مقاله رایگان درمورد حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش شرکت، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

است. در اين تئوري فرض مي شود در صورت افزايش توليد، واحد اقتصادي تمايل خواهد داشت، ميزان سرمايه گذاريهايش را متناسب با آن افزايش دهد. به عبارت ديگر در هر دو تئوري هزينه تأمين مالي به هنگام افزايش ميزان سرمايه گذاري در نظر گرفته نمي شود.
با شناخت تدريجي اهميت تأمين مالي، کانون توجه ادبيات مالي تغيير يافته و در سالهاي اخير تأکيد بر مباحث تصميم گيري سرمايه اي ادامه يافته است. در ضمن رويه هاي صحيح بودجه بندي سرمايه اي که نيازمند محاسبه صحيح هزينه سرمايه است رونق يافته و به همين علت روشهاي محاسبه هزينه سرمايه اهميت خاصي پيدا کرده است.
براساس نظريه توبين، هزينه سرمايه نقشي اساسي در تعيين ميزان سرمايه گذاري دارد و شرکتها تنها زماني اقدام به سرمايه گذاري مي کنند که هزينه تأمين سرمايه کمتر از منافع ناشي از سرمايه گذاري باشد.
2-5-4-2) نقش هزينه سرمايه در تصميمات تأمين مالي
تعيين و ايجاد ساختار بهينه سرمايه و يا حرکت به سمت آن مي تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تأثير بگذارد. بدون اطلاع از هزينه سرمايه شرکت نمي تواند تصميم بگيرد که از چه ابزاري براي گردآوري وجوه لازم براي سرمايه گذاري بلند مدت خود استفاده نمايد و به دليل محدوديت در منابع واحدهاي اقتصادي بايد سعي کنند ترکيبي از منابع تأمين مالي را انتخاب کنند که حداقل هزينه سرمايه را در بر داشته باشد. به منظور حداکثر نمودن ارزش واحد اقتصادي، لازم است سرمايه گذاريهاي انجام و تداوم يابد که نرخ بازده آنها بيشتر از نرخ هزينه تأمين مالي آنها باشد. از اين نظر تصميمات سرمايه گذاري و تأمين مالي را به سختي مي توان از يکديگر تفکيک نمود اما بدون توجه به اين تفکيک مي توان ادعا کرد که ارزش بنگاه از دو طريق افزايش مي يابد، يکي افزايش نرخ بازده سرمايه گذاري و ديگري کاهش نرخ هزينه سرمايه.
کاهش هزينه سرمايه حاصل حرکت واحد اقتصادي به سمت ساختار بهينه سرمايه مي باشد. منظور از ساختار بهينه سرمايه ترکيبي از بدهي و حقوق صاحبان سهام که با آن ترکيب هزينه سرمايه در حداقل خود قرار مي گيرد. در واقع اندازه گيري هزينه سرمايه و تحليل روند آن ابزار لازم جهت حرکت در راستاي دستيابي به ساختار سرمايه بهينه مي باشد.
با پذيرش حداکثر نمودن ارزش شرکت به عنوان هدف واحد اقتصادي، مديريت بايد به سمت ساختار سرمايه بهينه حرکت کند. ارزش واحد اقتصادي نيز عمدتاً مبتني بر ارزش فعلي عايدات آتي با استفاده از نرخ تنزيلي است که اين نرخ تنزيل همان هزينه سرمايه است.
در شرايط فعلي اقتصادي ايران به چهار موضوع ذيل بايد توجه داشت که مي تواند بحث ساختار سرمايه مطلوب را از حالت کلي آن متمايز سازند.
موضوع اوّل ثابت بودن نرخ هزينه تأمين مالي از طريق بدهي است، به اين مفهوم که در شرايط فعلي هر شرکت با هر ميزان بدهي و هر درجه اي از ريسک، با يک نرخ ثابت مي تواند وام بگيرد.
