مقاله رایگان درمورد تجارت بین الملل، اسناد تجاری، اعتبار اسنادی

دانلود پایان نامه ارشد

دارای تمامی مزایای اعتبارات اسنادی باشد برای این شیوه پرداخت وجود ندارد. ضمانت نامه های بانکی بین المللی بعد از اعتبارات اسنادی در حال حاضر پرطرفدارترین هستند.
ث:روش پژهش
روش تحقیق ما در این پژوهش بیشتر کتابخانه ای است و بیشتر پژوهش ما از طریق مراجعه به کتب ،مقالات و بعضا سایتهای علمی تخصصی در این مورد والبته چندین مورد مراجعه حضوری به بانکها و اتاق بازرگانی بین المللی بوده است.
ح :سابقه پژوهش
در ارتباط با سابقه پژوهش باید گفت در این رابطه متنی واحدکه اختصاصا و بدین روش به این مسئله پرداخته باشد وجود ندارد و اکثرا به صورت موردی ما کتابها و یا مقالات ویا پایان نامه هایی را در این زمینه در دسترس داریم اما با توجه به این مطلب که ما حدود چند سالی می باشد که شاهد ویرایش جدید(( یوسی پی500)) که ((یو سی پی600)) است هستیم اما هنوز آنگونه که باید در این مورد کتب و تالیفاتی نداشته ایم علی الخصوص در زمینه ماهیت شیوه های پرداخت ما واقعا در فقر منابع فارسی به سر می بریم ناگفته نماند این مطلب در مورد مقررات حاکم براین شیوه ها نیز صادق است وما به جز در مورد برات که آن هم بیشتر از جنبه داخلی است دیگر در مورد هیچکدام از این شیوه ها ماده قانونی در قانون تجارت کشورمان نداریم .
ج:سازماندهی پژوهش
چارچوب کار ما دراین پژوهش در قالب چهار فصل می باشد که فصل نخست به کلیا ت بحث همچون مفاهیم و شیوه های پرداخت و تاریخچه آنها می پردازد در فصل دوم تعهدات و مسئولیت های هرکدام از اطراف روشهای پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد در فصل سوم قوانین بین المللی وبعضا در صورت وجود قوانین داخلی حاکم برهرکدام از این شیوه ها مورد شناسایی و پژوهش قرار می گیرد و نهایتا با اعتبارات اسنادی مقایسه می گیرد در فصل چهارم است که ماهیت هرکدام از روشهای پرداخت مورد بررسی ومقایسه قرارمی گیرد و درانتها ی فصول نیز ما شاهد نتیجه منابع و ضمایم هستیم.

فصل اول کلیات
1-1-مفاهیم اصلی در روشهای پرداخت درتجارت بین الملل
1-1-1-مفهوم تجارت بین الملل :تجارت بین الملل را میتوان جریانی ازخرید و فروش بین خریدار وفروشنده وواسطه هادرتعریف کنیم که در این جریان خرید و فروش بین الملل ممکن است مشکلاتی عملی و مالی مزید بر معاملات تجارت در داخل یک کشور باشد.(1)
2-1-1-مفهوم روش پرداخت:منظور روش ویا شیوه ای است که طرفین یک بیع تجاری با توافق یکدیگربرای تبادل ثمن معامله ازآن استفاده می نمایندکه در این پژوهش چهار شیوه پرداخت از نظر اعتبار اسنادی برات,ضمانتنامه بانکی برات وصول اسنادی مورد پژوهش واقع شده است.
3-1-1-مفهوم اعتبار اسنادی
ماده 2 مجموعه عرفها و رویه‌های متحد‌الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.600)، اعتبارات اسنادی را اینگونه تعریف می کند: هر ترتیبی، با هر نام و وصفی، که به‌موجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا بهدرخواست و بر اساس دستورات یک مشتری (متقاضی گشایش اعتبار) یا از جانب خود تعهد می‌کندمبلغی مبلغی را در وجه یا به حواله‌کرد شخص ثالثی (ذی‌نفع اعتبار) بپردازد یا اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذی‌نفع اعتبار را قبول و پرداخت کند؛ یا به بانک دیگری اختیار دهد این پرداخت را صورت دهد یا اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذی‌نفع را قبول و پرداخت کند؛ یا به بانک دیگری اختیار دهد اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذی‌نفع را معامله و نقد نماید، در مقابل سند (اسناد) مشخص شده مشروط بر اینکه شروط و تعلیقات مقرر در اعتبار رعایت شده باشد.(22)
اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی: نوعی اعتبار اسنادی است که به ریال ایران گشایش می‌‌شود و مقصد کالا و یا خدمت، اقامتگاه بانک‌های مرتبط، متقاضی و ذینفع آن، در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع است.
4-1-1-مفهوم عقد ضمان :به موجب م684ق مدنی ضمان عبارت است ازاینکه(( شخصی مالی را که برضمه دیگری است برعهده بگیرد ))
5-1-1-مفهوم ضمانتنامه:ضمانتنامه سندی است که تضمین انجام تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی را در مدت زمانی معین برای موضوعی خاص در قبال مضمون له به عهده می گیرد و از این رو ضمانتنامه بانکی سند تعهدی یک طرفه است که به موجب آن بانک تضمین انجام تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی را تا یک سقف ریالی یا ارزی معین برای موضوعی خاص و در مدتی معلوم در قبال مضمون له به عهده می گیرد. (13)
6-1-1-مفهوم برات :برات عبارت است از حواله ای کتبی که به موجب آن یک شخص (برات ک ش) به شخص دیگری برات گیر دستور می دهد دکه به محض رؤیت یا در تاریخ معین یا در مدت معینی پس ازرؤیت یا قبول یا صدور برات مبلغ مشخصی را در وجه شخص معینی (دارنده برات ) یا به حواله کرد او بپردازد.
ماده 305 ق تجارت ایران حاکی از آن است که ملاک بین المللی بودن برات تفاوت مکان صدور و مکان پرداخت و یا تفاوت مکان تعهدات مختلفی است که از برات ناشی می شود البته مفاد تعریف مذکور به تبعیت از یک قاعده پذیرفته شده ذر حقوق بین الملل خصوصی است که به موجب آن اسناد از حیث طرز تنظیم (شکل سند ) تابع محل تنظیم سند می باشند.

