مقاله رایگان درمورد ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

درصد است. همين نتايج براي شرکت هاي انگليسي نيز قابل دسترسي است، اما براي شرکت هاي آلماني همبستگي کمتري وجود دارد. آن دسته از شرکت هايي که نرخ بازدهي بالاتر و نرخ هزينه سرمايه کمتر دارند، MVA بالاتري دارند و همبستگي بالايي بين بازدهي و MVA وجود دارد.
لن و ماخيحا (1996) روي EVA و MVA و تغييرات استراتژيک مطالعاتي انجام دادند. آنها 241 شرکت آمريکايي را از سال 1987 تا 1993 مطالعه کردند. آنها در ابتدا دريافتند که اين دو معيار همبستگي مثبتي با بازده سهام دارند و اين همبستگي بهتر از نسبتهاي سنتي نظير ROE، ROA، ROS (نرخ بازده فروش) مي باشد و در نهايت، آنها را بين EVA و MVA را مورد مطالعه قرار دارند.
ملبورن و همکاران (1997) در تحقيقي تحت عنوان “ در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملکرد” رابطه همبستگي بين دو معيار EVA و REVA را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که توانايي REVA در پيش بيني ايجاد ارزش، بيشتر از معيار EVA مي باشد.
پيکسوتو (1999) نشان داد که سود خالص با ارائه ضريب تعيين 86/53 درصد نسبت به سود عملياتي (35/51%) و EVA (22/51%)، قدرت توضيح دهندگي بيشتري در ارتباط با ارزش سهام دارد.
2-7-2) تحقيقات انجام شده در داخل کشور
گروه (1382) در تحقيقي با عنوان “ بررسي تأثير ارزش افزوده اقتصادي در مقايسه با جريانات نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي و سود هر سهم بر ارزش بازار سهام شرکتهاي گروه مواد و محصولات شيميايي و دارويي” به مقايسه ارزش افزوده و سود هر سهم و جريانات نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي پرداخت. بازه زماني مورد مطالعه در اين تحقيق سالهاي 79 تا 83 بود. که به دليل مطالعه بر يک گروه نتوانست آن را به کل بازار تعميم دهد. که در اين تحقيق تأثير بيشتر EVA با ارزش بازار را در مقابل EPS و CFO نشان مي دهد.
حنيفه (1375) در تحقيقي با عنوان “ بررسي نقش ارزش افزوده اقتصادي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تبعيت بازار آنها ” و آزمون فرضيات خود به اين نتيجه رسيدند که بين ارزش افزوده اقتصادي و ارزش بازار سهام شرکت ها يک رابطه ضعيف وجود دارد.
رضايي (1380) تحقيقي با عنوان “ تأثير رابطه همبستگي بين EVA و ROE در ارزيابي عملکرد شرکتهاي صنعت وسائط نقليه بورس اوراق بهادار تهران” انجام داد که به اين نتيجه دست يافت که ميان EVA و ROE رابطه معنادار وجود ندارد.
جليلي (1380) نيز در تحقيق خود با عنوان “ کاربرد اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي در ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پس از آزمون فرضيات خود به اين نتيجه رسيدند که بين EVA و بازده سهام ارتباط معني داري وجود ندارد.
نظريه (1381) در تحقيقي با موضوع “ ارزيابي رابطه بين EPS و EVA در شرکت هاي محصولات کاني غير فلزي” به طرح دو فرضيه زير پرداخت:
فرضيه 1) بين EVA و EPS شرکت هاي کاني غير فلزي رابطه وجود دارد.
فرضيه 2) EVA در مقايسه با EPS در ارزيابي وضعيت شرکت هاي کاني غير فلزي مناسبتر است.
جهت آزمون اوّل ضريب همبستگي پيرسون بين EVA و EPS شرکت هاي عضو نمونه محاسبه و با توجه به ضريب همبستگي بدست آمده نتيجه گيري نموده است که رابطه معنا داري بين اين دو متغير وجود ندارد.
آزمون دوّم نشان داد که معيار ارزش افزوده اقتصادي در ارزيابي عملکرد شرکت ها بهتر از سود هر سهم مي باشد.
بهرامي (1376) تحقيق خود را تحت عنوان “ تأثير اطلاعات صورت ارزش افزوده در تصميم گيري استفاده کنندگان حسابداري” انجام داد. اين تحقيق در ارتباط با مزاياي صورت ارزش افزوده مواردي مانند آگاهي کارکنان از سهم خود از ثروت ايجاد شده، آگاه نمودن سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه از ميزان توانايي عملکرد شرکت، تهيه نسبتهاي مالي براساس ارزش افزوده به منظور تشخيص نارسايي را مورد بحث قرار داده است.
قرباني (1377) پژوهشي تحت عنوان “ تغييرات سود در قبال تغييرات ارزش افزوده در شرکت هاي توليدي تابعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران” انجام داد. در اين تحقيق به تعيين بررسي جهت تغييرات سود در ساير تغييرات ارزش افزوده پرداخته است که سود خالص را مي توان سهمي دانست که سرمايه گذاران به عنوان صاحبان اصلي شرکت از ارزش افزوده حاصل در شرکت به دست مي آورند که هر چه ارزش افزوده بيشتر باشد، سود سهم سهامداران (سرمايه گذاران) نيز بيشتر مي شود.
کاووسي (1382) در تحقيقي به مطالعه ارتباط بين نسبت کيوتوبين و ارزش افزوده اقتصادي در شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتيجه حاصل از اين تحقيق نشان داد که بين دو معيار نسبت کيوتوبين و ارزش افزوده اقتصادي رابطه همبستگي معني داري وجود دارد و بنابراين نسبت کيوتوبين مي تواند جايگزيني براي معيار ارزش افزوده اقتصادي باشد.
برزيده (1382) در تحقيق خود با موضوع “ رابطه بين رويکردهاي مختلف در اندازه گيري عملکرد مالي شرکت ها ” به بررسي وجود رابطه همبستگي بين معيارهاي ارزيابي عملکرد در کليه شرکت هاي صنعت وسايل نقليه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
نوروش و مشايخي (1383) محتواي نسبي و فزاينده اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده نقدي، سود حسابداري و وجوه نقد حاصل از عمليات با بازده سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1375 تا 1381 را بررسي کردند.
نتيجه تجزيه و تحليل اطلاعات نشان داد که سود حسابداري داراي بيشترين ارتباط با بازده سهام است. همچنين سود حسابداري داراي محتواي فزاينده اطلاعاتي نسبت به ساير متغيرها است. EVA و ارزش افزوده نقدي داراي رابطه معنادار با بازده سهام است و در برخي موارد داراي محتواي فزاينده اطلاعاتي هستند. وجوه نقد حاصل از عمليات نه تنها رابطه معنا داري با بازده سهام ندارد بلکه داراي محتواي فزاينده اطلاعاتي نيست.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1) مقدمه
تحقیق فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن به یافته ها تحت عنوان روش شناسی پژوهش یاد می شود. دستیابی به هدف های تحقیق میسر نخواهد بود مگر آنکه فرایند تحقیق یا روش شناسی درست صورت پذیرد. به طور کلّی می توان روش تحقیق را مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و سیستماتیک که برای بررسی واقعیات، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات استفاده می شود، تعریف کرد. آن دسته از تحقیقات که با رعایت ضوابط و اصول علمی پژوهش صورت می گیرد به نوع آوریهای تکنولوژیک منتهی می شود و آثار علمی آن برای جامعه به همراه دارد. از این روست که تحقیقات کاربردی مورد توجه جوامع پیشرفته قرار گرفته و آثار مشهودی در حل مشکلات دارد.
در این فصل تلاش خواهد شد، روش پژوهش شامل چگونگی جمع آوری داده های مورد نیاز، شیوه محاسبات و پردازش داده ها، محاسبه متغییرهای پژوهش، شیوه های آماری برای تحلیل متغییرها و آزمون فرضیات تشریح گردد.

