مقاله رایگان درمورد آمادگی جسمانی، انحراف معیار، عقب ماندگی

دانلود پایان نامه ارشد

آماری…………………………………………………………………………………………………………………………. 44
3-4 نمونه تحقیق و نحوه انتخاب آزمودنی ها………………………………………………………………………………45
3-5متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….45
3-6-ابزا و وسائل گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………46
3-7-روش جمع اوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………48
3-8-روش هاي آماري …………………………………………………………………………………………………………………..49
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها (یافته های پژوهش)……………………………………………………50
4-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………51
4-2-مشخصات آزمودنی ها……………………………………………………………………………………………………………51
4-3-توصیف متغیر ها…………………………………………………………………………………………………………………….51
4-4-آزمون فرضیه های پژوهش وارائه نتایج ………………………………………………………………………………..56
فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث وپیشنهادها…………………………………………………………………………….62
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..63
5-2- بحث و بررسي………………………………………………………………………………………………………………………..63
5-4-نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………….68
5-5-پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………… ……………………………………………………..69
پيوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….96

فهرست جداول

عنوان…………………………………………………………………………………………………صفحه

جدول 1-1 علل عمده پایین بودن آمادگی جسمانی افراد مبتلا به کم توانی ذهنی……………………….. 5
جدول 2-1 طبقه بندی شدت عقب ماندگی ذهنی……………………………………………………………………………18
جدول 2-2 خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..38
جدول 2-3 خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………….38
جدول 3-1 خلاصه طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………44
جدول 3-2 مشخصات عمومی آزمودنی ها………………………………………………………………………………………..45
جدول 3-2 نرم آزمون آمادگی جسمی(آزمون تعادل) عقب ماندگان ذهنی……………………………………..48
جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار تعادل با چشم باز آزمودنی ها…………………………………………………..51
جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار تعادل با چشم بسته آزمودنی ها……………………………………………….52
جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات پای آزمودنی ها…………………………………………………53
جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات مچ دست راست آزمودنی ها…………………………….54
جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار قدرت عضلات مچ دست چپ آزمودنی ها……………………………….55
جدول 4-6 نتایج آزمون لوین برای همگنی واریانس ها…………………………………………………………………….56
جدول 4-7 نتایج آزمونt همبسته تعادل ایستا با چشم باز………………………………………………………………..57
جدول 4-8 نتایج آزمون t همبسته تعادل ایستا با چشم بسته………………………………………………………….57
جدول 4-9 نتایج آزمون t همبسته قدرت عضلات پا…………………………………………………………………………58
جدول 4-10 نتایج آزمون t همبسته قدرت عضلات مچ دست راست……………………………………………….58
جدول 4-11 نتایج آزمونt همبسته قدرت عضلات مچ دست چپ…………………………………………………..59
جدول 4-12 نتایج آزمون t مستقل تعادل ایستا با چشم باز…………………………………………………………..59
جدول 4- 13نتایج آزمون t مستقل تعادل ایستا با چشم بسته…………………………………………………………60
جدول 4-14 نتایج آزمون t مستقل قدرت عضلات پا………………………………………………………………………..60
جدول 4-15 نتایج آزمونt مستقل قدرت عضلات مچ دست راست………………………………………………….61
جدول 4-16 نتایج آزمون t مستقل قدرت عضلات مچ دست راست………………………………………………..61

فهرست نمودار ها

عنوان…………………………………………………………………………………………………صفحه
نمودار 4-1 میانگین تعادل با چشم باز آزمودنی ها………………………………………………………………………52
نمودار4-2 میانگین تعادل با چشم بسته آزمودنی ها ………………………………………………………………….53
نمودار4-3 میانگین قدرت عضلات پا ی آزمودنی ها……………………………………………………………………54
نمودار 4-4 میانگین قدرت عضلات مچ دست راست آزمودنی ها………………………………………………55
نمودار4-3 میانگین قدرت عضلات مچ دست چپ آزمودنی ها……………………………………………………56

فهرست اشکال

عنوان…………………………………………………………………………………………………صفحه

شكل2-1 درون داد حسي ،پردازش مركزي و برون داد حركتي در تعادل………………………………….22
شكل2- 2 عواملي كه در تعادل تاثير ميگذارد………………………………………………………………….24

