مقاله رایگان درمورد تعادل ایستا، قدرت عضلانی، کم توان ذهنی

دانلود پایان نامه ارشد

تعادل ایستا در دو گروه سندرم داون و عقب مانده ذهنی وجود ندارد.در حالیکه تعادل پویا در گروه سندرم داون بهتر از گروه دیگر می باشد.

1997

بلانس و همکاران
قدرت پا برآمادگی هوازی جوانان عقب مانده ذهنی تاثیر دارد . با در نظر گرفتن اینکه قدرت وحداکثر اکسیژن مصرفی بطور همزمان درسطح پایینی قرار دارند ،قدرت پا ممکن است یک عامل محدود کننده حداکثراکسیژن مصرفی درجوانان کم توان ذهنی باشد.

1997

پیتتی ،فرنهال
جوانان و نوجوانان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی(سندرم داون) قادر نیستند که با اجرای برنامه تمرین پیاده روی و جاگینگ ظرفیت هوازی خود را افزایش دهند

1993

میلار و همکاران
قدرت عضلانی برای انجام فعالیت های روزمره و حتی فعالیت های تفریحی افراد عقب مانده ذهنی ضروری می باشد.
آمادگی داشتن در مهارت هایی که به قدرت عضلانی بالا تنه مربوط می شود پیش نیاز بسیاری از فرصت های شغلی محسوب می شود.
ارتباط مثبتی بین قدرت عضلانی و انجام مشاغل در افراد عقب مانده ذهنی وجود دارد

1993

پیتتی و همکاران

با بررسي تعادل پوياي افراد عقب مانده ذهنی عنوان داشت كه آنها از نظر تعادلي دچار مشكل هستند و مشاهده نمود تمرين در بهبود وضعيت تعادل آنها موثر است.

1991

باسول
هر چند تعادل افراد عقب مانده ذهنی به طور کلی پایینتر بود اما دو گروه در این مطالعه استخراج شده اند. گروه نخست که تعادل ایستای کمتری نشان داد و گروه دوم که توانایی کمتری را در تعادل پویا نشان دادند .
سن شروع راه رفتن ، ارتباط نزدیکی با تعادل ایستا و پویا در همه گروه ها داشت .
سن عقلی رابطه مثبتی با تعادل ایستا داشته است در صورتیکه رابطه مشخصی با تعادل پویا نداشت.
اختلالات سیستم رفلکسی و رفتاری بعنوان عامل اختلال در تعادل افراد عقب مانده ذهنی مورد بحث قرار گرفت.

1991

کوکابان

2-4 جمع بندی نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده
با مروری برتحقیقات بیان شده مشخص می شود که افراد عقب مانده ذهنی بویژه افراد مبتلا به سندرم داون دارای سطح آمادگی جسمانی پایین تری نسبت به همسالان سالم خود می باشند وعلت اصلی آن را می توان به تفاوت در میزان انجام فعالیت های بدنی نسبت داد که خیلی سریع و در سنین دبستان بوجود می آید. تحقیقات نشان می دهد فعالیت دانش آموزان کم توان ذهنی متوسط در ساعت ورزش و زنگ تفریح برابر است . علت این موضوع را می توان در عدم وجود انگیزه ، امکانات و تسهیلات ناکافی ، عدم تخصص مربیان و… جستجو کرد که نتیجه آن بالا رفتن آمار چاقی ، بیماری فشار خون، دیابت، بروز مشکل در انجام کارهای روزمره و غیره است. با توجه به این تحقیقات قدرت و تعادل برای انجام فعالیت های روزمره ، انجام مشاغل مختلف و حتی تفریح ضروری می باشد همچنین پایین بودن قدرت می تواند ظرفیت هوازی را محدود نماید و در صورت پایین بودن سطح این عوامل در فعالیت های عملکردی با مشکل روبه رو می شویم .بنابراین این افراد به طراحی برنامه ها و تمریناتی نیاز دارند که سطح آمادگی جسمانی آنها را افزایش دهد. البته تحقیقات زیادی بیان شد که به طراحی تمرین و ارزیابی اثر آن برآمادگی جسمانی این افراد پرداخته است که برخی موثر و برخی دیگر رضایت بخش نبوده است پس تمرینات باید علمی ، دقیق و کاربردی باشند.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه:
در فصل قبل به بیان مبانی نظری تحقیق ، تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در این زمینه ونیز به جمع بندی نتایج این تحقیقات پرداختیم .در این فصل به بررسی روش وطرح تحقیق، جامعه آماری ، نحوه انتخاب شرکت کنندگان ، متغیر های تحقیق ، وسایل اندازه گیری ،شیوه جمع آوری اطلاعات و روشهای آماری می پردازیم
3-2-روش و طرح تحقیق:
روش تحقیق به صورت نیمه تجربی می باشد. اطلاعات طي دو مرحله آزمون شامل پیش آزمون و پس آزمون، بر روی دو گروه کنترل و تجربی شامل دانش آموزان کم توان ذهنی بدست می آید . در این حد فاصل آزمودنیهای گروه تجربی تمرینات منتخب را به مدت 8 هفته انجام می دهند ولی آزمودنیهای گروه کنترل به انجام فعالیت های روزمره و نیز شرکت در کلاس تربیت بدنی می پردازند. بنابراین طرح تحقیق از نوع پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل است که در جدول 3-1 خلاصه آن مشخص می شود .
جدول 3-1 خلاصه طرح تحقیق

