مقاله رایگان درمورد سلامت روان، مقابله با استرس، شهر اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

شيوه پس رويدادي استرس،‌ راهبردهاي مقابله اي و نشانگان باليني در 60 نفر از مبتلايان به عفونت AIDS /HIV و هپاتيت سي،‌ مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاكي از آن است كه بيماران مبتلا به AIDS /HIV نسبت به افراد مبتلا به هپاتيت سي استرس و فشار رواني بيشتري را تحمل ميكنند. همچنين اين بيماران در مقايسه با گروه گواه در شاخصهاي مقياس SCL -90-R نمرات بالاتري كسب نموده و داراي علائم و نشانگان باليني بيشتري ميباشند. بر طبق يافته هاي اين پژوهش دو گروه آزمودني در زمينه بكارگيري مهارتهاي مقابله اي تفاوت معنا داري را نشان ندادند. ليكن هر دو گروه آزمودني با استفاده از اين مهارتها داراي نشانگان باليني ميباشند.
-خوشکام، سيمين،(1382) در پايان نامه تحت عنوان :بررسي رابطه ميان شيوه هاي مقابله با استرس و رضايتمندي زناشويي و مقايسه آن در زنان متاهل شاغل و خانه دار شهر اصفهان که با انتخاب 300 زن شاغل و خانه دار به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي چند مرحله اي انجام گرديد. به اين نتيجه رسيد که بين شيوه هاي مقابله با استرس و رضايتمندي زناشويي زنان رابطه معني دار وجود دارد و زناني كه از روش مقابله اي مسئله مدار استفاده كرده اند، رضايتمندي زناشويي بيشتري را تجربه نموده اند. ضمنا اين رابطه در زنان خانه دار ديده شده اما در زنان شاغل هيچ رابطه اي ديده نشد. ميزان رضايتمندي زناشويي در زنان خانه دار و شاغل تفاوتي ندارد اما شيوه هاي مقابله با استرس در اين دو گروه متفاوت بوده است.
-حسينيان، سيمين در پژوهشي تحت عنوان : اثربخشى آموزش شناختى- رفتارى شادمانى بركاهش علائم سندرم پيش ازقاعدگى وافزايش شادمانى زنان مبتلا به سندرم پيش از قاعدگى : هدف از اين پژوهش تعيين اثربخشى آموزش شناختى- رفتارى شادمانى بركاهش علائم سندرم پيش ازقاعدگى وافزايش شادمانى زنان مبتلا به سندرم پيش از قاعدگى بود، بدين منظوردر قالب يك طرح نيمه تجربى تعداد 60 آزمودنى به روش تصادفي از بين زنان مراجعه كننده به مراكز آموزشى، پزشكى و ساير مراكز رجوع زنان انتخاب و به صورت تصادفى در دو گروه آزمايش وگواه جايگزين شدند. سپس افراد گروه آزمايش به مدت هشت جلسه تحت آموزش شادمانى به روش فوردايس قرار گرفتند. در مورد هر دو گروه پيش آزمون و پس آ زمون با پرسشنامه شادكامى آكسفورد و پرسشنامه سنجش علائم سندرم پيش از قاعدگى به عمل آ مد. همچنين دو هفته بعد وسپس يك ماه پس از اتمام جلسات در مورد هر دو گروه پيگيرى انجام شد. نتايج حاكى ازآ ن است كه آموزش شادمانى بر كاهش علائم سندرم پيش از قاعدگى ، كاهش علائم افسردگى سندرم پيش از قاعدگى، كاهش علائم اضطراب سندرم پيش از قاعدگى، كاهش علائم تحريك پذيري سندرم پيش از قاعدگى، كاهش علائم جسمانى سندرم پيش از قاعدگى و افزايش شادماني موثراست. همچنين نتايج پيگيرى در گروه آزمايش حاكى از ماندگارى اثر آموزش بر كاهش علائم سندرم پيش از قاعدگى و افزايش شادمانى است.
