مقاله رایگان درمورد سریهای زمانی، طراحی الگو

دانلود پایان نامه ارشد

مشاهدات است که برحسب زمان مرتب شده باشد(آذر و مومنی،1377).
ب.دادههای مقطعی8: دادههایی هستند که در یک مقطع مشخص از زمان محاسبه و جمعآوری میشوند.
ج.دادههای تلفیقی: دادههایی هستند که از ترکیب دو دسته دادههای سری زمانی و مقطعی حاصل میشود. در مواردی که تعداد دادههای در دسترس برای به کار بردن معادله سریهای زمانی به تنهایی کافی نباشد، برای پیشبینی و تهیه الگویی مناسب، میتوان دادههای زمانی و مقطعی را با هم تلفیق نمود و الگوی مورد نظر را براساس مجموع دادهها برآورد نمود. در این صورت تعداد مشاهدات (N) برابر است با تعداد سالهای موردنظر (t) ضربدر تعداد دادههای مقطعی در یک سال (n).
3-6-1- مدل دادههاي سري زماني – مقطعي (دادههای ترکیبی)
در این پژوهش به منظور تخمين مدلهای رگرسيوني از دادههاي ترکیبی استفاده شده است. در اين روش دادههاي سري زماني و مقطعي با هم تركيب ميشوند و براي مواردي كه نميتوان مسائل را به صورت سري زماني يا مقطعي بررسي كرد و يا زماني كه تعداد دادهها كم است، مورد استفاده قرار ميگيرد. (افلاطوني،1389).
مزیت استفاده از دادههای ترکیبی نسبت به دادههای مقطعی و سری زمانی:
1-امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده تر فراهم میگردد.
2-دادههای ترکیبی اطلاعات آگاهکننده، تنوع یا تغییر پذیری، درجات آزادی، کارایی بیشتر و نیز هم خطی کمتری بین متغیرها فراهم میکند.
3-دادههای ترکیبی یعنی دادههای مرکب از یک سری زمانی از نمونههای مقطعی بالقوه، از نظر اطلاعات بسیار غنیتر از نمونه مقطعی (N) و سریهای زمانی (T) خواهند بود. اما با ترکیب این دو، تعداد دادهها به NT افزایش مییابد که این امر میتواند منجر به برآوردهای کاراتری از پارامترها گردد.
4-دادههای ترکیبی، شناسایی اثراتی (اثرات غیر قابل مشاهده) را ممکن میسازد که با استفاده از آمارهای مقطعی و سری زمانی به آسانی قابل شناسایی نیستند.
5-دادههای ترکیبی از واحدهای کوچکی گردآوری میشوند. بنابراین انحرافات ناشی از تجمع افراد یا شرکتها نیز حذف میشوند(مهرگان،1387).
3-6-2 –روشهای تخمین
برآورد روابطی که در آنها از دادههای ترکیبی استفاده میشود، اغلب با پیچیدگیهایی مواجه است. در حالت کلی، مدل زیر نشاندهنده یک مدل با دادههای ترکیبی است:

رابطه(3-7) Y_it=β_1it+∑_(k=2)^k▒〖β_kit x_kit+e_it 〗
که در آن i=1,2,…,N به واحدهای مقطعی و t=1,2,…,T به زمان اشاره دارد. Yit نیز متغیر وابسته برای i امین واحد مقطعی در سال

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش شرکت، نرخ بهره Next Entries منبع مقاله درمورد بیش اطمینانی، حاکمیت شرکتی، رگرسیون، تمرکز مالکیت