مقاله رایگان درمورد اختلال شخصیت، تعریف مفهومی، اختلالات شخصیت، تنظیم شناختی هیجان

دانلود پایان نامه ارشد

شوایزر،۲۰۱۰).
تعریف عملیاتی نشخوار ذهنی: در این پژوهش،”نشخوار ذهنی”نمره ای است که فرد در خرده مقیاس نشخوار ذهنی در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان(CERQ)(گارنفسکی و کراج،۲۰۰۶)بدست می آورد.
تعریف مفهومی پذیرش: منظور از پذیرش که اغلب شکلی از ذهن آگاهی در نظر گرفته می شود،آگاهی بر هر یک از افکار به صورت ساده و بدون جزئیات،بدون قضاوت و حال محور است و در این روش افکار،احساسات و حس ها همان گونه که هستند،پذیرفته می شوند(آلدااو،نولن هوکسما و شوایزر،۲۰۱۰).
تعریف عملیاتی پذیرش: در این پژوهش،”پذیرش” نمره ای است که فرد در خرده مقیاس پذیرش در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان(CERQ)(گارنفسکی و کراج،۲۰۰۶)بدست می آورد.
تعریف مفهومی فاجعه آمیز ساختن: به افکار مربوط به تأکید آشکار بر فاجعه آمیز یا مصیبت بار بودن تجربه اطلاق می شود(یوسفی،۱۳۸۵).
تعریف عملیاتی فاجعه آمیز ساختن: در این پژوهش،”فاجعه آمیز ساختن” نمره ای است که فرد در خرده مقیاس مربوطه در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان(CERQ)(گارنفسکی و کراج،۲۰۰۶)بدست می آورد.
تعریف مفهومی سرزنش خود: اشاره به افکاری دارد که فرد خود را به خاطر آنچه که تجربه کرده است،سرزنش کرده و مقصر می داند(پورفرجی عمران،۲۰۱۱).
تعریف عملیاتی سرزنش خود: در این پژوهش،”سرزنش خود” نمره ای است که فرد در خرده مقیاس سرزنش خود در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان(CERQ) (گارنفسکی و کراج،۲۰۰۶) بدست می آورد.
تعریف مفهومی سرزنش دیگران: اشاره به افکاری دارد که فرد محیط یا فرد دیگری را به خاطر آنچه که تجربه کرده است، سرزنش کرده و مقصر می داند(پورفرجی عمران،۲۰۱۱).
تعریف عملیاتی سرزنش دیگران: در این پژوهش،”سرزنش دیگران” نمره ای است که فرد در خرده مقیاس سرزنش دیگران در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان(CERQ)(گارنفسکی و کراج،۲۰۰۶)بدست می آورد.
تعریف مفهومی ارزیابی مجدد مثبت: منظور، ایجاد تفسیرهای مثبت یا خنثی برای کاهش تنش منفی در موقعیت های تنش زاست (آلدااو،نولن هوکسما و شوایزر،۲۰۱۰).
تعریف عملیاتی ارزیابی مجدد مثبت: در این پژوهش،”ارزیابی مجدد مثبت “نمره ای است که فرد در خرده مقیاس ارزیابی مجدد مثبت در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان(CERQ)(گارنفسکی و کراج،۲۰۰۶) بدست می آورد.
تعریف مفهومی دیدگاه گیری: منظور، تنزیل رتبه از اهمیت رویداد است. افکار مربوط به نسبی بودن آن رخداد در مقایسه با سایر رخدادها(یوسفی،۱۳۸۵).
تعریف عملیاتی دیدگاه گیری: در این پژوهش،”دیدگاه گیری” نمره ای است که فرد در خرده مقیاس مربوطه در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان(CERQ)(گارنفسکی و کراج،۲۰۰۶) بدست می آورد.
تعریف مفهومی برنامه ریزی کردن: تفکر درباره ی اینکه با آن حادثه و رخداد چگونه می توان برخورد کرد و در این راه چه قدمهایی می توان برداشت(یوسفی،۱۳۸۵).
تعریف عملیاتی برنامه ریزی کردن: در این پژوهش،”برنامه ریزی کردن” نمره ای است که فرد در خرده مقیاس مربوطه در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان(CERQ)(گارنفسکی و کراج،۲۰۰۶)بدست می آورد.
تعریف مفهومی تمرکز مجدد مثبت: اشاره به تمرکز روی تجارب مثبت دارد، تفکر درباره ی مسائل شادی بخش و خوشایند به جای تفکر درباره آن رخداد واقعی(یوسفی،۱۳۸۵).
تعریف عملیاتی تمرکز مجدد مثبت: در این پژوهش،”تمرکز مجدد مثبت “نمره ای است که فرد در خرده مقیاس مربوطه در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان(CERQ)(گارنفسکی و کراج،۲۰۰۶)بدست می آورد.