-بهرامي فاطمه ، (1383);. تاثير هيجانات القا شده مثبت و منفي بر شادماني و ناراحتي پس از القاي برانگيختگي منفي در دانشگاه اصفهان . هدف از اين مطالعه بررسي تاثير القا هيجان بر شادماني و ناراحتي پس از القاي برانگيختگي منفي قبلي بود.روش: در اين تحقيق 32 دانش آموز دختر پايه اول دبيرستان شهر اصفهان به طور تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايشي هر گروه 8 نفر) و دو گروه گواه (هر گروه 8 نفر) وارد شدند و پرسش نامه هاي افسردگي، شادكامي،MMPI2 و دو مقياس از پرسش نامه 5 عاملي بزرگ (روان نژندي – درون گرايي) را تكميل نمودند. پس از القا برانگيختگي منفي (نگراني) به گروه اول فيلم غمگين، به گروه دوم فيلم شاد و به گروه سوم فيلم خنثي نشان داده شد و گروه چهارم بدون مداخله بودند.يافته ها: تفاوت بين گروه ها در افسردگي و شادماني معني دار بود. همچنين تاثير عوامل القايي پس از ايجاد نگراني قبلي در گروه ها نشان داد كه ميزان افسردگي در گروه دوم (با نمايش فيلم شاد) كاهش و ميزان شادكامي افزايش يافته و با گروه آزمايش ديگر (نمايش فيلم غمگين) و دو گروه گواه تفاوت معني داري دارد. نتيجه گيري: تاثير هيجانات مثبت بر كاهش اثرات ناشي از هيجانات منفي مثل افسردگي و افزايش هيجانات مثبت مثل شادماني موثر است. اين نتيجه را اثر عدم تداوم هيجانات منفي توسط هيجانات مثبت مي نامند.
-داوري، رحيم(1386)،رابطه ي خلاقيت و هوش هيجاني ، با سبک هاي کنار آمدن با استرس .يافته هاي پژوهش ، نشان داد که هوش هيجاني با استفاده از سبک کنار امدن مساله مدار ، با استرس رابطه دارد. ميان خلاقيت و دو سبک کنار آمدن مساله مدار و هيجان مدار ، رابطه ي معناداري مشاهده
مي شود.
-عناصري،مهريار(1384)،رابطه ي بين سلامت روان و شادکامي دانشجويان دختر و پسر .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها از طريق رگرسيون چند متغيري و t استيودنت دو گروه مستقل ، بيانگر آن است که با اطمينان (p./.5 ) بين سلامت روان و شادکامي ، رابطه ي معني دار وجود دارد همچنين ، با اطمينان (p./.1 )بين عدم اضطراب و شادکامي و همينطور عدم افسردگي و شادکامي ، رابطه ي مستقيم وجود دارد . در حاليکه بين کارکرد جسماني و شادکامي و همچنين کارکرد اجتماعي و شادکامي رابطه ي معني داري وجود ندارد . همچنين ، بين شادکامي آزمودني ها در دو گروه دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني داري ديده نمي شود.
-عابدزاده، معصومه (1388)، بررسي کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در زنان يائسه شهر کاشان. يافته‌ها: نتايج نشان داد که کيفيت زندگي کلي زنان در9/17 درصد موارد مناسب ، در 9/68 درصد موارد متوسط و در 3/13 درصد موارد نا مناسب بوده است . همچنين مشخص شد که اکثر افراد در هر چهار بعد وازوموتور (3/67 درصد ) ، رواني حرکتي (4/67 درصد )، جسمي ( 3/46درصد )و جنسي (6/51درصد ) ، کيفيت زندگي متوسط داشتند. از بين متغيرهاي مورد بررسي بين کيفيت زندگي و تحصيلات (P=./..4 ) ميزان رضايت از وضعيت اقتصادي (P=./.1 )و ورزش (P=./…1 ) ارتباط معني دار آماري وجود داشت.
