مقاله رایگان درمورد تنظیم هیجان، تنظیم هیجانی، اختلال شخصیت، تنظیم شناختی هیجان

دانلود پایان نامه ارشد

رویکردهای رواندرمانی برای این اختلال، مداخلات هیجان محور را به کار می بندند، مثل، آموزش مهارت ها در رفتار درمانی دیالکتیکی (لینهان،۱۹۹۳)، به منظور مقابله با هیجانات ناخوشایند، یا تمرینات تصویرسازی ذهنی در طرحواره درمانی(آرنتز و وان گندیرن385،۲۰۰۹؛ آرنتز و ورتمن386،۱۹۹۹،به نقل از جاکوب،۲۰۱۱).تأثیرگذاری این درمانها ثابت شده است (زانارینی،۲۰۰۹؛به نقل از جاکوب و همکاران،۲۰۱۱) و مطالعات مقدماتی، بهبود تنظیم هیجان، پس از رواندرمانی موفق را نشان می دهند(آرنتز و همکاران،شنل387 و هرپرتز388،۲۰۰۷؛به نقل از جاکوب و همکاران،۲۰۱۱). رویکردهای درمانی مختلف، راهبردهای تنظیم هیجانی متنوعی را در آموزش این افراد، به کار می برند. با این وجود تحقیقات کمی، تأثیرات راهبردهای مختلف را بررسی کرده اند(جاکوب و همکاران،۲۰۱۱).
همانگونه که قبلاً اشاره شد، خوشه Bاختلالات شخصیت، در زمینه تنظیم هیجان با مشکلاتی مواجه اند. اختلال شخصیت ضداجتماعی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. در پژوهشی که هینزین و همکارانش (۲۰۱۱) درخصوص ارزیابی تأثیرگذاری راهبردهای تنظیم هیجانی در کاهش هیجانات منفی، در افراد با صفات سایکوپاتیک انجام دادند، مشخص شد که نمره کل سایکوپاتی با تنظیم هیجانی ناسازگارانه این افراد مرتبط بود و با راهبردهای تنظیم هیجانی سازگارانه ارتباطی نداشت. این نتایج همسو با یافته های مطالعاتی است که تنظیم هیجان را روی جوانان مبتلا به اختلال سلوک بررسی کرده است (ایزنبرگ،فابس و همکاران،۲۰۰۰ به نقل از هینزین و همکاران،۲۰۱۱).دیویدسون وهمکارانش(۲۰۰۰) معتقدند رفتارهایی مثل پرخاشگری انفعالی، و خشونت به عنوان پیامد نقص در تنظیم هیجانی است. دارندگان صفات ضداجتماعی، بدون داشتن ویژگی های بی عاطفگی/ بی حسی، به نظر می رسد مشکلاتی در تنظیم هیجاناتشان نشان دهند. آنها سطوح بالایی از آشفتگی هیجانی را نشان می دهند (فریک389 و همکاران،1999؛ فریک، کرنل390، بودین391 و همکاران، 2003؛ به نقل از فریک، 2004)، نسبت به آشفتگی دیگران در موقعیت های اجتماعی، بسیار واکنش پذیرند (پاردینی392 و همکاران، 2003؛ به نقل از فریک،2004) و در مقابل محرک های برانگیزاننده هیجانی منفی واکنش سریع نشان می دهند (لانی و همکاران، 2003؛ به نقل از فریک،2004). در سنین پایین، این مشکلات در تنظیم هیجان، به شماری از مشکلات تحصیلی و ارتباطی، با همسالان می انجامد (فریک، 2004). این مسائل و مشکلات ممکن است به رفتارهای تکانشی، پرخاشگری و اعمال ضداجتماعی منجر شود که به دنبال آن، فرد احساس پشیمانی کرده و اندوهگین می شود ولی مشکلات کنترل رفتاری همچنان پایدارند و در آینده نیز تکرار می شوند (پاردینی و همکاران، 2003؛ به نقل از فریک،2004). بدتنظیمی هیجانی، وقتی از همان سنین پاییین در فرد بروز می یابد، می تواند در فرآیند رشد مهارت های شناختی- اجتماعی اختلال ایجاد کند که باعث می شود فرد اطلاعات محیطی را به خوبی پردازش نکند و درنتیجه، پاسخ سازگارانه ای به این اطلاعات، که ناشی از موقعیت های اجتماعی است، ندهد (دادگو393، پتیت394، 2003؛ به نقل از فریک،2004).