تعریف مفهومی و عملیاتی نشانه های شخصیت مرزی و ضد اجتماعی:
تعریف مفهومی نشانه های شخصیت مرزی: الگوی نافذ ناتوانی در روابط بین فردی، خودانگاره، عواطف و رفتار تکانشی بارز که از اوایل بزرگسالی شروع شده در زمینه های گوناگون وجود دارد و با پنج تا یا بیشتر از خصوصیات زیر تظاهر می کند:
اقدام های دیوانه وار برای اجتناب از ترک شدن خیالی یا واقعی، الگوی بی ثبات و پرتنش روابط بین فردی که با نوسان بین دو قطب آرمانی کردن و بی ارزش نمودن مشخص است.اختلال هویتی، رفتار تکانشی، تهدید ژست یا رفتارهای انتحاری مکرر، بی ثباتی عاطفی، احساس مزمن پوچی، خشم شدید یا اشکال در کنترل خشم، تفکر پارانوئید موقت وابسته به استرس(کاپلان و سادوک،۱۳۸۲).
تعریف عملیاتی نشانه های شخصیت مرزی: در این پژوهش اختلال شخصیت مرزی نمره ای است که فرد در پرسشنامه (STB)161بدست می آورد.
تعریف مفهومی نشانه های شخصیت ضداجتماعی:
الگوی نافذ بی اعتنایی و زیر پا گذاشتن حقوق دیگران که از ۱۵ سالگی شرع شده و با سه یا بیشتر از سه علامت از علایم زیر مشخص می شود:
ناتوانی برای سازگاری با موازین اجتماعی در ارتباط با رفتار قانونی،که با دست زدن به اعمال تکراری که زمینه را برای دستگیری فراهم می کند تظاهر می نماید.فریبکاری، رفتار تکانشی و ناتوانی برای طرح ریزی پیشین، تحریک پذیری و پرخاشگری، بی احتیاطی نسبت به ایمنی خود و دیگران، عدم احساس مسئولیت مستمر که با ناتوانی مکرر برای حفظ رفتار شغلی با ثبات یا احترام گذاردن به تعهدات مالی تظاهر می کند و فقدان احساس پشیمانی(کاپلان و سادوک،۱۳۸۲).
تعریف عملیاتی نشانه های شخصیت ضداجتماعی: در این پژوهش اختلال شخصیت ضداجتماعی نمره ای است که فرد در پرسشنامه (PCL-R)162 (هیر163،۱۹۹۱) بدست می آورد.

