مقاله رایگان درمورد صورتهای مالی، دارایی ها، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مالکیت قانونی ) ارجحیت دارد. بنابراین، در مواردی که کنترل موقتی است، یا اعمال کنترل امکان پذیر نیست، نباید صورت های مالی تلفیقی ارائه شود . تاری وردی، یداله، حسابداری مالی جلد دوم ( صورت های مالی تلفیقی )، 1387، ص26

2-17) محدودیتهای صورتهای مالی تلفیقی
در فصل 3 کتاب حسابداری مالی پیشرفته بیکر و دیگران(2002)محدودیتهای صورتهای مالی تلفیقی به قرار زیر ارائه شده اند:
1-ممکن است عملکرد و وضعیت مالی ضعیف یک یا چند شرکت در عملکرد و وضعیت مالی دیگر شرکتها پنهان بماند.
2-اطلاعات اضافی در مورد شرکتهای گروه تلفیق شده، جهت ارائه منصفانه،ضروری است، که این مستلزم ارائه ی یادداشتهای حجیم خواهد بود.
3-تفاوت دوره های مالی
4-تفاوت روش های حسابداری
به نظر می رسد در مورد این محدودیتها انتقاداتی وارد باشد که لازم است به آنها اشاره شود.
در مورد محدودیت اول،از آنجا که در ایران، صورتهای مالی تلفیقی همراه با صورتهای مالی اصلی در اختیار استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار می گیرد، پس این مورد،نه تنها محدودیت تلقی نمی شود،بلکه ارائه صورتهای مالی تلفیقی موجبات شفافیت گزارشگری مالی را فراهم می آورد.در مورد محدودیت دوم،اشاره شده است،ارائه اطلاعات اضافی،موجب حجیم شدن یادداشتهای همراه صورتهای مالی می گردد،اما در مواردی که،ارائه اطلاعات بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان تاثیر داشته باشد،با لحاظ فزونی منافع بر مخارج،باید اطلاعات اضافی ارائه گردد،که این مورد نیز نمی تواند محدودیتتلقی شود.در مورد محدودیت سوم ،بند 29 استاندارد حسابداری شماره 18 ایران،راهکاری به قرار زیر ارائه نموده است،که این امر عملا محدودیت تلقی نمی شود:”هنگامی که تاریخ های گزارشگری یکسان نیست، واحد تجاری فرعی باید صورتهای مالی به تاریخ گزارشگری اصلی تهیه کند.چنانچه مقدور نباشد، صورتهای مالی واحد تجاری فرعی برای آخرین سال مالی آن باید به کار رود،مشروط بر آنکه،پایان سال مالی فرعی بیشتر از سه ماه، قبل از پایان سال مالی اصلی نباشد. در چنین مواردی،در مورد رویدادهای با اهمیتدر فاصله ی مذکور باید تعدیلات لازم صورت گیرد.” در مورد محدودیت آخر نیز بند28 استاندارد مذکور بیان می دارد، اولا تا آنجا که مقدور است رویه های یکسان بکار رود،در غیر این صورت ،باید تعدیلات لازم صورت پذیرد و چنانچه انجام تعدیلات امکان پذیر نباشد،باید در مورد آن افشای کافی صورت پذیرد.تاری وردی، یداله، حسابداری مالی جلد دوم ( صورت های مالی تلفیقی )، چاپ سوم،1387، ص27-28
بیکر و دیگران در سال2009 محدودیت دیگری را نیز به این موارد افزوده اند و آن اینکه سود تقسیم نشده در صورتهای مالی تلفیقی بیانگر سود قابل توزیع و نسبتهای مالی نیز بیانگر عملکرد هیچ یک از شرکتها به تنهایی نیست.
لازم به ذکر است که صورتهای مالی تلفیقی، نیازهای اطلاعاتی سهامداران اقلیت را تامین نمی کند چون سهامداران اقلیت در یک شرکت فرعی خاص منافع دارند نه در مجموعه گروه. بزرگی اصل،موسی، رحمانی، حلیمه، حسابداری پیشرفته 2 ، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره 200،چاپ اول، 1392، ص 62.
