مقاله رایگان درمورد سطح معنی داری، متغیر مستقل، مدل اندازه گیری، برون داده

دانلود پایان نامه ارشد

ها، بارهای عاملی را نشان می دهند. پیکان های کوچک که بر بیضی های سمت چپ وارد می شوند، واریانس باقی مانده (خطا) را نشان می دهند که به وسیله عامل تبیین نمی شوند.
مندرجات مدل روابط علّی- ساختاری متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده نشان می دهد که:
١) اثر راهبرد سرزنش خود بر روی نشانه های شخصیت مرزی منفی و قابل توجه است.
٢) اثر راهبرد سرزنش خود بر روی نشانه های شخصیت ضداجتماعی منفی و قابل توجه است.
۳) اثر راهبرد سرزنش دیگران بر روی نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی مثبت و مستقیم است.
٤) اثر راهبرد فاجعه انگاری بر روی نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی مثبت بوده ولی چندان قابل توجه نیست.
۵) اثر راهبرد نشخوارگری بر روی نشانه های شخصیت مرزی چندان قابل توجه نیست.
٦) اثر راهبرد نشخوارگری بر روی نشانه های شخصیت ضداجتماعی مثبت و قابل توجه است.
٧) اثر راهبرد پذیرش بر روی نشانه های شخصیت ضداجتماعی منفی و قابل توجه است.
۸) اثر راهبرد ارزیابی مجدد مثبت بر روی نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی منفی و قابل توجه است.
٩) اثر راهبرد برنامه ریزی کردن بر روی نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی منفی و قابل توجه است.
١۰) اثر راهبرد تمرکز مجدد مثبت بر روی نشانه های شخصیت مرزی منفی و قابل توجه است.
١١) اثر راهبرد دیدگاه گیری بر روی نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی منفی و قابل توجه است.
١٢) شاخص خطای برآورد استاندارد (RMSEA) در حد مطلوب است و نشان می دهد که برازش مدل اندازه گیری شده با کمترین خطای ممکن انجام پذیرفته است.
١۳) نسبتx^2/df در سطح ۰۵/۰p< معنی دار نیست و نشان می دهد که مدل اندازه گیری شده از توان مناسبی برای برازش با مدل نظری برخوردار است.
١٤) نسبت x^2 /df در حد مطلوب (کمتر از ٦) قرار دارد و نشانگر برازش مناسب مدل اندازه گیری شده می باشد.
١۵) شاخص نیکویی برازش (GFI) و اصلاح شده آن (AGFI) به عدد یک نزدیک است و نشان می دهد که مدل تجربی با مدل نظری برازش مطلوب دارد.
١٦) شاخص برازش تطبیقی (CFI) به عدد یک نزدیک است و نشان می دهد که مدل تجربی در قیاس با مدل های رقیب، توان برازش با مدل نظری را دارا است.
١٧) در کل متغیرهای مکنون مستقل، در یک رابطه ساختاری قادرند متغیرهای مکنون وابسته در مدل نظری را به نحو مطلوب، پیش بینی کنند.

4-4 تحلیل سؤالات پژوهش براساس برون دادهای مدل:
جدول4-5: مسیرهای علّی مستقیم متغیرهای مکنون مستقل بر متغیرهای مکنون وابسته
متغیر مستقل
متغیر وابسته
ضریب
⁡β

t
سطح معنی داری
سرزنش خود

سرزنش دیگران

فاجعه انگاری

شخصیت مرزی
شخصیت ضداجتماعی
شخصیت مرزی
شخصیت ضداجتماعی
شخصیت مرزی
شخصیت ضداجتماعی
٢٦/۰-
۳٦/۰-
35/0
۳٢/۰
03/0
۰٢/۰
٧٩/۳
۳٩/٤
٢۸/٤
۸٩/۳
58/0
٤٢/۰
۰۵/۰p<
۰۵/۰p<
۰۵/۰p<
۰۵/۰p<
NS
NS

