مقاله رایگان درمورد تنظیم هیجان، راهبردهای شناختی، تحلیل داده، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

کند، مشخص نماید. پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان دارای فرم ویژه بزرگسال و فرم ویژه کودکان می باشد. پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان را می توان برای ارزیابی سبک پاسخدهی افراد، شرایط استرس زا و موقعیت های ناگوار مورد استفاده قرار داد (گارنفسکی و کرایج،٢۰۰٦).
این پرسشنامه دارای ۳۶ ماده است و برای افراد ۱۲ سال به بالا (هم افراد بهنجار و هم جمعیت بالینی) قابل استفاده می باشد. پرسشنامه مذکور، دارای پایه نظری و تجربی محکمی بوده و از ۹ خرده مقیاس تشکیل شده است. خرده مقیاس های مذکور ۹راهبرد شناختی سرزنش خود، سرزنش دیگران، پذیرش، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه سازی، تمرکز مجدد مثبت، نشخوار فکری و تمرکز مجدد بر برنامه ریزی را ارزیابی می کند. دامنه نمرات مقیاس از ۱(هرگز) تا ۵(همیشه) می باشد. هر خرده مقیاس شامل ۴ ماده است. دامنه نمرات هر خرده مقیاس بین ۴ تا ۲۰ می باشد. گارنفسکی و همکاران(۲۰۰۲)، ضریب آلفای ۷۰/0 و در برخی موارد ۸۰/0 را برای این پرسشنامه گزارش کرده اند(۲۰۰۲). ضریب اعتبار خرده مقیاس های این پرسشنامه به شیوه بازآزمایی با فاصله زمانی چهارده ماه، در مطالعه گارنفسکی و همکاران (2002) در دامنه 48/0 تا 61/0 گزارش شده است. اعتبار پرسشنامه در فرهنگ ایرانی را یوسفی (1382) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 82/0 گزارش کرده است. پیوسته گر و حیدری (1387) ضریب اعتبار آلفای کرونباخ آن را برای نوجوانان غیرمراجعه کننده به مراکز روانپزشکی، بین 68/0 تا 79/0 و برای بیماران مراجعه کننده به مراکز روانپزشکی، بین 72/0 تا 85/0 گزارش کرده اند (به نقل از قاسم زاده نساجی و همکاران، 1389).
٥-٣ روش جمع آوری داده ها:
در راستای جمع آوری داده های مورد نیاز گام های زیر به مرحله اجرا گذارده شد:
گام اول: انتخاب نمونه از دانشجویان دانشکده های دانشگاه تبریز
گام دوم: اجرای پرسشنامه ها
گام سوم: استخراج دادها
گام چهارم: تحلیل نتایج
٦-٣ روش تجزیه و تحلیل داده ها:
جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های آمار توصیفی (محاسبه میانگین- انحراف استاندارد)و آمار استنباطی (روش معادلات علی – ساختاری) تحت برنامه لیزرل استفاده شد.

