مقاله رایگان درمورد اعتبار اسنادی

دانلود پایان نامه ارشد

تجار دور بماند.
3-متاسفانه در وصولی اسنادی نیز همانند اعتبارات اسنادی، ما در کشورمان قانونی نداریم که به طور خاص به این مطلب پرداخته باشد.
4-در مقررات وصولی امکان تنزیل وجه برات مدتدار قبل از سررسید برای فروشنده وجود دارد اما در
5- همانطور که در مورد نخست اشاره شد در وصولی اسنادی ریسک بیشتری نسبت به اعتبار اسنادی برای فروشنده وجود دارد و این روش از جمله روشهایی است که در آنها به منافع خریدار بیشتر توجه شده است.
6- در اعتبارات اسنادی نسبت به وصول اسنادی وصول و انتقال وجه در مقابل ارائه اسناد، سریعتر و مطمئن تر انجام می پذیرد.
7- در اعتبارات اسنادی به دلیل وجود قوانین متحدالشکل (یو سی پی 600)امکان بروز اختلافات حقوقی نسبت به سایرروشها کمتر می باشد.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد بانک مرکزی، اعتبار اسنادی، نظام حقوقی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، خلیج فارس، مهندسی ارزش