متغیر مستقل
متغیر وابسته
ضریب
⁡β

t
سطح معنی داری
نشخوارگری
شخصیت مرزی
۰٤/۰
٦٤/۰
NS

شخصیت ضداجتماعی
٢٤/۰
65/3
۰۵/۰p<
پذیرش
شخصیت مرزی
۰٧/۰-
۵٢/١-
NS

شخصیت ضداجتماعی
٢٦/۰-
۸١/۳-
۰۵/۰p<
ارزیابی مجددمثبت
شخصیت مرزی
۳/٢-
۵٩/۳-
۰۵/۰p< شخصیت ضداجتماعی
33/0-
٩٤/۳-
۰۵/۰p< متغیر مستقل
متغیر وابسته
ضریب
⁡β

t
سطح معنی داری
برنامه ریزی کردن
شخصیت مرزی
3/0-
٩٢/۳-
۰۵/۰p< شخصیت ضداجتماعی
25/0-
75/3-
۰۵/۰p<
تمرکز مجدد مثبت
شخصیت مرزی
۸/٢-
۸٩/۳-
۰۵/۰p< شخصیت ضداجتماعی
08/0-
٦٤/١-
NS
دیدگاه پذیری
شخصیت مرزی
۳٦/۰-
۳٩/٤-
۰۵/۰p< شخصیت ضداجتماعی
43/0-
۵٧/٤-
۰۵/۰p< مندرجات جدول ٤-5 نشان می دهد که:
١) اثر راهبرد سرزنش خود بر نشانه های شخصیت مرزی، منفی و معنی دار است (۰۵/۰p<). بنابراین، پاسخ سؤال ٤مثبت است.
٢) اثر راهبرد سرزنش خود بر نشانه های شخصیت ضداجتماعی، منفی و معنی دار است (۰۵/۰p<). بنابراین پاسخ سؤال ١۳ مثبت است.
۳) اثر راهبرد سرزنش دیگران بر نشانه های شخصیت مرزی، مثبت و معنی دار است (۰۵/۰p<). بنابراین پاسخ سؤال ۵ مثبت است.
٤) اثر راهبرد سرزنش دیگران بر نشانه های شخصیت ضداجتماعی، مثبت و معنی دار است (۰۵/۰p<). بنابراین پاسخ سؤال ١٤ مثبت است.
۵) اثر راهبرد فاجعه انگاری بر نشانه های شخصیت مرزی، معنی دار نیست (۰۵/۰p>). بنابراین پاسخ سؤال ۳ منفی است.
٦) اثر راهبرد فاجعه انگاری بر نشانه های شخصیت ضداجتماعی، معنی دار نیست (۰۵/۰p>). بنابراین پاسخ سؤال ١٢ منفی است.
٧) اثر راهبرد نشخوارگری بر نشانه های شخصیت مرزی، معنی دار نیست (۰۵/۰p>). بنابراین پاسخ سؤال ١ منفی است.
۸) اثر راهبرد نشخوارگری بر نشانه های شخصیت ضداجتماعی، مثبت و معنی دار است (۰۵/۰p<). بنابراین پاسخ سؤال ١۰ مثبت است.
٩) اثر راهبرد پذیرش بر نشانه های شخصیت مرزی، معنی دار نیست (۰۵/۰p>). بنابراین پاسخ سؤال ٢ منفی است.
١۰) اثر راهبرد پذیرش بر نشانه های شخصیت ضداجتماعی، منفی و معنی دار است (۰۵/۰p<). بنابراین پاسخ سؤال ١١ مثبت است.
١١) اثر راهبرد ارزیابی مجدد مثبت بر نشانه های شخصیت مرزی، منفی و معنی دار است (۰۵/۰p<). بنابراین پاسخ سؤال ٦ مثبت است.
١٢) اثر راهبرد ارزیابی مجدد مثبت بر نشانه های شخصیت ضداجتماعی، منفی و معنی دار است (۰۵/۰p<). بنابراین پاسخ سؤال ١۵ مثبت است.
١۳) اثر راهبرد برنامه ریزی کردن بر نشانه های شخصیت مرزی، منفی و معنی دار است (۰۵/۰p<). بنابراین پاسخ سؤال ۸ مثبت است.
١٤) اثر راهبرد برنامه ریزی کردن بر نشانه های شخصیت ضداجتماعی، منفی و معنی دار است (۰۵/۰p<). بنابراین پاسخ سؤال ١٧ مثبت است.
١۵) اثر راهبرد تمرکز مجدد مثبت بر نشانه های شخصیت مرزی، منفی و معنی دار است (۰۵/۰p<). بنابراین پاسخ سؤال ٩ مثبت است.
١٦) اثر راهبرد تمرکز مجدد مثبت بر نشانه های شخصیت ضداجتماعی، معنی دار نیست (۰۵/۰p>). بنابراین پاسخ سؤال ١۸ منفی است.