هیجان به طور طبیعی، با یک مدار پیچیده در مغز که شامل، قشر اوربیتو فرونتال، آمیگدالا، قشر سینگولیت قدامی و چندین ناحیه درونی مرتبط با هم، تنظیم می شود.عوامل ژنتیکی و محیطی می توانند در ساختار و عملکرد این مدار خلل ایجاد کنند و نتیجه آن بروز رفتارهای غیراجتماعی خواهد بود (دیویدسون و همکاران،۲۰۰۰). به اعتقاد بیشتر نظریه پردازان این حوزه، تنظیم هیجانی ضعیف، بازتاب محدودیت هایی در عملکرد اجرایی است(EF). یعنی خوشه فرآیند های درگیر در کنترل افکار، عواطف و اعمال (زیلازو و مولر،۲۰۰۲؛ به نقل از استیبن و همکاران،۲۰۰۷). این فرآیندها شامل توانایی بازبینی اعمال خود، تمرکز بر ارزیابی ها یا راهبردهای جایگزین، باز گرفتن تمرکز از نشانه های آشفته ساز و بازداری تکانه ها است (روتبرت و پوسنر،۲۰۰۰؛ به نقل از استیبن و همکاران،۲۰۰۷). EFیا کنترل شناختی، به وضوح در سنین مختلف با پرخاشگری مرتبط شناخته شده است (زلازو و سگواین،۲۰۰۵؛ به نقل از استیبن و همکاران،۲۰۰۷).کودکانی که کنترل توجه خوبی دارند قادر به تغییر توجه از نشانه های برانگیزاننده خشم، استفاده از روش های کلامی و غیر پرخاشگرانه و عملکرد بسیار مناسب در موقعیت های متناقض هستند (ایزنبرگ و همکاران،۱۹۹۷؛ ایزنبرگ، فابس، نیمن، برنز زویگ و پینولاس،۱۹۹۴ ؛ به نقل از استیبن و همکاران،۲۰۰۷).
در پژوهش طولی که شاو و ترنتاکوستا بر روی ١٢٢پسر بچه حاضر در یک اردوگاه تابستانی، که از خانواده های کم درآمد بودند، انجام دادند، و مطالعه شان را از اوان کودکی تا اوایل نوجوانی این افراد پیگیری کردند، به نقش تنظیم هیجان و نیز طرد از سوی گروه همسالان در پدیدآیی اختلال شخصیت ضداجتماعی پرداختند. نتایج نشانگر همبستگی غیرمستقیم بین کاربرد تنظیم هیجانی سازگارانه در دوران کودکی و اختلال شخصیت ضداجتماعی در اوایل نوجوانی بود. این یافته ها می توانند در پیشگیری اولیه و تلاش های مداخله ای برای پروراندن راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان و کاهش خطر مشکلات اجتماعی و بزهکاری آتی این افراد مؤثر واقع شوند (ترنتاکوستا و شاو،٢۰۰٩).
4-2 جمع بندی پایانی:
افرادی که به درجاتی صفات شخصیت مرزی و ضداجتماعی را دارا می باشند، در تعدیل هیجانات منفی خود دچار نقص و کاستی هستند. تنظیم هیجان به عنوان مهارتی است که با رشد کودک متحول می شود و در این میان، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با رشد شناختی افراد مرتبط است و چنان چه پیشینه های پژوهشی نشان می دهند، مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی و ضداجتماعی دارای نقایص عصبی و شناختی هستند که این نقص نیز، در کنار کاستی هایی که ناشی از مشکلات تربیتی و تحوّلی این افراد است، در انتخاب و به کار بردن راهبردهای ناسازگارانه تأثیرگذار است.
