مقاله رایگان درمورد آداب و رسوم، کارشناسی ارشد، مطالعات فرهنگی، مردم شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

پادرمیانی می نمایند و سعی می کنند تا جلوی واقعه خونبار دیگری را بگیرند . این رسم که معروف به خون صلح است به معنای عفو و بخشش از سوی خانواده مقتول است . در این رسم که در مسجد و یا در خانه ای انجام می شود و معمولا به صرف ناهار می باشد از دو طرف خانواده قاتل و مقتول خواسته می شود تا در مسجد حضور یابند . در این هنگام فرد قاتل کفن می پوشد و با یک شمشیر و قران نزد پیر ریش سفید می آید و اظهار پشیمانی می کند و به این طریق خود را تسلیم می نماید و سرنوشت خود را بدست شخص ریش سفید می سپارد. در این هنگام خانواده نزدیک مقتول مخیر است که با شمشیر ، قاتل را از پا در آورد و یا کفن را از تن قاتا در آورد و او را ببخشد . خوشبختانه این رسم امروزه کمتر به چشم می خورد و خدای ناکرده در صورت ارتکاب شخص به قتل ، نیروهای انتظامی و دستگاه های قضایی هستند که طبق موازین قانونی با جرم شخص خاطی برخورد می نمایند . در ادامه مصاحبه از ایشان خواستیم تا به سوالات دیگر پژوهش پاسخ دهند.

1.آیا اعضای ایل کاکاوند ازپیشینه تاریخی ایل اطلاع کافی دارند؟
در مورد تاریخ دقیق اقامت طایفه کاکاوند اطلاعات چندانی در دست نیست اما در این خصوص به چند نکته اشاره می کنیم .در مورد وجه تسمیه دلفو یا دلفان معمرین محلی داستان هایی می گویند که مبنای تاریخی ندارد ولی نمی توان به آنها اعتماد کرده از آن جمله معتقدند یکی از خاندان عرب دلفی در اینجا حکومت داشته است و از اینرو به دلفان معروف است .یا نقل این مطلب نیز رایج است که عده ای از مردم این منطقه در اسارت اعراب به میان طایفه دلفی فرستاده شدند . پس از مدتی یکی از آنها به ایران فرار کرد و پس از توقفی در سیمره به این محل آمده چون نامش دلفو بود . این منطقه به نام او معروف شده و پنج طایفه موجود اعقاب پنج فرزند او به اسامی ایوت ” مومه ” ، ” بیزن ” کاکا و میربگ می باشد . کاکا همان کاکاوند است و اگر این مطلب صحیح باشد و کاکا هم هفت فرزند داشته که اسم همان تیره ها می باشد و در مورد این مطلب هم تبدیل به شهرستان شد .آقای دکتر اسکندر امان الهی بهاروند در یک طبقه بندی ترسیم و بقلم کشیده اند .

2.آیا آداب و رسوم ایل کاکاوند ساکن شهر قزوین ازکارکردهای فرهنگی- اجتماعی، اعتقادی برخورداراست؟
از نظر من بله، بنظر من آداب و رسوم و فرهنگ خاص این منطقه ازکارکرد فرهنگی نظیر پایبند بودن به رسم و رسوم در آئین هایی از جمله عروسی، جشن ها، عزادری ها و … که حفظ و پاسداشت این مراسم فرهنگی سبب شده تا افراد ایل کاکاوند در هر کجا که ساکن هستند با اجتماعات کوچک خویش همیشه هم سنت ها را حفظ نمایند و هم موجب تداوم آن شوند.

3.خصوصیات اقتصادی ومعیشتی ایل کاکاوند ساکن در شهر قزوین برچه اساسی است؟
در گذشته های دور که مردمان ایل از سکونتگاه اصلی خویش مهاجرت نکرده بودند بیشتر فعالیت های اقتصادی و معیشتی بر پایه دامداری و کشاورزی استوار بود. اما رفته رفته با مهاجرت مردم ایل به مناطق گوناگون از جمله شهر قزوین مشاغل و حرف گوناگونی را دربین آنان می بینیم . به گونه ای که این مشاغل تفاوتی با دیگر افراد ساکن شهر با توجه به قومیت آنها ندارد. یعنی افراد را در سازمان ها، ادارات ، دانشگاه ، بازار، کشاورزی و …. می بینیم.