-بخشايي ،نورمحمد (1382)،ارتباط حمايت اجتماعي ادراک شده و رويدادهاي استرس زاي زندگي با افسردگي . يافته ها : اين بررسي نشان داد که بين رويدادهاي منفي زندگي و افسردگي ، همبستگي مثبت و بين حمايت اجتماعي ادراک شده و افسردگي ، همبستگي منفي در هر گروه (افسردگي و غير افسرده )وجود دارد. هم چنين مقايسه ميانگين رويدادهاي استرس زاي تجربه شده در دو گروه نشان داد که افراد افسرده رويدادهاي منفي بيشتري را تجربه کرده اند . افزون بر آن ميانگين حمايت اجتماعي ادراک شده نيز در افراد افسرده به طور معني داري پايين تر از افراد غير افسرده بوده است.
-بنازاده(1382)بررسي تاثير روابط اجتماعي و افزايش اعتماد به نفس در سلامت روان سالمندان.به همين منظور 100 نفر مرد در سنين بالاتر از 65 سال با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب گرديدند.در نتايج پژوهش تاثير همزمان روابط اجتماعي و اعتماد به نفس در ارتقاء سلامت روان سالمندان مورد تاييد قرار گرفت.
-شعيري،چترچي(1383)در پژوهش خود مبني بر وارسي مقايسه اي رابطه حرمت خود باابعاد سلامت روان و موفقيت تحصيلي در بين دانشجويان دوره کارشناسي دختر و پسر به اين نتيجه دست يافتند که بين آنها تفاوت معنادار در دو متغير حرمت خود و افسردگي مشاهده شده است. همچنين نتايج به دست آمده نشانگر رابطه معنادار بين حرمت خود و سلامت روان در دو جنس و به طور کلي بوده است.
-علي نيا کروئي،يار علي دوستي(1387)در پژوهش خود مبني بر رابطه بين سبکهاي شوخ طبعي،بهزيستي فاعلي و هوش هيجاني در دانشجويان به اين نتيجه دست يافتند که سبکهاي شوخ طبعي پيوند جويانه و خود ارزنده سازانه با رضايتمندي از زندگي،عاطفه مثبت و هوش هيجاني رابطه مثبت معنادار و با عاطفه منفي رابطه منفي معنادار دارند.سبکهاي شوخ طبعي پرخاشگرايانه و خود تحقير گرايانه با رضايتمندي از زندگي،عاطفه مثبت و هوش هيجاني رابطه منفي معنا دار و با عاطفه منفي رابطه مثبت معنادار دارند.يافته ها بر نقش موثر سبکهاي شوخ طبعي سازش يافته (پيوند جويانه و خود ارزنده سازانه)بر هوش هيجاني و بهزيستي فاعلي تاکيد داشتند.
-کشاورز،مهرابي(1388) در پژوهش خود مبني بر رابطه بين سلامت رواني(نشانه هاي بدني،اضطراب و بيخوابي،افسردگي و نارسا کنش وري اجتماعي)سبکهاي مقابله با تنيدگي (مسئله محور،اجتنابي و هيجان محور) و بازخوردهاي مذهبي (اعتقاد به اصول دين،دوستي و بندگي خدا و عمل به مناسک مذهبي)و رضايت از زندگي به اين نتيجه دست يافتند که رضايت از زندگي الف)همبستگي منفي معنادار با نشانه هاي بدني،اضطراب و بيخوابي و سبک مقابله هيجان محور و ب)همبستگي مثبت معنادار با باور به اصول دين،انجام مناسک مذهبي،دوستي و بندگي خدا و سبک مقابله مسئله محور داشت.