پیش آزمون

انجام فعالیت های روزمره و شرکت در کلاس تربیت بدنی

انجام یک دوره تمرینی منتخب به مدت 8 هفته

پس آزمون
گروه تجربی
+

+
+
+
گروه کنترل

+
+

+

3-3-جامعه آماری:
سه درصد کل هر جامعه ای به عقب ماندگی ذهنی مبتلا می باشد که از این تعداد 80 الی 85 درصد دچار عقب ماندگی ذهنی خفیف هستند .جامعه آماری این تحقیق كليه دانش آموزان دختر كم توان ذهني آموزش پذير دوره ابتدايي با سن تقويمي بين 10 تا 15 سال را شامل مي شود. جامعه در دسترس را دانش آموزان كم توان ذهني مرکز آموزشی استثنایی نرگس شهرستان تربت حیدریه تشکیل می دهند که توزیع آن در صفحه بعد بیان شده است..
تعداد کل دانش آموزان 103 نفر
4 دانش آموز نابینا و کم بینا شامل 2 پسر و 2 دختر
21 دانش آموز نا شنوا و کم شنوا شامل 8 دختر و 13 پسر
78 دانش آموز کم توان ذهنی دختر
از مجموع دانش آموزان کم توان ذهنی 40 نفر 10 تا 15 ساله هستند که شرایط سنی شرکت در این پژوهش را دارند.
3-4-نمونه تحقیق و نحوه انتخاب آزمودنی ها :
دانش آموزان دختر استثنایی بر اساس نوع معلولیت به گروه های مختلف تقسیم می شوند .بنابراین با توجه به اینکه آزمودنی ها از بین دانش آموزان دختر استثنایی کم توان ذهنی و در محدوده سنی مشخص انتخاب می شوند. تعداد آزمودنی های در دسترس اندک می باشد و محقق تعداد26 نفر از دانش آموزان كم توان ذهني شهرستان تربت حیدریه با هوش بهر 50 تا 70 و واجد شرایط که دارای محدودیت حرکتی یا اختلالات رفتاری شدید نمی باشند را به صورت نمونه انتخاب و سپس بطور تصادفی ساده با جانشین به دو گروه تجربی و کنترل تقسيم مي کند که گروه تجربي13 نفر و گروه كنترل نیز 13 نفر را شامل می شود. جدول3- 2 مشخصات عمومی شرکت کنندگان را نشان می دهد.

شاخص

گروه
تعداد

سن (سال)
M±SD

وزن (کیلو گرم)
M±SD

ضریب هوشی
M±SD

قد (سانتیمتر)
M±SD

سن عقلی(سال)
M±SD

حدود عقب ماندگی(سال)
M±SD

گروه کنترل

13

88/1±06/14

07/11±84/46

03/5±30/61

75/10±92/148

07/1±18/7

44/1±28/5

گروه تجربی

13

82/1± 72/13

94/15±15/43

17/7±38/61

46/8±146

22 /1±16/7

52/1±03/5

جدول3-2 مشخصات عمومی آزمودنی ها

3-5-متغیرهای پژوهش :
3-5-1-متغیرهای مستقل :
یک دوره برنامه تمريني منتخب
این برنامه شامل یکسری تمرینات قدرتی و تعادلی است که به مدت 8 هفته و در هر هفته 3 جلسه و در هر جلسه 50 دقیقه ادامه دارد.
3-5-2-متغیرهای وابسته :
قدرت عضلانی
قدرت عضله به حداکثر نیروی تولیدی عضله حین یک فعالیت خاص ( مانند برداشتن یک وزنه ) برمی گردد و به اختصار به جای ظرفیت تولیدکنندگی نیروی عضله به کار می رود [48] .