2-1 شخصیت:
شخصیت به آمایه و زمینه مشخصی از صفات، سبک های رفتاری و الگوهایی که منش یا فردیت ما را تشکیل می دهند، اشاره دارد. اینکه ما چگونه جهان، نگرشها و افکار و احساساتمان را ادراک می کنیم، همگی قسمتی از شخصیت ما را تشکیل می دهند. افرادی که شخصیت سالمی دارند قادرند با استرس های نرمال به طور مناسبی مقابله کنند و روابط آزارنده ای با دوستان وخانواده شان ندارند (هالیجین و ویتبورن،۱۳۸۷).
2-2 اختلالات شخصیت :
اختلال شخصیت عبارتست از الگوی ناسازگارانه و بادوام تجربه درونی و رفتار که به زمان نوجوانی یا جوانی برمی گردد، و حداقل در دو زمینه زیر آشکار می شود: (۱) شناخت، (۲) هیجان پذیری، (۳) عملکرد میان فردی و (۴) کنترل تکانه. این الگوی انعطاف ناپذیر، در موقعیت های فردی و اجتماعی مختلف مشهود است و موجب پریشانی یا اختلال می گردد (هالیجین و ویتتورن،۱۳۸۷). اختلال شخصیت می تواند فرد را مستعد سایر اختلالات روانی کند، با نتایج درمانی آنها تداخل کرده و ناتوانی بیماران را افزایش دهد(سادوک و سادوک،1382).
فیلیپ پینل164، روانپزشک فرانسوی، اولین کسی بود که در حدود ۲۰۰ سال پیش (سال ۱۸۰۱) به تعریف اختلال شخصیت پرداخت. وی اختلال شخصیت را وضعیتی می نامد که طی آن « هیچ تغییری در کارکرد و بازده ذهنی فرد ایجاد نمی شود، ولی نوعی اختلال در حالت خلقی بیمار دیده می شود، مثل رفتار تکانشی». سازمان بهداشت جهانی (ICD-10) و انجمن روانپزشکی آمریکا (DSM-IV) طبقه بندی های متفاوتی از اختلالات روانی ارائه می دهند و در طول این سالها هنوز نتوانسته اند به یک تعریف مشترک و قابل قبول از اختلالات شخصیت برسند. این دو نظام، طبقه بندی های زیر را از اختلال شخصیت ارائه داده اند:
اختلال شخصیت، نوعی الگوی پایدار از رفتار و تجربه درونی است که با انتظارات فرهنگی به میزان زیادی مغایرت دارد، طی زمان پایدار است و به پریشانی یا آسیب منجر می شود ( ۱۹۹۴DSM-IV,).
اختلال شخصیت، نوعی آشفتگی یا پریشانی شدید در گرایش های رفتاری فرد است و تقریباً همیشه با آسیب های اجتماعی و فردی قابل ملاحظه همراه است ( ۱۹۹۲ICD-10, ) ( کریس هیلی،۱۳۹۰).
اما با وجود تعاریف متعددی که برای اختلالات شخصیت ارائه می شود این گروه از اختلالات روانشناختی، در ویژگی های زیر مشترک اند:
۱-صفات فراگیر و مستمر هستند، به این معنی که سابقه ای دراز مدت از مشکلات در زمینه های مختلف مثل شناخت، حالات عاطفی، عملکرد بین فردی و کنترل تکانه وجود دارد.
۲-علایم برون دگرساز هستند،یعنی بیمار می تواند محیط پیرامونش را تغییر دهد و با نیازهای خود منطبق سازد، به عبارت دیگر، بیمار بیشتر در پی تغییر دادن محیط است تا خود.
۳-صفات همنوا با ایگو هستند، یعنی برای ایگو ی فرد قابل قبول و پذیرفتنی بوده و در نتیجه بیمار مبتلا به اختلال شخصیت از بابت رفتارهای غیر انطباقی خود احساس اضطراب نمی کند. میلون نیز یادآوری می کند که صفات شخصیتی برای فرد مبتلا به اختلال شخصیت، احساس خوشایندی پدید می آورد.
۴-صفات به شکل انعطاف ناپذیر حفظ می شوند. در این زمینه میلون از دو مفهوم مهم صحبت می کند: انعطاف ناپذیری انطباقی و چرخه معیوب. این دو مفهوم از مهمترین ملاک های آسیب شناسی شخصیت هستند، راهبردهای جایگزین که فرد برای ارتباط با دیگران، دستیابی به اهداف، و مقابله با فشار روانی به کار می برد نه تنها تعدادشان کم است بلکه به شیوه انعطاف ناپذیری نیز به کار برده می شوند. میلون معتقد است که در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت این فرآیند از طریق به کار گیری چرخه معیوبی ازتوالی های خود آسیب رسان گسترش می یابد.
۵-بیمار تثبیت رشدی و ناپختگی نشان می دهد.
۶-مکانیزم های دفاعی مورد استفاده بشدت جزمی و مسلط هستند و یکی از دلایل عدم انگیزه برای درمان در این بیماران می باشد زیرا این دفاع ها افسردگی و اضطراب مبتلایان را کاهش می دهد.
۷-روابط شیء ای درونی آشفته است.بیمار مشکلات بین فردی در زمینه عشق و کار نشان می دهد و اصلاً تأثیر خود را بر دیگران تشخیص نمی دهد.
۸-تحمل استرس و ناکامی معمولاً پایین است، بیمار فاقد بینش بوده و به دنبال درمان نیست (میلون،۱۹۸۱؛به نقل از یانگ،۱۹۹۹).