7-1-1-مفهوم وصولی:وصول از نظر لغوی به معنی دریافت و گرفتن می باشد ؛ومنظور دریافت ثمن از خریدار است .
8-1-1-مفهوم وصولی ساده : با توجه به تقسیم اسناد بین المللی به دو گروه اسناد مالی و اسناد تجاری در صورتی که موضوع اسناد مالی به تنهایی باشد در زمان دریافت ثمن وصولی ساده محقق می شود.
9-1-1-مفهوم وصولي اسنادي:همانگونه که در وصولی ساده ذکر شد اسناد بین المللی به دو گروه اسناد مالی و اسناد تجاری تقسیم می شوند و زمانیکه موضوع وصول اسناد مالی همراه اسناد تجاری ویا اسناد تجاری به تنهایی باشد وصول اسنادی نام دارد به عبارتی در وصولي اسنادي فروشنده نسبت به ارسال كالا طبق توافق قراردادي با خريدار اقدام و اسناد بازرگاني (همچون بارنامه …) را به ضميمه اسناد مالي (برات كشيده شده به عهده خريدار) به بانك خود ارائه و بانك مذكور اسناد فوق را به همراه دستورات خود كه منبعث از دستورات فروشنده است به بانك كارگزار خريدار ارسال مي نمايدو بانك كارگزار در كشور خريدار پس از قبولي براتگير (خريدار)، اسناد بازرگاني را به وي تحويل داده وسپس در تاريخ مقرر نسبت به دريافت وجه برات اقدام و مبلغ دريافتي را به حساب بانك فروشنده واريز مي نمايد و بانك اخير مبلغ را به حساب فروشنده محسوب ميدارد.

2-1عوامل موثردر انتخاب بهترین شیوه پرداخت
عامل مهمی که در تجارت بین الملل به انتخاب بهترین شیوه پرداخت اهمیت می بخشد علاوه بر بعد مسافت متعلق بودن خریدار و فروشنده به دو کشور متفاوت است که مسایلی نطیرقوانین و مقررات مختلف وعرفهای تجاری متفاوت وسایر موارد تاثیر گذار دیگر را در امر تجارت بین الملل مطرح می سازداز این جهت یک تاجر بین المللی لازم است تا با در نظر گرفتن یکسری عوامل نظیر عوامل فیزکی ،روانی ،سیاسی و اقتصادی ، قوانین ومقررات و وجود منافع متقابل بین فروشنده و خریدارکه شرح هر کدام در ادامه خواهد آمد اقدام به انتخاب بهترین شیوه پرداخت نمایدتا بتواند در عرصه تجارت بین الملل موفق عمل نماید و به مطلوب خود دست یابد.