راهبردهای ناسازگارانه مثل، سرزنش خود؛ سرزنش دیگران و نشخوار فکری هم می توانند در بروز و ظهور نشانه های شخصیت مرزی و ضداجتماعی تأثیر بگذارند و هم خود محصول و نشانه این دو اختلال باشند. همچنین راهبردهای سازگارانه ای نظیر، دیدگاه پذیری، برنامه ریزی کردن و ارزیابی مجدد مثبت و تمرکز مجدد مثبت در میان دارندگان صفات شخصیت مرزی و ضداجتماعی کم یا اصلا به کار برده نمی شوند.

٣-١ مقدمه:
دراین فصل، طرح پژوهش، جامعه و نمونه آماری؛روش نمونه گیری؛ روش اجرا و ابزارهای پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها به طور تفصیلی توضیح داده شده اند.
٣-٢ طرح پژوهش:
با توجه به اهداف و فرضیه ها، این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که در آن رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت.
٣-٣ جامعه آماری؛ نمونه و روش نمونه گیری:
در این پژوهش، دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 92-91 به عنوان جامعه مورد مطالعه در نظر گرفته شد که از این جامعه، تعداد 300 نفر با استناد به فرمول نمونه گیری کوکران، به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند، به این صورت که ابتدا از بین دانشکده های دانشگاه تبریز 5 دانشکده به صورت تصادفی انتخاب شدند، و در مراحل بعدی، از هر دانشکده 2 کلاس انتخاب شدند و کلیه دانشجویان حاضر در این کلاس ها به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند که با حذف پرسشنامه های ناقص تعداد 300 نفر به عنوان نمونه نهایی مورد مطالعه قرار گرفتند.
٤-٣ ابزارهای جمع آوری اطلاعات:
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته، مقیاس شخصیت مرزی(STB)، فرم تجدیدنظر شده سایکوپاتی(PCL-R) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان(CERQ) استفاده شد.
١-٤-٣)پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی:
پرسشنامه محقق ساخته، شامل اطلاعات جمعیت شناختی پایه بودکه جهت جمع آوری ویژگی های جمعیت شناختی افراد شرکت کننده در پژوهش استفاده شد و حاوی سؤالاتی از قبیل جنسیت، سن، تحصیلات، بومی و غیر بومی بودن، در قید حیات بودن یا نبودن والدین، رتبه فرد در خانواده، وضعیت تاهل و … بود.

٢-٤-٣) مقیاس شخصیت مرزی ( STB):
مقیاس شخصیت مرزی، بخشی از پرسشنامه صفات اسکیزوتایپی و مقیاس شخصیت شخصیت مرزی است که در آکسفورد و بر اساس ملاک های (DSM-III)، توسط کلاریج و بروکس (1984) ساخته شده است و در سال ۲۰۰۱ نیز مورد بررسی مجدّد قرار گرفته است(به نقل از علیلو و همکاران،1391). این پرسشنامه الگوهای رفتاری بی ثبات بین فردی از قبیل دوسوگرائی و مشکلات کنترل هیجانی را شامل می شود. (STB) ویژگی های مرزی را در افراد بهنجار و بر اساس مدل پیوستاری ویژگی های روانی می سنجد.
محمدزاده و همکارانش (۱۳۸۴)، این مقیاس را با ملاک های (DSM-IV-TR) انطباق داده و خصوصیات روانسنجی آن را در جامعه ایرانی بررسی کردند که نتایج مطلوبی بدست آمد.
