مقاله رایگان درمورد تعلیم و تربیت، امام خمینی (ره)، امام سجاد (ع)، امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد

در جهت تربيت نفس (خودسازى) و هم در زمينه تربيت نفوس (تربيت اجتماعى) كارآمد است، روش ساده زيستى مىباشد. بررسى تحليلى زندگى پيامبران الهى و اولياى عظيم و شاگردان مكتب آنان، گوياى واقعيتى مسلم و غيرقابل انكار است كه آنان در حداقل زندگى و معيشت به سر مىبردند و هرگز چشمداشتى به مال دنيا و تنعم آن نداشتند.
12. روش دوستيابى
در قداست دوستى و محبت، همين كافى است كه خداوند تعالى، رحمانيت و رحيميت را به خود اختصاص داده است. امام خمينى در اثر نفيس خود با عنوان چهل حديث، روايت زير را نقل مىكند:
«از براى رحمت صد جزء است كه يك جزء از آن در اين عالم نازل شده است و به آن يك جزء اين رحمتهايى كه در اين عالم است، متحقق است مثل رحمت بين فرزند و والدين و امثال آن»
13.روش دعا و نيايش
از شيوههاى تربيتى كه انسان را متحول مىكند و از عالم ملك به فراخناى ملكوت مىرساند، روش دعا، نيايش و ارتباط با خداست. دعا، دريچهاى از عالم صغير به عالم كبير است. در حقيقت، نيايش مكمل تلاش آدمى است.
امام خمینی (ره) پيرامون اهميت دعا ميفرمايد: «همه خيرات و برکات از همان دعاخوانهاست حتي آنها که به طور ضعيف دعا ميخوانند و ذکر الله ميگويند به همان اندازه که طوطي وار در آنها تاثير کرده بهتر از آنهايي هستند که ترک دعا کردهاند. نماز خوان ولو اينکه مرتبه نازلهاي داشته باشد، از نماز نخوان، بهتر است. آري همين دعا خوانها و همين کساني که به ظواهر اسلام، عمل ميکنند، يا پرونده جنايت ندارند يا پرونده جنايتشان، نسبت به ديگران کمتر است، همين دعاخوانها در نظم اين عالم دخالت دارند، دعا را نبايد از بين اين جمعيت، بيرون برد جوانهاي ما را نبايد از دعا منصرف کرد».
14.روش جاذبه كلام
امام نيز از معدود شخصيتهايى بودند كه نفوذ كلام و گيرايى بيانشان بر جمع كمالاتشان افزوده بود و در عصر حاضر اين ويژگيها در كمتر كسى به صورت جامع و كامل تبلور مىيابد.
يكى از شاگردان ايشان چنين مىنويسند: در ايام طلبگى ما، (امام) براى ما تنها يك مدرس فقه و اصول بود، بلكه معلم اخلاق هم بود، ايشان تأثير نفس عجيبى داشتند، وقتى مباحث اخلاقى را به ميان مىكشيدند، اغلب شاگردان ايشان منقلب مىشدند و اشكهایشان جاری مىشد، گاه بعضى با صداى بلند گريه مىكردند يكى ديگر از شاگردانشان نقل مىكنند: سخنان امام از ايمان و تقوا برمىخاست و از همين رو به دلها مىنشست و به عمق جان نفوذ مىكرد و باعث آرامش و اميدوارى مىشد.
1. به اتكاى اصل ارتباط باطن و ظاهر آدمى، چنانچه درون از شوائب و آلودگيها پاك شود، جلوههاى برون وى نيز آراسته مىشود كه از جمله كلام و گفتار وى قوت تاثير پيدا مىكند. لذا مربيان، معلمان و استادان براى استفاده از موهبت جاذبه كلام، ضرورى است در تطهير باطن و شفافيت ضمير، هرچه بيشتر بكوشند تا به مقصود خويش؛ يعنى تحول شخصيت شاگرد نايل شوند، در اين صورت مصداق اين عبارت خواهند بود كه:
چون سخن از دل برآيد لاجرم بر دل نشيند. (سعدی 1367 : 45)
2. به استناد عبارت لامؤثر فى الوجود الاالله كه هر تأثيرى را بايد از قدرت قاهر مطلق؛ يعنى پروردگار، موجب افزايش تأثير در بندگان خواهد بود. از اين روى در مطالعه زندگينامه فرزانگان وادى فضيلت و معرفت، هر اندازه كه تأثير و جاذبه كلام بيشترى مشاهده شود، به همان نسبت شاهد بهترين رابطه آنان با خداوند نيز هستيم.
3. قصد قربت در تدريس و كلاسدارى، موجب افزايش نفوذ كلام در شاگردان است. اگرچه در هر كارى نيت تقرب به خدا مقدمه آن محسوب مىشود، ليكن در امر تعليم و تربيت كه دقيقاً انسانسازى است، اين ضرورت بيشتر احساس مىشود، پالايش نيت از هرگونه انگيزه غيرالهى، موجب استحكام كلام و تأثير بيان است .
شهيد ثانى (ره) در توصيههاى اخلاقىاش به معلم، بر اين انگيزه تأكيد فراوان مىكند.
4. چنانچه با استناد به فرمايش حضرت امام سجاد (ع) در حق شاگرد بر معلم كه فرمودند:
اى معلم بايد كه شاگردان خود را به حداكثر بهره ممكن برسانى .
معلمان و مربيان در اين جهت بينديشند كه چگونه مىتوان آنان را به بالاترين بهره و فايده رسانيد، قطعاً در همه مراحل كار و تدريس و از جمله نحوه بيان خواهند توانست موفقترين شيوهها را به كار گيرند.
مطالعه سيره و زندگينامه بزرگانى كه جاذبه كلام نيرومندى داشتهاند و نيز شيوه عمل آنان مىتواند مربيان و معلمان را در اين خصوص يارى كند (وجداني، 1372: 94).
3-12-2-روشهای تعلیم و تربیت از منظر آیت الله خامنهای:
روشهای تعلیم و تربیت از منظر آیت الله خامنهای به شرح زیر میباشد:
1.هدایت صحیح استعدادها زمینه ظهور نوابغ
اگر استعداد ک

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد امام خمینی، امام صادق Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، امام رضا (ع)، مخالفت مردم