شیوع:
اختلال شخصیت، اختلالی شایع و مزمن است، شیوع آن بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در جمعیت کلی است و طول مدت آن بر حسب دهه بیان می شود (کاپلان و سادوک،1382).
متن بازنگری شده چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV-TR) اختلالات شخصیت را در سه گروه جمع کرده است.گروه (A) شامل اختلالات شخصیت اسکیزوئید، اسکیزوتایپال و پارانوئید است.گروه (B) مشتمل از اختلالات شخصیت مرزی، ضداجتماعی، خودشیفته و نمایشی می باشد و بالاخره گروه (C) اختلالات شخصیت وابسته، دوری گزین، وسواسی- جبری و منفعل- مهاجم را شامل می شود (کاپلان و سادوک،۱۳۸۲).
از میان این سه گروه بزرگ، اختلالات مربوط به خوشه (B) جزء اختلالاتی هستند که مبتلایان به آنها بیش از حد هیجانی، دمدمی، غیر قابل پیش بینی و نمایشی اند(هالیجین و ویتبورن،۱۳۸۷). اختلالات شخصیت این خوشه، با تکانشگری، خودویرانگری، هیجانات ناپایدار و الگوی مختل دلبستگی تظاهر می کند (نارود165،مایکلتون166 و دال167،2005؛ به نقل از علیلو و همکاران،1391) که از میان آنها، اختلال شخصیت مرزی شایعترین اختلال شخصیت در محیط های روانپزشکی است (بارلو و دوراند،۲۰۰۲ ؛ به نقل از محمود علیلو و شریفی،۱۳۹۰). در این خوشه اختلال شخصیت ضداجتماعی نیز جزء اختلالاتی است که تاکنون پژوهش های زیادی را به خود اختصاص داده است (ویگ،۱۳۸۸).
بررسی و پژوهش درباره اختلالات شخصیت خصوصاَ اختلال شخصیت مرزی همواره توجه روانشناسان و مشاوران را به خود جلب کرده است. شناخت شخصیت به درک اساس طبیعت انسان می انجامد. با شناخت شخصیت، علت و انگیزه های رفتار انسان آشکار خواهد شد. امروزه تحولات عمده ای در درک ما از متغیرهای روانشناختی موثر بر اختلال شخصیت مرزی بوجود آمده است که به آگاهی مان از علل؛ طول مدت؛ رشد و تکامل این اختلال یاری می رساند. اختلال شخصیت مرزی از شایعترین و مقاومترین اختلالات شخصیت می باشد و افزایش پژوهش در سبب شناسی و درمان این اختلال بسیار مطلوب است (پیروی،1390؛ به نقل از محمود علیلو و شریفی،۱۳۹۰).

1-2-2 اختلال شخصیت مرزی:
زمانی که اصطلاح مرزی اولین بار در روانپزشکی رواج یافت، به صورت کلمه ای نامفهوم، برای توصیف دشوارترین درمانجویان و مقاومترین آنها در برابر درمان به کار می رفت (استرن،۱۹۳۸ ؛ به نقل از هالیجین و ویتبورن،۱۳۸۷). تصور می شد این افراد در مرز بین روان رنجوری و روان پریشی، دوروبر اسکیزوفرنی، عمل می کنند (نایت،۱۹۵۳ ؛ به نقل از

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد اختلال شخصیت، اختلال شخصیت مرزی، تنظیم هیجان، هیجانات منفی Next Entries مقاله رایگان درمورد اختلال شخصیت، اختلال شخصیت مرزی، روابط بین فردی، افراد مبتلا