1-2-1- عامل فیزیکی
بعد مسافت مهمترین مسئله ایست که به عامل فیزیکی اهمیت می بخشد وتاجررا مجبور می سازد تا در انتخاب بهترین شیوه پرداخت توجه خاصی را بدان مبذول دارد.
دوری راه و فاصله مابین اقامتگاه تجاری فروشنده و خریدار که معمولا هر کدام در کشوری متفاوت از کشور طرف مقابل هستند به غیر ازاین مسئله که هردودارای دو نظام حقوقی متفاوت هستند مسائل تاثیرگذار دیگری نظیر هزینه های حمل وبیمه ؛ومخاطرات احتمالی همچون خطر دزدی دریای در حملهای از طریق دریا ,ویا بازرسی های متعدد ناشی از عبور از کشورهای مختلف که هرکدام قوانین امنیتی مخصوص به حقوق داخلی خود را دارند و در زمان رسیدن کالا به مقصد موثر است و دیگر مخاطراتی که ارتباط مستقیم با بعد مسافت دارندرا مطرح می نماید که مجموع این عوامل به اهمیت بررسی عامل فیزیکی می افزاید.
2-2-1-عامل روانی
یکی دیگر از عوامل موثر در انتخاب بهترین شیوه پرداخت عامل روانی است معمولا در اکثر موارد طرفین یک قرارداد تجاری شناختی هر چند ناچیز از یکدیگر دارند بویژه در تجارت داخلی که معمولا اخبار تجاری بسیار سریعتر از تجارت بین الملل منتشر و به گوش سایر تجار می رسدو همین شناخت اندک خود راه را برای شناخت بیشتر و زمینه سازی جهت جلب اعتماد بیشتر و تجارتی مبتنی بریک اعتماد دو طرفه هموار می سازد که نقش زبان مادری یکسان وعرفهای تجاری یکسان را در تسریع این جلب اعتماد مشترک نمی توان نادیده انگاشت در تجارت بین الملل معمولا چون تجار طرفین یک قراردادمتعلق به دو کشور متفاوت و دارای دو زبان متفاوت هستند این شناخت و جلب اعتماد به کندی صورت می پذیرد و حتی گاهی اصلا صورت نمی پذیرد و تجار در شرایطی مجبور به معامله ای می شوند که شناخت کافی از طرف منقابل و اعتبار تجاری او ندارند و این امرگاهی زمینه ساز سو ءاستفاده را فراهم می آورد چرا که ممکن است ثمن کالا یا خود کالا با آن اوصافی که در قرار داد ذکر شده به دست خریدار ویا فروشنده نرسد از این جهت تجار در عرصه تجارت بین الملل همواره تلاش می نمایند تا با انتخاب یک شیوه درست و مناسب پرداخت بر این مشکل غلبه نمایند و خلا نبود شناخت کافی و اعتماد لازم را بواسطه آن پر نمایند.

3-2-1- عوامل سیاسی و اقتصادی
عوامل سیاسی و اقتصادی که در غالب بحرانهای اقتصادی همچون ,تحریم ها , رکود شدید اقتصادی ویا نا آرامی های سیاسی نظیر شورشها و انقلابها وکودتا خود را نشان می دهد راهرگز نمی توان در انتخاب یک شیوه مناسب توسط یک تاجر بین المللی نادیده انگاشت این عامل از چنان اهمیتی برخوردار است که نادیده گرفتن آن گاه ممکن است صدمات بسیار زیاد و جبران نا پذبری را نظیر ازبین رفتن کامل سرمایه اختصاص داده شده به آن تجارت یا مفقود و صدمه دیدن کالا در جریان نا آرامی های سیاسی ویا ورشکستگی یکی از طرفین در حین تجارت ناشی از رکود شدید اقتصادی کشوری که مشکلات اقتصادی داردبه تاجر وارد نماید از اینرو تاجر می کوشد تا برای جلو گیری از به وجود آمدن چنین مشکلاتی با آگاهی کامل نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور طرف مقابل اقدام به تصمیم گیری نماید تا بهترین شیوه پرداخت را متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور مقابل در جهت محافظت هر چه بیشتر از منافعش انتخاب نماید.
4-2-1- قوانین ومقررات
در تجارت بین الملل معمولا چون خریدار و فروشنده هرکدام دارای اقامتگاه و تابعیت متفاوت از طرف دیگر خود می باشندکه این امر ناشی از تعلق آنها به دو کشور متفاوت می باشد ومعمولا بسیار به ندرت اتفاق می افتد قوانین و مقررات تجاری دو کشور کاملا با یکدیگر یکسان باشد وناچارا وجود نظام های حقوقی ,قوانین و مقررات ،آیین نامه ها و مصوبات و بخش نامه های مختلف و متفاوت حاکم برابعاد مختلف موضوع در کشورهای خریدار و فروشنده (14) تاجر را با این مسئله رو برو می کند تا با مطالعه این قوانین و مقررات و اگاهی یافتن از نقاط قوت و ضعف آن متناسب با منافع خود بهترین شیوه پرداخت را انتخاب نماید تا از آسیبهای احتمالی ناشی از این تفاوت در قوانین خویش را مصون بدارد و بتواند در عرصه تجارت بین الملل با آگاهی و موفقیت عمل نماید واین تفاوتهای ناشی از نظام های حقوقی و حکومتی متفاوت عملکرد اورا در عرصه تجارت بین الملل مختل ننماید و از هدف خویش باز ندارد؛چرا که گاها بی اطلاعی از یکسری قوانین کشور طرف مقابل علی الا خصوص در زمینه قوانین گمرکی می تواند برای تاجر زمینه ساز ضرر مالی گردد.
5-2-1-وجود منافع متقابل بین فروشنده و خریدار
دریک معامله بین المللی امکان تحویل کالاو دریافت ثمن از سوی طرفین قرارداد به نحو متداول در سایر معاملات علی الاخصوص نظیر معاملات حقوق داخلی در یک زمان وجود ندارد .بنابراین در چنین شرایط

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد ماهیت حقوقی، تجارت بین الملل، اعتبار اسنادی Next Entries مقاله رایگان درمورد اعتبار اسنادی، تجارت بین الملل، اصل استقلال