4.خصوصیات کلی اجتماعی ایل کاکاوند شهر قزوین چیست؟
مهم ترین ویژگی افرادایل کاکاوند روحیه مهمان نوازی است. تقریبا تمام افرادی که با مردمان این ایل برخورد می کنند ، اینگونه بیان می کنند که مردم کاکاوند هرچند در شهر قزوین ساکن هستند اما روحیه دست و دل بازی و پایبند بودن به رسومات گذشتگان خود وفادارند و وقتی مهمان بر آنها وارد می شود سعی می کنند تا او در کمال رضایت و خشنودی باشد. این نوع پذیرایی از مهمان ریشه در فرهنگ غنی ایل است.

جدول 1-3 .اطلاعات و مشخصات افراد مصاحبه شونده
تعداد
نام افراد
جنسیت
تحصیلات
شغل
مکان مصاحبه
قومیت
محل سکونت
سن
نفر اول
نفردوم
نفرسوم
نفر چهارم
نفر پنجم
نفرششم
نفرهفتم
نفر هشتم
نفر نهم
نفردهم
محمد توکلی
مراد پازوکی
زهرا میرزایی
نادر باجلان
توران طیبی
سیما محمدی
پروین توحیدی
محمد کاکاوند
ستار تابنده
ناهید قنبری
مرد
مرد
زن
مرد
زن
زن
زن
زن
مرد
مرد
زن
کارشناسی
کارشناسی
دیپلم
کارشناسی ارشد
دیپلم
کارشناسی ارشد
سیکل
کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی
کارشناسی

کارمند
کارمند
آزاد
دبیر
آزاد
کارمند
بیکار
کارمند
دبیر
کارمند
اداره
اداره
منزل
دبیرستان
پارک
اداره
منزل
اداره
مدرسه
اداره
ایل کاوند
ایل کاوند
ایل کاوند
ایل کاوند
ایل کاوند
ایل کاوند
ایل کاوند
ایل کاوند
ایل کاوند
ایل کاوند
شهر قزوین
شهر قزوین
شهر قزوین
شهر قزوین
شهر قزوین
شهر قزوین
شهر قزوین
شهر قزوین
شهر قزوین
شهر قزوین
52
48
56
40
25
63
29
38
42
47