موضوع دوّم پايين تر بودن نرخ بهره وام و تسهيلات دريافتي از سيستم بانکي از نرخ بهره بازار است که اين موضوع باعث شده است تا واحدهاي اقتصادي تمايل پيدا کنند تا به هر ميزان که بتوانند تسهيلات مالي بانکي دريافت نمايند و موضوع سوّم محدوديت تأمين مالي از طريق وام به علت محدوديت منابع مذکور مي باشد. شايد دليل اصلي اين محدوديت ارزان بودن قيمت آن باشد و موضوع آخر اينکه وامهايي که واحدهاي اقتصادي مي گيرند عمدتاً کوتاه مدت بوده و غالباً در پايان دوره مالي تسويه مي شوند لذا نسبت آنها را در ساختار سرمايه ي منعکس در ترازنامه کم اهميت مي نمايد. (جهانخاني و پارسائيان، 1384، 321)
2-5-4-3) محاسبه هزينه سرمايه
هزينه سرمايه شامل هزينه اجزاي تشکيل دهنده سرمايه مي باشد که مجموع ساختار سرمايه شرکت را تشکيل مي دهند. اجزاي عمده ساختار سرمايه عبارت است از بدهي با بهره، سهام ممتاز، سود انباشته و سهام عادي. با توجه به اين که صاحبان هر يک از منابع داراي نرخ بازده مورد انتظار خاص خود هستند، لذا هزينه هر يک از آنها نيز متفاوت بوده و با توجه ماهيت متفاوت هر يک از اين منابع روش محاسبه هزينه سرمايه آنها نيز با هم تفاوت دارد.
براي تعيين هزينه سرمايه شرکت ابتدا ضروري است هزينه هر يک از اجزاي سرمايه بطور مستقل محاسبه و براساس نسبت آنها در کل ساختار سرمايه، متوسط هزينه سرمايه شرکت به دست آيد. (ميلر، 1963)
WACC = ((WACC = D)/(D + E)) K_d + (E/(D+E)) K_e
WACC = ميانگين موزون هزينه سرمايه؛
D = مجموع بدهي ها؛
E = مجموع حقوق صاحبان سهام؛
Kd = نرخ هزينه بدهي ها؛
Ke = نرخ هزينه حقوق صاحبان سهام.
با توجه به عوامل متعدد تأثير گذار بر هزينه سرمايه شرکت به ويژه عوامل خارجي مانند تورّم، نوسانات اقتصادي و نيز ساير عوامل ناشناخته که خارج از کنترل شرکت مي باشد موجب مي شود تا محاسبه هزينه اجزاي سرمايه به سادگي ميسّر نباشد و نتايج بدست آمده همواره بصورت تقريبي و تخمين باشد. با اين وجود نتايج حاصل مي تواند بر تصميم گيرندگان کمک مؤثري بنمايد.
2-6) سود هر سهم
2-6-1) تاريخچه سود هر سهم
طبق استاندارد شماره 30، تجويز ضوابط تعيين و ارائه سود هر سهم، به منظور بهبود قابلیت مقايسه عملکرد واحدهاي تجاري مختلف در يک دوره گزارشگري و مقايسه عملکرد يک واحد تجاري در دوره‌هاي گزارشگري مختلف است. اگرچه به دليل کاربرد رويه‌هاي حسابداري متفاوت در تعيين سود، اطلاعات مربوط به سود هر سهم محدوديتهايي دارد با اين حال ثبات رويه در تعيين مخرج کسر در محاسبات مربوط به سود هر سهم، گزارشگري مالي را بهبود مي‌بخشد. لذا، تأکيد اصلي اين استاندارد بر مخرج کسر در محاسبه سود هر سهم است.
اين استاندارد بايد توسط واحدهاي تجاري که سهام عادي يا سهام عادي بالقوه آنها به عموم عرضه شده يا در جريان عرضه عمومي است، بکار گرفته شود. در مورد واحد تجاري اصلي که صورتهاي مالي تلفيقي و صورتهاي مالي جداگانه را با هم ارائه مي‌کند، الزامات افشاي اين استاندارد تنها بايد برمبناي اطلاعات تلفيقي اعمال شود. چنانچه واحد تجاري علاوه بر افشای سود هر سهم بر مبناي اطلاعات تلفیقی، بخواهد سود هر سهم را برمبنای صورتهاي مالي جداگانه نیز افشا کند، بايد آن را تنها در متن صورت سود و زيان جداگانه ارائه نمايد و چنين اطلاعاتي نبايد در صورتهاي مالي تلفيقي ارائه شود.
