مقاله رایگان درمورد بازرسي، ق.آ.د.ک)، قضايي

دانلود پایان نامه ارشد

مقام قضايي را مکلف به امضاي صورتجلسه نکرده است و اين تکليف را فقط ناظر به متهم دانسته است.204
مقام قضايي در مواردي که شخصاً اقدام به بازرسي ارتباطات خصوصي متهم نمينمايد، بايد در مجوز صادره نحوه کنترل و رهگيري مراسلات، مخابرات و مکالمات را بطور دقيق تعيين نمايد. بازرسي اوراق، نوشته ها و ساير اشياء متعلق به متهم به اين نحو است که “فقط آن چه که راجع به واقعه جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه ميشود و قاضي مکلف است در مورد ساير نوشته ها و اشياء متعلق به متهم با کمال احتياط رفتار کرده و موجب افشاي مضمون و محتواي آن ها که ارتباطي به جرم ندارد نشود.” (ماده 103 آ.د.ک)
آلات و ادوات جرم از قبيل حربه، اسلحه، اسناد ساختگي، سکه تقلبي و کليه اشيايي که حين بازرسي از منازل و مرسولات و مخابرات دست آمده و مي تواند موجب کشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد ضبط شده و در صورت مجلس هر يک از اشياء مزبور تعريف و توصيف شود (ماده 107 ق.آ.د.ک)
آلات و ادوات جرم را بايد شماره گذاري و ممهور و ضبط نمود و آنچه را که قاضي تحصيل مي کند بايد با ذکر مشخصات به صاحبش رسيد بدهد. (ماده 108 ق.آ.د.ک)
هرگاه دلايل جرم چيزي باشد که نتوان از محل جدا و خارج نمود (مثل خوني که ريخته)، در اين صورت قاضي بايد نسبت به حفظ دلايل ياد شده اقدام نمايد و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم کرده حفاظت آن را به نيروي انتظامي يا مستحفظ مخصوص بسپارد. (ماده 109 ق.آ.د.ک)
از مالياتي که قابل تجزيه است بايد به قدر لزوم و در ظرفي ريخته مهر و موم شود به طوري که ضايع يا تفريط نگردد. از مايعات بايد حداقل سه ظرف بعنوان نمونه برداشته شود. (ماده 110 ق.آ.د.ک)
اسناد عادي که مقامات دولتي، نهادها، شهرداري ها، و ماموران خدمات عمومي، بانک ها و دفاتر اسناد رسمي، و دستگاه هايي که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلايل جرم، اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتر متهم که براي تحقيق امر جزائي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي کننده در اختيار بگذارند اما نحوه بازرسي اسناد سري دولتي متفاوت است. و در اينگونه اسناد بازرسي زماني موثر است که رئيس قوه قضائيه انجام آن را اجازه بدهد.
تفتيش و بازرسي ارتباطات خصوصي متهم به صراحت ماده 98 بايد در حضور متصرف قانوني و شهود تحقيق و در غياب وي در حضور ارشد حاضرين بعمل آيد.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد مصلحت و مفسده، انصاف و عدالت، حقوق اشخاص Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فضای مجازی، توسعه فناوری، تحلیل اطلاعات