فصل چهارم:
نتیجه گیری

1-4. تجزیه و تحلیل یافته ها

با شناخت اقلیم هر منطقه می توان پی به فرهنگ آن منطقه برد و شرایط اقلیمی نقش بسزایی در فرهنگ آن منطقه دارد. در عبور از زمان تغییرات و رخدادهای طبیعی در زندگی انسان به وجود می آید که این امر در حیات زیستی و فرهنگی او تاثیر گذار است.
انسان برای دوام و سازگار شدن با محیط دست به اعمالی می زند تا بتواند خود را با محیط پیرامونش وفق بدهد. این اعمال به وجود آورنده تجربیاتی می شوند که در دل تاریخ ثبت و ضبط می شود. نیاز بشر برای شناخت، امری بدیهی است و از بدو پیدایش شروع به شناخت خود و محیط پیرامون پیرامونش می کند. ناتوانی بشر در درک وقایع، اعتقادهای عوامانه را به وجود می آورد. باورها متاثر از زمان و مکان و شرایط حاکم بر آن است. برای نمونه ماوای اولیه یا سکونت گاه ابتدایی مردم مناطق ایل نشین کاکاوند دارای باورهایی هستند که در نواحی دیگر به علت شرایط طبیعی و به تبع آن اوضاع اقتصادی متفاوتی وجود دارد و یا بسیار معدود و کم رنگ است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که گروهی از باورها ذهنی اند و برخی بر اساس تجربیات واقعیت ها و شواهد بیرونی شکل گرفته و زمینه ساز علوم شده اند.
با توجه به اینکه فرهنگ عامه هر منطقه ای با محیط طبیعی آن در ارتباط می باشد و متاثر از محیط پیرامون خود است در این تحقیق با بهره گرفتن از رشته مطالعات فرهنگی توانستیم به اجزاء و ابعاد گوناگون فرهنگ قوم کاکاوند بپردازیم. در مطالعات فرهنگی و مردم شناسی ، پرداختن به محیط شامل: اقلیم، آب ها، خاک ها و… بر انسان همچنین اعتقادات ،باورها،ارزش ها، فرهنگ، آداب و رسوم، ادبیات شفاهی شامل : مثل ها و داستان ها، بازی های محلی،درمان های سنتی و ….قابل اهمیت است.
در این تحقیق نیز ما به عوامل تاثیر گذار بر باورها و اعتقادات مردم ایل کاکاوند که برگرفته از شرایط طبیعی اولیه آنها بود اشاره نمودیم. کردهای قزوین از ایل های کرد ایران هستند که در استان قزوین سکونت دارند. به لحاظ زمانی، تاریخ دقیق اقامت ایل در این شهر معلوم نیست. برخی از مورخین به زمان شاه عباس بزرگ و برخی دیگر دوران نادرشاه افشار و گروهی دیگر زمان حکومت آقا محمد خان قاجار را اشاره می کنند. در هر صورت آنچه مسلم است اقامت ایل کاکاوند در استان قزوین به زمان قبل از قاجار می رسد. این ایل با سابقه بسیار کهن فرهنگی، هنوز پایبند به فرهنگ و رسوم خود هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر از وضعیت مردم ساکن در شهر قزوین نیز با 10 تن از مردم ایل کاکاوند مصاحبه نمودیم و با طرح 4 سوال اساسی نظرات آنان را در مورد پیشینه تاریخی، کارکرد فرهنگی- اجتماعی- اعتقادی، خصوصیات اقتصادی- معیشتی و ویژگی های اجتماعی را از آنها جویا شدیم که در ذیل به جمع بندی مصاحبه ها و یافته های حاصل از مصاحبه ها و مشاهدات اشاره می شود.
در پاسخ به سوال نخست پیرامون آشنایی مردم با پیشینه تاریخی ایل کاکاوند دریافتیم که تمامی افراد مصاحبه شونده اطلاعات کافی از تاریخ قوم خود داشتند و تاریخ آبا ء و اجدادی خود را به لحاظ جغرافیایی و اقلیمی و سکونتگاه اولیه ایل ، علت مهاجرت آنها و ترکیب قومی ایل را بدرستی ارزیابی نمودند .
در پاسخ به سوال دوم در مورد آداب و رسوم ایل و کارکرد فرهنگی ، اجتماعی و اعتقادی پرسیدیم و نظرات هرچند گوناگون اما بسیار مفید دریافت نمودیم . تمامی افراد مصاحبه شونده معتقد بودند که مردم ایل کاکاوند هنوز به حفظ آداب و رسوم از جمله: مراسم عروسی، جشن ها، عزاداری، بازی ها، لهجه و زبان پایبند هستند و مهمترین کارکرد این آداب و رسوم را پیوند اعضای ایل در اجتماعات می دانند. افراد مصاحبه شونده به این کارکردهای فرهنگی و اجتماعی با افتخار و تمایل بسیار اشاره داشتند .
در پاسخ به سوال سوم در مورد خصوصیت اقتصادی و معیشتی مردم ایل کاکاوند ساکن در قزوین، تمامی افراد مصاحبه شونده اعتقاد داشتند که مردم کاکاوند همانند دیگر ساکنین شهر با قومیت های دیگر مشاغل سنتی خود را از جمله صنایع دستی، گلیم بافی ، فرش بافی….تا مشاغل جدید از جمله کار در سازمان ها ، ادارات، دانشگاه و مشاغل آزاد مشغول به کار هستند. آنها همچنین به این نکته اشاره کردند که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کاکاوند ساکن شهر قزوین همانند دیگر نقاط ایران می باشد. اما این نکته قابل تامل بود که افراد مصاحبه شونده اشاره داشتند با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی نا مناسبی در وضعیت فعلی در کشور حاکم است اما مردم ایل کاکاوند به لحاظ روحیه سرزنده و پویای خود، هیچگاه از کار و تلاش دست برنداشته و افراد بیکار در میان مردم با اصالت کاکاوند کمتر دیده می شوند و این امر یکی از نکات مثبت ارزیابی می شود.
در پاسخ به سوال چهارم در مورد ویژگی اجتماعی مردم ایل کاکاوند از افراد مصاحبه شونده دریافتیم که همگی آنها متفق القول بودند که مردم ایل با شاخص های مهمان نوازی، پایبندی به حفظ رسوم ، دینداری، مهربانی، دست و دل بازی مشهورند و این از افتخارات آنها محسوب می شود.

2-4. چارچوب نظری

چارچوب نظری تحقیق با استفاده از نظریات و رویکردهای به کار رفته در روند تحقیق مطابقت دارد و با پشتوانه نظریه های اشاره شده مطرح می شود. زندگی اجتماعی ، حیات فکری و فرهنگ انسان با توجه به سیر تاریخی ، مناسبات طبیعی و اجتماعی توسط مردم شناسی بررسی شده و به کمک این علم ویژگی‌های جسمانی ، زندگی فکری – فرهنگی انسان‌های نخستین و جوامع ابتدایی جس

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد آداب و رسوم، استان لرستان، امام حسین، استان کرمان Next Entries دانلود تحقیق در مورد آداب و رسوم، مردم شناسی، جمع آوری اطلاعات، روش تحقیق