1-4 مقدمه:
در این فصل جهت پاسخگویی به سؤالات مطرح شده در پژوهش، داده های حاصل، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در ابتدا به بررسی یافته های توصیفی خواهیم پرداخت و در ادامه با ارایه یافته های استنباطی به بررسی سوال های پژوهش می پردازیم.
2-4 یافته های توصیفی:
به منظور ارایه تصویری روشن تر از یافته های پژوهش، یافته های توصیفی مربوط به داده های متغیرهای پژوهشی در جدول٤-١ ارایه شده است. آزمودنی های این پژوهش شامل ٣۰۰ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز بودند. از این تعداد، ١۰۸ نفر مرد و ١٩٢ نفر زن بودند. بعلاوه ٢٣٩ نفر بومی و ٦١ نفر از آنها غیربومی بودند.
در جدول ٤-١ میانگین و انحراف معیار نشانه های شخصیت مرزی، ضداجتماعی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان آزمودنی ها ذکر شده است.
جدول 4-1: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیّرها
متغیر میانگین انحراف استاندارد تعداد آزمودنی
شخصیت مرزی ۸٩/٧ ۳٩/٤ 300
شخصیت ضداجتماعی ١٧/٩ ۸۰/٤ 300
پذیرش ۸٣/١١ ۸٧/۳ 300
سرزنش دیگران ٣۵/٩ ٩۵/۳ 300
سرزنش خود ۰۰/١١ ۳٦/۳ 300
نشخوارفکری ۸١/١٢ ٢۸/۳ 300
فاجعه انگاری ٤٦/١۰ ٦۳/۳ 300
ارزیابی مجدد ٩۰/١٣ ۵٢/٤ 300
تمرکز مجدد مثبت ٤۰/١٢ ۳٧/٤ 300
دیدگاه گیری ٤۸/ ١٢ ٩١/۳ 300
تمرکز بر برنامه ریزی ۰۸/١٤ ۵٧/۳ 300
جدول ٤-٢، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک جنسیت آزمودنی ها
انحراف معیار
متغیر میانگین
زنان
مردان
زنان
مردان
شخصیت مرزی ٧٢/٧ ٩۸/٧ ٦٢/٤ ٢٧/٤
شخصیت ضداجتماعی ۳۰/٩ ۰٩/٩ ۳۳/۵ ٤۸/٤
پذیرش ۸۰/١١ ۸۵/١١ ١٢/۵ ٩٦/٢
سرزنش دیگران ١٩/٩ ٤٤/٩ ۳۸/٤ ٦٩/۳
سرزنش خود ٧٩/١۰ ١١/١١ ۵٤/۳ ٢٦/۳
نشخوارفکری ٦۳/١٢ ٩١/١٢ ١٦/۳ ۳۵/۳
فاجعه انگاری ۵١/١۰ ٤۳/١۰ ٦٧/۳ ٦١/۳
ارزیابی مجدد ٧۰/١٤ ٤٤/١۳ ٦۳/٤ ٤۰/٤
تمرکز مجدد مثبت ٢٢/١۳ ٩۳/١١ ۰٩/٤ ٤٦/٤
دیدگاه گیری ٧۵/١٢ ۳٢/١٢ ٦١/٤ ٤٦/۳
٧٩/١٤ ٦۸/١۳ ۳۳/۳ ٦٤/۳

با توجه به جدول فوق، در نشانه های شخصیت مرزی، میانگین زنان بیشتر از مردان است. در نشانه های شخصیت ضداجتماعی، مردان میانگین بالاتری نسبت به زنان، به خود اختصاص داده اند. در راهبرد تنظیم هیجانی پذیرش، میانگین زنان بیشتر از مردان است. در راهبرد سرزنش دیگران، میانگین زنان بیشتر از مردان است. در راهبرد سرزنش خود میانگین زنان بیشتر از مردان می باشد. در راهبرد نشخوار فکری، زنان میانگین بالاتری از مردان به خود اختصاص داده اند. در راهبردهای ارزیابی مجدد،فاجعه انگاری رویدادها، تمرکز مجدد مثبت، دیدگاه گیری و تمرکز بر برنامه ریزی میانگین مردان بالاتر از زنان است.
3-4 یافته های استنباطی:
به دلیل اینکه در بررسی حاضر، هدف تعیین برازنده ترین مدل ساختاری جهت تعیین روابط راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با علایم شخصیت مرزی و ضداجتماعی بود، مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها به کار برده شده است. در این راستا، ابتدا ماتریس کوواریانس متغیرها، سپس مدل علّی- ساختاری موجود بین متغیرها و شاخص های برازش ارایه گردیده تا بر اساس مسیرهای علّی موجود، زمینه پاسخدهی به سؤالات پژوهش مهیّا گردد.
جدول٤-3: ماتریس کوواریانس متغیرها
شخصیت شخصیت سرزنش سرزنش فاجعه نشخوار پذیرش ارزیابی برنامه ریزی تمرکز دیدگاه
مرزی ضداجتماعی خود دیگران انگاری گری مجددمثبت مجدد مجددمثبت گیری
متغیرها
٢١/٦
نشانه شخصیت مرزی
١٢/١ ٩٢/٤
نشانه شخصیت ضداجتماعی
١۵/٢- ١١/٣- ٩١/٢
سرزنش خود
٤١/٢ ٩١/٢ ١٢/١ ٩٣/٢
سرزنش دیگران
٦٩/۰ ٤٧/۰ ٧٣/۰ ١۵/١ ١٦/٣
فاجعه انگاری
۵٧/۰ ۸٤/١ ١٢/١ ٣۸/١ ٦٦/۰- ٦٩/٢
نشخوارگری
٩٢/۰- ١٢/٢- ٦٢/۰- ۵١/۰- ۵۸/۰ ٤٩/۰- ۰٣/ ٣
پذیرش
۸٢/١- ۵١/٢- ٤١/۰- ٦۰/۰- ۵٢/۰- ۵۵/۰- ٦٩/۰ ۸٦/٣
ارزیابی مجدد مثبت
٤١/٢- ٩٤/١ – ٦٣/۰- ٤۵/۰- ٦۰/۰- ٤١/۰- ۵٧/۰ ٦٢/۰ ۸٢/٢
برنامه ریزی کردن
٣٦/٢- ٩١/۰- ٧١/۰- ٤٧/۰- ٤٦/۰- ٣٩/۰- ٦٦/۰ ٦۸/۰ ۵٣/۰ ٢١/٣
تمرکز مجددد مثبت
١٤/٣- ۸٦/٣- ۰۸/١- ٤۰/١- ٧١/۰- ١٦/١- ٧٣/۰ ۵٣/۰ ۵۸/۰ ۵٦/۰ ۰۸/٣
دیدگاه پذیری

