرض‌ها
91
مانده

3-8 نحوه جمع‌آوری دادهها
در هر تحقیق، تهیه اطلاعات واقعی با توجه به اهداف تحقیق از اهمیت اساسی برخوردار است. در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق، از روش کتاب‌خانه‌ای با بهره‌گیری از کتب و مقالات تخصصی فارسی و لاتین و پایان‌نامه‌ها استفاده می‌گردد. ازآنجایی‌که اطلاعات مربوط به متغیرهای این پژوهش شامل بسیاری از اقلام حسابداری مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها می‌باشد، داده‌های موردنیاز از صورت‌های مالی موجود در سایت‌های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی www.rdis.ir، سیستم‌های جامع اطلاع‌رسانی ناشران به نشانی www.codal.ir، مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران به نشانی www.fipiran.com و لوح‌های فشرده سازمان بورس و اوراق بهادار به‌صورت دستی استخراج می‌شود، که به نظر می‌رسد نسبت به سایر منابع موجود از اعتبار بیشتری برخوردار است. هم‌چنین سایر اطلاعات موردنیاز مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌ها در بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار و از نرم‌افزار ره‌آورد نوین که به‌صورت فایل‌های Pdf و Excel می‌باشد گردآوری‌شده است. این اطلاعات شامل سود و زیان، ترازنامه و … می‌باشد.

3-9 روش‌شناسی پژوهش
موفقیت هر تحلیل اقتصادسنجی درگرو دسترسی به داده‌های مناسب است. برای هر تحلیل تجربی، ممکن است سه نوع داده وجود داشته باشد. داده‌های سری‌های زمانی، مقطعی و ترکیبی (ترکیبی ازسری‌های زمانی و مقطعی).
داده‌های سری‌ زمانی43: در طول زمان جمع‌آوری می‌شوند، از قبیل داده‌های مربوط به اشتغال، بیکاری، و حجم پول. این داده‌ها ممکن است در فاصله زمانی مشخص جمع‌آوری شوند- روزانه (مثلاً، قیمت سهام)، هفتگی (مثلاً، حجم پول)، ماهیانه (مثلاً، نرخ بیکاری) و یا سالیانه (مثلاً بودجه دولت). این داده‌ها ممکن است ماهیتاً کمی باشند (از قبیل، قیمت، درآمد) و یا کیفی باشند (از قبیل، شاغل و یا بیکار، مجرد و یا بیکار).
داده‌های مقطعی44: داده‌هایی هستند که در آن اطلاعات یک یا چندین متغیر در نقطه‌ای از زمان جمع‌آوری‌شده‌اند، از قبیل آمار نفوس و مسکن که آماری از جمعیت است که توسط اداره سرشماری ایالات‌متحده هر ده سال یک‌بار جمع‌آوری می‌شود.
داده‌های ترکیبی45: در دادههای ترکیبی عناصر سری زمانی و مقطعی وجود دارند. به‌عنوان‌مثال، اگر آمار نرخ بیکاری برای 10 کشور به مدت 20 سال جمع‌آوری بکنیم، داده تولیدشده یک مثال از نوع ترکیبی خواهد بود- داده‌های نرخ بیکاری به مدت 20 سال از نوع سری زمانی هستند، درحالی‌که نرخ بیکاری برای 10 کشور از نوع مقطعی است زیرا فقط برای یک سال است. در داده‌های ترکیبی 200 مشاهده خواهیم داشت- 20 مشاهده سالانه برای هر یک از 10 کشور.
یک نوع داده مخصوص وجود دارد به نام پانل دیتا46، که لانگیتیودینال47 یا مایکروپانل دیتا48 نیز نامیده می‌شود، که در آن‌یک واحد مقطعی، مثلاً، یک بنگاه و یا یک خانوار در طول زمان موردمطالعه قرار می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال، وزارت بازرگانی ایالات‌متحده آماری از مسکن در زمان‌های مشخص جمع‌آوری می‌کند. در فاصله زمانی مشخص باهمان خانوار (یا کسی که در آن جای مشخص زندگی می‌کند) مصاحبه می‌شود تا بینند که آیا تغییراتی در وضعیت مسکن و یا وضعیت مالی خانوار از زمان آمارگیری قبلی اتفاق افتاده است. پانل دتا که از مصاحبه‌های مکرر با خانوار مشخصی که در فواصل زمانی معین صورت می‌گیرد تولید می‌شود اطلاعات بسیار مفیدی در خصوص رفتار خانوار و دگرگونی آن را به دست می‌دهد (گجراتی و پورتر، 1390).
در پژوهش حاضر، داده‌ها از نوع داده‌های ترکیبی است و در ادامه مدل‌ داده‌های ترکیبی تشریح می‌شود.
3-9-1 داده‌های ترکیبی
داده‌هاي ترکیبی، محیط بسیار مناسبی براي گسترش روش‌هاي تخمین و نتایج نظري فراهم می‌سازند، به‌طوری‌که پژوهش‌گران قادر به استفاده از داده‌هاي مقطعی و سري‌هاي زمانی براي بررسی مسائلی می‌شوند که امکان مطالعه‌ي آن‌ها در محیط‌هاي فقط مقطعی یا فقط سري زمانی وجود ندارد. مزیت این روش در این است که معمولاً روش‌هاي سنتی اقتصادسنجی بر سري‌هاي زمانی و داده‌هاي مقطعی، ناهمگنی‌هاي مربوط به واحدها یا گروه‌ها را لحاظ نمی‌کنند و نتایج داراي ریسک تورش دار بودن است. این نوع ناهمگنی‌ها درروش داده‌هاي ترکیبی در نظر گرفته می‌شوند و برآوردهاي نااریب و سازگار تولید می‌کنند. در بسياري از مطالعات اخير از مجموعه داده‏هاي تركيبي جهت تحليل‏ها استفاده گرديده است. بدين ترتيب كه چند بنگاه، خانوار، كشور و … را در طول زمان موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار داده‏اند. در تجزیه‌وتحلیل داده‏هاي تركيبي يك محيط بسيار غني از اطلاعات براي گسترش تكنيك‏هاي تخمين و نتايج قابل‌تحلیل فراهم مي‏گردد. در بسياري موارد، پژوهش‌گران می‌توانند از داده‏هاي تركيبي براي مواردي كه نمي‏توان به‌صورت فقط سري زماني يا فقط به‌صورت مقطعي بررسي كرد، بهره بگيرند.
به‌طورکلی از داده‏هاي تركيبي، مي‏توان براي برآورد معادلاتي به شكل زير استفاده نمود:

که در آن:
عبارت است از تعداد مقطع‏هاي موجود در داده‏هاي تركيبي؛
عبارت است از دورهاي زماني.
بدين منظور 2 روش وجود دارد:
الف- درروش اول، فرض مي‏شود كه بين مقطع‏ها هيچ تفاوتي وجود ندارد و لذا همه مقطع‏ها را باهم تخمين مي‏زند كه اين روش به روش تلفيقي49 است.
ب- درروش دوم فرض مي‏شود كه بين مقطع‏ها اختلاف معني‏داري وجود دارد كه اين اختلاف‏هاي معني‏دار می‌توانند بر شيب و يا عرض از مبدأ تأثیر بگذارند كه به اين روش، روش تابلویی50 گويند.
به‌منظور اينكه مشخص شود كه كدام روش جهت برآورد مناسب است، فرضيه‏اي آزمون مي‏شود كه در آن فرض مي‏شود كه كليه عبارات ثابت برآورد شده با يكديگر برابر هستند. بدين ترتيب مي‏توان مشخص كرد كه آيا روش داده‏هاي تابلويي جهت برآورد موردنظر كارآمدتر است يا تلفيقي. براي آزمون فرض موردنظر، آماره‏اي است كه داراي توزيع با درجه آزادي (N-1,NT-N-K) مي‏باشد (خالقی، 1389).

3-9-2 آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی Next Entries مقاله رایگان درمورد کیفیت حسابرسی، رگرسیون، اقلام تعهدی، قلام تعهدی