مقاله رایگان درمورد اسراييل، خاورميانه، ، فزاينده

دانلود پایان نامه ارشد

مي رسد ، چر اکه در طي جنگ 33 روزه و 22 روزه اسراييل نشان داد که توانايي غالب شدن بر يک گروه چريکي را ندارد و آن وقت چطور مي تواند به مقابله با ايران برخيزد .
اين شرايط بيانگر اين بود که ايران در منطقه به هژمون منطقه اي تبديل شده است و سياست اسراييل در تضعيف ايران با شکست کامل مواجه شده است و از سوي ديگر با توجه به اقدامات خشن اسراييل ، اين رژيم به صورت فزاينده اي درانزواي منطقه اي قرارگرفته است
در کل مي توان سياست هاي منطقه اي اسرائيل و آمريکا را در منطقه خاورميانه چنين برشمرد:
1- ايجاد ثبات اقتصادي دراز مدت در منطفه
2- دسترسي آزاد به منابع نفت خاورميانه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد حقوق بشر، نقض حقوق، جنگ 22 روزه، سازمان ملل Next Entries پایان نامه با موضوع جنگ 22 روزه، توسعه منطقه، قرن نوزدهم، افغانستان