2-18) تحلیل فرآیند تلفیق صورتهای مالی شرکت اصلی و فرعی
در راستای تلفیق ضوابط تلفیق بکار می رود،این ضوابط برای ایجاد صورتهای مالی بکار می روند، که گویی شرکتهای گروه، واقعا یک شرکت یگانه بوده اند.
در واقع،سهام شرکت اصلی،سهام منتشره شخصیت تلفیقی بشمار می آید، و سهام شرکت فرعی در تملک شرکت اصلی،سهام منتشره(سهام در جریان)تلقی نمی شود. از آنجا که،یک شرکت نمی تواتد در صورتهای مالی خود سرمایه گذاری در خود را گزارش کند،سهام شرکت فرعی و سرمایه گذاری در فرعی باید حذف شود.
حسابعای سرمایه گذاری در فرعی و حقوق صاحبان سهام فرعی، حسابهای متقابل قلمداد می شوند. در یک تحلیل دیگر،سهام شرکت فرعی در تملک شرکت اصلی،سهام در جریان تلقی نمی شود،لذا حقوق صاحبان سهام فرعی،همانند سهام خزانه که سهام در جریان تلقی نمی شوند،در فرآیند تلفیق حذف می شوند.بنابراین، از نظر شخصیت یگانه،سهام فرعی در تملک اصلی یا سهام اصلی در تملک فرعی و یا سهام فرعی در تملک فرعی،سهام در جریان(منتشره)تلقی نمی شوند،و در فرآیند تلفیق حذف می شوند. به بیان بهتر، سهام صاحبان سهام شرکت اصلی، و سهام صاحبان سهام اقلیت،سهام در جریان (منتشره)محسوب می شوند. و محور گزارشگری مالی تلفیقی قرار می گیرند(بر طبق مفهوم گروه).تاری وردی، یداله، حسابداری مالی جلد دوم ( صورت های مالی تلفیقی )، چاپ سوم،1387، ص28
2-19)تئوری های حاکم برتهیه صورتهای مالی تلفیقی تاری وردی، یداله، حسابداری مالی جلد دوم ( صورت های مالی تلفیقی )، چاپ سوم،1387، ص30-29
برای گزارشگری مالی مجموعه اقتصادی از نظر تئوری در مبانی نظری مرتبط با گزارشگری مالی صورتهای مالی تلفیقی چهار تئوری مالکانه، شرکت اصلی، واحد تجاری(شخصیت)و تئوری واحد تجاری-سرقفلی تحصیل شده اهمیت زیادی دارند.
لذا لازم است این تئوری ها از جوانب مختلف تشریح و وجوه تمایز آنها را بیان نموده و در نهایت به معرفی تئوری معاصر در تهیه صورتهای مالی تلفیقی بپردازیم.
الف)تئوری مالکانه : هنگامی که این تئوری برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی بکار برده می شود،به تلفیق نسبی منجر می گردد. یعنی،شرکت اصلی صرفا سهم خود از ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی های شرکت فرعی در تاریخ تحصیل را با مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی های خود تلفیق می کند. سرقفلی نیز طبق روال عادی،همانند الگوی محاسبه ی سرقفلی در روش ارزش ویژه محاسبه و گزارش می شود.از آنجا که بر پایه این تئوری،تلفیق بطور نسبی صورت می گیرد، لذا در ترازنامه تلفیقی و صورت سود وزیان تلفیقی به ترتیب سهم اقلیت و سهم سود اقلیت گزارش نمی شوند. دلیل عدم بکارگیری تلفیق نسبی،کنترل شرکت اصلی بر تمامی خالص دارایی های شرکت فرعی است.