3-2) روش مورد استفاده تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون از نوع پس رویدادی است. قلمرو زمانی پژوهش سالهای 1388 لغایت 1392 است و قلمرو مکانی پژوهش دربر گیرنده کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
در این تحقیق به منظور پاسخ به سوالات از مدل رگرسیون خطی برای داده های ترکیبی(panel data) استفاده می شود که داده ها توسط نرم افزار eviwes مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
پنل دیتا ترکیبی از سری زمانی و دادههای مقطعی است. در مدل پنل دیتا می توان کمبودهایی را که در هریک از مدلهای سری زمانی و داده های مقطعی وجود دارد را کاهش داد. مشکلات مدلهای سری زمانی معمولا مشکل خود همبستگی می باشد و در آمارهای مقطعی مشکل واریانس ناهمسانی وجود دارد، در پنل با تلفیق این دو گروه اطلاعات با افزایش تعداد مشاهدات و درجه آزادی مشکل همراستایی(colinearity) بین متغیرهای توضیحی کمتر می شود و کارایی تخمین اقتصاد سنجی افزایش می یابد. همچنین رفتارهای فردی پدیده ها در طول زمان بهتر تبیین میگردد.(شریف جدیدی-1388)
فرمول رگرسیون مورد استفاده برای داده های پنل در این تحقیق به صورت ذیل بیان می گردد:
MVit=αi+ α1EVAit+ α2EPSit+α3SIZEit+α4LEVit+εit
α = عرض از مبدا؛
i = 1،2، . . . N
=N تعداد مقطع های موجود در داده های ترکیبی که مقدار آن در این پژوهش برابر با تعداد شرکتهایی است که مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
t = 1،2، . . . T
=T دوره زمانی
دوره زمانی در اینجا برابر 5 سال(سالهای 1388 تا 1392) است
برای پارامتر ai در سه رویکرد وجود دارد
کلیه ai ها برای کلیه برشهای مقطعی ثابت و یکسان فرض شود یعنی (ai=a) که در این صورت مدل پنل را اثرات مشترک می نامند.
ai برای هریک از داده های مقطعی با یکدیگر فرق کند در این صورت مدل پنل را اثرات مثبت می نامند.
ai که بیانگر تفاوت بین کشورهاست با یک جزء تصادفی مثل εit وارد معادله شود یعنی اثرات تصادفی فرض می شوند که در این صورت مدل آثار تصادفی نامیده می شود
متغییرهای کنترلی:
Size : اندازه شرکت که از لوگ مجموعه دارائی های یک شرکت بدست می آید.
Lev : اهرم مالی یک شرکت که از تقسیم مجموعه بدهی ها به مجموعه دارائی ها بدست می آید.
3-3)جامعه و نمونه آماری
3-3-1)جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم، یافته های پژوهش را به آن تعمیم دهیم.(دلاوری، 1374،ص112)
3-3-2)نمونه آماری
در پژوهش حاضر جهت انتخاب نمونه ابتدا از بین شرکتهای موجود در جامعه آماری پژوهش، شرکتهایی که حائز شرایط زیر نیستند از جامعه آماری حذف می گردند.
نام آنها تا قبل از سال 87 در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده باشد.
برای 5 سال متوالی اطلاعات و داده های اولیه مورد نیاز این پژوهش به بورس اوراق بهادار ارائه شده باشد.
به لحاظ حذف آثار نوسانات فصلی دوره مالی آنها به پایان اسفند ماه ختم شود.
شرکتهای سرمایه گذاری، بیمه و بانکها.