تعادل ایستا
عبارت است از حفظ مرکز ثقل بدن روی یک سطح ثابت (یک طرفه یا دو طرفه ) در حالیکه فرد بر روی یک سطح پایدار ایستاده است که در دو حالت با چشم باز و بسته انجام می گیرد [25،26،27].
3-6- ابزار و وسائل گردآوری اطلاعات:
3-6-1 زمان سنج : زمان سنج استاندارد با دقت صدم ثانیه برای اندازه گیری زمان اجرای آزمون تعادل
3-6-2 قد سنج : قد سنج استاندارد برای اندازه گیری قد ایستاده آزمودنی ها
3-6-3 ترازو : ترازو با دقت عادی، مدل 150، ساخت کشور ایران، حداقل ظرفیت 5/2 و حداکثر 100 کیلوگرم برای اندازه گیری وزن آزمودنی ها
3-6-4 چوب تعادل
چوب تعادل پس از بررسی و تعین اندازه های استاندارد ، با توجه به تمرین های لحاظ شده ساخته می شود . دو چوب تعادل ساخته شد که یکی به صورت صاف و بدون موکت با عرض 10 سانتیمتر ، طول 5/3 متر و ارتفاع 8 سانتیمتر که در مراحل ابتدایی تمرینات از آن استفاده می شود .
چوب تعادل دیگر با عرض 8 سانتیمتر ، طول 5/3 متر و ارتفاع 10 سانتیمتر که جهت سخت تر کردن تمرینات و کم ثبات کردن سطح و نیز تغییر درون دادهای حسی موجود با موکت پوشیده شده و در انتهای آن (حدود یک متر ) دارای کمی شیب به سمت پایین می باشد .
3-6-5 تخته تعادل
در این مطالعه جهت انجام تمرینات تعادلی تخته تعادل با ابعاد زیر ساخته و استفاده شده است
قطر صفحه 35 سانتیمتر ، ارتفاع نیمکره زیر صفحه اصلی 5 سانتیمتر و شعاع نیمکره 5/7 سانتیمتر
3-6-6 داینامومتر
قدرت ایزومتریک پا بوسیله داینامومتر یاگامی112 ساخت کشور ژاپن با قدرت اندازه گیری حداکثر 300 کیلوگرم و قدرت مچ دست توسط داینامومتر ساهان113 با قدرت اندازه گیری حداکثر 136 کیلوگرم ساخت کشور کره اندازه گیری می شود.

3-6-7 آزمون ایزومتریک قدرت پا و مچ دست
هدف : اندازه گیری نیروی حداکثر گروهی از عضلات انتخابی
اعتبار : آزمون های ایزومتریک روشی معتبر برای اندازه گیری قدرت شناخته شده اند. مشخص شده که این آزمون ها همبستگی بالایی با تکالیف مورد نیاز مشاغل سنگین دارند.
پایایی : پایایی برای هر آزمون بیش از 90/0 برآورد شده است[76].
در این روش مقدار نیروی اعمال شده به یک جسم ثابت وغیر قابل حرکت اندازه گیری می شود.
این آزمون به دلیل سادگی ، سرعت به حداکثر رسیدن بالا، کنترل بهتر مراحل تست ، اعتبار بالای نتایج آن در تکرار اندازه گیری ها ،عدم وجود رابطه طول و تنش به دلیل ایجاد نشدن حرکت و … بسیار زیاد در اندازه گیری قدرت عضلانی استفاده می شود] 77[.
بر اساس نظر بسیاری از محققین می توان از داینامومتری ایزومتریک به عنوان یک شاخص برای قدرت عضلانی در تمرینات ورزشی مختلف که طبیعت ایزوتونیک دارند استفاده کرد] 77،49[.
3-6-8 آزمون ایستادن بر روی یک پا 114
برای سنجش پیشرفت تعادل ایستا از آزمون عملکردی ایستادن روی یک پا در دو حالت با چشمهای باز و بسته روی پای غالب استفاده می شود. در این مطالعه پای غالب ، پایی است که وقتی از فرد خواسته می شود به توپ ضربه بزند با آن پا این عمل را انجام می دهد.
این آزمون یک آزمون آسان در اجرا است در این آزمون از فرد خواسته می شود که روی یک پا بایستد در حالیکه بازوها کنار بدن و کمی خم می باشد .از زمانی که فرد پایش را بالا می آورد زمان می گیریم تا زمانی که پایی که تحمل وزن ندارد به پا یا قسمت دیگری از بدن تماس پیدا کند ، متوقف می شود .این قسمت هم با چشم باز وهم با چشم بسته طراحی می شود . با افزایش سن نمره آزمون نیز کاهش می یابد. با این وجود نمره ی بیشتر از 30 ثانیه بین اکثریت درمانگران نرمال در نظر گرفته می شود . ممکن است همین زمان برای افراد مسن سالم مشکل باشد .بوهانون و همکارانش متوجه شدند که افراد مسن سالم ایستادن روی یک پا را حدودا 6 ثانیه با چشم باز حفظ می کنند. نمره کمتر از 5 ثانیه خطر افتادن در افراد مسن را نشان می دهد. بیمارانی با اختلال در توانایی اجرای این تست مشکلاتی را در بالا وپایین رفتن از پله و جوی ها دارند.اختلال در این قسمت می تواند ناشی از مشکل در قدرت به خصوص در لگن ، یا مشکل در استفاده از استراتژی های تعادل باشد .
تعادل ایستاده مورد نظر در آزمون ایستاده روی یک پا به طور معمول در بخش هایی از فعالیت های فرد در مرحله انتقال وزن نیز ایجاد می شود مثلا طی راه رفتن که یکی از اندام ها در حال نوسان و دیگری در حالت ایستا قرار دارد و یا در فعالیت های مانند شلوار پوشیدن. از طریق این آزمون می توان 33% افتادن ها را پیش بینی کرد] 8[.

جدول 3-2 نرم آزمون آمادگی جسمی(آزمون تعادل) عقب ماندگان ذهنی(امتیاز در ثانیه با چشم بسته)

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد سندرم داون، عقب ماندگی، افراد مبتلا Next Entries مقاله رایگان درمورد گروه کنترل، تعادل ایستا، پیش آزمون