ب)تئوری شرکت اصلی: بر طبق این تئوری، اگرچه شرکت اصلی مالکیت مستقیم بر دارایی ها و مسئولیت مستقیم بدهی های شرکت فرعی را ندارد،اما توانایی اعمال کنترل موثر بر تمام دارایی ها و بدهی های شرکت فرعی را دارد.در این تئوری، مرکز ثقل و کانون توجه در گزارشگری مالی تلفیقی،شرکت اصلی است.لذا به تبع آن در مورد سهم شرکت اصلی(اکثریت)از شرکت فرعی،ارزش های منصفانه ی تاریخ تحصیل و در مورد سهم اقلیت (حقوق غیرقابل کنترل)،مبالغ دفتری مورد استفاده قرار می گیرند.به بیان بهتر،صرفا سهم شرکت اصلی از تفاوت بین ارزش های منصفانه و مبالغ دفتری خالص دارایی های شرکت فرعی با مبالغ دفتری خالص دارایی های شرکت های اصلی و فرعی گزارش، و سرقفلی نیز متناسب با سهم شرکت اصلی (همانند تئوری مالکانه)،طبق روال عادی،همانند روش ارزش ویژه محاسبه و گزارش می گردد.بنابراین از نظر اندازه گیری سهم شرکت اصلی بر طبق این تئوری، همانند تئوری مالکانه عمل می شود و صرفا تفاوت این دو تئوری در ارائه و عدم ارائه ی سهم اقلیت (و سهم سود اقلیت)از شرکت فرعی است.
ج)تئوری واحد تجاری(شخصیت): این تئوری بر حقوق مالکیت سهامداران اکثریت و اقلیت و بر شرکت به عنوان یک واحد تجاری مجزا تاکید می نماید.بر طبق تئوری واحد تجاری،تاکید بر شخصیت یگانه است،یعنی، هیچ یک از دو گروه شرکت اصلی و سهم اقلیت به تنهایی مورد تاکید قرار نمی گیرد.در این تئوری،مرکز ثقل و کانون توجه در گزارشگری مالی تلفیقی، شخصیت یگانه است. یعنی،علاوه بر شرکت اصلی، سهامداران اقلیت مدنظر قرار می گیرند،لذا به تبع آن درخصوص هر دو سهامداران اکثریت و اقلیت،ارزشهای منصفانه شرکت فرعی در تاریخ تحصیل مورد استفاده قرار می گیرد و نیز کل سرقفلی محاسبه و گزارش می شود.
د)تئوری واحد تجاری-سرقفلی تحصیل شده(تئوری ایران): تئوری واحد تجاری-سرقفلی تحصیل شده،اساسا همانند تئوری واحد تجاری (تئوری شخصیت)است،اما به جای ارائه کل سرقفلی تلفیقی در ترازنامه تلفیقی، صرفا سهم شرکت اصلی از کل سرقفلی شناسایی و گزارش می شود. برطبق بند 27 استاندارد حسابداری 18 ایران سرقفلی ناشی از تحصیل یک واحد تجاری فرعی که تمام سهام آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به واحد تجاری اصلی نیست،تنها به نسبت سهم واحد تجاری اصلی شناسایی می شود و هیچ مبلغی به اقلیت تخصیص نمی یابد. اگرچه،ممکن است بتوان سرقفلی قابل انتساب به سهم اقلیت در زمان تحصیل واحد تجاری فرعی را برآورد کرد لیکن این امر عملا موجب شناسایی مبلغی برای سرقفلی بطور فرضی می شود،چون اقلیت یکی از طرفهای معامله در زمان تحصیل واحد تجاری فرعی نیست.
2-20) کاربرگ تهیه صورتهای مالی تلفیقی بزرگی اصل،موسی، رحمانی، حلیمه، حسابداری پیشرفته 2 ، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره 200،چاپ اول، 1392، ص 72 الی75
به منظور تهیه صورتهای مالی تلفیقی معمولا از کاربرگ استفاده می شود.در این کاربرگ ابتدا شرح اقلام وسپس مبلغ اقلام طبق صورتهای مالی جداگانه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی درج می شود.در کاربرگهای تلفیقی دو ستون به تعدیلات تلفیقی اختصاص می یابد. این دو ستون اقلام صورتهای مالی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی را تعدیل می کند و نتیجه آن به ستون آخر کاربرگ ،که اقلام تلفیقی است منتقل می شود.