با انتشار بيانيه شماره 15 توسط هيأت اصول حسابداري واحدهاي اقتصادي ملزم به گزارشگري سود اوليه هر سهم و سود تقليل يافته هر سهم در صورت هاي مالي خود شدند. سود تقليل يافته کامل هر سهم براساس اين فرض که تمام اوراق بهادار قابل تبديل به سهام عادي، به سهام عادي تبديل مي شوند محاسبه مي گردد. بنابراين سود تقليل يافته هر سهم همواره از سود اوليه هر سهم کمتر مي باشد.
هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي بيانيه شماره 128 خود را در سال 1997 منتشر نمود. انتشار بيانيه مذکور بيشتر به دليل پاسخ به انتقادات گسترده در خصوص پيچيدگي بسيار زياد محاسبه EPS و نيز هماهنگ سازي گزارشگري مالي در آمريکا با استانداردهاي بين المللي، صورت پذيرفت.
براساس بيانيه واحدهاي اقتصادي ملزم شدند که سود پايه هر سهم و سود تقليل يافته هر سهم را در صورت هاي مالي افشا کنند. آثار کاهنده اوراق بهادار قابل تبديل به سهام عادي تنها در محاسبه سود تقليل يافته هر سهم در نظر گرفته مي شود. FASB معتقد است که با ارائه سود پايه و سود تقليل يافته هر سهم، سرمايه گذاران را قادر مي سازد تا با استفاده از دو سناريوي عدم تقليل و تقليل کامل که دو سر يک طيف هستند به ارزيابي بپردازند؛ بنابراين با اين کار سرمايه گذاران مي توانند با توجه به پيش بيني خود از تعداد سهامي که در اثر تبديل اوراق بهادار معادل سهام عادي، به سهام عادي اضافه خواهند شد، وضعيت خود را در اين طيف ارزيابي کنند.
به اين ترتيب، استفاده کنندگان از صورت هاي مالي مي توانند ساير اطلاعات مربوط به هر سهم مانند ارزش بازار حقوق صاحبان سهام را با استفاده از برآورد خود از تعداد کل سهام عادي، محاسبه نمايند.
2-6-2) اهمّيت و کاربرد سود هر سهم
با توجه به اينکه هدف سرمايه گذاران از حضور در بازار و انجام معاملات، کسب سود و افزايش ثروت مي باشد. لذا يکي از مهمترين اطلاعات مورد استفاده توسط آنان، اطّلاعات مربوط به سودآوري شرکت ها (اقلام سود و سود هر سهم) مي باشد.
شايد نسبت هاي مربوط به سود هر سهم از نوع اطّلاعاتي است که بيش از بقيه مورد توّجه قرار گرفته و بيشتر ارائه مي گردد. يکي از دليل هاي شهرت داده هاي مزبور اين است که افراد تصوّر مي کنند که آنها براي پيش بيني سود تقسيمي آينده و قيمت سهام آينده شرکت ها مي توانند اطلاعات مفيدي ارائه نمايند. همچنين تصوّر بر اين است که از نظر قضاوت درباره اثر بخشي مديريت و سياست تقسيم سود آنها اطّلاعات مهم و اثر گذاري ارائه مي نمايند. ولي در اين مورد که آيا داده هاي متعلّق به سود هر سهم بايد فقط منعکس کننده اطلاعات تاريخي باشند يا خير، توافق نظر وجود ندارد. هيأت اصول حسابداري در بيانيه شماره 15 ديدگاه مبتني بر صورتهاي مالي پيش بيني شده تأکيد کرد، زيرا تصوّر بر اين بود که اطلاعات مزبور مي توانند براي تصميمات مربوط به سرمايه گذاري ها و قضاوت يا ارزيابي درباره تمام شرکت براي بازپرداخت بدهي ها اطلاعات مفيد ارائه کنند. از همين ديدگاه، بيانيه مزبور مقرر کرد که دو نوع سود هر سهم، محاسبه شود که هر دوي آنها، از نظر ماهيّت، براساس صورتهاي مالي پيش بيني شده قرار دارند و تصور بر اين است که داراي توان پيش بيني مي باشند.
