مقاله رایگان درمورد تحلیل داده، بیمارستان، همسانی درونی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

دارای 5 آیتم است (برای علائم و نشانهها از 1+ همیشه تا 5+ هیچ وقت؛ برای درجه کنترل آسم از 1+ اصلا کنترل نشده تا 5+ کاملاً کنترل شده).
اسکاتز132 و همکاران در سال 2006 یک پژوهش طولی به منظور ارزیابی پایایی و روایی آزمون کنترل آسم (ACT) بر روی 313 نفر از افرد مبتلا به آسم انجام دادند. در این پژوهش افراد آزمون کنترل آسم و پرسشنامه کنترل آسم 133را تکمیل کردند و توسط دو پزشک (در 4-12هفته) ویزیت شدند. عملکرد ریه آنها اندازهگیری شد و متخصصان آسم کنترل آسم را درجه بندی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد پایایی همسانی درونی ACT (در خط پایه) 85/0 و (در پیگیری) 79/0 بود. پایایی آزمون باز آزمون 77/0 بود. روایی ملاک با همبستگی معنادار بین نمرات ACT در خط پایه و درجه بندی متخصصان در کنترل آسم در خط پایه و(001/0>Pو 52/0=r) و نمرات ACQ (001/0>Pو 89/0- =r) نشان داده شد. پاسخدهی به ACT در تغییرات کنترل آسم و عملکرد ریه با همبستگی معنادار بین نمرات ACT و تغییرات در درجهبندی متخصصان (001/. >Pو 44/0=r) نشان داده شد.طبق نتایج این پژوهش ACTیک آزمون روا، پایا و پاسخده به تغییرات کنترل آسم در طی زمان میباشد.
در این آزمون در هر سوال به بهترین موقعیت از نظر پزشکی نمره 5 و به بدترین موقعیت از نظر پزشکی نمره 1 تعلق میگیرد. درجه بندی نمرات (بهترین تا بدترین) 5-25 است. اگر نمره بیمار بالاتر یا مساوی 20 باشد آسم بیمار در گروه خوب کنترل شده، اگر نمره بیمار 16-19 در گروه خوب کنترل نشده و اگر نمره بیمار پایینتر یا مساوی 15 باشد در گروه خیلی ضعیف کنترل شده قرار میگیرد.
3-5. روش اجرای پژوهش
در مراحل مقدماتی این پژوهش، در ابتدا هر یک از پرسشنامهها از طریق منابع موجود در پژوهشهای ایرانی تهیه و آماده سازی شد. با توجه به اینکه بیشترین میزان مراجعه و پذیرش در بیمارستان مسیح دانشوری در استان تهران بود لذا برای اجرای پرسشنامهها این مرکز انتخاب گردید و سپس با مراکز موجود در این بیمارستان هماهنگیهای لازم برای اجرای پژوهش به عمل آمد.
انتخاب نمونهها با تشخیص و ارجاع دو نفر از پزشکان متخصص آسم و آلرژی صورت گرفت و اجرا بصورت فردی انجام شد، به این معنا که پژوهشگر بعد از ارجاع پزشک و کسب رضایت از بیماران پرسشنامهها را در اختیار آزمودنی قرار داده و در حین تکمیل پرسشنامه توسط بیمار در صورت وجود اشکال در درک و فهم آیتمها آن را رفع نموده وبعد از تکمیل آن را تحویل میگرفت.
ترتیب ارائه پرسشنامهها به این صورت بود: اطلاعات دموگرافیک، استرس ادراک شده، ابعاد کانون کنترل سلامت، خودکارآمدی آسم و آزمون کنترل آسم.
در این پژوهش 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به این ترتیب که در کل 112 پرسشنامه ارائه گردید. با توجه به اینکه اجرای پرسشنامهها بصورت فردی بود،12 نفر از افرادی که در حین اجرای پرسشنامه دچار اشکالاتی از قبیل عدم درک آیتمها و کمبود زمان و…میشدند قبل از شروع تحلیل دادهها از پژوهش خارج شدند و وارد فرآیند تجزیه و تحلیل نشدند.
3-6. روش تجزیه تحلیل داده ها
برای بررسی و تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده، با توجه به اهداف و فرضیههای مطرح شده در پژوهش، از روشهای آمار توصیفی (جداول فراوانی و شاخصهای مرکزی و پراکندگی)و روشهای آمار استنباطی (آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه، از ضریب همبستگی برای یافتن رابطه بین متغیرها)استفاده گردید. دادههای حاصل از این پژوهش توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
3-7. ملاحظات اخلاقی
از آنجا که رعایت حقوق انسانی آزمودنیها یکی از مهمترین ویژگیهای پژوهشهای روانشناختی است، لذا در این پژوهش به منظور حفظ حریم خصوصی و انسانی افراد و جانبداری از حقوق آنها ملاحظات زیر صورت میگیرد و ملاکهای اخلاقی انجمن روانشناسان آمریکا و ملاکهای اخلاقی سازمان روانشناسی و مشاورهی ایران (حسینیان،1385) رعایت میگردد:
پژوهشگر اطلاعات لازم درباره پژوهش را در اختیار آزمودنیها قرار خواهد داد.
از تمام آزمودنیها رضایت حضور در پژوهش کسب گردید و آزمودنیها برای حضور یا عدم حضور در پژوهش اختیار تام داشتند.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد خودکارآمدی، ساختارهای شناختی، فرآیندهای شناختی، یادگیری اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، آزمون فرضیه، قابلیت اطمینان