این مقیاس شامل ۱۸ ماده است که به صورت بلی / خیر جواب داده می شود. جواب بلی نمره یک و جواب خیر نمره صفر می گیرد. هنگام تطبیق مقیاس (STB) با ملاک های (DSM-IV-TR)، از متون معتبر روان شناسی مرضی ۶ ماده دیگر به آن اضافه شده تا تعریف (DSM-IV-TR) از اختلال شخصیت مرزی را پوشش دهد. بنابراین، مقیاس فوق، دارای ۲۴ ماده است که مواد ۱۹ تا ۲۴ بدان اضافه گردیده اند. جکسون و کلاریج (1984)، ضریب پایایی بازآزمایی را برای این مقیاس، ۶۱/0 گزارش کرده اند. همچنین، روالینگر و همکاران (2001)، ضریب آلفای ۸۰/0را برای این مقیاس گزارش کرده اند. روایی همزمان (STB) با مقیاس روان رنجورخویی و روان پریشی گرایی (EPQ) در فرهنگ اصلی به ترتیب ۶۴/0 و ۴۴/0 گزارش شده است.
٣-٤-٣) فرم تجدید نظر شده سایکوپاتی(PCL -R)
این پرسشنامه توسط هیر(۱۹۹۱) ساخته شده است و دربرگیرنده ۲۰ ماده است که هر ماده، یک نشانه یا ویژگی متفاوتی از سایکوپاتی را منعکس می کند. مواد در یک مقیاس سه نقطه ای ارزیابی می شوند (۰،یعنی این ماده به کار برده نمی شود؛ ۱، یعنی مختصراً به کار برده می شود. ۲، یعنی به وضوح به کار بسته می شود). نمرات در دامنه ای بین ۰ تا ۴۰ قرار می گیرند. نمره برش برای تشخیص سایکوپاتی ۳۰ یا بیشتر(در برخی مطالعات ۲۵)، در نظر گرفته شده است (هیر،۱۹۹۰). آیتم های این پرسشنامه تنوعی از رفتارهای ضداجتماعی، شامل بزهکاری همراه خشونت، عود بزهکاری به دنبال ترخیص از بیمارستان یا آزاد شدن از زندان و پاسخ ضعیف به برنامه های درمانی را انعکاس می دهد.
هیر(۱۹۹۱) شاخص پایایی برای این مقیاس را در دامنه ای بین ۸۲/0 تا ۹۳/0 گزارش کرده است.آلفای کرونباخ بین ۸۷/0 تا ۹۷/0 قرار دارد که این ضرایب نشانگر تجانس بالای مقیاس می باشد. اعتبار همگرای این مقیاس(براساس ارتباط قوی این مقیاس با تشخیص اختلال شخصیت ضداجتماعی بر طبق DSM-III) بین ۷۰/0 تا ۸۳/0است.
٤-٤-٣) پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ):
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان یکی از معتبرترین ابزارهای ارزیابی برای اندازه گیری راهبردهای گوناگون شناختی می باشد که توسط گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون (۲۰۰۱)، در کشور هلند تدوین شده و دارای دو نسخه انگلیسی و هلندی است. این مقیاس بر اساس مبانی نظری در خصوص تنظیم شناختی هیجان و داده های ناشی از مطالعات بالینی تهیه و طراحی شده است. این پرسشنامه، یک پرسشنامه چند بعدی است که جهت شناسایی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیت های منفی مورد استفاده قرار می گیرد. در این پرسشنامه از فرد خواسته می شود تا واکنش خود را در مواجهه با تجارب تهدیدآمیز و رویدادهای استرس زای زندگی که به تازگی تجربه کرده است را به وسیله پاسخ به ٣٦ پرسش که ٩ راهبرد شناختی برای کنترل و تنظیم هیجان را ارزیابی می

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد تنظیم هیجان، اختلال شخصیت، تنظیم هیجانی، اختلال شخصیت مرزی Next Entries مقاله رایگان درمورد تنظیم هیجان، راهبردهای شناختی، تحلیل داده، انحراف معیار