فصل اول
طرح پژوهش

1- مقدمه:
شاید باور کردن این نکته که عقب ماندگی ذهنی یک اختلال تقریبا شایع است و حدود 1 تا 3 درصد از جمعیت را مبتلا می کند سخت باشد و حتی در نظر بگیریم که با پیشرفت های علمی شانس زنده ماندن این افراد بسیار بیشتر شده است بنابراین همزمان با افزایش امید به زندگی آموزش وپرورش آنها نیز باید بهبود یابد [1].
در نگاهی به گذشته و جوامع مختلف ، ملاحظه می شود که به طور کلی از نقطه نظر تاریخی ، بشر از سه مرحله فکری متفاوت نسبت به کودکان استثنایی به ویژه کودکان دارای اشکالات ذهنی و جسمی گذشته است . در مرحله اول این قبیل کودکان یا به طرق مختلف از بین برده می شدند یا از اجتماع طرد می گشتند. در مرحله دوم به این گروه با دید ترحم و حمایت می نگریستند و در مرحله سوم یعنی در سالهای اخیر، پذیرفتن کودکان استثنایی در جامعه در کنار دیگر کودکان و استفاده از توانایی های آنها تا آنجا که امکان پذیر باشد ، مطرح گردیده است [2].
کودکان عقب مانده ذهنی نیاز دارند از نظر آمادگی جسمی ، توانایی حرکتی و مکانیک بدن پیشرفت کنند . وضعیت بدنی این افراد معمولا ضعیف است وشادابی جسمی چندانی ندارند . نحوه گام برداشتن آنان نا متعادل و نا استوار است و حکایت از آن دارد که هماهنگی کلی حرکات بدنی ضعیف است .افراد عقب مانده ذهنی برای سایر معلولیت های جسمی و نیز اختلالات عصبی مانند فلج مغزی و صرع آمادگی بیشتری دارند.تحقیقات مقایسه ای مختلف نشان می دهد که همیشه افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی نسبت به کودکان عادی در زمینه آمادگی جسمی و حرکتی از جمله قدرت و تعادل امتیازهای پایین تری کسب می کنند .با اطمینان می توان گفت یکی از مهمترین علل ضعف این افراد در این زمینه در اختیار نداشتن امکانات کافی می باشد.برنامه های تربیت بدنی و تجربیات حرکتی برای کودکان عقب مانده،هوش را افزایش می دهد ، خود فهمی یا خودآزمایی را بالا می برد،توانایی حرکتی را بهتر،و آمادگی جسمانی را بیشتر می کند.بنابراین لازم است برنامه های تمرینی متناسب با شرایط آنها طراحی شود [3].
تمرین های صحیح آمادگی جسمانی زندگی همراه با سلامت را به ارمغان می آورد (شارکی11984). استقامت بدنی و تندرستی برای ارضای نیازهای زندگی روزمره بسیار ضروری هستند . فواید آمادگی جسمانی در متون مربوطه به طور مستند آورده شده است و در این خصوص هیچ تفاوتی بین افراد عقب مانده ذهنی وعادی جامعه وجود ندارد (مک کونافی و سالزبرگ19882؛ مون و رنزاگلیا3،1982).این برنامه ها دارای فواید بهداشتی، اجتماعی، شخصی و حرفه ای می باشند و به ویژه بنا به دلایلی توسعه فعالیت های آمادگی جسمانی باید یک جزء اصلی در سبک زندگی این گروه باشد [4].
نیازهای کودک عقب مانده ذهنی نیز، مشابه نیازهای یک کودک عادی است . به این معنا که کودک عقب مانده نیز، برای به فعل در آوردن تواناییهایش و تبدیل شدن به یک عضو فعال و قابل قبول در جامعه خود به محرکهای روانی ، جسمی وعاطفی نیاز دارد . با این تفاوت که کودکان عقب مانده ذهنی برای رسیدن به این هدف به فرصتهای بیشتر و روشهای آموزشی خاص نیاز دارند [5] .
غالبا مزایای فعالیت بدنی برای افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی نادیده گرفته می شود این موضوع در مورد قدرت و تعادل که دو جزء مهم آمادگی جسمانی و حرکتی می باشند نیز صادق است

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره پردازش اطلاعات، دختران نوجوان، حافظه فعال Next Entries مقاله رایگان درمورد آمادگی جسمانی، کم توان ذهنی، عقب ماندگی