داده هاي مربوط به جريانات نقدي و ساير اطلاعاتي که توان پيش بيني سود تقسيمي دارند براي تصميمات سرمايه گذاري (در مقايسه با داده هاي متعلق به سود خالص و سود هر سهم) اهميت بيشتري دارند. اگر وضع چنين است، بايد بر شيوه محاسبه سود تقسيمي متعلق به هر سهم و شرايط محاسبه سود تقسيمي متعلق به صورتهاي مالي پيش بيني شده توجه بيشتري کرد (در مقايسه با محاسبه و گزارش کردن سود هر سهم). (پارسائيان، 1386، 499)
امروزه يکي از چالش هاي پيش روي تحليل گران مالي و سهامداران، مقوله تعيين ارزش واقعي شرکت ها مي باشد. همانگونه که قبلاً نيز ذکر گرديد، اصولاً کلّ معيارهايي که تا کنون در رابطه با تعيين ارزش شرکت و عملکرد مديران مطرح شده است را مي توان به دو دسته تحت عنوان مدل هاي حسابداري و مدل هاي اقتصادي طبقه بندي نمود.
در مدل حسابداري، ارزش هر سهم شرکت از حاصل ضرب سود هر سهم در ضريب قيمت به سود بدست مي آيد که ارزش شرکت را مي توان براساس قيمت هر سهم محاسبه شده ضرب در تعداد منتشره نمود.

2-7) سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته
2-7-1) تحقيقات انجام شده در خارج از کشور
يومورا (1996) در تحقيقي ارتباط بين EVA، نرخ بازده دارايي ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، سود خالص و سود هر سهم را با ارزش افزوده بازار بررسي کرد. جامعه آماري تحقيق نشان داد EVA معياري است که به بهترين وجه با ثروت آفريني سهامداران مرتبط مي باشد.
بيدل و همکاران (1997) به بررسي محتواي اطلاعاتي EVA، سود باقيمانده و دو معيار متداول اندازه گيري عملکرد يعني سود و جريان نقدي عملياتي و مقايسه ارتباط EVA و سود تعهدي با بازده سهام شرکت، پرداخته اند.
فرناندز (2002) تحقيقي جهت بررسي رابطه بين EVA و ثروت ايجاد شده براي سهامداران (CSV) را انجام داد. نمونه وي شامل 269 شرکت بود. وي به اين نتيجه رسيد که همبستگي EVA و ثروت ايجاد شده براي سهامداران تنها 66/17% مي باشد و 60 شرکت که داراي EVA منفي بودند داراي CSV مثبت و 64 شرکت که داراي EVA مثبت بودند داراي CSV منفي بودند. نهايتاً وي نتيجه گرفت که EVA توان اندازه گيري ثروت ايجاد شده براي سهامداران را دارا نمي باشد.
ابايرن و يانگ (1996) در تحقيقي که با پشتيباني شرکت استرن استوارت انجام شد، براي يک دوره تاريخي ده ساله مبالغ EVA و MVA و نرخ بازدهي سرمايه و نرخ متوسط هزينه سرمايه 170 شرکت امريکايي و اروپايي را محاسبه و پيوستگي EVA و MVA را تجزيه و تحليل نمودند. اين تحقيق نشان ميدهد، همبستگي (Correlation) بين EVA و MVA، 9/0

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد ارزش افزوده، عرضه و تقاضا، صاحبان سهام، ارزش سهام Next Entries مقاله رایگان درمورد ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام