مقاله رایگان درمورد امین السلطان، ناصرالدین شاه، نظام سیاسی، ساختار سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

اندازهای دموکراسی در این منطقه به دلیل مذهب، فقر یا ماهیت خشن سیاست در میان آن ها، نسبت به کشورهای اسلامی در خاورمیانه و بیشتر کشورهای آفریقایی ضعیف است. احتمال گسترش واقعی دموکراسی در اروپای شرقی نیز وجود ندارد؛ حضور شوروی سابق یک مانع عمده به شمار می رفت. هانتینگتون بر این اعتقاد است که تا کنون هیچ کشور کمونیستی تحت تاثیر نیروهای محرکه ی داخلی خود به دموکراسی روی نیاورده است.
در خاتمه، هانتینگتون متذکر می شود که ایالات متحده می تواند از راه های زیر به گسترش دموکراسی در میان کشورهای جهان سوم کمک نماید: کمک به توسعه ی اقتصادی در این کشورها، ترویج اقتصاد بازار و رشد یک طبقه ی بورژوازی قوی، گسترش اعمال نفوذ خود در این کشورها نسبت به نفوذی که در سایر امور جهاند دارد و با کمک به نخبگان آن ها که بتوانند به منطقه ی گذار دموکراسی پای بگذارند (ی.سو، ص 89).

2-6 خصوصیات ویژه ی نظریات جدید نوسازی
به گفته ی آلموند آزمون هر رویکرد تحقیقاتی، میزان بهره دهی آن است. بدین معنی که آیا رویکرد مزبور طریق بدیعی را برای نگرش به موضوع فراهم می آورد؟ آیا بر میزان شناخت ما افزوده و آن را مطمئن تر می سازد؟ با استفاده از معیار آلموند اکنون می توانیم ارزیابی نماییم که آیا مطالعات جدید نوسازی چیزی فراتر از تحلیل های نسبتا خام مطالعات اولیه ی نوسازی به ما می دهند؟ مطالعات جدید نوسازی با کنار گذاشتن فرض های نااستوار مطالعات سنی – از جمله در نظر گرفتن نوسازی به عنوان یک فرایند غیر قابل بازگشت، پیش رونده و دراز مدت آمریکایی شدن و نگرش به سنت به عنوان مانعی بر سر راه نوسازی – فهرست جدیدی از موضوعات تحقیق را مطرح ساخته و تحلیل های پیچیده تری را نسبت به مطالعات گذشته ارائه نموده است (ی.سو، ص 89).

2-6-1 تکیه ی مجدد برسنت
مطالعات جدید نوسازی تحت تاثیر و هدایت مفاهیم جدیدی نظیر تبارگرایی در مدیریت، نظریه ی حصارها و تجدید حیات اسلامی، نگرش بسیار دقیق تری نسبت به ماهیت سنت و نحوه ی تعامل آن با نیروهای غرب و نقش آن در فرایند نوسازی به دست می دهند. با این که مطالعات اولیه، نقش سنت را منفی جلوه می دادند، مطالعات جدید می کوشند رابطه ی پیچیده ی میان سنت و نوگرایی را آشکار سازند. بدین ترتیب وانگ نشان می دهد که چگونه مدیریت پدرسالارانه، حمایت از خویشاوندان و شیوه ی مالکیت خانوادگی به اعتلای توسعه ی اقتصادی در هنگ کنگ کمک کرده است؛ دیویس نیز بر این اعتقاد است که صنعت ژاپن، با زحمات فراوان سنت های مذهبی مربوط به اخلاق کار را از طریق آموزش معنوی به کارگران انتقال می دهد، بنو عزیزی نیز به نقش خطیر مذهب شیعه و علمای شیعی در پیش برد انقلاب ایران اشاره می کند و بالاخره هانتینگتون نیز به تذکر در مورد آثار مختلف مذهب بر روی دموکراسی می پردازد (ی.سو، ص 89).

2-6-2 تکیه ی مجدد بر تاریخ
مطالعات جدید نوسازی از روش تحقیق متفاوتی نیز استفاده می کنند. این مطالعات به جای تشکیل سنخ شناسی های کاملا انتزاعی، با عطف توجه به وضعیت خاص توسعه در هر نمونه ی مطالعاتی، عنصر تاریخ را نیز دوباره به روی صحنه می آورند. بدین ترتیب، این دسته از مطالعات به جای ارائه ی شواهد خاص جهت اثبات تئوری، از تئوری برای تبیین هر یک از مطالعات خاص خود استفاده می کنند. مثلا وانگ به این نتیجه رسیده است که یافته های او در مورد تبار گرایی در هنگ کنگ، ممکن است در نقاط دیگری مانند چین، کره و ژاپن کاربرد نداشته باشد. دیویس نیز ضمن تاکید بر استمرار مذهب عامیانه و سحر و جادو در ژاپن و خدمت آن به توسعه صنعتی جدید، به بازنویسی تاریخ مذهبی ژاپن میپردازد. بنو عزیزی نیز توجه خود را بر چگونگی ترکیب تاریخی عوامل اجتماعی، سیاسی و مذهبی در سال 1979 و نقش آن ها در به ثمر رساندن انقلاب منحصر به فرد ایران متمرکز می سازد و هانتینگتون نیز تاکید می ورزد که باید به بررسی فرایندهای تاریخی و مراحل گسترش دموکراسی اهممیت بیشتری داده شود (ی.سو، ص 90).

2-6-3 ارائه ی تحلیل های پیچیده تر
مطالعات جدید نوسازی از طرح تبیین های ساده و ارائه ی تحلیل های تک متغیری اجتناب می ورزند. آنان به جای این کار به تحلیل نهادهای مختلف (اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی)، مسیرهای متعدد توسعه و تعامل میان عوامل داخلی و خارجی توجه بیشتری مبذول می دارند. به عنوان مثال وانگ با پیش کشیدن نقش دولت استعماری هنگ کنگ، احتمال شکل گرفتن الگوی متفاوتی از نوسازی را در شرق آسیا می پذیرد.
نظریه ی جدید حصارهای دیویس نیز نسبت به مدل قدیمی موانع وبر از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. چرا که در این جا نقش تدافعی بازیگرانی چون مذهب سنتی، رهبران فرهمند، استعمار و نظامی گری در تاریخ ژاپن نیز به حساب آمده است. بنو عزیزی به بررسی ریشه های ساختاری، تقسیمات فرهنگی و عوامل مذهبی در انقلاب ایران می پردازد و هانتینگتون نیز در بررسی خود از روند گسترش دموکراسی، عوامل بسیار گوناگونی از جمله رفاه اقتصادی، ساخت اجتماعی، محیط خارجی، بستر فرهنگی، پویش های سیاسی و مراحل مختلف آن را در نظر گرفته است.
به نظر می رسد مکتب نوسازی در پرتو اصلاحات ذکر شده از بحران اواخر دهه ی 1960 به سلامت رسته است و می تواند خط سیر تحلیلی ثمربخش خود را با قوت تمام در دهه ی 19990 نیز ادامه دهد. بعلاوه همان گونه که پورتس خاطر نشان می سازد این احتمال و.جود دارد که مطالعات نوسازی با چهره ای جدید و به عنوان اصلاح کننده ی دیدگاه های جدیدی که منحصرا بر عوامل خارجی تاکید دارند (یعنی دیدگاه های وابستگی و نظام جهانی)، به ظهور برسد (ی.سو، ص 90).

3-1بخش اول: شرایط دموکراسی قبل و بعد از مشروطیت
3-1-1 الف: وضعیت دموکراسی قبل از مشروطیت (از زمان ناصرالدین شاه تا 1285)
3-1-1-1 مقدمه: اشاره به وجود استبداد در ایران و ریشه های ان
در دوره قاجاریه، در رأس گروه یا طبقه دولت، شاه قرار داشت. اقتدار او از نوع اقتدار جبری بود. شاه یک صدراعظم و شماری وزیر داشت. و هرکدام از ایالات را یک حکمران و حدود سیصد ابواب جمعی او اداره می کردند. از زمان محمدشاه به بعد، مناصب دولتی فروخته می‌شد و حکمرانان منصب خویش را از شاه می‌خردند. برای تصاحب یک ایالت، پرداخت هایی به صدراعظم و وزار نیز صورت می گرفت. پس از استقرار در ایالت، مردم از راه پرداخت باج و خراج ، پرداخت های حکمرانان را جبران می‌کردند.
درسال 1313 هـ.ق میرزارضا کرمانی ناصرالدین شاه را کشت در 18 خرداد 1313 مظفرالدین شاه وارد پایتخت شد و با گرفتن یک وام از بانک شاهنشاهی، که هزینه تاج گذاری او را تامین کرد، به تخت نشست. حکومت به علت ولخرجی های ناصرالدین شاه و سوءمدیریت نخست وزیرش، امین السلطان، دچار ضعف مالی بود. به عقیده الگار این ضعف مالی، ریشه ناآرامی‌ها در دوره مظفرالدین شاه بود.
سیاست شاه و دولت، دریافت وام از کشورهای دیگر برای برطرف‌کردن این ضعف بود. در برابر این وام‌ها، واگذاری درآمد گمرکات کشور و امتیازهایی نظیر جاده جلفا – تبریز و قزوین – تهران، کشور را بیش از پیش در اختیار بیگانگان می‌گذاشت، در سال 1318 هـ.ق روسیه مبلغ 5/22 میلیون روبل به حکومت ایران وام داد، که بهره اش 5% بود و می‌بایست در مدت 75 سال پرداخت می‌شد. این وام صرف پرداخت مبلغ پانصدهزار پوند غرامت لغو قرارداد توتون و تنباکو به بانک شاهنشاهی شد. و بقیه پول، صرف سفر شاه و همراهانش به اروپا شد. دومین وام از روسیه به مبلغ ده میلیون روبل به تأمین هزینه دومین سفر شاه و همراهانش در تابستان سال 1320 ه.ق به اروپا اختصاص یافت. بدین ترتیب، نفوذ روسیه بر دولت رو به افزایش بود. دولت انگلستان نیز به رقابت با روسیه، در تلاش بود امتیازهایی بگیرد و از نظر نفوذ بر دربار، از روسیه عقب نیفتد (آبراهامیان، ص 200).
با توجه به بی‌ثباتی نظام سیاسی، مظفرالدین شاه مجبور شد در مدت هفت سال، پنج بار نخست وزیران خویش را عوض کند. در اولین سال سلطنت مظفرالدین شاه در 1313 عبدالحسین فرمانفرما به جی امین السلطنه نخست‌وزیر شد. این نخست‌وزیر، سیاست های نخست وزیر پیشین را ادامه داد.
فرمانفرما بیش از یک سال دوام نیاورد و در اواخر سال 1276 امین الدوله نخست وزیر شد. او که متمایل به سیاست انگلیس بود، با مداخله علما در امور سیاسی مخالف بود و برای کوتاه کردن دست آنان از امور آموزشی، انجمن معارف را تشکیل داد. با تشویق او مدرسه ابتدایی رشدیه در تهران تأسیس شد. امین الدوله انتشار روزنامه ها را نیز تشویق کرد و در زمان او شمار آنها افزایش یافت. همچنین او برای اصلاح بودجه حکومت بسیار تلاش کرد. او در این موردف مقرری محدودی برای شاه و دیگر اعضای دربار تعیین کرد. او در سال 1316 سه نفر بلژیکی استخدام کرد که در رأس آنان «نوز» قرار داشت. امین الدوله نوز را برای نوسازی گمرکات کشور، به عنوان رئیس آنجا منصوب کرد. عوارض جدید گمرکی وضع شد. به علت فشارهای امین السلطان، نخست وزیر اسبق، و بسیاری از درباریان و علما، او در 15محرم 1316 استعفا کرد و امین السلطان به جای او منصوب شد. سیاست خارجی امین السلطان در جهت منافع روسی ها بود. در زمان او سه وام عمده از بانک روسی ها گرفته شد و تسهیلات گمرک که نوز آن را اداره می کرد در خدمت منافع روسی ها قرار گرفت. از طریق او نوز نفوذ بسیار یافت و به عنوان یکی از اعضای هیئت دولت در جلسه‌های آن شرکت کرد؛ سپس با مقام وزارت گمرک ارتقا یافت. به گفته‌ی کسروی علما و تجار با نوز و عوارض جدید گمرکی مخالف بودند. این مخالفت دو علت داشت: یکی اینکه نمی توانستند وجود یک خارجی را در چنین مقام مهمی تحمل کنند و دیگر اینکه تجار عوارض جدید را برضد منافع خویش می‌دانستند. شورش‌ها و اعتراض‌هایی به همین مناسبت در بوشهر، شیراز، یزد، اصفهان و تهران ایجاد شد.
بر اثر فشار علما، تجار و برخی مقام های سیاسی، مظفرالدین شاه امین السلطان را عزل و به جای او، در جمادی‌الثانی 1321 هـ.ق عین الدوله را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد. با نصب عین الدوله تغییری در سیاست‌های کلی کشور به وجود نیامد. نفوذ نوز از طریق او جا ماند و رفتار تند و بد حکمرانان با مردم ادامه یافت.
بنابراین علی‌رغم تغییر نخست‌وزیران در زمان مظفرالدین شاه، تغییر عمده ای در سیاست‌ها به وجود نیامد. نظام سیاسی استبدادی باقی ماند و شاه ضعیف، به خوش‌گذرانی خویش ادامه داد. کسی نمی توانست جلو بدرفتاری نخست‌وزیران و حکمرانان را بگیرد. افزون برآن، ساختار سیاسی هر روز بیش از پیش به قدرت‌های خارجی وابسته شد؛ نفوذ روسیه بیشتر شد و رهبران سیاسی، خود را زیردست مشاوران خارجی همچ.ون نوز و دیگر بلژیکی‌ها به حساب آوردند. در واقع، همه درآمدها ، وام‌ها، عوارض گمرکی و منابع دیگر را شاه، نخست وزیر و رهبران سیاسی دیگر برای خوش‌گذرانی، مانند مسافرت به اروپا صرف می‌کردند. هر تلاشی برای نوسازی کشور، در جهت کاراتر کردن و افزایش نفوذ بیگانگان در رأس ساختار سیاسی برای حکمرانی بیشتر بر مردم بود (آبراهامیان، صص 224-222).
3-1-1-2 میزان مشارکت سیاسی (وجود یا عدم وجود انتخابات):
نظام متمرکز سیاسی قبل از مشروطه، دارای ویژگی ضد توسعه سیاسی بود. در واقع، در این سیستم مجموع قوای سه‌گانه دولتی، یعنی قوه مجریه، مقننه و قضائیه، تنها در وجود شخص شاه قرار داشت و تمام واحدهای تابعه ایالتی و ولایتی فقط از دستورات حکومت مرکزی به سروری، پیروی می‌کردند. افزون براین:
1- در دولت مرکزی، شخص شاه، تنها مقامی است که صلاحیت وضع قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها را داشت.
2- حق تشکیل سازمان‌های اداری و استخدامی و برکناری مأموران دولتی با حکومت مرکزی بود که شاه در رأس آن قرار داشت.
3- جمع‌آوری مالیات، تنظیم کشور و حسابرسی درآمدها و هزینه‌ها، به وسیله حکومت مرکزی شاه محور صورت می‌گرفت.
مرکزیت سیاسی و اداری یا سیستم متمرکز ایران به دلایل مختلفی از جمله بی‌سوادی، عدم رشد فکری، آشنا نبودن مردم به حقوق و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد آمریکای لاتین، ساخت اجتماعی، اقتصاد بازار، اقتصاد باز Next Entries مقاله رایگان درمورد بوروکراسی، اجتماعی و سیاسی، قرن نوزدهم، طبقه اجتماعی