توضیح
تعداد شرکت ها
کل شرکت های موجود در بورس
520
شرکت های غیر منطبق با 29 اسفند
(175)
شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها، بیمه
(88)
شرکت های که بیش از 6 ماه وفقه معاملاتی دارند
(70)
شرکت های که بعد از سال 87 در بورس پذیرفته شده اند
(68)
نمونه پژوهش
119

در این پژوهش تعداد کل شرکت های پذیرفته شده تا پایان سال 92 شامل 520 شرکت بوده که بعد از اعمال محدودیت های فوق، از بین 520 شرکت موجود در جامعه آماری تعداد 119 شرکت باقی مانده است.

3-4)محدوده زمانی و مکان پژوهشی تحقیق
حوزه زمانی تحقیق سالهای 1388 لغایت 1392 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

3-5)روش جمع آوری اطلاعات و داده ها
به طور کلی منابع اطلاعاتی ارائه دهنده اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار عبارتند از صورتهای مالی و یادداشت های همراه سالانه شرکت ها (که در کتابخانه بورس وجود دارد)، لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل؛ کتاب ها، مجلات، انتشارات مراکز پژوهش هایی و پژوهشی (نظیر انتشارات سازمان حسابرسی)، پایان نامه های تحصیلی و رساله های پژوهشی مرتبط، جستجو در پایگاههای الکترونیکی اطلاعات بخش تئوریک و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از نرم افزار تدبیر پرداز و دیسکت های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات آماری مورد نیاز شرکت ها استخراج و جهت نتیجه گیری مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها
در بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل و با استفاده از دادههای تاریخی، از سه نوع داده میتوان پارامترهای متغیر(متغیرهای) مستقل را برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیشبینی نمود، این سه نوع داده را میتوان به شرح زیر استخراج کرد:
الف.دادههای سری زمانی7: دادههایی که در قالب یک (یا چند) متغیر خاص در طول زمان هستند. به عبارت دیگر سری زمانی، مجموعهای از

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش شرکت، نرخ بهره Next Entries منبع مقاله درمورد بیش اطمینانی، حاکمیت شرکتی، رگرسیون، تمرکز مالکیت