ثبت تعدیلی مربوط به حذف مانده های درون گروهی در دفاتر هیچ کدام از شرکتهای ترکیب شونده و ترکیب کننده(منظور شرکت اصلی و شرکت های فرعی است) وارد نمی شود و تنها بخشی از کاربرگ تهیه صورتهای مالی تلفیقی می باشد.
برای نشان دادن تفاوت بین ارزشهای منصفانه و مبالغ دفتری خالص داراییهای قابل تشخیص واحد تجاری فرعی از ثبتهای تعدیلی استفاده می شود، زیرا واحد فرعی نمی تواند ارزش دارائیهای خود را به ارزشهای منصفانه آنها در تاریخ ترکیب تجاری افزایش دهد.
مطالبات و بدهیهای بین شرکتهای گروه در کاربرگ تهیه ترازنامه تلفیقی با هم حذف شده و مانده آنها صفر می شود.
مبالغ سرمایه و صرف سهام تلفیقی مربوط به شرکت اصلی هستند، مبالغ سرمایه و صرف سهام فرعی در فرآیند تلفیق حذف می شود.
سود انباشته تلفیقی در تاریخ ترکیب تجاری تنها سود انباشته شرکت اصلی را شامل می شود.این شیوه برخورد مبتنی بر روش حسابداری خرید است که بر اساس تحصیل خالص داراییها به جای اینکه بیانگر ترکیب منافع سهامداران موجود باشد، بیانگر نقطه شروع جدیدی است.
مبالغ گزارش شده در ستون تلفیقی کاربرگ ترازنامه تلفیقی منعکس کننده وضعیت مالی یک واحد اقتصادی واحد بوجود آمدها از دو یا چند واحد تجاری قانونی است.
بطور کلی تعدیلات تلفیقی عمده را می توان به چهار گروه تقسیم کرد که در ادامه به آنها پرداخته می شود.
الف) تخصیص بهای تمام شده سرمایه گذاری
در این تعدیل ابتدا اندوخته ها و سود انباشته در تاریخ تحصیل سرمایه شرکت فرعی در مقابل حساب سرمایه گذاری شرکت اصلی در شرکت فرعی حذف می شود.حساب سرمایه گذاری در اینجا بطور کامل حذف نمی شود.مبلغ باقیمانده آن مربوط به تفاوت ارزش منصفانه خالص داراییها با مبلغ دفتری آنها و همچنین وجود سرقفلی استو در نتیجه با همین سرفصل حذف خواهد شد. مانده حساب سرمایه گذاری واحد اصلی در واحد فرعی به این دلیل حذف می گردد، که از دید تلفیق یک شخصیت اقتصادی واحد نمی تواند در خودش سرمایه گذاری کند، حسابهای حقوق مالکانه واحد فرعی نیز به این دلیل که یک شخصیت اقتصادی واحد نمی تواند سهامدار خود باشد حذف می شود.به عبارت دیگر،حساب سرمایه گذاری بیانگر سرمایه گذاری شرکت اصلی در خالص داراییهای شرکت فرعی است و به نوعی قرینه حقوق صاحبان سهام شرکت فرعی است.از آنجا که داراییها و بدهیهای شرکت فرعی با داراییها و بدهیهای شرکت اصلی در ترازنامه تلفیقی ترکیب می شود،حذف حساب سرمایه گذاری در مقابل حقوق صاحبان سهام شرکت فرعی برای جلوگیری از محاسبه مضاعف خالص داراییهای شرکت فرعی لازم است.با حذف حساب سرمایه گذاری در شرکت فرعی در برابر حقوق صاحبان سهام شرکت فرعی خالص داراییهای شرکت فرعی در ترازنامه تلفیقی جایگزین حساب سرمایه گذاری در شرکت فرعی می شود.
ب)شناسایی هزینه استهلاک ما به تفاوت
معمولا بخشی از مابه تفاوت به داراییها و بدهیهای موجود شرکت فرعی (که ارزش منصفانه آنها

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد صورتهای مالی، صورت های مالی، واحدهای تجاری Next Entries مقاله رایگان درمورد گزارشگری مالی، صورتهای مالی، مالیات بر درآمد