مندرجات ماتریس کوواریانس نشان می دهد که:
١) نقش راهبرد سرزنش خود بر نشانه های شخصیت مرزی و شخصیت ضداجتماعی منفی و قابل توجه است.
٢) نقش راهبرد سرزنش دیگران بر نشانه های شخصیت مرزی و شخصیت ضداجتماعی، مثبت و قابل توجه است.
۳) نقش راهبرد فاجعه انگاری بر نشانه های شخصیت مرزی و شخصیت ضداجتماعی چندان قابل توجه نیست.
٤) نقش راهبرد نشخوارگری بر نشانه های شخصیت ضداجتماعی، مثبت و قابل توجه است.
۵) نقش راهبرد پذیرش بر نشانه های شخصیت ضداجتماعی، منفی و قابل توجه است.
٦) نقش راهبرد ارزیابی مجدد مثبت بر نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی، منفی و قابل توجه است.
٧) نقش راهبرد برنامه ریزی کردن بر نشانه های شخصیت مرزی و شخصیت ضداجتماعی، منفی و قابل توجه است.
۸) نقش راهبرد تمرکز مجدد مثبت بر نشانه های شخصیت مرزی، منفی و قابل توجه است.
٩) نقش راهبرد دیدگاه پذیری بر نشانه های شخصیت مرزی و شخصیت ضداجتماعی، منفی و قابل توجه است.

شکل 4-1: مدل علّی- ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی.

جدول 4-4: شاخص های برازش مدل اندازه گیری شده با مدل نظری
AGFI GFI CFI P x^2 /df df x^2 RMSEA

۰/٩۵ ۰/٩٦ ۰/٩۵ ۰/١٤ ٤ ١٩٦ ٧۸٦ ۰/۰۵

در شکل٤-١ مدل به دست آمده از روابط علّی- ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با علایم شخصیت مرزی و ضداجتماعی ارایه شده است. پیکانه های یکسویه از بیضی های سمت چپ به بیضی های سمت راست نشان می دهند که متغیرهای مشاهده شده روی کدام عامل بار می گیرند. ارزش های نوشته شده روی پیکان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد تنظیم هیجان، تنظیم هیجانی، اختلال شخصیت، تنظیم شناختی هیجان Next Entries منابع پایان نامه با موضوع پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، تغییر نگرش، وضعیت اجتماعی