-اسمعيلي (1386) تأثير آموزش بر کيفيت زندگي زنان سنين يائسگي مراجعه کننده به درمانگاه مطهري شيراز ( سال 1383 ) تأثير آموزش مؤلفه هاي هوش هيجاني بر سلامت روان .يافته ها : تحليل داده ها و روش تحليل کوواريانس و واريانس چند متغيره يک طبقه نشان داد که آموزش مؤلفه هاي هوش هيجاني در افزايش سلامت روان ،به طور معني داري (P./..1 ) مؤثر بوده و علايم بيماري را در مؤلفه هاي سلامت روان کاهش داده است. يافته ها : از اجراي مداخله ميانگين نمره کيفيت زندگي در گروه آزمايش 4/6#7/81 و در گروه گواه 8/1#8/74 بود که سه ماه پس از مداخله به ترتيب 7/6#3/75 و 4/1#8/75 تغيير يافت. آزمون آماري نشان دهنده بهبود نمره کيفيت زندگي در گروه آزمايش بود (P=./..1 ) . مقايسه تفاوت ميانگين نمرات کيفيت زندگي سه ماه بعد از مداخله و قبل از آن بين دو گروه ، در سطح آزمايش و گروه شاهد تفاوت آماري معني دار نشان داد.(P=./..1 )
-حبيبي (1387)بررسي رفتارهاي ” ارتقاء دهنده سلامت ” و کيفيت زندگي در سالمندان .يافته ها : نتايج پژوهش نشان داد که بين کيفيت زندگي و رفتار هايي نظير انجام ورزش يا پياده روي، مصرف شير ، لبنيات و غذاهاي گوشتي ، مصرف ميوه و سبزيجات تازه ، مصرف غذاي کم نمک ، مصرف غذاي کم چرب ، کنترل وضعيت سلامت و کنترل فشار خون ارتباط معني داري وجودداشت(p./.5).به طوريکه سالمندان داراي ميانگين نمره کيفيت زندگي بالاتر،رفتارهاي انجام ورزش يا پياده روي ، مصرف شير ، لبنيات و غذاهاي گوشتي و مصرف ميوه و سبزيجات تازه و سالمندان داراي ميانگين نمره کيفيت زندگي پايين تر ، رفتار هاي مصرف غذاي کم نمک ،مصرف غذاي کم چرب، کنترل وضعيت سلامت و کنترل فشار خون را بيشتر رعايت کرده بودند.
-مولوي(1386) ، مقايسه ميزان اثربخشي آموزش ايمن سازي در مقابل استرس (SIT ) و دارو درماني در سردرد هاي تنشي مزمن .يافته ها : نتايج بدست آمده از آناليز واريانس يک طرفه نشان داد که در درمان سردرد هاي مزمن هر دو روش مورد مطالعه يعني روش ايمن سازي در مقابل استرس و دارو درماني موثر هستند ولي مقايسه اين دو گروه نشان داد که گروه تحت آموزش ايمن سازي ، از لحاظ ميزان تاثيربر روي کاهش شاخص مدت زمان دوام علايم سردرد با گروه تحت دارو درماني با گروه کنترل تفاوت معني داري دارد (P./.5 ) ولي از لحاظ شاخص هاي مربوط به فراواني و شدت سردرد بين اين دو گروه تفاوت معني داري وجود ندارد .
-گليان تهراني(1386) ، بررسي کيفيت زندگي بر حسب مراحل مختلف يائسگي در زنان ساکن شهر تهران . يافته ها : نتايج نشان داد که بين کيفيت زندگي و مراحل يائسگي ارتباط وجود دارد بدين ترتيب که بالاترين کيفيت زندگي متعلق به زنان در مراحل قبل از يائسگي و پايين ترين کيفيت زندگي مربوط به زنان دوران حوالي يائسگي ، وضعيت تاهل و سن واحدهاي پژوهش بوده است و با ساير عوامل شامل : طول مدت يائسگي ، شغل ، تحصيلات ، وضعيت اقتصادي ، سن اولين قاعدگي ، تعداد فرزندان همراه خانواده ، ارتباط معني داري را نشان نداد.
-فروهري(1383) ، تاثيرآموزش بر کيفيت زندگي زنان سنين يائسگي مراجعه کننده به درمانگاه مطهري شيراز (1383 ) .يافته ها : قبل از اجراي مداخله ميانگين نمره کيفيت زندگي در گروه آزمايش 4/6#7/81 و در گروه شاهد8/1# 8/74 بود که سه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش، منابع سازمان، سیستم های برنامه ریزی Next Entries مقاله رایگان درمورد آموزش مهارت، سلامت روان، عزت نفس