١٧) اثر راهبرد دیدگاه پذیری بر نشانه های شخصیت مرزی، منفی و معنی دار است (۰۵/۰p<). بنابراین پاسخ سؤال ٧ مثبت است.
١۸) اثر راهبرد دیدگاه پذیری بر نشانه های شخصیت ضداجتماعی، منفی و معنی دار است (۰۵/۰p<). بنابراین پاسخ سؤال ١٦مثبت است.
1-5 مقدمه:
در این فصل یافته های حاصل از پژوهش به بحث گذارده شده و سپس محدودیت ها و نیز پیشنهادها و راهبردهای برخاسته از کل پژوهش مطرح می گردد.
2-5 بحث و نتیجه گیری:
هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل علّی ساختاری از روابط راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی در جمعیت غیر بالینی بوده است.
یافته های حاصل از مدل روابط علّی ساختاری نشان داد که سرزنش خود، نقش علّی منفی و سرزنش دیگران، نقش علّی مثبت در نشانه های شخصیت مرزی دارند.
از طرفی، تحلیل داده های مدل ساختاری نشان داد که راهبرد نشخوارگری نقش علّی در نشانه های شخصیت مرزی ندارد. این یافته با نتایج پژوهش های بیر و سور (زیرچاپ)، توماس (٢۰١١)، توماس و همکاران (٢۰١١) و نیز سلبی و جوینر (٢۰۰٩) ناهمسو است که نشان داده بودند که بین نشخوارگری و نشانه های شخصیت مرزی رابطه وجود دارد. در این راستا لینهان عنوان می کند که نشخوار ذهنی فرآیندی است که در بیش حساسی، افزایش شدت و طول دوره تجربه هیجانات در مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی تأثیر گذار است، برای مثال در مواقع ناراحتی دیده شده که نشخوار ذهنی به افزایش عاطفه منفی و طولانی تر شدن دوره ناراحتی و هیجان منفی منجر می شود (به نقل از تامپسون،۲۰۰۶)، که این با نتایج حاصل از پژوهش ناهمسوست.
از سویی، تحلیل داده ها نشان داد که راهبرد پذیرش، نقش علّی در نشانه های شخصیت مرزی ندارد. این یافته با یافته های علیلو و همکاران (١۳٩١)؛ کریستالین سالترز- پدنولت (٢۰١۰) و روبرتون، دافرن و باکس (٢۰١٢) ناهسو است که نشان دادند بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در پذیرش هیجان های منفی خود مشکل دارند و این کاستی در کاربرد یک راهبرد تنظیم هیجانی کارآمد، منجر به بروز و تشدید نشانه های مرضی بیشتر در این گروه از بیماران می شود. در تبیین این یافته، می توان بیان داشت که در پژوهش های قبلی که ارتباط بین اختلال شخصیت مرزی و راهبرد پذیرش مسجّل شده بود، از نمونه بالینی سود جسته بودند.
همچنین یافته های مدل ساختاری نشان داد که راهبرد فاجعه انگاری نقش ناچیز در نشانه های شخصیت مرزی دارد و این یافته با بررسی های جوینز، آنستین

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد تنظیم هیجان، تنظیم هیجانی، اختلال شخصیت، تنظیم شناختی هیجان Next Entries منابع پایان نامه با موضوع پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، تغییر نگرش، وضعیت اجتماعی